460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
32
33
34
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pravidlo, předpis, směrnice
vláda, panování
vládnout, panovat
ovládat, ovlivňovat
rozhodnout, nařídit
rule [ruːl]
jedn. číslo: rule, množ. číslo: rules, přít. prostý: rule, 3. os. j. č.: rules, průb. čas: ruling, prostý min.: ruled, příčestí min.: ruled
Musím dodržovat tato pravidla.
I have to follow these rules.
Mnoho částí Afriky trpěla pod koloniální vládou.
Many parts of Africa suffered under colonial rule.
Má láska k ní ovládla můj život.
My love for her has ruled my life.
2/20
+
hodně, mnoho, moc
spousta
a lot of [ə lɒt əv]
Moje matka jí hodně ryb a zeleniny.
My mother eats a lot of fish and vegetables.
Mám mnoho obav o mé podnikání.
I have a lot of worries about my business.
Zbývá ještě mnoho práce.
A lot of work remains to be done.
Nick mi dluží spoustu peněz.
Nick owes a lot of money to me.
3/20
+
popsat, vylíčit
charakterizovat, popsat, označit
describe [dɪˈskraɪb]
přít. prostý: describe, 3. os. j. č.: describes, průb. čas: describing, prostý min.: described, příčestí min.: described
Popiš mně, jak bych to měl udělat.
Describe me how I should do it.
Tento film mohu označit jako satirickou komedii.
I can describe this film as a satirical comedy.
Uvedl, kdo má povoleno jít dovnitř.
He has described who was allowed in.
Paul ho označil za jednoho z našich velikánů.
Paul described him as one of our greats.
V drobném tisku, jehož font měl na výšku tak 10 pixelů, popsali své vysvětlení.
In fine print,...
Novináři by měli pozorovat a popisovat svět kolem nás.
Journalists are supposed to observe and describe the world around us.
Budete muset popsat přípravu pacienta na menší chirurgický zákrok.
You will have...
4/20
+
riziko, nebezpečí
ohrožen
riskovat
odvážit se
risk [rɪsk]
jedn. číslo: risk, množ. číslo: risks, přít. prostý: risk, 3. os. j. č.: risks, průb. čas: risking, prostý min.: risked, příčestí min.: risked
Musím přijmout riziko.
I must accept...
Zde zanecháváte auta na vlastní nebezpečí.
You leave your...
Obyvatelé této vesnice jsou ohroženi povodněmi.
The inhabitants of...
5/20
+
patnáct
fifteen [ˈfɪfˈtiːn]
Naše výroba se během posledních patnácti let změnila.
Our production has...
Čekám už patnáct minut.
I've been waiting for fifteen minutes.
Tímto tempem zde během patnácti až dvaceti let nezůstane žádný nedotčený prales.
At this rate...
V Rakousku je nejvíce rozšířené kouření dětí ve věku patnáct let.
Austria has the highest smoking prevalence of children aged fifteen.
Bylo mu patnáct let, když ho poprvé zavřeli za krádež chleba.
He was fifteen...
Nechte muffiny vychladnout alespoň patnáct minut.
Let the muffins...
6/20
+
se, sám, sebe, si, sobě
osobně
myself [maɪˈself]
Koupil jsem si nové hodinky.
I bought myself...
Žiji sám.
I live by...
Necítím se ve své kůži v poslední době. (sám sebou)
I haven't been...
Skutečně se necítím v tom novém saku dobře.
I am not...
osobně si myslím, že je to dobrá příležitost.
I myself think...
7/20
+
zprávy
novinky
news [njuːz]
Nemáme o ní žádné zprávy po celé měsíce.
We have no...
Byli zdrceni zprávou o nehodě.
They were crushed...
Mám nějaké zprávy.
I have some news.
Má velmi špatné zprávy.
He has some very bad news.
Zpráva o jejich vztahu vyšla najevo v roce 2014, když pár byl v Karibiku.
News of the...
Dnešní zprávy mě úplně uzemnily.
I was floored...
Pokles cestování je špatnou zprávou pro letecký průmysl.
The drop in...
8/20
+
obtížný
těžký
nesnadný
difficult [ˈdɪfɪkəlt]
2. stupeň: more difficult (or difficulter), 3. stupeň: most difficult (or difficultest)
Musíme pracovat za nejobtížnějších podmínek.
We must work...
Je to obtížné, ale možné.
It is difficult...
Měl těžkou práci.
He had a...
9/20
+
energie
síla
energy [ˈenədʒɪ]
jedn. číslo: energy, množ. číslo: energies
Vynaložil jsem všechen můj čas a energii na snahu dokončit mojí práci.
I was spending...
Každý den věnuji čas a energii budování naší společnosti.
I devote time...
Jedl jsem cukr, abych získal rychle sílu.
I ate sugar...
10/20
+
sebrat, posbírat
zvednout (telefon)
vyzvenout (koho / co)
chytit (nemoc), nakazit se
pochytit (dovednost)
sbalit (holku) (hovor.)
zvyšovat se, růst
pick up [pɪk ʌp]
přít. prostý: pick up, 3. os. j. č.: picks up, průb. čas: picking up, prostý min.: picked up, příčestí min.: picked up
Eleanor uklízí rýži v kostele.
Eleanor picks up...
Zkouším jim zavolat, ale nikdo to nebere.
I'm trying to...
Děti v okolí vyzvedával speciální autobus.
The kids in...
Jestliže nemocná osoba kašle velmi blízko vás, můžete to chytit.
If a sick...
Nakazil se infekcí na začátku roku.
He picked up...
11/20
+
zeď, stěna
hradba
ohraničit, obehnat zdí
nástěnný, stěnový
wall [wɔːl]
jedn. číslo: wall, množ. číslo: walls, přít. prostý: wall, 3. os. j. č.: walls, průb. čas: walling, prostý min.: walled, příčestí min.: walled
Pověsil jsem obrázek na zeď.
I hung a...
Na zdi je obraz.
There is a picture on the wall.
Ve zdi se začaly objevovat rozsáhlé trhliny.
Large cracks began...
Odtáhl jsem postel od zdi.
I pulled the...
Pověs ten obrázek na zeď nad pohovku.
Hang this picture on the wall above the sofa.
Na upozornění na zdi stálo: "Zákaz kouření".
The notice on...
12/20
+
chování
reakce
behavior [bɪˈheɪvjə]
jedn. číslo: behavior, množ. číslo: behavior
Tvoje chování není moc dobré.
Your behaviour isn't...
Studuji instinktivní reakce zvířat.
I am studying...
Jeho chování naznačovalo, že nemá zájem o tuto práci.
His behavior suggested...
Napodobovala svým chováním svoji matku.
She patterned her...
Zdálo se ti Markovo chování divné.
Did Mark's behavior...
Konfigurace podchycuje běžné scénáře pro určování polohy a chování při posouvání.
The configuration capture...
Jejich chování je příznačné pro jejich věk.
Their behavior is...
13/20
+
krátký
stručný
nedostatečný, necelý
kraťasy, šortky
zkrátit, omezit
zkratovat, způsobit zkrat
short [ʃɔːt]
jedn. číslo: short, množ. číslo: shorts, přít. prostý: short, 3. os. j. č.: shorts, průb. čas: shorting, prostý min.: shorted, příčestí min.: shorted, 2. stupeň: shorter, 3. stupeň: shortest
On má krátké tmavé vlasy.
He has short...
Stručně řečeno, ano.
In short, yes.
Jmenuje se Alexander nebo zkráceně Alex.
His name's Alexander...
14/20
+
prostě
jednoduše
pouze, jenom
simply [ˈsɪmplɪ]
Prostě chci být sám.
I simply want...
Pro to není prostě žádné jiné slovo.
There's simply no...
Dělám to jenom pro peníze.
I simply do...
15/20
+
manžel, muž
dobře hospodařit (kniž.)
husband [ˈhʌzbənd]
jedn. číslo: husband, množ. číslo: husbands, přít. prostý: husband, 3. os. j. č.: husbands, průb. čas: husbanding, prostý min.: husbanded, příčestí min.: husbanded
Můj manžel je teď v kanceláři.
My husband is...
Potřebuje si udržet zbývající sílu.
He needs to...
Můj manžel a já jsme se rozhodli pokusit se o dítě.
My husband and I have decided to try for a baby.
Nikdy jsem o jejím manželovi neslyšel.
I have never heard of her husband.
Krátce poté, co jsem začala chodit s mužem, který se stal mým manželem, otěhotněla jsem.
Shortly after I...
Když se Rachael provdala za manžela, byla to hezká mladá dívka.
When Rachael married...
Byla jsem na dovolené s mojí rodinou a s mým manželem.
I was on...
16/20
+
červený, rudý
zarudlý
zrzavý
bolševik, komunista
red [red]
jedn. číslo: red, množ. číslo: reds, 2. stupeň: redder, 3. stupeň: reddest
Toto jablko je červené.
This apple is...
Mars je někdy nazýván Červenou planetou.
Mars is sometimes called the Red Planet.
Použil červenou, modrou, zelenou a hnědou barvou tištěnou na bílém pozadí.
He used red,...
Může to být varování, která vám říká, že tato práce není pro vás vhodná.
It might be...
Charlie byl červený v obličeji, měl závratě a těžce dýchal.
Charlie has been...
Zrzavá veverka shazuje svoji srst dvakrát ročně.
The red squirrel...
17/20
+
(na)učit
vyučovat
teach [tiːtʃ]
přít. prostý: teach, 3. os. j. č.: teaches, průb. čas: teaching, prostý min.: taught [tɔ:t], příčestí min.: taught [tɔ:t]
Moje žena učí na střední škole.
My wife teaches...
Můj přítel mě učil řídit.
My friend taught...
To se nejde naučit.
It can't be...
18/20
+
ulice, třída
(po)uliční, z ulice
street [striːt]
jedn. číslo: street, množ. číslo: streets, 2. stupeň: more street, 3. stupeň: most street
Měli byste se podívat na obě strany, když přecházíte ulici.
You should look...
Nemá kde bydlet. (Je na ulici.)
He is in...
Nechtěl jsem být pouliční obchodník.
I didn't want...
19/20
+
docela, celkem
zcela, úplně
(přesně) tak, skutečně (hovor.)
impozantní, mimořádný
quite [kwaɪt]
Náš projekt není zcela hotový.
Our project is...
Tyto dvě situace jsou zcela odlišné.
These two situations...
Byla to skutečně náhlá změna.
It was quite...
Je to impozantní obchodní centrum.
It is quite...
20/20
+
zem, půda
pozemek
pevnina
přistát, dopadnout, spadnout
vylodit, vyložit
skončit (kde), dostat se (kam)
ulovit, vytáhnout (na břeh)
land [lænd]
jedn. číslo: land, množ. číslo: lands, přít. prostý: land, 3. os. j. č.: lands, průb. čas: landing, prostý min.: landed, příčestí min.: landed
Moji synové pracovali na pozemku.
My sons worked...
Byli jsme na moři a nakonec jsme dorazili na pevninu.
We were at...
Jeho chování ho přivede do vězení.
His behavior will...
Míček skončil v golfové jamce.
The ball landed...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X