460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
37
38
39
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
předmět
téma, námět
subjekt
podrobit (si), podmanit si, podléhat
být předmětem
poddaný, občan (v monarchii)
subject [ˈsʌbdʒekt]
jedn. číslo: subject, množ. číslo: subjects, přít. prostý: subject, 3. os. j. č.: subjects, průb. čas: subjecting, prostý min.: subjected, příčestí min.: subjected
Ve škole jsem studovala deset předmětů.
I studied ten subjects at school.
Jejich tématem pro diskusi jsou rodinné vztahy.
Their subject for discussion is family relationships.
Vojáci si rychle podrobili místní obyvatele.
The soldiers quickly subjected the local people.
Intuice je také předmětem filosofického studia.
Intuition has also been the subject of philosophical study.
2/20
+
nevlastní bratr
step-brother [step ˈbrʌðə]
jedn. číslo: step-brother, množ. číslo: step-brothers
Step-brother v angličtině je osoba, která má jiného otce a matku než ty.
In English a step-brother is a person who has another father and mother than you.
Šla jsem do kina s mým nevlastním bratrem.
I went to the movies with my step-brother.
3/20
+
organizace
uspořádání
organization [ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən]
jedn. číslo: organization, množ. číslo: organizations
Požádal jsem různé dobrovolnické organizace, aby pomohly malému Danielovi.
I have asked various voluntary organizations to help little Daniel.
Byl jsem pověřen změnit design webové prezentace pro místní neziskovu organizaci.
I was tasked...
Prvořadým cílem každé organizace je vytváření hodnot.
The primary goal...
Výzkumná skupina pro internetovou bezpečnost (ISRG) je nezisková organizace stojící za tímto projektem.
The internet security...
Deset let pracuji pro neziskovou organizaci, která se zabývá ochranou občanských práv.
For ten years,...
Armáda spásy je organizace, která poskytuje pomoc a podporu lidem v nouzi.
The Salvation Army...
4/20
+
správa, řízení, administrativa
vedení, řídící pracovníci
vláda, exekutiva
administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃən]
jedn. číslo: administration, množ. číslo: administrations
Správa soudnictví je odvětví, které vyžaduje zásadní reformu.
The administration of...
Administrativa zkoumá všechny možné způsoby, jak povzbudit soukromý sektor.
The administration is...
Nová daňová politika představuje odklon od precedentu vytvořeného předchozími administrativami.
The new tax...
Lékárník mně poradil se správným podáváním léků.
The pharmacist advised me on proper medication administration.
5/20
+
jazyk
řeč
styl, sloh
language [ˈlæŋgwɪdʒ]
jedn. číslo: language, množ. číslo: languages
Mluví dvěma jazyky - anglicky a česky.
She speaks two...
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Místní jazyk je také hodně ovlivněn povahou lidí, kteří zde byli první.
The local language...
Umí mluvit čtyřmi cizími jazyky.
She can speak...
Nicole má dobrý sluch na jazyky.
Nicole has a good ear for languages.
Tato metoda dělá učení jazyka snadným.
This technique makes...
6/20
+
tvořit, utvářet, sestavovat
smířit se, udobřit se
(na)líčit (se), (na)malovat (se)
vymyslet (si) (výmluvu, příběh ap.)
vynahradit, vykompenzovat
namíchat, připravit, sestavit
doplnit, dorovnat, dodat
uspořádat, uklidit
make up [meɪk ʌp]
přít. prostý: make up, 3. os. j. č.: makes up, průb. čas: making up, prostý min.: made up [meɪd ʌp], příčestí min.: made up [meɪd ʌp]
Jednotlivé části tvoří kompletní celek.
The individual parts...
Vědci říkají, že vesmír je tvořen protony, neutrony a elektrony.
Scientists say the...
Hádali jsme se, ale brzy poté jsme se usmířili.
We quarreled but...
Vymysleli jsme si svá vlastni pravidla.
We made up...
Někdy mám potřebu dohánět práci v neděli, abych vykompenzoval ztracený čas.
I sometimes find...
Vynahradím ti to.
I'll make it...
Můj pokoj nebyl uklizen.
My room hasn't...
7/20
+
článek
artikl, zboží (druh)
položka, bod, paragraf
člen (gramatický)
article [ˈɑːtɪkəl]
jedn. číslo: article, množ. číslo: articles
Udělal jsem pár chyb v mém článku.
I made a...
Prodáváme zboží pro domácnost.
We sell household...
Tento článek bude zveřejněn v příštím vydání.
This article will be published in the next issue.
V době psaní tohoto článku nebyly známé žádné podrobnosti.
At the time...
Všechny mé hlavní články byly přeloženy do angličtiny.
All of my...
Článek o ní byl na titulní straně novin.
The article about...
Podívejte se na tento článek, měl by vše vysvětlit.
Take a look...
8/20
+
dvacet
twenty [ˈtwentɪ]
Bylo to před dvaceti nebo třicet lety.
It was twenty...
Pilulky začnou účinkovat za dvacet minut.
The pills will take effect in twenty minutes.
Mohu si půjčit dvacet milionů dolarů?
Can I borrow...
Napsala mně dvacet položek, které musím koupit.
She wrote me...
Dvacet je násobkem pěti, protože dvacet je čtyřikrát pět.
Twenty is a...
Požadoval jsem dvacet procent.
I held out...
9/20
+
přiblížit se, blížit se
oslovit, kontaktovat
přistoupit, přistupovat
přiblížení, příchod
přístup, postoj
přístup, přístupová/příjezdová cesta
approach [əˈprəʊtʃ]
jedn. číslo: approach, množ. číslo: approaches, přít. prostý: approach, 3. os. j. č.: approaches, průb. čas: approaching, prostý min.: approached, příčestí min.: approached
Zpomalte, jakmile se přiblížíte k žlutému domu.
Slow down as...
Právě jsme oslovili banku kvůli půjčce.
We've just approached...
Nevím, jak mám přistoupit k tomuto úkolu.
I don't know...
Potřebujeme úplně nový přístup k práci.
We need a...
10/20
+
východ
east [iːst]
jedn. číslo: east, množ. číslo: easts
Vítr fouká z východu.
The wind is...
Slunce vychází na východě a zapadá na západě.
The sun rises in the east and sets in the west.
Šli jsme přímo na východ.
We went due east.
Molly vyrostla na statku v oblasti East Anglia.
Molly grew up on an estate in East Anglia.
Náhlé přeháňky z východu občas přerušují dny plné slunce.
Sudden showers from...
Měl jsem pocit, že opouštíme západ a vstupujeme na východ.
The impression I...
11/20
+
východní
eastern [ˈiːstən]
2. stupeň: more eastern, 3. stupeň: most eastern
Evropa byla rozdělena na východní a západní státy.
Europe was divided...
Domnívá se, že východní Evropa nebyla ovládána Moskvou.
He thinks that...
Oblíbené zboží pašované do východního bloku byl přenosný kazetový přehrávač.
A popular item...
Dům přiléhal k východnímu úbočí hory.
The house clung...
12/20
+
zaměřit se, soustředit se
ohnisko, ústřední bod
pozornost, zaměření
focus [fəʊkəs]
jedn. číslo: focus, množ. číslo: focuses, přít. prostý: focus (or foci), 3. os. j. č.: focuses (or focusses), průb. čas: focusing (or focussing), prostý min.: focused (or focussed), příčestí min.: focused (or focussed)
Některá média se zaměřují na soukromé životy umělců.
Some media focus...
Její oči nemohly správně zaostřit na fotografii.
Her eyes couldn't...
Jaké je ústřední bod tohoto článku?
What is the...
13/20
+
ministerský předseda, premiér
odpoledne
pm [pi: em]
Čekáme na ministerského předsedu.
We are waiting...
Akce se konala od 10 hodin dopoledne do 5 hodin odpoledne.
The event took...
Bránu zamykáme každý den v 10 hodin večer.
We lock the gate every day at 10 pm.
Dnes v 17:00 mám konzultaci s mým psychologem.
I have a...
Nový objev přiměl policii, aby v 5 hodin odpoledne odvolala poplach a silnici znovu otevřela.
The new discovery...
Film začínal v 19 hodin, takže když jsme dorazili, bylo už po titulcích.
The movie started...
Lyžařský vlek bude v provozu každý den od 9 do 16 hodin.
The ski tow...
14/20
+
déšť
pršet
zasypat, pokropit (bombami ap.)
rain [reɪn]
jedn. číslo: rain, množ. číslo: rains, přít. prostý: rain, 3. os. j. č.: rains, průb. čas: raining, prostý min.: rained, příčestí min.: rained
Když příjde déšť, je krátký a příjemný.
If it does...
Počkejme, až přestane pršet.
Let's wait till the rain stops.
Navzdory dešti jsme si užili dovolenou.
In spite of the rain, we enjoyed our holiday.
V případě deště se akce uskuteční v hale.
In case of rain, the event will take place in the hall.
Brzo může pršet.
It may rain...
Kyselé deště mohly způsobit závažné poškození životního prostředí.
Acid rain may...
15/20
+
oheň
požár
táborák
palba
topení, kamna
střílet, vystřelit, vypálit
zapálit
vyhodit, dát padáka
vzbudit, podnítit, zažehnout
spustit, zahájit
fire [faɪə]
jedn. číslo: fire, množ. číslo: fires, přít. prostý: fire, 3. os. j. č.: fires, průb. čas: firing, prostý min.: fired, příčestí min.: fired
Kuchyně byla v těžce poškozena požárem.
The kitchen was...
The house was on fire.
Dům hořel.
Rozdělali jsme na pláži táborák.
We made a...
Město bylo pod palbou.
The city was...
Máme elektrické topení v našem bytě.
We have electric...
Byl jsem vyhozen z práce před dvěma dny.
I was fired...
Kdybych byl tebou, vyhodil bych mě.
If I were...
Podnítil moji představivost.
He has fired...
Funkce bude spuštěna, jakmile myš opustí element.
The function will...
16/20
+
za (jednotku), na (hlavu)
per [pə]
Jeho rychlost byla 120 kilometrů za hodinu.
His speed was...
Stojí to 30 dolarů na osobu.
It costs $30...
Lidé v zemích, jako je Lucembursko, pracují přibližně 30 hodin týdně.
People in countries...
17/20
+
léčení, ošetření
zacházení, nakládání
úprava, zpracování
treatment [ˈtriːtmənt]
jedn. číslo: treatment, množ. číslo: treatments
Nyní je ten správný čas vyzkoušet nový způsob léčby.
Now is the...
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Bylo mně poskytnuto plné VIP zacházení.
I was given...
18/20
+
kostel
církev
věřící (všichni)
církevní, kostelní
church [tʃɜːtʃ]
jedn. číslo: church, množ. číslo: churches
Naše město má dva kostely.
Our town has...
Šel jsem na výlet s kamarády z církve.
I went on...
Když jsem byla dítě, byla jsem v neděli zvyklá chodit do kostela.
When I was a child I used to go to church on a Sunday.
Eleanor uklízí rýži v kostele.
Eleanor picks up...
Jsou silně věřící a pravidelně chodí do kostela.
They are deeply religious and go to church regularly.
Gabriel sloužil v křesťanské církvi od roku 2012.
Gabriel has served...
Církev jí poskytla emocionální podporu.
The church provided...
19/20
+
špatný, v nepořádku
nesprávný, chybný
špatně, nesprávně
špatnost, zlo, křivda
uškodit, ublížit, (u)křivdit
splést se, mýlit se
wrong [rɒŋ]
přít. prostý: wrong, 3. os. j. č.: wrongs, průb. čas: wronging, prostý min.: wronged, příčestí min.: wronged, 2. stupeň: more wrong [wronger], 3. stupeň: most wrong [wrongest]
Některé odpovědi v mém testu byly špatné.
Some of the...
Nejsem vhodná osoba pro tuto práci.
I am wrong...
Bylo to od něho špatné, že kradl věci.
It was wrong...
Spletl jsme se, když jsem si myslel, že nás budou podporovat.
I am wrong...
V čem jiném se mýlíme?
What else are...
Mýlila jsem se.
I was wrong.
20/20
+
hnutí
pohyb
přesun, posun
změna
věta (skladby)
movement [ˈmuːvmənt]
jedn. číslo: movement, množ. číslo: movements
Hnutí odporu se stáhlo do ilegality.
The resistance movement...
Jeho nečekaný pohyb jí vystrašil.
His sudden movement...
Došlo k určitým změnám ve tradičních metodách výuky.
There has been...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X