460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
34
35
36
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
třetí
třetina
third [θɜːd]
Zahněte třetí ulicí doprava.
Turn to the right on the third street.
Létáte často? Ne, toto je vlastně můj třetí let.
Don't fly much? No, this is my third flight, ever.
Již ve třetím kole měl závod nového lídra.
In the third...
Byly to třetí všeobecné volby za méně než pět let.
It was the...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
2/20
+
daleko
vzdáleně
far away [fɑː əˈweɪ]
Drž se od té ženy co nejdál můžeš.
Stay as far away from that woman as possible.
Náš dům byl daleko od centra.
Our house was far away from the centre.
Jeho počítač vzdáleně ovládal velmi schopný hacker.
From far away, a sophisticated hacker was controlling his computer.
3/20
+
osobní, soukromý
personal [ˈpɜːsənəl]
2. stupeň: more personal, 3. stupeň: most personal
Můj osobní názor je, že bys sem měl přijit.
My personal view is that you should come here.
Udržování osobní hygieny je nezbytné z více důvodů.
Maintaining personal hygiene is essential for more reasons.
Upřednostňuji osobní setkání před emaily.
I prefer personal meetings to emails.
Samozřejmě, je to jen tvoje osobní rozhodnutí.
Of course, this is just your personal decision.
Mohli bychom mluvit o osobní záležitosti?
Could we talk...
Představa krásy není jen osobní, ale mění se s časem.
The concept of...
Ben se zajímal o můj soukromý život.
Ben was interested...
4/20
+
okno, okénko
výloha, výklad
volno, volné místo
šance
window [ˈwɪndəʊ]
jedn. číslo: window, množ. číslo: windows
Zavři okno, prosím.
Close the window...
Následující pátek bude poslední šance pro podání nových nabídek.
The following Friday...
Vešel oknem.
He went in by the window.
Tato okna jsou vyčištěna jednou za rok.
These windows are cleaned once a year.
Podala mně složku přes okno.
She handed me the file through the window.
Někdo stál u okna.
There was someone standing at the window.
Okno bylo otevřené.
The window was open.
5/20
+
trocha, troška
část, úryvek
kus, kousek
vrták
poněkud, maličko, trochu
bit (jednotka informace)
mince
udidlo
bit [bɪt]
jedn. číslo: bit, množ. číslo: bits
Dej kachně trochu chleba.
Give the duck...
Sklo se roztříštilo na malé kousky.
The glass smashed...
Je poněkud těžké vědět s jistotou, co se stane.
It's a bit...
Paul šetřil peníze minci po minci.
Paul saved up...
6/20
+
sever
severní
north [nɔːθ]
jedn. číslo: north, množ. číslo: norths
Hurikán přichází ze severu.
The hurricane is...
Viděli jsme severní stěnu hory.
We saw the north face of a mountain.
Anna žila ve vzdálené části severního Walesu.
Anna lived in...
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in the north have been hit hard by the harsh winter.
Na severu se vysoký kopec svažuje do údolí.
To the north,...
Společně se budeme toulat po kopcích na severní straně.
Together, we are going to roam the hills on the north side.
7/20
+
pravděpodobný
pravděpodobně
vhodný, slibný
likely [ˈlaɪklɪ]
2. stupeň: likelier, 3. stupeň: likeliest
Myslíte si, že je to pravděpodobný příběh?
Do you think...
Není pravděpodobné, že se to stane.
It's not likely...
Dopravní zácpy se zřejmě s největší pravděpodobností vyskytují ve městech a metropolitních oblastech.
The traffic jams...
Hledáme vhodné místo pro náš dům.
We are looking...
8/20
+
strom
tree [triː]
jedn. číslo: tree, množ. číslo: trees
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Jablko spadlo ze stromu.
An apple fell from the tree.
Kolo bylo zaparkováno u skupiny stromů
The bike was parked in a group of trees.
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
Pouze na jedné straně silnice jsou stromy.
Trees are on one side of the road only.
9/20
+
obléknout (si)
vzít si na sebe, nasadit
obout
pustit, zapnout (hudbu)
uvést (na trh), nabídnout
přibrat na váze, ztloustnout
put on [pʊt ɒn]
přít. prostý: put on, 3. os. j. č.: puts on, průb. čas: putting on, prostý min.: put on [pʊt ɒn], příčestí min.: put on [pʊt ɒn]
Oblékla si kabát a odešla.
She put her...
Pokud necháte svého psa doma, zapněte rádio na malou hlasitost.
Put a radio...
Budova byla nyní nabídnuta na prodej.
The building is...
David hodně přibral na váze od loňského roku.
David has put...
10/20
+
doba, období, lhůta
éra, epocha, věk
třetina, poločas
dobový, stylový
menstruace, perioda
tečka (za větou)
period [ˈpɪərɪəd]
jedn. číslo: period, množ. číslo: periods
Trávím dlouhou dobu mimo domov.
I spend long...
Most byl postaven v éře Karla IV.
The bridge was...
Hokejová hra se dělí na tři třetiny.
The ice hockey...
Hráli jsme představení v dobových šatech.
We played the...
11/20
+
škoda, poškození
poškodit, způsobit újmu
odškodné, náhrada škody
cena, výdaj (hovor.)
damage [dæmɪdʒ]
jedn. číslo: damage, množ. číslo: damages, přít. prostý: damage, 3. os. j. č.: damages, průb. čas: damaging, prostý min.: damaged, příčestí min.: damaged
Neviděl jsem škody, o kterých jsem si myslel, že je uvidím.
I didn't see...
Křehké sklo se snadno poškodí.
Fragile glass damages...
Co to koštuje? (stojí)
What's the damage?
12/20
+
dcera
dceřiný
daughter [ˈdɔːtə]
jedn. číslo: daughter, množ. číslo: daughters
Mám dvě dcery.
I have two...
Jak se jmenuje vaše dcera?
What's your daughter's...
Jodie se starala o tři dcery.
Jodie mothered three daughters.
Jim má tři dcery.
Jim has three daughters.
Mám dceru z předchozího manželství.
I have a daughter from a previous marriage.
Má tak pěknou dceru.
He's got such...
Příčinou jejích starostí byla její dcera.
Her daughter has...
13/20
+
kus, kousek
(sou)část, součástka, díl
skladba, článek, příspěvek
složit, spojit
piece [piːs]
jedn. číslo: piece, množ. číslo: pieces, přít. prostý: piece, 3. os. j. č.: pieces, průb. čas: piecing, prostý min.: pieced, příčestí min.: pieced
Rozdělil dort na čtyři kusy.
He divided the...
Svoje sem si řekla.
I said my...
Četl jsem článek v novinách.
I read that...
Složili jsme dohromady zlomky rozbité misky.
We pieced together...
14/20
+
příležitost, šance, možnost
opportunity [ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ]
jedn. číslo: opportunity, množ. číslo: opportunities
To je dobrá příležitost poznat jeden druhého.
This is a...
Je to místo příležitostí.
It's a place...
Umělá inteligence vytváří pracovní příležitosti, které nikdy předtím neexistovaly.
Artificial intelligence creates...
Toto poskytne dobré příležitosti pro mnoho hospodářských odvětví.
It will provide...
Já osobně si myslím, že je to dobrá příležitost.
I myself think...
Mám zde dobrou příležitost pro kariéru programátora.
I have a...
Uchop tuto příležitost kvůli své budoucí kariéře.
Grab this opportunity...
15/20
+
obrana
obhajoba
ozbrojená složka
obranný (AmE)
defense [dɪˈfens]
jedn. číslo: defense, množ. číslo: defenses
Musíme zvýšit vládní výdaje na obranu.
We must increase...
Nemluvě o tom, že byl velmi nadstandardně podporován ministerstvem obrany.
Not to mention,...
Podporujeme právo na sebeobranu, které je základním lidským právem.
We support the...
Žalobci budou mít možnost podrobit Mitchella křížovému výslechu poté, co obhájce dokončí své otázky.
The plaintiffs will...
Arogance je často obranným mechanismem.
Arrogance is often...
Obhájce našel nesrovnalost mezi výpověďmi svědků.
The defense attorney...
16/20
+
krok
kráčet, šlapat
schod
tempo (rychlost chůze)
stupátko, přenosné schůdky
stoupnout
jít stejným krokem
rozcházet se v názorech
step [step]
jedn. číslo: step, množ. číslo: steps, přít. prostý: step, 3. os. j. č.: steps, průb. čas: stepping, prostý min.: stepped, příčestí min.: stepped
Musím zůstat krok před ním.
I must stay...
Buďte opatrní, abyste nešlápli do bláta.
Be careful not...
On mně šlápl na nohu.
He stepped on...
Pojďme dovnitř.
Let's step inside.
Jdeme stejným krokem
We are in...
Neshodli jsme se s ním.
We were out...
17/20
+
důkaz, známka
dávat najevo, svědčit
evidence [ˈevɪdəns]
jedn. číslo: evidence, množ. číslo: evidences, přít. prostý: evidence, 3. os. j. č.: evidences, průb. čas: evidencing, prostý min.: evidenced, příčestí min.: evidenced
Není žádná známka toho, že by byla těhotná.
There is no...
Budu muset svědčit pod přísahou.
I will have...
O jejich přístupu svědčí i fakt, že jen zřídka kdy si udělají přestávku.
Their attitude is...
18/20
+
péče
pozornost
attention [əˈtenʃən]
jedn. číslo: attention, množ. číslo: attentions
Individuální péče je věnována každému dítěti.
Individual attention is...
Zakřičel jsem, abych upoutal její pozornost.
I screamed to...
Musíme tomu věnovat pozornost.
We need to...
Naše pozornost je často spíše zaměřena na budoucnost než na současný okamžik.
Our attention is...
19/20
+
uvědomit (si)
uskutečnit (se), (z)realizovat
pochopit
zpeněžit, prodat
realize [ˈrɪəˌlaɪz]
přít. prostý: realize, 3. os. j. č.: realizes, průb. čas: realizing, prostý min.: realized, příčestí min.: realized
Najednou jsem si uvědomil, že jsem jí viděl už předtím.
I suddenly realized...
Uvědomila jsem si, že je to problém.
I realized this...
Wilson debutem svého sólového alba realizoval svůj celoživotní sen.
Wilson realized a...
Musel jsem prodat moje auto.
I had to...
20/20
+
jistý, určitý, jeden
(být si) jistý
nějaký (před jménem)
certain [sɜːtən]
2. stupeň: more certain, 3. stupeň: most certain
Nejsem si tím jistý.
I'm not certain...
Nevím jistě, jestli přijde.
I don't know...
Měli byste se ujistit, že to dokončil.
You should make...
Setkal jsme se s nějakým Alexem Whitem.
I met with...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X