460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
43
44
45
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
domácí úkol, domácí úloha
domácí příprava
homework [ˈhəʊmˌwɜːk]
jedn. číslo: homework, množ. číslo: -
Mám problém s domácím úkolem, mohl bys mě pomoci?
I'm having trouble with my homework, could you help me?
Libby je ta vhodná osoba, která by mě mohla pomoci s domácím úkolem.
Libby is the appropriate person to help me with my homework.
Právě teď mám spoustu domácích úkolů.
I have a lot of homework right now.
Udělal jsi domácí úkol, než jsi šel do kina?
Had you done your homework before you went to the cinema?
2/20
+
rozbor, analýza
analysis [əˈnælɪsɪs]
jedn. číslo: analysis, množ. číslo: analyses
Vzali vzorky krve a moči k analýze.
They took blood and urine specimens for analysis.
Zdůraznil, že žádná z těchto vod nebyla podrobena chemické analýze.
He pointed out...
Připravil jsem vzorky materiálu pro analýzu.
I have prepared the samples of material for analysis.
Tento kontext je třeba vzít v úvahu, aby analýza měla nějaký smysl.
This context is to be taken into account for the analysis to have any meaning.
Daniel má jedinečnou schopnost provádět analýzu aplikací.
Daniel has the unique faculty to do the analysis for the applications.
Analýza textu identifikovala autora jako Shakespeara.
The textual analysis...
3/20
+
tentýž, stejný, týž, totéž
ten samý
stejně
the same [ðɪ seɪm]
Dělá stejně rychle jako ty.
She works at the same speed as you.
Během prvních šesti měsíců by děti měly spát ve stejné místnosti jako jejich rodiče.
The babies should sleep in the same room as their parents for the first six months.
Obě smlouvy byly podepsány současně.
Both contracts were signed at the same time.
Pokud si to nepamatuji, je to totéž, jako by se to nikdy nestalo.
If I do not remember it, it's the same as if it never happened.
4/20
+
levý, levá strana
doleva, vlevo
zbylý, zbývající
pt a pp od leave
left [left]
2. stupeň: lefter (or more left), 3. stupeň: leftmost (or most left)
Na semaforech zahni doleva.
Turn left at...
Zbylo pro mě něco?
Anything left for...
Vlak právě odjel.
The train just left.
Freya mi přenechala dům ve své závěti.
Freya left me the house in her will.
John odešel v pondělí.
John left on Monday.
Nechal jsem mu zbytek a šel pryč.
I left the rest to him and went out.
Ze školy jsem odešla už před lety.
I left school years ago.
5/20
+
každý, všichni
everybody [ˈevrɪˌbɒdɪ]
Věděli to všichni?
Was it known...
Každý to ví.
Everybody knows it.
Každý to ví.
Everybody knows that.
Ne každý chce citlivá data ukládat online.
Not everybody wants...
Uvědom si, že ne každý má dobré úmysly.
Be aware that...
To, že všichni ostatní končí, neznamená, že byste měli také.
Just because everybody...
Všichni říkali, že jsem zázračné dítě.
Everybody called me...
6/20
+
region, oblast, krajina
kolem, okolo
region [ˈriːdʒən]
jedn. číslo: region, množ. číslo: regions
Žili jsme v průmyslové oblasti.
We lived in...
Musíme udržet pořádek v našem regionu.
We have to...
Odhaduji, že teplota je nyní okolo 20° C.
I estimate that...
7/20
+
přijít, dorazit, dojít (zpráva)
zapojit se (do diskuze)
vstoupit, vejít (do místnosti)
skončit, doběhnout
come in [kʌm ɪn]
přít. prostý: come in, 3. os. j. č.: comes in, průb. čas: coming in, prostý min.: came in [keɪm ɪn], příčestí min.: come in [kʌm ɪn]
Objekt nepřišel do skutečného fyzickém kontaktu s radioaktivním materiálem.
The object did...
V letošním roce přicházejí mini sukně ve škále šokující jasných barev.
Mini skirts are...
Pojďte dál, prosím.
Please come in.
Ale co když skončím poslední?
But what if...
8/20
+
televize
tv [tiː viː]
Díval jsem se na televizi včera večer.
I was watching...
Jen se dívám na televizi.
I'm just watching TV.
Sledovali jsme večer televizi.
We watched TV in the evening.
Televizní stanice vysílá od 8 hodin dopoledne.
The TV station is on air from 8 a.m.
Na našem hotelovém pokoji jsme měli barevnou televizi.
We had a...
Díval se na televizi místo toho, aby mi pomohl s domácími pracemi.
He watched TV...
9/20
+
zřídit, založit
navázat (kontakt)
nastolit, ustavit
stanovit, zjistit, určit
potvrdit, dokázat
establish [ɪˈstæblɪʃ]
přít. prostý: establish, 3. os. j. č.: establishes, průb. čas: establishing, prostý min.: established, příčestí min.: established
Karel IV. založil českou univerzitu.
Charles IV. established...
Chystáme se nastolit pořádek.
We are going...
Koroner je schopen stanovit dobu smrti.
The coroner is...
Vyšetřovatelé nezjistili žádný motiv pro střelbu.
The investigators have...
Policie potvrdila, že bankovky jsou padělané.
The police established...
10/20
+
útok, napadení, přepadení
zaútočit, útočit, napadat, napadnout
záchvat
pustit se, vrhnout se
kritizovat
attack [əˈtæk]
jedn. číslo: attack, množ. číslo: attacks, přít. prostý: attack, 3. os. j. č.: attacks, průb. čas: attacking, prostý min.: attacked, příčestí min.: attacked
Byl zraněn při útoku.
He was injured...
Tato nemoc napadá imunitní systém těla.
This disease attacks...
Hladový muž se vrhnul na jídlo.
The starving man...
Napsala článek, který kritizoval politiky.
She wrote an...
11/20
+
růst, vzrůstat
přírustek, nárust
rozvoj, vývoj
porost (malý)
rostliny (čerstvě vyrašeně)
vzrůstající, růstový, vzkvétající
nádor
growth [grəʊθ]
jedn. číslo: growth, množ. číslo: growths
Vyvážená strava je nezbytná pro zdravý růst.
A balanced diet...
Měl nádor na plicích.
He had a...
75% vývozců věří, že existuje potenciál pro budoucí růst.
75% of exporters...
Soukromý sektor je motorem hospodářského růstu.
The private sector...
Zlepšující se ekonomika vyvolala velkou část růstu spotřebitelských úvěrů.
An improving economy...
Městská populace v Africe se velmi rychle zvětšuje.
Africa's urban population...
Marketingoví analytici očekávají růst HDP pod 4%.
Market analysts expect...
12/20
+
(roz)poznat
uznávat, uznat
ocenit (zásluhy)
dát slovo, dovolit promluvit
uvědomit si (něco)
recognize [ˈrekəgˌnaɪz]
přít. prostý: recognize, 3. os. j. č.: recognizes, průb. čas: recognizing, prostý min.: recognized, příčestí min.: recognized
Doktoři musí umět rozeznat mnoho různých onemocnění.
Doctors need to...
Musíme uznat vážnost problémů, kterým čelíme.
We must recognize...
Prezident ocenil jejich služby naší zemi.
The president recognized...
Předseda dal slovo novému delegátovi.
The chair recognized...
13/20
+
porovnat, srovnat
přirovnat, přirovnávat
(vy)rovnat se
compare [kəmˈpeə]
přít. prostý: compare, 3. os. j. č.: compares, průb. čas: comparing, prostý min.: compared, příčestí min.: compared
Porovnali jsme jejich schopnosti pomoci nám vyřešit ten problém.
We compared their...
Nemůžete je srovnávat. Jsou úplně jiní.
You can't compare...
Instantní káva se prostě nevyrovná čerstvě mleté kávě.
Instant coffee just...
14/20
+
scéna, výstup (divadelní)
dějiště, místo
výjev, obraz
krajina, scenérie
zákulisí
scene [siːn]
jedn. číslo: scene, množ. číslo: scenes
Milenecké scény byly pro ni velmi nepříjemné.
The love scenes...
Často dělala scény na veřejných místech.
She often made...
Vrátili jsme se na místo vraždy.
We returned to...
Chci vědět, co se děje v zákulisí.
I want to...
15/20
+
sestra
sesterský
sister [ˈsɪstə]
jedn. číslo: sister, množ. číslo: sisters
Ona je pro mě jako sestra.
She's like a...
Ona není tak tlustá jako její sestra.
She is not as fat as her sister.
Jaká je tvá sestra? Je velmi milá.
What is your sister like? She is very nice.
Jak vypadá tvoje sestra? Je velmi pěkná.
What does your sister look like? She is very pretty.
Bella to řekla také své sestře.
Bella told it to her sister as well.
Na rozdíl od její sestry je hodně líná.
In contrast to her sister, she is very lazy.
16/20
+
milion
million [ˈmɪljən]
jedn. číslo: million, množ. číslo: millions
Mohu si půjčit dvacet milionů dolarů?
Can I borrow...
Ross přišel o milióny dolarů.
Ross lost millions...
Více než milion tučňáků se shromažďuje, aby migrovali z ostrova.
Over a million penguins gather to migrate from the island.
Potřebujeme nejméně o 300 milionů dolarů více.
We need at least $300 million more.
Vyhráli válku, ačkoli je to stálo milióny životů.
They won the...
Obraz byl oceněn na tři miliony liber.
The picture was...
Společnost oznámila ztrátu půl milionu dolarů.
The company announced...
17/20
+
věda
vědní obor
science [ˈsaɪəns]
jedn. číslo: science, množ. číslo: sciences
Noví roboti jsou jedním ze zázraků moderní vědy.
New robots are...
Není to žádná věda.
It's not rocket...
Vědecké laboratoře ještě plně nefungují.
The science laboratories...
Imunologie je velmi široké odvětví biologické vědy.
Immunology is a...
Ztráta respektu k vědě souvisí se sníženým financováním.
The loss of...
Od svého založení v roce 1388 je naše univerzita centrem vědy v Evropě.
Since its establishment...
Jeho myšlenky patří do oblasti sci-fi.
His ideas belong...
18/20
+
ekologický
týkající se životního prostředí
environmental [ɪnˌvaɪərənˈmentəl]
Kyselé deště mohly způsobit závažné poškození životního prostředí.
Acid rain may...
Rozhodla jsem se věnovat se práci související s ochranou životního prostředí.
I have decided...
Je to skvělé místo pro jedinečné studijní zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí.
It is a great place for a unique educational experience on environmental protection.
Pomalé odstraňování toxického odpadu je velkým problémem životního prostředí.
Slow disposal of...
Každá budova je projektována podle podmínek prostředí a své geografické polohy.
Every building is...
Vojáci byli vysláni do boje s požáry a také aby bránili trestným činům týkající se životního prostředí.
The soldiers have...
19/20
+
(životní) prostředí
podmínky (životní)
ovzduší
okolí (člověka)
environment [ɪnˈvaɪrənmənt]
jedn. číslo: environment, množ. číslo: environments
Chystáme se vyhodnotit vliv stavby na životní prostředí.
We are going...
V současných podmínkách, kdy nikdo nemá čas, je to téměř nemožné.
In the current...
V době našich předků byla schopnost poznávat známé tváře velmi důležitá.
In ancestral environments,...
Orangutani jsou v jejich přirozeném prostředí ohroženými druhy.
Orangutans are an endangered species in their natural environment.
Životní prostředí v Irsku je celkově dobré.
Ireland's environment is...
Tento softwarový balíček musí být integrován do celého prostředí.
This software package...
Tato studie zkoumá vliv lidské aktivity na životní prostředí.
This study investigates...
20/20
+
úspěch, zdar
být úspěšný, mít úspěch
success [səkˈses]
jedn. číslo: success, množ. číslo: successes
Snažil jsem se ho přesvědčit, ale zatím bez úspěchu.
I tried to...
Jsem odhodlán úspěšně realizovat tento projekt.
I am determined...
Z finančního hlediska náš projekt nebyl úspěšný.
In financial terms,...
Kniha nevypovídá pouze o jeho slabostech, ale poukazuje na důvody jeho úspěchů.
The book doesn't...
Cena bude důležitým faktorem úspěchu tohoto nového produktu.
Price will be...
Úspěch v tomto projektu vám pomůže posunout vaši kariéru.
Success in this...
Výnosy jsou měřítkem úspěšnosti produktu.
Revenues are a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X