460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
41
42
43
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
individuální, jednotlivý, samostatný
jednotlivec, jedinec
individual [ˌɪndɪˈvɪdjʊəl]
jedn. číslo: individual, množ. číslo: individuals, 2. stupeň: more individual, 3. stupeň: most individual
Musíš očíslovat všechny jednotlivé kopie.
You have to number all individual copies.
Budeme bojovat za svobodu každého jednotlivce.
We will fight for the freedom of each individual.
Individuální péče je věnována každému dítěti.
Individual attention is...
Jednotlivé části tvoří kompletní celek.
The individual parts...
Tyto okolnosti mohou potenciálně ovlivnit úroveň dosaženého vzdělání jednotlivců.
These circumstances can...
Soudce nedovolí, aby tento systém způsobil újmu individuálních práv.
The justice will...
Jako jednotlivé země jsme příliš malí, abychom mohli konkurovat Spojeným státům a Asii.
As individual countries,...
2/20
+
ohledně (čeho), týkající se (čeho)
pro to
aby
as to [əz tə]
Neměla žádné pochybnosti, co se týkalo mé schopnosti zvládnout tuto situaci.
She had no doubts as to my ability to manage this situation.
Nemáme žádné vysvětlení pro to, proč vás nikdo neviděl dva dny.
We have no explanation as to why no one saw you for two days.
Chtějí sdílet texty, které již byly přeloženy, proto aby ušetřili za náklady.
They want to share texts which have already been translated so as to save costs.
3/20
+
důstojník
referent, úředník
funkcionář
strážník, policista
officer [ˈɒfɪsə]
jedn. číslo: officer, množ. číslo: officers
Důstojník přikázal svým mužům ustoupit.
The officer ordered his men to retreat.
V tomto roce zaznamenali celníci rekordní počet konfiskací.
There was a record number of confiscations by customs officers this year.
Lupič postřelil jednoho policistu.
The robber shot...
Lupič vystřelil na jednoho policistu.
The robber shot...
Také jí dal doporučení, když žádala o místo provozní ředitelky.
He also gave her a reference when she applied to be chief operating officer.
Policista, který prováděl zatčení zapomněl podezřelého informovat o jeho právech.
The arresting officer neglected to inform the suspect of his rights.
Policie vyslechla muže, který žil v nedalekém domě.
Officers questioned a...
4/20
+
významný, značný, podstatný
significant [sɪgˈnɪfɪkənt]
2. stupeň: more significant, 3. stupeň: most significant
Byla to významná událost v našich národních dějinách.
It was a...
Významně se na něj podívala.
She gave him...
Jejich investice je pro nás významná.
Their investment is...
5/20
+
krev
krevní
zkrvavit
blood [blʌd]
jedn. číslo: blood, množ. číslo: bloods, přít. prostý: blood, 3. os. j. č.: bloods, průb. čas: blooding, prostý min.: blooded, příčestí min.: blooded, 2. stupeň: bloder, 3. stupeň: bloodst
Roky je mezi nimi špatná krev.
There has been...
Ztratil mnoho krve.
He lost a...
Změřil jsem si hladinu alkoholu v krvi.
I measured the level of alcohol in my blood.
Trpí vysokým krevním tlakem.
She suffers from high blood pressure.
Srdce posílá krev do našeho těla.
The heart sends...
Vzali vzorky krve a moči k analýze.
They took blood and urine specimens for analysis.
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
6/20
+
určit, určovat
rozhodnout, stanovit
determine [dɪˈtɜːmɪn]
přít. prostý: determine, 3. os. j. č.: determines, průb. čas: determining, prostý min.: determined, příčestí min.: determined
Datum konference je ještě potřeba určit.
The date of...
Poptávka obvykle určuje nabídku.
Demand usually determines...
Jsem odhodlán úspěšně realizovat tento projekt.
I am determined...
Jsme odhodláni pokračovat v hledání, dokud se to nenajde.
We are determined...
Vaše rodinné zázemí hraje důležitou roli při utváření vaší budoucnosti.
Your family background...
Musíme určit, zda došlo k této chemické reakci.
We need to determine whether this chemical reaction has occurred.
Tyto probíhající případy by měly být přezkoumány, aby se zjistilo, zda jsou domácnosti vhodné.
These active cases...
7/20
+
vyjít, vycházet, být publikován
vyrukovat, vyslovit se, vyjádřit se
vyklubat se
vyjít najevo, vejít ve známost
come out [kʌm aʊt]
přít. prostý: come out, 3. os. j. č.: comes out, průb. čas: coming out, prostý min.: came out [keɪm aʊt], příčestí min.: come out [kʌm aʊt]
Nevím, kdy vyjde jeho další kniha.
I don't know...
Rostoucí počet osobností se vyslovuje na jeho podporu.
A growing number...
Jak dlouho trvá, než se vyklube první zub?
How long does...
8/20
+
zvuk
zvukový
(za)znít
vyznít, vypadat (jak), zdát se
zdravý
seriózní, spolehlivý
sound [saʊnd]
jedn. číslo: sound, množ. číslo: sounds, přít. prostý: sound, 3. os. j. č.: sounds, průb. čas: sounding, prostý min.: sounded, příčestí min.: sounded, 2. stupeň: sounder, 3. stupeň: soundest
Rychlost zvuku je závislá na teplotě, ale přibližně je 340 metrů za sekundu.
The sound speed...
Nelíbí se mně vyznění té zprávy.
I don't like...
Zazněl poplach.
The alarm sounded.
To zní dobře.
It sounds good.
Zní už to méně šíleně?
Does it sound...
zdravé srdce.
He has a...
Je to spolehlivá investice.
It is a...
9/20
+
podobný, obdobný
similar [ˈsɪmɪlə]
2. stupeň: more similar, 3. stupeň: most similar
Byty si jsou navzájem podobné.
The apartments are...
Souhlasím. Zkoušel jsem něco velmi podobného.
I agree. I...
V určitém ohledu jsou si podobné.
They are in...
Existuje mnoho příkladů 3D objektů, které podobným způsobem obelstily počítač.
They are many...
Zákon zakazuje registraci jakékoli ochranné známky, která je totožná nebo podobná všeobecně známé ochranné známce.
The law forbids...
Podobná legislativa je již zavedená ve Francii.
Similar legislation is...
10/20
+
závod, dostih
rasa
plemeno, druh
závodit
hnát se, pádit
race [reɪs]
jedn. číslo: race, množ. číslo: races, přít. prostý: race, 3. os. j. č.: races, průb. čas: racing, prostý min.: raced, příčestí min.: raced
Strávili den na závodech.
They spent a...
Dívala se na svého psa, jako by mohl patřit k lidské rase.
She was looking...
Vždycky jsem chtěl závodit v autech.
I always wanted...
Pádila zpět do domu.
She raced back...
11/20
+
vstoupit, vejít
zapsat se, přihlásit se
zadat, vložit
účastnit se, zúčastnit se
vstup
enter [ˈentə]
jedn. číslo: enter, množ. číslo: enters, přít. prostý: enter, 3. os. j. č.: enters, průb. čas: entering, prostý min.: entered, příčestí min.: entered
Tato myšlenka mě nikdy nenapadla. (nevstoupila do mé mysli)
The thought never...
Trenér jí přihlásil do závodu.
The coach entered...
Zadejte heslo pro přístup k databázi.
Enter a password...
12/20
+
minulost
kolem, mimo
minulý, uplynulý
přes, za
past [pɑːst]
jedn. číslo: past, množ. číslo: pasts, 2. stupeň: more past, 3. stupeň: most past
Snažíme se učit z minulosti.
We try to...
Ale to všechno je minulost.
But all that...
Vojáci prošli kolem.
The soldiers marched...
Projděte kolem semaforů.
Go past the...
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Špatné časy jsou za námi.
The bad times...
Ten dům je hned za mostem.
This house is...
13/20
+
tlačit, strkat
protlačit, proniknout
naléhat, tlačit, nutit
nátlak
úsilí
snažit se, usilovat
stisknout (tlačítko)
push [pʊʃ]
jedn. číslo: push, množ. číslo: pushes, přít. prostý: push, 3. os. j. č.: pushes, průb. čas: pushing, prostý min.: pushed, příčestí min.: pushed
Ty tlač a já budu táhnout.
You push and...
V posledním kole závodu se mi podařilo proniknout do vedení.
In the final...
Otec na ní naléhal, aby šla pracovat.
Her father pushed...
14/20
+
tisíc
thousand [ˈθaʊzənd]
jedn. číslo: thousand, množ. číslo: thousands
Každý měsíc jsem řídil tisíc mil.
I drove one...
Během roků zaplatíte desítky nebo stovky tisíc dolarů za úroky z vašeho úvěru na bydlení.
You'll pay tens...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Mnoho tisíc Čechů a Slováků žilo ve Spojených státech v roce 1920.
Many thousands of...
Vítěz soutěže obdrží tisíc dolarů.
The contest winner...
Náboráři se snaží najít zaměstnance, i když tisíce uchazečů o zaměstnání zoufale hledají práci.
Recruiters struggle to...
15/20
+
OK
dobrý, v pořádku
ok [ˌəʊˈkeɪ]
OK, není problém.
OK, no problem.
Můžeš být smířen s tím, že občas něco pokazíš.
You can be...
16/20
+
velikost, formát
rozměry, rozloha
uspořádat, roztřídit
seřadit (podle velikosti)
size [saɪz]
jedn. číslo: size, množ. číslo: sizes, přít. prostý: size, 3. os. j. č.: sizes, průb. čas: sizing, prostý min.: sized, příčestí min.: sized
Jaká je velikost těchto bot?
What is the...
Setřiď to podle velikosti.
Grade it by...
Jaká je rozloha České republiky?
What is the...
17/20
+
plavat, plout
plavání
plavecký
být zmatený, přestat jasně přemýšlet
swim [swɪm]
přít. prostý: swim, 3. os. j. č.: swims, průb. čas: swimming, prostý min.: swam [swæm], příčestí min.: swum [swʌm]
Docela často se jim nelíbí, když někdo plave rychleji než oni.
They quite often...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
Když jsem byl mladý, uměl jsem plavat velice dobře.
I could swim very well when I was young.
Bylo tak krásné počasí, že jsme se rozhodli jít plavat.
It was such nice weather that we decided to go swimming.
V létě jsme chodili plavat každý den.
We swim every day during the summer.
Plavání v moři může být dobrou volbou pro cvičení.
Swimming in the...
Byla očividně nemocná a nemohla plavat.
She was obviously...
18/20
+
objednávka
řád, pořádek, systém
pořadí, v pořadí
rozkaz
objednat
nařidit
seřadit, uspořádat
order [ˈɔːdə]
jedn. číslo: order, množ. číslo: orders, přít. prostý: order, 3. os. j. č.: orders, průb. čas: ordering, prostý min.: ordered, příčestí min.: ordered
Chtěl bych si podat objednávku na nový počítač.
I would like...
Snažím se nechat svůj byt uklizený, když jdu pryč.
I try to...
Muži se seřadili podle výšky.
The men lined...
Vojáci musí poslouchat rozkazy.
Soldiers must obey...
Máme rozkázáno nikomu nedovolit jít dovnitř.
We are under...
Bylo jim nařízeno, aby se dostavili k výslechu k vrchnímu soudu v pondělí ráno.
They were ordered...
19/20
+
série, řada, sled
seriál
sériový
series [ˈsɪə.riːz]
jedn. číslo: series, množ. číslo: series
Tato dohoda obsahuje řadu možných opatření na podporu vzdělávání učitelů.
This arrangement contains...
Sledovali jsme nový televizní seriál včera večer.
We watched a...
Dosud jsem měla zkušenosti jen s vytvářením řady malých projektů.
So far, I've only had experience in creating a series of small projects.
Tak se rozhodl provést několik vlastních průzkumů.
So he decided...
Michael utrpěl řadu zranění, které mu znemožňují se zlepšovat.
Michael has suffered...
Série účetních skandálů byla odhalena veřejnosti.
A series of accounting scandals were exposed to the public.
Toto zařízení bylo vybráno náhodně z výrobní série.
This device was...
20/20
+
(a) tak, a tím, tudíž
tak(to)
thus [ðʌs]
Plánovali snížit počet zaměstnanců a tím snížit náklady.
They planned to...
Udělejte to tak.
Do it thus.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X