460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
23
24
25
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
utratit, vynaložit
strávit (čas), prožít
vyčerpat (se)
útrata, výdaje
spend [spend]
jedn. číslo: spend, množ. číslo: spends, přít. prostý: spend, 3. os. j. č.: spends, průb. čas: spending, prostý min.: spent [spent], příčestí min.: spent [spent]
Kolik peněz včera utratila?
How much money did she spend yesterday?
Vynaložil jsem hodně energie snahou najít novou práci.
I spent a lot of energy trying to find a new job.
Minulý měsíc jsem strávil v Paříži.
I spent last month in Paris.
Celkové výdaje na projekt byly větší než jsme čekali.
The total spend on the project was bigger than we expected.
2/20
+
(o)řezat,rozřezat, (po)krájet
pořezat se, říznout se
(o)stříhat (vlasy, nehty)
snížit (ceny)
zkrátit
řez, říznutí, řezná rána
(se)střih (filmu)
cut [kʌt]
jedn. číslo: cut, množ. číslo: cuts, přít. prostý: cut, 3. os. j. č.: cuts, průb. čas: cutting, prostý min.: cut [kʌt], příčestí min.: cut [kʌt]
Řízl jsem se do prstu, když jsem krájel mrkev.
I cut my finger chopping carrot.
Moje dívka si ráda nechává stříhat vlasy v chlapeckém stylu.
My girl likes to have her hair cut in a boyish style.
Snížili jsme ceny.
We cut prices.
Museli jsme zkrátit platnost naší dohody.
We had to cut short the validity of our agreement.
3/20
+
včas
in time [ɪn taɪm]
Prosím, přijď včas.
Please, arrive in time.
Nevím, jak to udělat, abysme tu práci dokončili včas.
I have no idea how to finish this work in time.
Soudce Baker poznamenal, že žádost byla podána včas.
Judge Baker commented that the application was lodged in time.
4/20
+
včas
podle plánu
on time [ɒn taɪm]
Přestože provoz byl špatný, dorazili jsme včas.
Although the traffic...
Obvykle dostávám hlasovací lístek asi měsíc před volbami. Takže to bylo včas.
I usually get...
Pokud Steven nepřijede včas, měla bys mu zavolat.
If Steven doesn't arrive on time, you should call him.
Přijď včas.
Show up on...
Zařiďte se tak, abyste na místo přišli včas.
Organize yourself to...
V Brazílii se považuje za neslušné přijít přesně včas na párty.
In Brazil, it is considered rude to be on time to a party.
Naučí se nebo nenaučí dělat své úkoly včas a stanou se nebo nestanou slušnými lidmi.
They'll learn to...
5/20
+
v té době
tehdy
at the time [æt ðə taɪm]
Nevěděla jsem, že v té době byla těhotná.
I didn't know...
V době psaní tohoto článku nebyly známé žádné podrobnosti.
At the time...
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
V době výbuchu naštěstí v domě nikdo nebyl.
Fortunately, there was...
Vycházela jsem z údajů, které jsem v té době měla.
I worked off...
Bylo to zcela neznámé v době mé diagnózy.
It was completely...
6/20
+
rozvažovat, uvažovat, rozmýšlet, přemýšlet
pokládat (koho za co)
(ro)zvážit, uvážit (co),
consider [kənˈsɪdə]
přít. prostý: consider, 3. os. j. č.: considers, průb. čas: considering, prostý min.: considered, příčestí min.: considered
Přemýšlel jsem, že se přihlásím na univerzitu.
I considered applying...
Uvažujeme o prodeji našeho domu.
We're considering selling...
Říkal jsem, že to není špatné, ale musím to zvážit.
I said it...
7/20
+
očekávat, čekat, předpokládat
expect [ɪkˈspekt]
přít. prostý: expect, 3. os. j. č.: expects, průb. čas: expecting, prostý min.: expected, příčestí min.: expected
Promiň, ale očekával jsem od tebe lepší výsledky.
I am sorry...
Kdyby to byl býval neočekával, nebyl by teď tak zklamaný.
If he hadn't...
To je ta poslední věc, kterou jsem od tebe čekal.
That's the last...
Předpokládám, že až budeme v jejím věku, budeme to cítit stejně.
I expect when...
8/20
+
doopravdy, opravdu
skutečně, vážně, ve skutečnosti
vlastně, totiž
aktuálně, momentálně
actually [ˈæktʃʊəlɪ]
Já jsem doopravdy nechtěla další moučník, ale on mě přinutil.
I didn't actually...
Nemyslím si, že by opravdu mohl poškodit své vlastní zaměstnance.
I don't think...
To je vážně opravdu dobrý nápad.
That's actually a...
Vlastně jsme ji neviděli.
We didn't actually...
9/20
+
chlápek, chlapík, chlápek, chlap
guy [gaɪ]
jedn. číslo: guy, množ. číslo: guys
Na chodníku byl jeden chlápek v bílém tričku.
There was one...
Mark je milý chlapík.
Mark is a...
Několik labutí vzlétlo směrem k tomu chlapíkovi, který je krmil.
Several swans went...
Je to dobré téma pro rozhovor s kluky.
It is a good topic of conversation with the guys.
Ten chlap může pro někoho představovat hrozbu.
The guy may...
Obchod byl vyloupený chlapem ve strašidelné masce.
The shop has...
Ještě jsem neslyšela tak sprostého chlapa.
I never heard...
10/20
+
pamatovat si
vzpomenout si, vzpomínat si
nezapomenout
remember [rɪˈmembə]
přít. prostý: remember, 3. os. j. č.: remembers, průb. čas: remembering, prostý min.: remembered, příčestí min.: remembered
Nepamatuji si tváře lidí.
I can't remember...
Najednou si vzpomněl, že jeho klíče zůstaly na stole.
Suddenly he remembered...
Nezapomeň mě, prosím tě, probudit zítra ráno v šest.
Please remember to...
11/20
+
všechno, vše
everything [ˈevrɪˌθɪŋ]
Pokud tam nepůjdete, riskujete všechno.
If you don't...
Tak jak děláte jednu věc, tak v podstatě děláte všechno.
How you do...
Můžu uvařit všechno, co chceš.
I can cook...
12/20
+
sekunda, vteřina
chvilka
druhý
sekundovat, podpořit
second [ˈsekənd]
jedn. číslo: second, množ. číslo: seconds, přít. prostý: second, 3. os. j. č.: seconds, průb. čas: seconding, prostý min.: seconded, příčestí min.: seconded
Zabere to deset vteřin.
It takes ten...
Moment!
Just a second!
Narodil se jí druhý syn.
A second son...
13/20
+
objevit se
zdát se, jevit se, připadat
vystoupit (ve hře)
appear [əˈpɪə]
přít. prostý: appear, 3. os. j. č.: appears, průb. čas: appearing, prostý min.: appeared, příčestí min.: appeared
Náhle se objevila na schodech.
She suddenly appeared...
Zdál se být poněkud nepřátelský.
He appeared rather...
Hraje ve filmu.
He appears in...
14/20
+
oblíbit si, najít zalíbení
přivyknout si, přijmout
zavézt, svážet, svézt
take to [teɪk tə]
přít. prostý: take to, 3. os. j. č.: takes to, průb. čas: taking to, prostý min.: took to [tʊk tə], příčestí min.: taken to ['teɪkən tə]
Oblíbil jsem si volejbal.
I took to...
Nepřivykl jsem si na mou novou školu.
I haven't taken...
Musí být přijata opatření, aby se předešlo dalším nehodám.
Action must be...
Jak dlouho trvá přijetí dítěte do pěstounské péče?
How long does...
Vědci nevědí, jak dlouho bude trvat vývoj vakcíny proti AIDS.
Scientists don't know...
Komunální odpad je svážen na skládku.
The municipal waste...
Jak dlouho trvá vzpamatovat se z rozchodu?
How long does it take to get over a breakup?
15/20
+
(po)sloužit
zásobovat
podávat, servírovat
odpykat si, odsedět si
podání, servis
serve [sɜːv]
jedn. číslo: serve, množ. číslo: serves, přít. prostý: serve, 3. os. j. č.: serves, průb. čas: serving, prostý min.: served, příčestí min.: served
Museli jsme sloužit v armádě dva roky.
We had to...
Nesnědl všechno, co mu naservírovala.
He didn't eat...
Jeho podání mělo rychlost 220 km za hodinu.
His serve had...
16/20
+
výrobek
produkt
výsledek
součin
product [ˈprɒdʌkt]
jedn. číslo: product, množ. číslo: products
Produkt byl zákazníky hodnocen velmi kladně.
The product has...
Její postava je výsledkem mnoha hodin strávených v tělocvičně.
Her figure is...
Součin dvou a čtyř je osm.
The product of...
17/20
+
zaměstnanec
employee [ˌemplɔɪˈiː]
jedn. číslo: employee, množ. číslo: employees
Zaměstnanci továrny nedostali zaplaceno dva měsíce.
The employees of...
Medián věku našich zaměstnanců je 29 let.
The median age...
Dobrý šéf naslouchá svým zaměstnancům.
A good boss...
18/20
+
pravděpodobně
asi, možná
probably [ˈprɒbəblɪ]
Jak všichni pravděpodobně už víte, John odjel včera.
As you probably...
Pravděpodobně se ptám na něco, na co se ptá mnoho z nás.
I probably asked...
Pravděpodobně tady chvíli zůstane.
She is probably...
19/20
+
umřít, zemřít
uhynout
pojít
uschnout
skonat
vyhasnout (oheň)
(hrací) kostka
die [daɪ]
jedn. číslo: die, množ. číslo: dies, přít. prostý: die, 3. os. j. č.: dies, průb. čas: dying, prostý min.: died, příčestí min.: died
Lékaři se snažili udržet muže naživu, ale nakonec zemřel.
The doctors tried...
Našel jsem seznam věcí, které chtěla udělat, než zemře.
I found a...
Rostliny bez vody usychají.
The plants die...
Kostky byly vrženy.
The die was...
20/20
+
přes, napříč
naproti, na opačné / druhé straně
na šířku
po celém, přes celý
across [əˈkrɒs]
Přešla přes ulici.
She walked across...
Dva muži veslovali na svojí lodí přes jezero.
Two men rowed...
Díra měla na šířku tři metry.
The hole had...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X