460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
48
49
50
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
diskutovat, debatovat
probrat, prodiskutovat, projednávat
discuss [dɪˈskʌs]
přít. prostý: discuss, 3. os. j. č.: discusses, průb. čas: discussing, prostý min.: discussed, příčestí min.: discussed
Mohu s ní diskutovat o všem.
I can discuss everything with her.
Parlament bude projednávat návrh zákona.
The Parliament is going to discuss the proposed law.
Jeho návrh bude probrán na plénu.
His proposal will...
Toto téma musí být projednáno uvnitř rodinného kruhu.
The subject must...
Tento seminář je vhodnou příležitostí k diskusi o způsobech, jak dosáhnout našeho cíle.
This seminar is...
Musíme to probrat podrobněji.
We have to...
Přestaňme křičet a promluvme si o tom rozumně.
Let's stop shouting...
2/20
+
pocit, tušení, cit
pohnutí, dojetí, vzrušení
citlivý, cítící, vnímavý
feeling [ˈfiːlɪŋ]
jedn. číslo: feeling, množ. číslo: feelings
Ztratil jsem veškerý cit v prstech.
I've lost all feeling in my fingers.
Mám pocit, že jsem sledován.
I have the feeling I am being followed.
Jak se cítíš?
How are you feeling?
Naše zkušenosti s těmito výrobky v nás zanechávají pocit deprese.
Our experiences with these products leave us feeling depressed.
Necítím se ve své kůži v poslední době. (sám sebou)
I haven't been...
Je špatné zacházet se zvířaty, jako by neměla žádné pocity.
It's wrong to treat animals as if they have no feelings.
Lidské oči prozradí mnoho o tom, jak se kdo cítí.
A person's eyes...
3/20
+
na chvíli
chvilku, chvíli
for a while [fə ə waɪl]
Možná by sis měla na chvíli odpočinout.
Perhaps you should rest for a while.
Bylo by dobré prostě chvíli mlčet.
It would be good to just keep silent for a while.
Chvilku jsem se procházela po zahradě a hledala náměty na fotografie.
I wandered the garden for a while looking for photography subjects.
4/20
+
jasně, zřejmě, zřetelně
přehledně
je jasné
clearly [ˈklɪəlɪ]
Mohl bys vidět jasněji, kdyby sis vyčistil brýle.
You could see...
Je jasné, že ona o tom ví víc než ty.
Clearly, she knows...
Promiňte, pravděpodobně jsem se jasně nevyjádřil.
Sorry, I'm probably...
Výsledky této studie jasně ukazují mimořádně důležitý význam společného trhu.
The results of this study clearly demonstrate the intrinsic value of a common market.
Alternativní možnosti nebyly jasně vysvětleny.
The alternative options...
Modlili jsme se, aby si jasně uvědomila, který domov by si měla vybrat.
We prayed that...
Význam je jasně zřejmý z kontextu.
The meaning is...
5/20
+
generál
obecný, všeobecný
celkový, souhrnný
smíšený, se vším možným (obchod)
general [ˈdʒenrəl]
jedn. číslo: general, množ. číslo: generals, 2. stupeň: more general, 3. stupeň: most general
V této bitvě byl velící generál.
He was the...
To je obecný názor.
It is the...
Můj celkový dojem z ní je dobrý.
My general impression...
Celková nálada lidí v naší zemi není dobrá.
The general mood...
6/20
+
operace, akce
chod, provoz
začít fungovat, fungovat
činnost
obsluha
operation [ˌɒpəˈreɪʃən]
jedn. číslo: operation, množ. číslo: operations
Lékař uvidí průběh operace na počítačových obrazovkách.
The doctor will...
Pracujeme na pravidlech pro stavbu a provoz elektráren.
We're working on...
V současné době máme v provozu několik reaktorů.
We currently have...
Tato pravidla už neplatí.
These rules are...
7/20
+
ukázat se, objevit se
projevit se
ztrapnit, udělat ostudu
zvýraznit
přijít
show up [ʃəʊ ʌp]
přít. prostý: show up, 3. os. j. č.: shows up, průb. čas: showing uo, prostý min.: showed up [ʃoʊd ʌp], příčestí min.: shown up [ʃoʊn ʌp]
Bylo zvláštní, že se neukázala, protože byla velmi spolehlivá.
It was weird...
Náš nejlepší partner se objeví, když ho přestaneme hledat.
Our best partner...
Včera mě ztrapnila před všemi mými přáteli.
She showed me...
Fotografie zvýraznila krásu jejího obličeje.
The photo shows...
Přijď včas.
Show up on...
Věřím více v lidi, kteří přijdou, aby pomohli.
I believe more...
8/20
+
host
hostovat
guest [gest]
jedn. číslo: guest, množ. číslo: guests, přít. prostý: guest, 3. os. j. č.: guests, průb. čas: guesting, prostý min.: guested, příčestí min.: guested
Bude se chovat jako zdvořilý host.
He will behave...
Ona hostuje v našem představení.
She guests on...
Přivítali jsme hosty v obývacím pokoji.
We received our...
Hosté byli oblečeni v tradičních indických šatech.
The guests were clothed in traditional Indian dress.
Pozvali mnoho hostů, aby navštívili svatbu na hradě Windsoru.
They've invited many guests to visit the wedding on the grounds of Windsor Castle.
Práce v hotelech klade velký důraz na osobní komunikaci s hosty.
Work in hotels...
Odkud pochází náš vážený host?
Where does our...
9/20
+
výkonný
vedoucí pracovník, ředitel
představenstvo
provozní, prováděcí
exkluzivní, luxusní, drahý (hovor.)
executive [ɪgˈzekjʊtɪv]
jedn. číslo: executive, množ. číslo: executives, 2. stupeň: more executive, 3. stupeň: most executive
Ředitel naší společnosti se mě zeptal, jak to udělám.
The executive of...
Byl jsem jmenován provozním ředitelem naší společnosti v roce 2015.
I was appointed...
Nedávné vyšetřování objasnilo, jak vedení společnosti uplácelo významné zákazníky.
A recent investigation...
Provedeme pohovory se všemi kandidáty a následně nejlepšího jmenujeme výkonným ředitelem.
We will interview...
10/20
+
obchod
obchodovat
výměna, směna
vyměnit
řemeslo, branže
profese, zaměstnání
trade [treɪd]
jedn. číslo: trade, množ. číslo: trades, přít. prostý: trade, 3. os. j. č.: trades, průb. čas: trading, prostý min.: traded, příčestí min.: traded
Musíme vzít v úvahu specifika v obchodě se zahraničními společnostmi.
We have to...
Zde je zóna volného obchodu.
There is a...
O tomto obchodu se nejedná.
That trade is...
Vyměnili jsme naše auto za jeho motorku.
We made a...
Za nic bych ji nevyměnil.
I wouldn't trade...
11/20
+
opravdu, vskutku
jasně, jistě
vlastně, ve skutečnosti
indeed [ɪnˈdiːd]
Opravdu dokončil práci?
Did he indeed...
Vskutku! To nemůže být pravda.
Indeed! It can...
Nakonec to opravdu trvalo více než dva týdny.
Eventually, it indeed...
Dnes ráno je opravdu rozzuřený, zejména na mě.
He is indeed...
12/20
+
tělesný, fyzický
hmotný, reálný
do těla, s fyzickým kontaktem
physical [ˈfɪzɪkəl]
2. stupeň: more physical, 3. stupeň: most physical
Mám mizernou fyzickou kondici.
I'm in terrible...
Na obloze byl spatřen neznámý hmotný objekt.
The unknown physical...
Objekt nepřišel do skutečného fyzickém kontaktu s radioaktivním materiálem.
The object did...
Můžeme předvídat budoucí úroveň fyzické aktivity u starších dospělých s bolestmi kolene.
We can predict...
Vyžaduje to značné množství duševní a fyzické síly.
That requires a...
Čas strávený v přírodě souvisí se snížením fyzických projevů napětí.
Time spent in...
Existuje principiální otázka, zda jsou lidské bytosti pouze fyzické bytosti.
There is a...
13/20
+
různý, rozličný, nejrůznější
rozmanitý, různorodý
various [ˈveərɪəs]
Mluvili jsme o různých tématech včera.
We talked about...
Na naší cestě do Afriky jsme měli nejrůznější problémy.
We had various...
Požádal jsem různé dobrovolnické organizace, aby pomohly malému Danielovi.
I have asked various voluntary organizations to help little Daniel.
Náš tým získal řadu ocenění za naše nejrůznější nové technologie v oblasti čištění odpadních vod.
Our team has won numerous awards for our various novel technologies on wastewater treatment.
Často spolupracujeme se specialisty z různých oborů.
We often collaborate...
Můžete použit užitečné utility pro provádění různých funkcí.
You can use...
Pravidelná studená sprcha vám může pomoci snížit náchylnost k různým nemocem.
A regular cold...
14/20
+
devadesát
ninety [ˈnaɪntɪ]
Už jsem objednal devadesát procent dílů.
I have already...
Rozhodli, že musím zůstat na vojně dalších devadesát dní.
They decided I...
15/20
+
dokázat, prokázat (vinu ap.)
ukázat (schopnosti ap.)
projevit se, osvědčit se
prove [pruːv]
přít. prostý: prove, 3. os. j. č.: proves, průb. čas: proving, prostý min.: proved, příčestí min.: proved (or proven)
Jsem schopen dokázat svou nevinu.
I am able...
Teď mám šanci se ukázat. (osvědčit se)
Now I have...
Její pokus se ukázal jako úspěšný.
Her attempt proved...
16/20
+
buňka
článek (elektrický)
cela, kobka
být zavřený v cele
mobil (telefon)
cell [sel]
jedn. číslo: cell, množ. číslo: cells, přít. prostý: cell, 3. os. j. č.: cells, průb. čas: celling, prostý min.: celled, příčestí min.: celled
Mozek a mícha se skládají z mnoha buněk.
The brain and...
Byl zavřený v cele dva roky.
He was celled...
Buňky musí být kultivovány po dobu pěti dnů.
The cells must...
Díval se skrz mříže své vězeňské cely.
He looked out...
Cely poskytovaly ubytování některým z nejdrsnějších zločinců.
The cells housed some of the toughest criminals.
Snažili jsme se sledovat naše cíle prostřednictvím jejich mobilních telefonů.
We tried to...
Rentgenové záření není bezpečné, protože vystavování se záření může způsobit buněčné mutace.
X-rays aren't safe because radiation exposure can cause cell mutations.
17/20
+
mír
klid, pokoj
pohoda
mírový
peace [piːs]
jedn. číslo: peace, množ. číslo: peaces
Usilovali o nastolení míru v regionu.
They tried to...
Chci, aby byl klid.
I want to...
Zachovala klid a počkala na mě.
She kept her...
18/20
+
vzor, vzorek
předloha, šablona
schéma
napodobovat, brát si vzor
udělat podle vzoru
obkreslit
pattern [ˈpætən]
jedn. číslo: pattern, množ. číslo: patterns, přít. prostý: pattern, 3. os. j. č.: patterns, průb. čas: patterning, prostý min.: patterned, příčestí min.: patterned
Dělá se to téměř vždy podle stejného vzoru.
It almost always...
Napodobovala svým chováním svoji matku.
She patterned her...
Budeme pokračovat podle tohoto vzoru.
We will continue...
Pozorovali jsme vytváření pravidelného vzoru pruhů uspořádaných ve směru proudu.
We observed the...
Pokud se pečlivě podíváte na motýlí křídla, uvidíte nádherné vzory.
If you look...
Byly odstraněny vrstvy barvy, aby se odkryl původní barevný vzor.
Layers of paint were removed to expose the original color pattern.
Psycholog se specializuje na studium vzorců chování a jejich základních příčin.
The psychologist specializes...
19/20
+
návštěva
navštívit
prohlédnout si
pobyt
zasáhnout, postihnout
visit [ˈvɪzɪt]
jedn. číslo: visit, množ. číslo: visits, přít. prostý: visit, 3. os. j. č.: visits, průb. čas: visiting, prostý min.: visited, příčestí min.: visited
V loňském roce jsem navštívil své přátele ve Francii.
I visited my...
Naši zemi zasáhly obrovské povodně před třemi lety.
Our country visited...
Navštěvovala ho jednou za rok.
She visited him once a year.
Moje první návštěva tam byla na přelomu nového tisíciletí.
My first visit there was at the turn of the new millennium.
Navštívili jsme galerii se znamenitou kolekcí moderního umění.
We visited the gallery with an excellent collection of modern art.
Můžeme je navštívit na zpáteční cestě.
We can visit...
Dnes jsem navštívil místní úřad pro bydlení.
I visited the...
20/20
+
spíše, lépe řečeno
poněkud
raději
poměrně, dosti, docela, poněkud
rather [rɑːðə]
Není to důvod k oslavě, ale spíše pro politování.
It is...
Hrál jsem fotbal nebo lépe řečeno snažil se kopat do míče.
I played football,...
Ona raději pojede do Paříže než do Londýna.
She'd rather go...
Jsem dost dobrý na matematiku.
I am rather...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X