460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
4
5
6
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nastoupit, nasednout (na kolo, do vlaku)
pokračovat
pustit se (do čeho), začít
get on [get ɒn]
přít. prostý: get on, 3. os. j. č.: gets on, průb. čas: getting on, prostý min.: got on [ɡɒt ɒn], příčestí min.: got on [ɡɒt ɒn]
Můžeme nastoupit do autobusu.
We can get on the bus.
Jak pokračuješ?
How do you get on?
2/20
+
láska
milovat
love [lʌv]
jedn. číslo: love, množ. číslo: loves, přít. prostý: love, 3. os. j. č.: loves, průb. čas: loving, prostý min.: loved, příčestí min.: loved
Je to láska?
Is it love?
Láska si vás najde, když ji přestanete hledat.
Love finds you when you stop looking for it.
Stále tě miluji.
I still love you.
Ty už mě nemiluješ.
You fell out of love with me.
Ne každý člověk vás bude milovat.
Not every person is going to love you.
3/20
+
její

ni
her [hɜː]
Mám její auto.
I have her car.
Celá její posádka byla zachráněna.
All her crew were saved.
Poslal jsem dopis.
I sent her the letter.
4/20
+
by, byste, bys, bych, bychom
would [wəd]
Takové pravidlo by nebylo dobré.
Such a rule would not be good.
Mohlo by to změnit něco mezi námi?
Would it change anything between us?
Bývala by skončila první, kdyby nezakopla těsně před cílem.
She would have finished first if she hadn't stumbled just before the end.
Málokdo by pro nás udělal to, co jsi udělal ty.
Not many people would've done what you just did for us.
Mohl bys mě na chvíli omluvit?
Would you excuse me for a second?
Nepřišel bych tam, kdybych viděl, cos udělal.
I would not come there if I saw you do what you did.
Kdybych byl tebou, pomohl bych mu.
If I were you, I would help him.
5/20
+
nahoru, vzhůru
nahoře
up [ʌp]
Položte ty knihy nahoru na polici.
Put those books up on the shelf.
Ceny šly minulý rok nahoru.
Prices are up on last year.
Teplo stoupá vzhůru komínem.
The heat rises up the chimney.
Jsem vzhůru.
I am up.
Celou dobu chodil sem a tam.
He went up and down all the time.
6/20
+
rok
ročník
year [jɪə]
jedn. číslo: year, množ. číslo: years
Navštěvovala ho jednou za rok.
She visited him once a year.
Bylo to v roce 1964.
It was in the year 1964.
Školní rok začíná začátkem září.
The school year starts at the beginning of September.
Jen rok poté se objevil problém.
But just a year after there was a problem.
7/20
+
lidé
zalidnit, osídlit
people [ˈpiːpəl]
jedn. číslo: people, množ. číslo: -, přít. prostý: people, 3. os. j. č.: peoples, průb. čas: peopling, prostý min.: peopled, příčestí min.: peopled
Oni jsou dobří lidé.
They are good people.
Mladí lidé jsou naše budoucnost.
Young people are our future.
Jsme skupina lidí, kteří pracují společně.
We are a group of people who work together.
8/20
+
který
co
kdo
jenž
což
which [wɪtʃ]
Který z nich je tvůj bratr?
Which of them is your brother?
Řekni mi, kterého chceš.
Tell me which you want.
Který je lepší?
Which is better?
9/20
+
právě, zrovna
pouze, jen, jenom
prostě, jednoduše
snad, možná, třeba
sotva, stěží
spravedlivý, náležitý
správný, vhodný, příhodný
jenom (zdůraznění)
just [dʒʌst]
Vlak právě odjel.
The train just left.
Jen se dívám na televizi.
I'm just watching TV.
Stačilo by jen jedno laskavé slovo.
Just a one kind word would have been enough.
Kluci jsou prostě kluci.
Boys just being boys.
10/20
+
jit
přijít
dojít, dorazit
dosahovat, sahat
přijet
come [kʌm]
přít. prostý: come, 3. os. j. č.: comes, průb. čas: coming, prostý min.: came [keɪm], příčestí min.: come [kʌm]
Pojď s námi.
Come with us.
Pojď sem!
Come here!
Přijeli jsme autem.
We came by car.
11/20
+
pak, potom
tehdy, v té době
then [ðen]
Snědl jsem hamburger a pak jsem šel do postele.
I ate a hamburger and then I went to bed.
No, pokud to nevíte, pak to neříkejte.
Well if you don't know, then don't say it.
Pracoval jsem tehdy ve městě.
I was working in the city then.
12/20
+
jíst
sníst
najíst se
žrát
jídlo
eat [i:t]
přít. prostý: eat, 3. os. j. č.: eats, průb. čas: eating, prostý min.: ate [eɪt], příčestí min.: eaten ['i:tn]
Ráda jím jablka.
I like to eat apples.
Isabella nejí maso.
Isabella doesn't eat meat.
Včera jsme jedli pozdě.
We ate late yesterday.
Jak se to ?
How do you eat it?
Čím se to ? Vidličkou?
What do you eat it with? A fork?
13/20
+
jablko
jablečný
apple [ˈæpəl]
jedn. číslo: apple, množ. číslo: apples
Toto jablko je sladké.
This apple is sweet.
Jablko spadlo ze stromu.
An apple fell from the tree.
Jedla jablečný koláč.
She ate an apple pie.
14/20
+
sladký
lahodný, příjemný
sladkosti, bonbony
sweet [swiːt]
jedn. číslo: sweet, množ. číslo: sweets, 2. stupeň: sweeter, 3. stupeň: sweetest
Chci něco sladkého k jídlu.
I want something sweet to eat.
Mám rád sladké jídlo.
I like sweet food.
Máš příjemný hlas.
You have a sweet voice.
15/20
+
tam
tamhle
there [ðeə]
Žije tam sám.
He lives there alone.
Za rohem je kino.
There's a cinema around the corner.
tam skoro jsme.
We're almost there.
Je to tamhle, přímo před vámi!
It's there, right in front of you.
16/20
+
modální sloveso - budoucnost
vůle
závěť
will [wɪl]
Lékař zavolá příští týden.
The doctor will call next week.
Taky půjdeš?
Will you go, too?
Kde je vůle, tam je cesta.
Where there is a will there is a way.
Freya mi přenechala dům ve své závěti.
Freya left me the house in her will.
17/20
+
tři
trojka
three [θriː]
Jim má tři dcery.
Jim has three daughters.
18/20
+
stát se
přihodit se
náhodou
možná, snad
happen [ˈhæpən]
přít. prostý: happen, 3. os. j. č.: happens, průb. čas: happening, prostý min.: happened, příčestí min.: happened
Nemělo by se to stát znovu.
It should not happen again.
To se nestalo.
It didn't happen.
Jak se to stalo?
How did it happen?
John umožnil, aby se tak stalo.
John made it happen.
Neznáte náhodou jeho adresu, že?
You don't happen to know his address, do you?
19/20
+
pod, zpod
dole
níže
below [bɪˈləʊ]
Nyní jsou dva stupně pod nulou.
It is two degrees below zero now.
Hluboko pod povrchem byla nalezena voda.
Water was found deep below the surface.
Slunce zmizelo za obzorem.
The sun disappeared below the horizon.
20/20
+
nad
výše
přes
nahoře
více než
above [əˈbʌv]
Donald žije v místnosti nad námi.
Donald lives in the room above us.
Skončil lépe než průměr.
He finished above the average.
Dnes teplota bude více než 20.
Today the temperature will go above 20.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X