460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
46
47
48
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
viset
pověsit, zavěsit
oběsit
hodit za hlavu, vybodnout se
svah, sklon
vznášet se, nemizet
hang [hæŋ]
jedn. číslo: hang, množ. číslo: hangs, přít. prostý: hang, 3. os. j. č.: hangs, průb. čas: hanging, prostý min.: hung [hʌŋ] (or hanged), příčestí min.: hanged (or hung)
Provázky visely dolů ze stropu.
The strings hung down from the ceiling.
Pověs ten obrázek na zeď nad pohovku.
Hang this picture on the wall above the sofa.
Oběsil se na stromě.
He hung himself on the tree.
Kouř z domů se vznášel nad vesnicí.
Smoke from the houses hung above the village.
2/20
+
přijet, dorazit
dojít, přijít
nastat
narodit se, přijít na svět
arrive [əˈraɪv]
přít. prostý: arrive, 3. os. j. č.: arrives, průb. čas: arriving, prostý min.: arrived, příčestí min.: arrived
Kdy jsi včera přišel?
When did you arrive yesterday?
Můžeme vidět, že nastal podzim.
We can see that autumn has arrived.
Můj vnuk se narodí v červnu.
My grandson will arrive in June.
3/20
+
současný, moderní, aktuální
dobře informovaný
up to date [ʌp tə deɪt]
Pokud nejsou vaše kontaktní informace aktuální, nemůžete provádět žádnou akci.
If your contact information is not up to date, you can not perform any action.
Klikněte na odkaz pro získání aktuálních informací o vašem požadavku.
Click at the link for up-to-date information about your claim.
Rosie nosí oblečení, které je opravdu moderní.
Rosie wears clothes that are right up to date.
Jak být stále dobře informovaný?
How to stay up to date?
4/20
+
televize, televizor
television [ˈtelɪˌvɪʒən]
jedn. číslo: television, množ. číslo: televisions
Na televizi se vůbec nedívám.
I don't watch...
Nápad přišel, když se díval na televizi.
The idea came to him while he was watching television.
Sledování televize ji vždy uspí.
Watching television always...
Moje televize má velmi čistý obraz.
My television has...
Sledovali jsme nový televizní seriál včera večer.
We watched a...
Po večeři se díváme na něco v televizi.
After dinner, we watch some television.
5/20
+
dnes večer
tonight [təˈnaɪt]
Můžeme se setkat dnes večer kolem šesti.
We can meet...
To je dobrá volba pro dnešní večeři.
It is a good choice for dinner tonight.
Dnes večer se opozdím, mami. V pořádku, zlato!
I'll be late...
Dnes večer je v centru města hustý provoz.
There is heavy...
Dnes večer vyklouznu s tátovými penězi a půjdu se bavit na pár týdnů.
I'm gonna slip...
Dnes večer jsem potkal Betty v hotelové hale.
I met Betty...
6/20
+
choroba, nemoc
neduch
disease [dɪˈziːz]
jedn. číslo: disease, množ. číslo: diseases
Chřipka je nakažlivá nemoc.
Flu is a...
Když máte 90 let, máte každou člověku známou nemoc.
When you're 90,...
Snažíme se zastavit šíření této nemoci.
We try to...
Vážné onemocnění se vyskytují ve všech zemích světa.
Serious diseases occur...
Tato nemoc napadá imunitní systém těla.
This disease attacks...
Doktoři musí umět rozeznat mnoho různých onemocnění.
Doctors need to...
Tato nemoc je typická pro mladé lidi.
This disease is...
7/20
+
odejít, jít pryč, odjet
přestat, ustat
go away [gəʊ əˈweɪ]
přít. prostý: go away, 3. os. j. č.: goes away, průb. čas: going away, prostý min.: went away [went əˈweɪ], příčestí min.: gone away [ɡɒn əˈweɪ]
Opravdu Danielovi chyběla, když odešla.
Daniel really missed...
Příznaky obvykle rychle ustanou.
Symptoms usually go...
Upustil od toho na poslední chvíli.
He walked away...
8/20
+
znalost, znalosti
vědomost, vědomosti
pokud vím
knowledge [ˈnɒlɪdʒ]
jedn. číslo: knowledge, množ. číslo: knowledges
Znalost matematiky je pro tuto práci nezbytná.
Knowledge of mathematics...
Mají dost znalostí, času a prostředků, aby mohli dělat tuto práci?
Do they have...
Pokud vím, žádné prosakování vody se neprojevilo.
No water infiltration...
Pokud vím, Lewis nemluví anglicky.
To the best...
9/20
+
sekce, (od)díl, část
úsek, díl
oddělení
rozdělit, rozčlenit
section [ˈsekʃən]
jedn. číslo: section, množ. číslo: sections, přít. prostý: section, 3. os. j. č.: sections, průb. čas: sectioning, prostý min.: sectioned, příčestí min.: sectioned
Dávám přednost čtení sportovní části novin.
I prefer to...
Chudé části společnosti mají problém najít zaměstnání.
The poor sections...
Šéf oddělení přijal můj návrh.
The section chief...
10/20
+
dovednost, schopnost
obratnost, zručnost
skill [skɪl]
jedn. číslo: skill, množ. číslo: skills
Ukázali velkou dovednost v řešení obtížných problémů.
They showed great...
Vždy jsem byl dychtivý nabývat nové dovednosti.
I am always eager to take on new skills.
Je to dovednost, která se získá určitou praxí.
It is a...
Tato práce vyžaduje vysokou úroveň dovedností.
This job demands...
Cvičím každý den, abych zdokonalil své schopnosti.
I've practiced every...
Potřebujete oprášit základní dovednosti?
Need to brush...
11/20
+
demokrat
democrat [ˈdeməˌkræt]
jedn. číslo: democrat, množ. číslo: democrats
Demokraté triumfovali v nedávných volbách.
The Democrats triumphed...
Moje rodiče hlasovali pro demokraty v minulých volbách.
My parents voted...
12/20
+
účet, faktura, účtenka
bankovka
návrh zákona
účtovat, fakturovat
propagovat, uvádět (na plakátech)
bill [bɪl]
jedn. číslo: bill, množ. číslo: bills, přít. prostý: bill, 3. os. j. č.: bills, průb. čas: billing, prostý min.: billed, příčestí min.: billed
Musím zaplatit účet za elektřinu.
I must pay...
Mám jen desetidolarovou bankovku.
I only have...
Návrh zákona byl schválen v Parlamentu.
The bill was...
Prosím, vyúčtujte mně veškeré výdaje, které vám vzniknou.
Please bill me...
13/20
+
chránit, ochránit, ochraňovat
protect [prəˈtekt]
přít. prostý: protect, 3. os. j. č.: protects, průb. čas: protecting, prostý min.: protected, příčestí min.: protected
Musíme chránit jeden druhého.
We have to...
Úlohou policie je chránit nás před zločinci.
The role of...
Budete chráněni, pokud vás postihne neštěstí.
You'll be protected if disaster strikes.
Máme armádu právníků na naší straně, abychom chránili naše zájmy.
We have an...
Vnitrozemí je chráněno před chladnými severními arktickými větry pobřežními horami.
The inland is...
Mark přijal jméno Brown, aby ochránil svou identitu.
Mark adopted the...
14/20
+
znamení (zvěrokruhu), známka (čeho)
znak, příznak, značka
podepsat, signovat
cedule, tabulka, vývěska
označení
sign [saɪn]
jedn. číslo: sign, množ. číslo: signs, přít. prostý: sign, 3. os. j. č.: signs, průb. čas: signing, prostý min.: signed, příčestí min.: signed
Poklonění je znamením úcty.
Bowing is a...
Jaké je tvoje znamení?
What's your star...
Víš, jak napsat značku dolaru?
Do you know...
Znáš dopravní značky?
Do you know...
Kde bych to měl podepsat?
Where should I...
15/20
+
sedmdesát
seventy [ˈsevəntɪ]
Přilákali jsme více než sedmdesát umělců z celé země.
We have attracted...
Řeka je dlouhá přes sedmdesát kilometrů.
The river is...
16/20
+
současnost, přítomnost
dar, dárek
představovat (problém)
prezentovat, předvést, ukazovat
současný, aktuální, přítomný
darovat
obsažený
přítomný (u čeho)
present [ˈprezənt]
jedn. číslo: present, množ. číslo: presents, přít. prostý: present, 3. os. j. č.: presents, průb. čas: presenting, prostý min.: presented, příčestí min.: presented, 2. stupeň: more present, 3. stupeň: most present
Převeďte toto sloveso do přítomnosti.
Put that verb...
Nyní nevíme, kdo vyhraje tento zápas
We don't know...
Dal jsem jí prsten jako dárek.
I gave her...
V každém živém organismu je obsažena voda.
Water is present...
Doktor musí být přítomen.
A doctor must...
17/20
+
volby, volba
zvolení
election [ɪˈlekʃən]
jedn. číslo: election, množ. číslo: elections
Když jsem se dozvěděl o výsledcích voleb, byl jsem smutný.
When I learned...
Příští volby jsou v červenci tohoto roku.
Next election is in July of this year.
Po volbách klesl počet členů některých stran.
The number of...
Bude tento útok mít vliv na průběh voleb?
Will the attack...
Byly to třetí všeobecné volby za méně než pět let.
It was the...
Musíme přijmout výsledky demokratických voleb.
We must accept...
18/20
+
cokoli, všechno
jakýkoli
co vlastně (v otázce)
whatever [wɒtˈevə]
Zůstanu, ať se stane cokoli.
I'll stay whatever...
Bez ohledu na výsledek války, vítězové nebudou žádní.
Whatever the outcome...
Jestliže to nemůžeš udělat z jakéhokoliv důvodu, informuj mě.
If you can't...
Co tě vlastně přivedlo na tuto myšlenku?
Whatever gave you...
Co tím vlastně myslí?
Whatever can he...
19/20
+
příklad
vzor
example [ɪgˈzɑːmpəl]
jedn. číslo: example, množ. číslo: examples
Mohl byste mi ukázat příklad vaší práce?
Could you show...
Nejprve si prostudujte příklady.
Study the examples...
Dej mi další příklad.
Give me another example.
Ukaž mi další příklad.
Show me another example.
Dej mně jeden jediný příklad.
Give me a single example.
Další příklady a vysvětlení najdete v dokumentaci ke každé z těchto knihoven.
You can refer...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
20/20
+
design, vnější úprava
návrh, nákres
navrhnout, koncipovat
projektovat, (na)plánovat
určeno (pro něco)
vzorek (dekorativní)
design [dɪˈzaɪn]
jedn. číslo: design, množ. číslo: designs, přít. prostý: design, 3. os. j. č.: designs, průb. čas: designing, prostý min.: designed, příčestí min.: designed
Líbí se mi design tohoto nábytku.
I like the...
Viděli jste návrhy našeho nového programu?
Have you seen...
Kdo navrhl tuto budovu?
Who designed this...
Doufám, že to bylo způsobeno nešťastnou náhodou a ne schválně.
I hope it...
Tato opatření jsou určena ke snížení znečištění.
These measures are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X