460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
44
45
46
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
náboženský, církevní
zbožný, pobožný, věřící
religious [rɪˈlɪdʒəs]
2. stupeň: more religious, 3. stupeň: most religious
Nechci, aby vnucoval jejich náboženskou víru mým dětem.
I don't want him to impose their religious beliefs on my children.
Jsou silně věřící a pravidelně chodí do kostela.
They are deeply religious and go to church regularly.
Podle mého názoru se jedná o jasné porušení náboženské svobody.
In my view,...
Přesto však, kvůli své víře, nikdy systematicky nepitval lidská těla.
Yet, due to...
Tyto artefakty mají velký náboženský a kulturní význam.
These artifacts are of great religious and cultural significance.
Ptali se mě na mé náboženské přesvědčení a politickou příslušnost.
They asked me...
Dostala se do vlivu podivné náboženské sekty.
She came under...
2/20
+
zvyklý na
dělávat
užívaný pro, používaný pro
used to [juːzd tə]
Nejsem zvyklý se vyptávat.
I am not used to asking questions.
Jsme zvyklí zvětšit si velikost písma na monitoru.
We are used to increasing the font size on the monitor.
Když jsem byla dítě, lozívala jsem často po stromech.
When I was a child, I often used to climb trees.
Pro zabránění nehodám se používají nové pracovní postupy.
New safe work practices are used to avoid accidents.
3/20
+
hádat se, dohadovat se
tvrdit, prohlašovat
obhajovat, zastávat se
argumentovat, dokazovat
argue [ˈɑːgjuː]
přít. prostý: argue, 3. os. j. č.: argues, průb. čas: arguing, prostý min.: argued, příčestí min.: argued
Moji rodiče se vždy hádají.
My parents are always arguing.
Tvrdila, že její klient není vinen.
She argued that her client was not guilty.
Jeho šaty dokazují, že je chudý.
His clothes argue poverty.
4/20
+
profesor
zkušený instruktor
professor [prəˈfesə]
jedn. číslo: professor, množ. číslo: professors
Byl profesorem španělské literatury.
He was a...
Profesor je nejvyšší hodnost univerzitního učitele v oblasti daného předmětu.
Professor is a...
Její profesor se stal jejím blízkým přítelem a rádcem.
Her professor became...
Profesor navrhl studentovi pár vylepšení jeho výzkumné práce, aby byla ucelenější.
The professor suggested...
Jeho oblečení je podobné tomu, co by oblékl na přednášku profesor z 30. let.
His outfit is...
Profesor vyzdvihl užitečnost výzkumu pro další rozvoj oboru.
The professor highlighted...
5/20
+
standard, norma
kritérium, měřítko
standardní, normální
základní
obvyklý
standard [ˈstændəd]
jedn. číslo: standard, množ. číslo: standards, 2. stupeň: more standard, 3. stupeň: most standard
To není přijatelný standard.
This is not...
Potřebujeme dodržovat společenské normy.
We need to...
Toto je již ve vašem systému jako základní příslušenství.
It is already...
6/20
+
být o
být asi
be about [bɪ əˈbaʊt]
přít. prostý: be about, 3. os. j. č.: is about, průb. čas: being about, prostý min.: were/was about, příčestí min.: been about
Můžu vám trochu popovídat o čem ta kniha je.
I can tell...
V roce 1947, když jsem se narodil, tam bylo okolo 450000 lvů.
In 1947, when...
Letadlo spadlo do oblasti Perského zálivu, kde je hloubka asi 3 900 stop.
The plane went down in the area of the Gulf where the depth is about 3,900 feet.
Perspektiva se zabývá vzájemnými vztahy mezi objekty.
The perspective is...
Řeka je asi 150 metrů široká.
The river is...
Tento příběh je o prostém farmáři, který žije v malé vesničce.
This story is about a simple farmer living his life in a small village.
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
7/20
+
krabice, bedna, truhla
okénko, políčko, kolonka
schránka
pouzdro, obal
box (sport)
praštit, vrazit
box [bɒks]
jedn. číslo: box, množ. číslo: boxes, přít. prostý: box, 3. os. j. č.: boxes, průb. čas: boxing, prostý min.: boxed, příčestí min.: boxed
Nesl krabici vína.
He carried a...
Zaškrtněte políčko před správnou odpovědí.
Check the box...
Tuto krabičku na doutníky už jsem viděla.
I have already...
Box je bojový sport.
Boxing is a...
8/20
+
modrý
smutný, sklíčený
neslušný, sprostý
smutek, sklíčenost
blue [bluː]
jedn. číslo: blue, množ. číslo: blues, 2. stupeň: bluer, 3. stupeň: bluest
modré oči.
She has blue...
To se stává jednou za uherský rok.
It happens only...
Jsem trochu smutný od té doby, co mě opustila.
I've been a...
Říkal sprosté vtipy.
He said blue...
9/20
+
za
mimo (chápání)
přes (limit), nad rámec
kromě, mimo
po, poté
beyond [bɪˈjɒnd]
Za domem byl strom.
Behind the house...
Je to mimo mé chápání, proč ukradla peníze.
It's beyond me...
Toto omezení přesahuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení našeho cíle.
This restriction goes...
Nemám vám už co říct, kromě toho, co jsem vám už řekl dříve.
I have nothing...
Jen málo lidí žije více než sto let.
Few people live...
10/20
+
pohlaví
sex, soulož
sexuální
mít sex
sex [seks]
jedn. číslo: sex, množ. číslo: sexes, přít. prostý: sex, 3. os. j. č.: sexes, průb. čas: sexing, prostý min.: sexed, příčestí min.: sexed
Jakého pohlaví je vaše krysa?
What sex is...
Osoby opačného pohlaví musejí mít stejná práva.
Members of the...
Sex před svatbou nebyl povolen v některých zemích.
Sex before marriage...
11/20
+
pěkný, hezký, krásný, půvabný
(poměrně) dost, do jisté míry
pretty [ˈprɪtɪ]
2. stupeň: prettier, 3. stupeň: prettiest
Má tak pěknou dceru.
He's got such...
Jsem si poměrně dost jistá, že to byl on.
I'm pretty sure...
Náš dům je docela velký.
Our house is...
12/20
+
hezký, pohledný, pěkný, krásný (muž)
značný, nemalý, slušný (obnos)
handsome [ˈhændsəm]
2. stupeň: more handsome (or handsomer), 3. stupeň: most handsome (or handsomest)
Byl vysoký a pohledný.
He was tall...
Mají slušný majetek.
They have a...
William je velmi hezký, ale připadá mi docela nudný a předvídatelný.
William is very...
Nová kniha mi zajišťuje hezké honoráře.
The new book brings me handsome royalties.
13/20
+
píseň
zpěv
song [sɒŋ]
jedn. číslo: song, množ. číslo: songs
Zpíval píseň.
He sang a...
Každé ráno jsme slyšeli ptačí zpěv.
We could hear...
Znáš název této písně?
Do you know the name of this song?
Tyto pocity mohou být také spojeny se vzpomínkami na určitou píseň.
These sensations can...
To je přesné podání písně, tak jak ji poslouchali ve starověkém Řecku.
It is the...
Prostě jsem tu píseň pokazil.
I just murdered...
Napsala tuto píseň speciálně pro tuto událost.
She wrote this...
14/20
+
množství, obnos, částka
činit, obnášet, znamenat
amount [əˈmaʊnt]
jedn. číslo: amount, množ. číslo: amounts, přít. prostý: amount, 3. os. j. č.: amounts, průb. čas: amounting, prostý min.: amounted, příčestí min.: amounted
Platil pravidelné částky peněz na charitu.
He paid regular...
Naši sousedé ztropili obrovské množství hluku včera v noci.
Our neighbours made...
Délka času, které prožijete, bude menší než délka času, kterou prožije někdo jiný.
The amount of...
Průměrné hodinové mzdové náklady v naší zemi činily 20 dolarů.
The average hourly...
To vše znamená nižší výdaje na IT.
All of this...
15/20
+
sklo
sklenice
skleněný
glass [glɑːs]
jedn. číslo: glass, množ. číslo: glasses
Náš stůl je vyroben ze skla.
Our table is...
Chcete sklenici limonády?
Would you like...
Mohl bys mi podat tamtu skleničku?
Can you give that glass to me?
Podala každému muži sklenici.
She handed each man a glass.
Nemůžu číst bez brýlí.
I can't read without my glasses.
Zvykám si na mé nové brýle.
I am getting used to my new glasses.
Sklo se roztříštilo na malé kousky.
The glass smashed...
16/20
+
demokratický
democratic [ˌdeməˈkrætɪk]
2. stupeň: more democratic, 3. stupeň: most democratic
Musíme přijmout výsledky demokratických voleb.
We must accept...
Nezávislost justice a rozdělení pravomocí jsou pro demokratickou společnost zásadní.
Judicial independence and...
Vedli jsme zuřivou debatu o tom, zda je současný aktivismus v demokratické zemi tou správnou věcí.
We had a...
Řízení může být demokratické nebo diktátorské.
Governance can be...
Svoboda projevu je jedním ze základních principů demokratické společnosti.
Freedom of speech...
17/20
+
zpráva, sdělení, vzkaz
poselství
poslat zprávu
message [ˈmesɪdʒ]
jedn. číslo: message, množ. číslo: messages, přít. prostý: message, 3. os. j. č.: messages, průb. čas: messaging, prostý min.: messaged, příčestí min.: messaged
Můžete mně zanechat zprávu.
You can leave...
Poselství pohádky je, že dobro zvítězí nad zlem.
The fairytale's message...
Včera jsem mu poslal zprávu.
I messaged him...
18/20
+
právník, právní zástupce
obhájce
lawyer [ˈlɔɪə]
jedn. číslo: lawyer, množ. číslo: lawyers
Chci mluvit s právníkem, než cokoliv řeknu.
I want to...
Měli byste se poradit s právníkem.
You should check...
Rozhodl se, že propustí svého právníka a bude vést vlastní obhajobu.
He decided to...
Máme armádu právníků na naší straně, abychom chránili naše zájmy.
We have an...
Můj právník řekl, že bychom měli podat odvolání.
My lawyer said that we should file for an appeal.
Matt promarnil šanci být dobrým právníkem.
Matt has wasted...
19/20
+
připravený, nachystaný
hotový
ochotný
připravit, nachystat
ready [ˈredɪ]
přít. prostý: ready, 3. os. j. č.: readies, průb. čas: readying, prostý min.: readied, příčestí min.: readied, 2. stupeň: readier, 3. stupeň: readiest
Jsi připravená, Evie?
Are you ready,...
Musela děti připravit na školu.
She had to...
Na každou otázku měla připravenou odpověď.
She had a...
20/20
+
tlak
nátlak
vyvíjet nátlak, tlačit
nutit
pressure [ˈpreʃə]
jedn. číslo: pressure, množ. číslo: pressures, přít. prostý: pressure, 3. os. j. č.: pressures, průb. čas: pressuring, prostý min.: pressured, příčestí min.: pressured
Na děti je ve škole vyvíjen příliš velký tlak.
Children have too...
Snažil jsem se vyvíjet tlak na mé podřízené.
I tried to...
Nutila ho, aby to udělal.
She pressured him...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X