460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
31
32
33
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
konat se
přihodit se, uskutečnit se, odehrát se
dojít k (čemu)
take place [teɪk pleɪs]
Koncert se uskuteční v září.
The concert will take place in September.
V případě deště se akce uskuteční v hale.
In case of rain, the event will take place in the hall.
Před zahájením operace je nutný souhlas rodičů.
Parental consent is required before the operation can take place.
2/20
+
jehož, jejíž, jejichž
čí
whose [huːz]
Řekl větu, jejíž význam mi unikl.
He said the sentence whose meaning escapes me.
Čí je to chyba?
Whose fault is it?
Nevěděl jsem, čí to byly peníze.
I didn't know whose money it was.
Čí je to táta?
Whose dad is that?
3/20
+
zem, podlaha
země, zemský povrch
půda, terén
území, oblast
hřiště, plocha
základ, podklad
uzemění
uvíznout, uváznout
dát domácí vězení
uzemnit
pozemní
mletý
důvod
pozice
ground [graʊnd]
jedn. číslo: ground, množ. číslo: grounds, přít. prostý: ground, 3. os. j. č.: grounds, průb. čas: grounding, prostý min.: grounded, příčestí min.: grounded
Ležela na zemi.
She lay on the ground.
Na tuto otázku odmítám odpovědět, a to na základě skutečnosti, že nechci.
I refuse to answer that, on the grounds that I don't want to.
Auto uvízlo v močálu.
The car was grounded on a swamp.
Můj otec mně dal dva týdny domácího vězení.
My father grounded me for a two weeks.
Elektrické spotřebiče musí být řádně uzemněny.
The electric appliances must be grounded properly.
Začali pozemní útok.
They started a ground attack.
Nevidím žádné důvody, proč si stěžovat.
I can see no grounds for complaint.
Stojím si za svým.
I stand my ground.
4/20
+
vyrobit, vytvořit
plodit, rodit
způsobit, vyvolat, vyvolávat, zapříčinit
vytáhnout (a ukázat), předložit (ke kontrole)
zemědělské produkty, plodiny
produce [prəˈdʒuːs]
jedn. číslo: produce, množ. číslo: produces, přít. prostý: produce, 3. os. j. č.: produces, průb. čas: producing, prostý min.: produced, příčestí min.: produced
Naše společnost vytvořila novou verzi softwaru.
Our company produced...
Naše kočka porodila šest koťátek.
Our cat produced...
Tento krém může způsobit dočasné zarudnutí.
This cream may...
Vytáhl nůž ze své kapsy.
He produced a...
5/20
+
hotel
hotel [həʊˈtel]
jedn. číslo: hotel, množ. číslo: hotels
Tady jsem se zastavil na noc v hotelu.
Here I stopped...
Tento hotel nabízí prvotřídní služby!
This hotel provides first class service!
Rád bych si rezervoval pokoj ve vašem hotelu od 8. srpna do 12. srpna.
I would like to book a room at your hotel from August 8 to August 12.
Byl jsem ubytován v hotelu.
I was put...
Rezervovala jsem pokoj v nejlepším hotelu ve městě.
I booked a...
Hotel je blízko moře.
The hotel is...
6/20
+
hvězda, hvězdička
hvězda (v hlavní roli)
vynikající, skvělý
hrát v hlavní roli
star [stɑː]
jedn. číslo: star, množ. číslo: stars, přít. prostý: star, 3. os. j. č.: stars, průb. čas: starring, prostý min.: starred, příčestí min.: starred, 2. stupeň: starder, 3. stupeň: starst
Jsou hvězdy v souhvězdí blízko sebe?
Are the stars...
Kolik hvězdiček měl jejich hotel?
How many stars...
Byl vynikající basketbalista.
He was a...
7/20
+
postup, praxe
trénink, cvik, cvičení
výcvik, procvičování
cvičný, tréninkový
praktikovat, vykonávat
uplatňovat (v praxi)
practice [ˈpræktɪs]
jedn. číslo: practice, množ. číslo: practices, přít. prostý: practice, 3. os. j. č.: practices, průb. čas: practicing, prostý min.: practiced, příčestí min.: practiced
Navrhl mi, abych to okamžitě zavedl do praxe.
He suggested to...
Je to dovednost, která se získá určitou praxí.
It is a...
Cvičení dělá mistra.
Practice makes perfect.
8/20
+
snadný, lehký
uvolněný, pohodový, bez napětí
bezstarostný
nenáročný
opatrný, pomalu, zlehka
být hodný, snášenlivý, tolerantní
easy [ˈiːzɪ]
2. stupeň: easier, 3. stupeň: easiest
To jsou snadně vydělané peníze.
It is easy...
Hledám knihy, které jsou snadno čitelné.
I'm looking for...
To se snadněji řekne, než udělá.
It is easier...
Včera jsem relaxoval s uvolněnou myslí.
I relaxed with...
Nebuď na něj moc přísný, je stále začátečník.
Go easy on...
Ber to s klidem. (To chce klid)
Take it easy.
Musím být opatrný na má kolena.
I must go...
9/20
+
cena
stát (kolik), mít cenu
náklady
cost [kɒst]
jedn. číslo: cost, množ. číslo: costs, přít. prostý: cost, 3. os. j. č.: costs, průb. čas: costing, prostý min.: cost [kɒst], příčestí min.: cost [kɒst]
Cyklista se jí vyhnul, ale jen za cenu vlastního zranění.
The biker avoided...
Toto auto stojí 5 000 dolarů.
This car costs...
Náklady jsou mnohem vyšší než přínosy.
The costs are...
10/20
+
stav, situace
poloha, umístění, pozice, místo
problém
situation [ˌsɪtjʊˈeɪʃən]
jedn. číslo: situation, množ. číslo: situations
Politická situace není dobrá.
The political situation...
Mám dobré místo v naší společnosti jako programátor.
I have a...
Tímto problémem se musíme zabývat.
We need to...
11/20
+
dopadnout
skončit
ukázat se, objevit se
produkovat, vyprodukovat
vyhnat
turn out [tɜːn aʊt]
přít. prostý: turn out, 3. os. j. č.: turns out, průb. čas: turning out, prostý min.: turned out, příčestí min.: turned out
Ale ukázalo se, že to není úplně pravda.
But it turns...
Průmysl se skládal z malých firem, které pomocí řemeslné výroby produkovaly několik automobilů.
The industry consisted...
Teď se ukázalo, že moje máma má nakonec vždy pravdu.
Now it turns...
Ukazuje se, že asi 75% našich onemocnění přímo souvisí s tím, jakým způsobem se rozhodneme žít.
It turns out...
Ukázalo se, že to byla léčka.
It turned out...
Nikdy jsem neměl v úmyslu, aby se věci udály takhle.
I never intended...
Co se stane, když mě policie zatkne a ukáže se, že nemají opodstatněný důvod?
What happens if...
12/20
+
zvíře, šelma
živočich
zvířecí
živočišný
animal [ˈænɪməl]
jedn. číslo: animal, množ. číslo: animals
Mnoho rostlin a zvířat vykazuje neuvěřitelnou přispůsiblivost.
Many plants and...
Klikněte na ikonu, chcete-li slyšet zvířecí zvuk.
Click the icon...
V naší nemocnici pro zvířata máme profesionální personál.
We have a...
13/20
+
obraz
představa
vnější dojem
zobrazení, vyobrazení
zobrazit, znázornit
image [ˈɪmɪdʒ]
jedn. číslo: image, množ. číslo: images, přít. prostý: image, 3. os. j. č.: images, průb. čas: imaging, prostý min.: imaged, příčestí min.: imaged
Ona zapadá do mé představy, jak má vypadat herečka.
She fit my...
On je obtiskem svého otce.
He is the...
Toto jsou umělecká díla, která zobrazují těla žen.
These are artworks...
14/20
+
pacient
trpělivý
vytrvalý, usilovný
patient [ˈpeɪʃənt]
jedn. číslo: patient, množ. číslo: patients, 2. stupeň: patienter (or more patient), 3. stupeň: patientest (or most patient)
Pacient je osoba, která je v lékařské péči.
The patient is...
Jsem s ním trpělivý, protože je začátečník.
I am patient...
Je vytrvalý dříč.
He is a...
15/20
+
průmysl
velký humbuk
píle, pracovitost
industry [ˈɪndəstrɪ]
jedn. číslo: industry, množ. číslo: industries
Globální automobilový průmysl má mnohem více problémů, než si mnozí lidé uvědomují.
The global auto...
Náš automobilový průmysl je nyní ve velmi obtížné situaci.
Our car industry is now in a very difficult position.
Vůdčí firma na trhu je společnost, která má největší podíl v určité oblasti průmyslu.
A market leader...
Pokles cestování je špatnou zprávou pro letecký průmysl.
The drop in...
Forma průmyslu v Evropě se navždy změnila.
The shape of...
Zdravá firemní kultura je důležitá v každém průmyslovém odvětví.
A healthy corporate...
16/20
+
výkon, výkonnost
představení, vystoupení
provedení, produkce
silný, výkonný, rychlý
performance [pəˈfɔːməns]
jedn. číslo: performance, množ. číslo: performances
Byl to impozantní výkon od takového mladého tenisového hráče.
That was an...
Don Giovanni byl poprvé představen v roce 1787.
Don Giovanni had...
Pokusím se zlepšit můj předchozí výkon.
I am going to try to better my previous performance.
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Hráli jsme představení v dobových šatech.
We played the...
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
Hraje hlavní postavu ve školním představení.
She plays the...
17/20
+
telefon
telefonovat, zavolat, volat
phone [fəʊn]
jedn. číslo: phone, množ. číslo: phones, přít. prostý: phone, 3. os. j. č.: phones, průb. čas: phoning, prostý min.: phoned, příčestí min.: phoned
Mluvím s ní telefonicky asi dvakrát denně.
I speak to...
Potřebuju nový telefon.
I need a...
Mohl bych použít váš telefon, prosím?
Could I use your phone, please?
Dej mi, prosím, její telefonní číslo.
Please give me her phone number.
Vyhledal jsem jeho adresu v telefonním seznamu.
I looked his address up in the phone book.
Měl jsem telefonní hovor s mým otcem.
I received a...
Koupila si nový obal na svůj mobilní telefon.
She bought a...
18/20
+
počítač
počítačový
computer [kəmˈpjuːtə]
jedn. číslo: computer, množ. číslo: computers
Ona nenávidí počítače.
She hates computers.
Učíme se počítačovou grafiku.
We learn computer...
Pracuji jako počítačový programátor.
I work as a computer programmer.
Šla jsem k počítači a podívala se do mého mailu.
I went to my computer and looked at my email.
Podíval se mimo monitor počítače, aby si jeho oči odpočinuly.
He looked away from the computer screen to rest his eyes.
Jedna část byla psána člověkem a druhá byla psána počítačem.
One part was written by a human, and the other one was written by a computer.
Hraje počítačové hry každý den.
He plays computer games every day.
19/20
+
brzy, brzo
zanedlouho
soon [suːn]
2. stupeň: sooner, 3. stupeň: soonest
Brzo může pršet.
It may rain...
Udělám to co nejdříve.
I'll do it...
Brzy bude stejně vysoký jako jeho otec.
He'll soon be as tall as his father.
Brzo začal hledat novou výzvu.
He was soon looking for a new challenge.
Těším se, že se brzy setkáme.
I look forward to meeting you soon.
Víkend bude brzo za námi.
The weekend will be over soon.
Dnešek se rychle změní na včerejšek.
Today soon turns into yesterday.
20/20
+
půl(ka), polovina
poloviční
napůl, z poloviny
half [hɑːf]
jedn. číslo: half, množ. číslo: halves
Rozkroj jablko na poloviny.
Cut the apple...
Je půl čtvrté.
It's half past...
On je můj nevlastní bratr.
He is my...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X