460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
35
36
37
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
století
century [ˈsentʃərɪ]
jedn. číslo: century, množ. číslo: centuries
Tento zákon vznikl již v 18. století.
This law dates back to the 18th century.
Stalo se to v minulém století.
This happened in the last century.
Tato tradice se datuje od 18. století.
This tradition dates back to the 18th century.
Je to tradice, která přetrvává nejméně sto let.
It's a tradition that dates back at least a century.
Žil na počátku 16. století.
He was living...
Jejich příchod se datuje do konce 19. století.
Their coming goes...
2/20
+
pásmová nemoc
jet lag [dʒet læg]
Rosie trpí pásmovou nemocí, ale po dobrém nočním spánku se bude cítit lépe.
Rosie is suffering from jet lag but she'll feel better after a good night's sleep.
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
3/20
+
jeden, jediný
jednotlivý
svobodný, nezadaný
jednoduchý, prostý
jednolůžkový
dvouhra, singl
osamostatnit
single [ˈsɪŋgəl]
jedn. číslo: single, množ. číslo: singles, přít. prostý: single, 3. os. j. č.: singles, průb. čas: singling, prostý min.: singled, příčestí min.: singled
Odvaha je jedna z nejdůležitějších vlastností.
Courage is the single most important quality.
Dej mně jeden jediný příklad.
Give me a single example.
Je teď nezadaná.
She is single now.
Rezervoval jsem jednolůžkový pokoj.
I booked a single room.
4/20
+
jih
jižní
south [saʊθ]
Musíte jít na jih.
You have to...
Nejbližší město leží 20 km na jih.
The nearest town...
"Vy lidé" je běžné oslovení v Jižní Africe.
"You people" is a common address in South Africa.
Andy se rozprostírají v délce 7 250 km podél západního pobřeží Jižní Ameriky.
The Andes stretch...
Zatím co Jihoafrická republika čelí stále více nedostatku vody, my jí máme stále dost.
As South Africa...
Vlaštovky začínají svou migraci na jih na podzim.
Swallows begin their...
5/20
+
zjistit, vypátrat
přijít na
prokouknout, odhalit
vyzkoumat
rozluštit (hádanku)
find out [faɪnd aʊt]
přít. prostý: find out, 3. os. j. č.: finds out, průb. čas: finding out, prostý min.: found out [faʊnd aʊt], příčestí min.: found out [faʊnd aʊt]
Později zjistíme, zda je to správné nebo ne.
We'll find out...
Pojďme to zjistit.
Let's find out.
Bylo to poprvé, co jsem přišla na to, že mám dvojčata.
This was the...
6/20
+
osmnáct
eighteen [ˈeɪˈtiːn]
Většina zemí stanovila věk plnoletosti na osmnáct.
Most countries set...
Bylo mi osmnáct let a začal jsem nosit obleky.
I was eighteen...
V osmnácti letech byla Viktorie korunována královnou.
At eighteen, Victoria was crowned queen.
7/20
+
kultura
obdělávání, kultivace
pěstovat (buňky)
kultivovat, vychovávat
culture [ˈkʌltʃə]
jedn. číslo: culture, množ. číslo: cultures, přít. prostý: culture, 3. os. j. č.: cultures, průb. čas: culturing, prostý min.: cultured, příčestí min.: cultured
Harry má rád řeckou kulturu.
Harry likes Greek...
Chování řidičů v provozu je pro každou zemi velmi specifické.
The traffic culture...
Buňky musí být kultivovány po dobu pěti dnů.
The cells must...
8/20
+
zdroj, pramen
příčina, původ
dodat, dodávat, zaslat
source [sɔːs]
jedn. číslo: source, množ. číslo: sources, přít. prostý: source, 3. os. j. č.: sources, průb. čas: sourcing, prostý min.: sourced, příčestí min.: sourced
Pomeranče jsou bohatým zdrojem vitamínu C.
Oranges are a...
Prohlášení mu bylo dodáno.
The statement was...
Tato sukně je dodávána z Německa.
This skirt is...
9/20
+
skoro, téměř, málem
blízce, zblízka
nearly [nɪəlɪ]
Freddie je skoro stejně vysoký jako já.
Freddie is nearly...
Měl jsem dokončit tento článek téměř před rokem.
I was supposed to finish this article nearly a year ago.
Vydělává téměř dvakrát více než on.
She earns nearly twice as him.
Tmavé skvrny na planetě zůstaly viditelné téměř rok.
The dark spots...
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
Jejich cesta téměř skončila katastrofou.
Their trip nearly...
10/20
+
stav, kondice, forma
podmínka, předpoklad, okolnost
být formován, být určován, být podmíněn
pečovat, pěstovat (si), udržovat
condition [kənˈdɪʃən]
jedn. číslo: condition, množ. číslo: conditions, přít. prostý: condition, 3. os. j. č.: conditions, průb. čas: conditioning, prostý min.: conditioned, příčestí min.: conditioned
Nyní je v kritickém stavu.
He is in...
Nejsem schopen mu pomoci.
I am in...
Jsem z formy.
I am out...
Může se to stát pouze za určitých podmínek.
It can happen...
Udělám to za podmínky, že mně pomůžeš.
I'll do it...
11/20
+
jasný, zřejmý, zřetelný
čirý, průzračný
uklizený, vyčištěný
čistý, svěží
volný
čistit, větrat
uklidit, vyčistit
skočit, překonat
proplatit, zúčtovat
projít, být schválen
vyjasnit se, ujasnit, ujasněný
vyložit
vymazat
očistit, být shledán nevinný
clear [klɪə]
přít. prostý: clear, 3. os. j. č.: clears, průb. čas: clearing, prostý min.: cleared, příčestí min.: cleared, 2. stupeň: clearer, 3. stupeň: clearest
Vyjádřil jsem se jasně?
Do I make...
Rychle se stává jasné, že nebude dobrý tenisový hráč.
It is rapidly...
Moje televize má velmi čistý obraz.
My television has...
Jediný volný čas, který budu mít příští týden, je v pátek večer.
The only time...
ujasněné své priority.
He's clear on...
Potřebujeme rychle vyložit loď.
We need to...
V případu smrti dítěte byla Elen shledána nevinnou.
Elen was cleared...
12/20
+
materiál
látka
hmota
podklady
materiální, hmotný, fyzický
závažný, podstatný, důležitý
material [məˈtɪərɪəl]
jedn. číslo: material, množ. číslo: materials, 2. stupeň: more material, 3. stupeň: most material
Zlato je velmi drahý materiál.
Gold is a...
Právě teď sháním podklady pro tento projekt.
I'm in the...
Hmotné bohatství mě nikdy nezajímalo.
Material wealth never...
Tato informace je důležitá pro další vyšetřování.
This information is...
13/20
+
druh, typ, odrůda
písmo
zařadit, klasifikovat, typizovat
type [taɪp]
jedn. číslo: type, množ. číslo: types, přít. prostý: type, 3. os. j. č.: types, průb. čas: typing, prostý min.: typed, příčestí min.: typed
Ona je můj typ.
She is my...
Vodka je druh lihoviny.
Vodka is a...
Použij větší písmo pro své nadpisy.
Use larger type...
14/20
+
vybrat, vybírat
zvolit (si), rozhodnout (se)
choose [tʃuːz]
přít. prostý: choose, 3. os. j. č.: chooses, průb. čas: choosing, prostý min.: chose [tʃouz], příčestí min.: chosen ['tʃouzən]
Už jsem vybral dárek pro Miu.
I've chosen a...
Říkejte tomu jak chcete.
Call it what...
Ty jsi ten človék, kterého jsem si vybrala.
You're the person...
15/20
+
spojovat si (co s čím)
společník, partner, kolega
přidružený, mimořádný, pomocný
associate [əˈsoʊʃieɪt]
jedn. číslo: associate, množ. číslo: associates, přít. prostý: associate, 3. os. j. č.: associates, průb. čas: associating, prostý min.: associated, příčestí min.: associated
Tyto pocity mohou být také spojeny se vzpomínkami na určitou píseň.
These sensations can...
Amy byla úzce spjata s bývalým režimem.
Amy was closely...
Nemůžu s tím být spojována, protože to odporuje mým principům.
I can't be...
On je můj obchodní partner.
He is my...
Jsou přidruženým členem EU.
They are an...
16/20
+
řešení
roztok
solution [səˈluːʃən]
jedn. číslo: solution, množ. číslo: solutions
Řešení je naštěstí snadné.
The solution is...
Připravíme vodný roztok se solí.
We are going...
Mám ráda to, že on vždy dojde k řešení rychle.
I like the...
V mé hlavě se začalo rodit dobré řešení.
A good solution...
Tradiční výroba obvykle používá silný zásaditý nebo kyselý roztok.
A conventional production...
Přišli s unikátním řešením.
They came up...
Hledáme univerzální řešení, které bude skutečně obecné a dostupné všem lidem.
We are seeking...
17/20
+
zkáza
(z)ničení
destrukce
destruction [dɪˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: destruction, množ. číslo: destructions
Očekává se, že zničení bude záležitostí pouze několika sekund.
The destruction is...
Katedrála byla několik minut od úplného zničení.
The cathedral was...
Znemožňují jim zastavit šíření zbraní hromadného ničení.
They make it...
Pomohli jsme jim lépe se připravit na to, jak čelit hrozbě zbraní hromadného ničení.
We helped them better prepare to counter the threat from weapons of mass destruction.
Útočníci vyplenili vesnici a způsobili rozsáhlou zkázu a chaos.
The invaders plundered...
Populace volně žijících živočichů v oblasti se kvůli ničení životního prostředí drasticky snížila.
The wildlife population...
Vesničané se obávali hněvu prastarého boha a věřili, že na ně přivolá zkázu.
The villagers feared...
18/20
+
dopis,list
písmeno
letter [ˈletə]
jedn. číslo: letter, množ. číslo: letters
Dostal jsem od ní dlouhý, krásný dopis.
I got a...
Její dopis, ve kterém mu nabídla místo, se ztratil na poště.
The letter from...
A je první písmeno abecedy.
A is the...
19/20
+
devatenáct
nineteen [ˌnaɪnˈtiːn]
Zbývá devatenáct dní, než to budu moci zkusit znovu.
Nineteen days left...
Moji ženu jsem poprvé potkal, když mně bylo devatenáct let.
I first met...
20/20
+
populace
obyvatelstvo
počet obyvatel
populační
population [pɒpjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: population, množ. číslo: populations
Počet domorodého obyvatelstva stále klesá.
The native population...
Čelíme populační explozi.
We are facing...
Většina zdejších obyvatel je docela chudá.
Most of the...
Populace seniorů rychle vzrůstá a dožívá se vyššího věku.
The elderly population...
V populaci je více žen než mužů.
There are more...
Městská populace v Africe se velmi rychle zvětšuje.
Africa's urban population...
Tato země je extrémně bohatá na přírodní zdroje, zatímco její obyvatelstvo je mimořádně chudé.
This country is extremely rich in natural resources while its population is extremely poor.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X