460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
24
25
26
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
sedm
sedmička
seven [ˈsevən]
Pracuji sedm dní v týdnu.
I work seven days a week.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
V sedm hodin jsme měli snídani.
We had breakfast at seven o'clock.
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
Podnikám už sedm let.
I've been in business for seven years.
Nedostávám se příliš často ven od té doby, co pracuji sedm dní v týdnu.
I don't get...
2/20
+
okamžitě, hned
right away [raɪt əˈweɪ]
Potřebuji někoho, kdo mi okamžitě pomůže.
I need someone to help me right away.
Máte tři důvody, abyste se ihned zaregistroval.
You have three reasons to register right away.
Naši malí synové nás vítali radostnými výkřiky a chtěli si s námi hned hrát.
Our little sons...
Matka se vyhýbá tomu, aby si dítěte hned všímala nebo ho hned kojila, kvůli tomu aby se uklidnilo.
The mother refrains...
3/20
+
řízení (organizace ap.), ovládání (stroje ap.)
ovladač (k zařízení)
řídit, ovládat, vládnout
vláda, kontrola (nad čím)
control [kənˈtrəʊl]
jedn. číslo: control, množ. číslo: controls, přít. prostý: control, 3. os. j. č.: controls, průb. čas: controlling, prostý min.: controlled, příčestí min.: controlled
Podej mně dálkový ovladač, prosím.
Give me the remote control, please.
Teplota je řízena termostatem.
The temperature is controlled by a thermostat.
Musíš ovládat svou nenávist.
You must control your hate.
Lidé převzali vládu nad zemí před devíti lety.
People took control of the country nine years ago.
Vše je pod kontrolou.
Everything is under control.
4/20
+
lidský
člověk
human [ˈhjuːmən]
jedn. číslo: human, množ. číslo: humans, 2. stupeň: more human, 3. stupeň: most human
Je také jen člověk.
He is also...
Lidé nejsou zdaleka dokonalí.
Humans are far...
Jedna část byla psána člověkem a druhá byla psána počítačem.
One part was written by a human, and the other one was written by a computer.
Můj pes dokáže porozumět lidské řeči, ale nedokáže jí mluvit.
My dog can understand human speech but cannot speak it.
Lidská práce musí být lépe ohodnocena.
Human work must...
Zabývá se lidskými právy už dva roky.
He has been...
Dívala se na svého psa, jako by mohl patřit k lidské rase.
She was looking...
5/20
+
trh, tržiště
odbytiště
tržní
prodávat, nabízet, obchodovat
market [ˈmɑːkɪt]
jedn. číslo: market, množ. číslo: markets, přít. prostý: market, 3. os. j. č.: markets, průb. čas: marketing, prostý min.: marketed, příčestí min.: marketed
Šli jsme na farmářský trh.
We went to...
Musíme zjistit, zda zde existuje odbytiště pro náš produkt.
We have to...
Tento software byl velmi chytře nabízen.
This software was...
6/20
+
poslat, zaslat, odeslat
vysílat (signál)
přivést, dohnat (k šílenství ap.)
send [send]
přít. prostý: send, 3. os. j. č.: sends, průb. čas: sending, prostý min.: sent [sent], příčestí min.: sent [sent]
Můžete jí poslat odpověď co nejrychleji?
Could you send...
Pošleme vám naše vyjádření do konce týdne.
We will send...
Sledování televize ji vždy uspí.
Watching television always...
7/20
+
zkušenost, praxe
zážitek
zažít, prožít, prodělat (situaci)
pociťovat, prožívat (utrpení)
experience [ɪkˈspɪərɪəns]
jedn. číslo: experience, množ. číslo: experiences, přít. prostý: experience, 3. os. j. č.: experiences, průb. čas: experiencing, prostý min.: experienced, příčestí min.: experienced
Má nějakou zkušenost s prací s lidmi?
Does she have...
Tuto zkušenost nemá jenom ona.
Her experience is...
Zažili jsme mnoho obtíží, když jsme opravovali náš dům.
We experienced a...
Naše loď se dostala do problémů.
Our ship experienced...
8/20
+
hudba, muzika
noty, notový
hudební
music [ˈmjuːzɪk]
jedn. číslo: music, množ. číslo: musics
Miluju rockovou hudbu.
I love rock...
Z veškeré hudby na zemi je tato nejkrásnější.
Of all the...
Jeff se stal úspěšným hudebním producentem.
Jeff has become...
9/20
+
plán, program
návrh, nákres
plánovat, zamýšlet
(vy)projektovat, navrhovat
plan [plæn]
jedn. číslo: plan, množ. číslo: plans, přít. prostý: plan, 3. os. j. č.: plans, průb. čas: planning, prostý min.: planned, příčestí min.: planned
Velmi stručně jí vysvětlil svůj plán.
He explained his...
Máte přece plán, že?
You do have...
Nakreslil zasedací pořádek.
He draw a...
Nehodlám tu zůstat až do pondělí.
I'm not planning...
10/20
+
(s)padnout, padat
klesat, klesnout
napadnout (sníh ap.)
padnout (do rukou), podlehnout
náležet, spadat, patřit (do skupiny)
padnout (být zabit)
pád, spadnutí
srážky (sníh, déšť ap.)
pokles, propad (cen ap.)
podzim (AmE)
fall [fɔːl]
jedn. číslo: fall, množ. číslo: falls, přít. prostý: fall, 3. os. j. č.: falls, průb. čas: falling, prostý min.: fell [fel], příčestí min.: fallen ['fɔ:lən]
Co na něj spadlo?
What fell on...
Teplota by mohla klesnout pod nulu.
The temperature could...
Zamiloval se.
He fell in...
Lidé se dělí do dvou skupin.
People fall into...
Padl během nepřátelském útoku.
He fell during...
Došlo k poklesu jejich podpory.
There was a...
11/20
+
směrem k
vůči (komu), ve vztahu (k čemu)
těsně před (časově)
blízko, poblíž
toward [təˈwɔːd]
Bouře směřuje k Německu.
The storm is...
Můj postoj vůči ní se změnil.
My attitude toward...
Akce se koná ke konci měsíce.
The event takes...
12/20
+
smrt, úmrtí, úhyn
zánik
death [deθ]
jedn. číslo: death, množ. číslo: deaths
Věřím v život po smrti.
I believe in...
Je to otázka života a smrti.
It is a...
Doktor vystavil úmrtní list.
A doctor wrote...
13/20
+
přihlásit se, zapsat se
zaregistrovat se (v hotelu, klubu ap.)
sign in [saɪn ɪn]
přít. prostý: sign in, 3. os. j. č.: signs in, průb. čas: signing in, prostý min.: signed in, příčestí min.: signed in
Pro přihlášení do všech našich online služeb můžete použít stejné heslo.
You can use...
Čtvrtá Ženevská úmluva byla podepsána v roce 1949.
The Fourth Geneva...
14/20
+
osm
osmička
eight [eɪt]
Bylo mi osm, když se moje rodina přestěhovala do Prahy.
I was eight...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Teď už jsme spolu osm let a mnoho se nezměnilo.
We've now been together eight years, and not much has changed.
Součin dvou a čtyř je osm.
The product of...
Moje poslední vyučovací hodina končí v osm hodin.
My last class...
Zkoušené osoby musí přijít na zkoušku ve středu v osm hodin.
Candidates must attend...
15/20
+
kurz, školení
kurs, směr (letu)
cesta, dráha
průběh (události)
proudit, protékat, téct (kniž.)
hřiště, sportoviště
průtok
chod (jídla)
léčebná kůra, léčebná procedura
způsob (provádění)
course [kɔːs]
jedn. číslo: course, množ. číslo: courses, přít. prostý: course, 3. os. j. č.: courses, průb. čas: coursing, prostý min.: coursed, příčestí min.: coursed
Udělala kurz kreativního psaní.
She did a...
Bude tento útok mít vliv na průběh voleb?
Will the attack...
Rozhodli jsme se vybudovat golfové hřiště.
We decided to...
Lidé nechtějí měnit průtok řeky.
People don't want...
Budeme servírovat pětichodovou večeři.
We will serve...
Bude potřebovat dlouhou léčebnou proceduru fyzioterapie.
She wil need...
16/20
+
devět
devítka
nine [naɪn]
Byl uvězněn devět měsíců.
He was jailed...
V zásobníku je devět nábojů.
The magazine contains...
Žijeme odděleně devět měsíců, ale je v mém srdci i v myšlenkách neustále.
We've been apart...
17/20
+
být schopen, dokázat, umět
schopný, zdatný, nadaný
able [ˈeɪbəl]
2. stupeň: abler, 3. stupeň: ablest
Dokázala číst od věku čtyř let.
She was able...
On to nedokáže.
He is not...
Je jedním z nejschopnějších vědců v naší zemi.
He is one...
18/20
+
navrhnout
doporučit
naznačovat, ukazovat (na co)
suggest [səgˈdʒest]
přít. prostý: suggest, 3. os. j. č.: suggests, průb. čas: suggesting, prostý min.: suggested, příčestí min.: suggested
Navrhl mě, abych šel do kina.
He suggested to...
Doporučuji vám rozhodnout se rychle.
I suggest you...
Jeho chování naznačovalo, že nemá zájem o tuto práci.
His behavior suggested...
19/20
+
vysoká / vyšší škola
fakulta, kolej
akademie, střední škola
college [kɒlɪdʒ]
jedn. číslo: college, množ. číslo: colleges
Navštěvovala vysokou školu umění.
She attended the...
Tento program vás připraví na vysokou školu.
This program will...
Doufám, že budu úspěšný i bez vysoké školy.
I hope I...
20/20
+
postavit, stavět, vytvářet, budovat, sestavit
vestavět, zabudovat
začlenit, včlenit
posílit, upevnit, vybudovat
tělesná konstrukce, postava
build [bɪld]
jedn. číslo: build, množ. číslo: builds, přít. prostý: build, 3. os. j. č.: builds, průb. čas: building, prostý min.: built [bɪlt], příčestí min.: built [bɪlt]
Plánují postavit nový most přes řeku.
They plan to...
Budeme budovat lepší budoucnost pro naše děti.
We are going...
Pomáhají budovat domy pro lidi s nízkými příjmy.
They help build...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X