460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
45
46
47
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
personál, zaměstnanci
hůl, tyč, berla
sbor (učitelský), štáb
obsadit, zaměstnávat
staff [stɑːf]
jedn. číslo: staff, množ. číslo: staffs, přít. prostý: staff, 3. os. j. č.: staffs, průb. čas: staffing, prostý min.: staffed, příčestí min.: staffed
Zaměstnanci nejsou příliš spokojeni s naším rozhodnutím.
The staff are not very happy about our decision.
Tato oddělení musí být obsazena vyškoleným personálem.
These departments must be staffed by trained personnel.
Dnes začínáme s bolestivým procesem snižování počtu našich zaměstnanců.
Today we are...
V naší nemocnici pro zvířata máme profesionální personál.
We have a...
Největším zdrojem společnosti jsou znalosti jejích zaměstnanců.
The company's greatest...
Plánovali snížit počet zaměstnanců a tím snížit náklady.
They planned to...
Byla to čest pro naše specializované pracovníky, že jsme si udrželi rating A +.
It has been...
2/20
+
PSČ
zip code [zɪp kəʊd]
Jaké máte poštovní směrovací číslo?
What's your zip code?
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
3/20
+
mimo, venku
vně, ven
vnější, externí
vnějšek, zevnějšek
outside [ˈaʊtsaɪd]
jedn. číslo: outside, množ. číslo: outsides, 2. stupeň: more outside, 3. stupeň: most outside
Vem ven psa.
Take the dog outside.
Maloval vnějšek chalupy.
He painted the outside of the cottage.
Navenek se usmívala, ale uvnitř byla naštvaná.
She was smiling on the outside but angry on the inside.
4/20
+
šedesát
sixty [ˈsɪkstɪ]
Jsem si jistý, že ten muž je stár téměř šedesát let.
I'm sure the...
Hodina má šedesát minut.
An hour is...
5/20
+
zrychlit
urychlit
speed up [spiːd ʌp]
přít. prostý: speed up, 3. os. j. č.: speeds up, průb. čas: speeding up, prostý min.: sped up [spɛd ʌp], příčestí min.: sped up [spɛd ʌp]
Nemůžete to prostě trochu zrychlit a provést to svižněji?
Can't you just...
Naštěstí jsou dobré způsoby, jak urychlit obrat zásob.
Fortunately there are...
Způsob, jak zrychlit přenos dat ve vašem systému, je zvětšení paměti.
The way to...
Snažíme se urychlit vnitřní transformaci celé skupiny.
We're looking to speed up the internal transformation of the whole group.
Zvyšte otáčky mixéru a šlehejte minutu nebo dvě.
Speed up the...
Naše strana chce urychlit proces digitalizace.
Our party wants to speed up the digitization process.
Hyperloop je systém, který pohání kapsle s cestujícími nebo nákladem umístěné v trubce rychlostí až 1300 km/h.
The hyperloop is...
6/20
+
uvnitř, zevnitř, vevnitř
doma
vnitřek
v (čem)
vnitřní, interní
inside [ɪnˈsaɪd]
jedn. číslo: inside, množ. číslo: insides, 2. stupeň: more inside, 3. stupeň: most inside
Hotel byl zevnitř pěkný.
The hotel was...
V bytě hrálo rádio.
A radio was...
Vnitřní část domu je v dobrém stavu.
The inside of...
7/20
+
ignorovat, nedbat
nevšímat si, nebrat v potaz, nevnímat
ignore [ɪgˈnɔː]
přít. prostý: ignore, 3. os. j. č.: ignores, průb. čas: ignoring, prostý min.: ignored, příčestí min.: ignored
On už řekl, že toto nařízení bude ignorovat.
He has already...
Nebereš v potaz problémy s výkonem a rychlostí.
You ignore performance...
Snažil jsem se nevnímat bolest v nohou.
I tried to...
8/20
+
stupeň, míra, úroveň
titul
akademická hodnost
postupně, pomalu
degree [dɪˈgriː]
jedn. číslo: degree, množ. číslo: degrees
Tato práce vyžaduje vysokou úroveň dovedností.
This job demands...
Počet teroristických útoků vzrostl na děsivou míru.
The number of...
Mám bakalářský titul.
I have a...
Sledujeme jeho postupné zotavování s radostí.
We follow the...
9/20
+
zbraň, pistole, puška
střelec, pistolník
gun [gʌn]
jedn. číslo: gun, množ. číslo: guns, přít. prostý: gun, 3. os. j. č.: guns, průb. čas: gunning, prostý min.: gunned, příčestí min.: gunned
Chlapec měl stříkací pistoli.
The boy had...
Měl v držení zbraň.
He was holding a gun.
Náhle vytáhl pistoli.
Suddenly he drew...
Byla jsem v dostřelu jeho zbraně.
I was in...
Moje pistole má pojistku, která nefungovala.
My gun has...
Vytáhl svoji zbraň a udělal to, co udělat musel.
He pulled out...
10/20
+
jednoduchý, prostý
obyčejný
snadný, jednoduchý
prostoduchý
simple [ˈsɪmpl]
2. stupeň: simpler, 3. stupeň: simplest
Měla jednoduché šaty.
She had a...
Neudělali jsme to z prostého důvodu, bylo to příliš obtížné.
We didn't do...
Je to tak jednoduché?
As simple as...
Jsem jen obyčejný venkovský kluk z Texasu.
I'm just a...
Je snadné najít správnou cestu.
It's simple to...
11/20
+
nádraží
stanice
stanoviště
základna (vojenská)
rozmístit, umístit
zaujmout místo, postavit
station [ˈsteɪʃən]
jedn. číslo: station, množ. číslo: stations, přít. prostý: station, 3. os. j. č.: stations, průb. čas: stationing, prostý min.: stationed, příčestí min.: stationed
Mohl byste mě vyzvednout na vlakovém nádraží?
Could you pick...
Naladím rádio na jinou stanici.
I tune the...
Museli jsme evakuovat naši základnu.
We had to...
Vojáci byli rozmístěni kolem letiště.
Soldiers were stationed...
12/20
+
teorie
teoretický
theory [ˈθɪərɪ]
jedn. číslo: theory, množ. číslo: theories
Učili jsme se Darwinovu evoluční teorii.
We learned Darwin's...
Jedna teorie zastává názor, že by to mohla být posledně jmenovaná možnost.
One theory holds that it could be the latter possibility.
Úspěšně jsem složil teoretický test.
I have passed a theory test.
Mnoho teorií se snažilo vysvětlit její zmizení.
Many theories have sought to explain her disappearance.
Je to velmi dobře probádaná teorie.
It is a...
Teoreticky úplné ticho nemůže existovat.
In theory, total...
13/20
+
manažér, vedoucí pracovník, ředitel
manager [ˈmænɪdʒə]
jedn. číslo: manager, množ. číslo: managers
Proč si nestěžujete řediteli hotelu?
Why don't you...
Oddělení informačních systémů je vedeno senior manažerem.
The information systems...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Získali titul nejlepších manažerů v jihovýchodní Evropě.
They won the...
Dejte našemu manažerovi objednávek včas vědět, kdy chcete doručit zboží.
Let our order...
Finanční manažer se zodpovídá finančnímu řediteli.
The Finance Manager...
14/20
+
vážný, závažný, těžký
seriózní
serious [ˈsɪərɪəs]
2. stupeň: more serious (or seriouser), 3. stupeň: most serious (or seriousest)
Přibližně jeden z deseti případů se rozvine do závažného onemocnění.
About one in...
Vážné onemocnění se vyskytují ve všech zemích světa.
Serious diseases occur...
Diplomat EU vyjádřil vážné znepokojení kvůli scénáři bez dohody.
EU diplomat expressed...
Moje finanční problémy jsou vážné.
My financial problems...
Jeho smrt byla těžkou ránou pro archeologickou komunitu.
His death was...
Ale na druhou stranu to byla velmi vážná záležitost.
But, on the...
15/20
+
charakter, povaha
atmosféra
znak, písmeno
postava, osoba
osobnost
character [ˈkærɪktə]
jedn. číslo: character, množ. číslo: characters
Myslím, že nejhorší vadou v mé povaze je netrpělivost.
I think the...
Daniel je silná osobnost.
Daniel is a...
Snažím se naučit číst a psát čínské znaky.
I try to...
16/20
+
přijmout, akceptovat
smířit se, tolerovat
accept [əkˈsept]
přít. prostý: accept, 3. os. j. č.: accepts, průb. čas: accepting, prostý min.: accepted, příčestí min.: accepted
Víš, proč nepřijala mou omluvu?
Do you know...
Přijímáte kreditní karty?
Do you accept...
Nemůžu se smířit se skutečností, že s tím nemůžu nic udělat.
I can't accept...
17/20
+
zejména, hlavně
(ob)zvlášť, mimořádně
odděleně
particularly [pəˈtɪkjʊləlɪ]
Zajímám se hlavně o zahradnictví.
I am particularly...
To platilo zejména v odlehlejších částech USA.
That was particularly...
Udělala to s obzvlášť velkým zájmem.
She did it...
Vedl útok na zvlášť citlivou část těla.
He led the...
18/20
+
jednat, činit
čin, skutek
nařízení, předpis
jednání, dějství
působit, fungovat, sloužit (jako)
hrát
dělat, předstírat
act [ækt]
jedn. číslo: act, množ. číslo: acts, přít. prostý: act, 3. os. j. č.: acts, průb. čas: acting, prostý min.: acted, příčestí min.: acted
Jednáš jako dítě!
You're acting like...
Nemůžu ovládat jak se cítím. Mohu jen ovládat, jak jednám.
I can't control...
Spáchal trestný čin.
He committed a...
Lék působil rychle.
The medicine acted...
Kdo v tom hraje?
Who's acting in...
Až peníze dojdou, prostě se vrátím domů a budu dělat, že mě to mrzí.
When the money...
19/20
+
fáze, stadium, etapa
jeviště, pódium, scéna
stupeň (rakety)
(z)inscenovat
uspořádat, zorganizovat
stage [steɪdʒ]
jedn. číslo: stage, množ. číslo: stages, přít. prostý: stage, 3. os. j. č.: stages, průb. čas: staging, prostý min.: staged, příčestí min.: staged
Naše práce zde je v závěrečné fázi.
Our work here...
Doufám, že je to pouze dočasné stádium, kterým teď prochází.
I hope this...
Herec se vrátil na Berlínskou scénu.
The actor returns...
Druhý stupeň rakety se nyní odděluje.
The second stage...
Policie říká, že zinscenoval útok, protože byl nespokojen se svým platem.
Police say he...
Učitelé uspořádali jednodenní stávku.
Teachers staged a...
20/20
+
noha
nohavice
kýta
úsek, etapa
kolo, část (soutěže)
pelášit, mazat, utíkat
odvěsna
leg [leg]
jedn. číslo: leg, množ. číslo: legs, přít. prostý: leg, 3. os. j. č.: legs, průb. čas: legging, prostý min.: legged, příčestí min.: legged
Lucy si zlomila nohu.
Lucy broke her...
Mele z posledního.
He was on...
Zlom vaz.
Break a leg.
Anglické slovo leg je část nad kotníkem a anglické slovo foot je část pod kotníkem.
The leg is...
Ustříhl si nohavice u kalhot.
He cut off...
Máme lístky na poslední kolo hokejové ligy.
We have tickets...
Utíkal jsem zpátky do obchodu.
I was legging...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X