460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
50
51
52
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
karta, kartička
průkaz
(kreditní) karta
pohlednice
lístek
kartón, lepenka
legitimovat
card [kɑːd]
jedn. číslo: card, množ. číslo: cards, přít. prostý: card, 3. os. j. č.: cards, průb. čas: carding, prostý min.: carded, příčestí min.: carded
Vytáhl balíček karet, tužku a papír.
He got out a pack of cards, a pencil and a paper.
Musím jí poslat pohlednici.
I must send her a card.
Můžu použít moji kreditní kartu?
Can I use my credit card?
Samozřejmě mám platnou platební kartu.
Of course, I have a valid payment card.
Na kom je řada rozdávat karty?
Whose turn is...
Je to skutečný mistr s kartami.
He's a real artist with cards.
Přijímáte kreditní karty?
Do you accept...
2/20
+
zacházet
považovat
jednat
léčit
pohoštění
pamlsek, malá odměna (pro psa za výkon)
treat [triːt]
jedn. číslo: treat, množ. číslo: treats, přít. prostý: treat, 3. os. j. č.: treats, průb. čas: treating, prostý min.: treated, příčestí min.: treated
Je špatné zacházet se zvířaty, jako by neměla žádné pocity.
It's wrong to treat animals as if they have no feelings.
Nepovažuji tento příběh za historický popis.
I don't treat this story as a historical record.
Je prostě naprosto oddaný našemu programu a jedná s námi jako s rovnocennými.
He's just totally...
Zprávy, které nejsou od lékařů, je třeba považovat za pouhou spekulaci.
The reports that...
Chová se k ní jako k otrokyni.
He treats her...
Nepovažoval bych tento příspěvek za historický popis, ani za způsob, jak získat nějaké ponaučení do života.
I wouldn't treat...
Zacházíme s každým stejným způsobem, bez ohledu na rasu, náboženství nebo pohlaví.
We treat everyone...
3/20
+
na rozdíl
naopak
v rozporu
in contrast [ɪn ˈkɑːntræst]
Na rozdíl od její sestry je hodně líná.
In contrast to her sister, she is very lazy.
Na rozdíl od všech ostatních druhů zvířat jejich chování je naprosto předvídatelné.
In contrast to all other animal species, they are utterly transparent in their behaviour.
Na rozdíl od minulého roku byly hory pokryty sněhem na začátku prosince.
In contrast to last year, mountains have been covered by snow early in December.
4/20
+
výlet, cesta
zakopnutí, klopýtnutí
zakopnout, klopýtnout
extáze (z drogy)
trip [trɪp]
jedn. číslo: trip, množ. číslo: trips, přít. prostý: trip, 3. os. j. č.: trips, průb. čas: tripping, prostý min.: tripped, příčestí min.: tripped
Výlet zabere jen tři hodiny autobusem.
The trip takes...
Zakopl na schodech.
He tripped on...
Odjíždíme na 9 denní výlet do Las Vegas v květnu.
We are leaving for a 9 day trip to Las Vegas in May.
Cena nezahrnuje cenu výletů.
The price doesn't include the price of trips.
Šel jsem na výlet s kamarády z církve.
I went on...
Moji rodiče se rozhodli financovat moji cestu do Japonska.
My parents decided...
Měl jsem zájem dozvědět se víc o jeho cestě.
I was interested...
5/20
+
zlepšit (se), vylepšit (se)
zvýšit, polepšit (si)
improve [ɪmˈpruːv]
přít. prostý: improve, 3. os. j. č.: improves, průb. čas: improving, prostý min.: improved, příčestí min.: improved
Nejlepší způsob, jak zlepšit vaši angličtinu, je žít v USA.
The best way...
Vylepšili jsme náš byt přestavením kuchyně.
We improved our...
Zlepšujeme kvalitu výrobků.
We improve in...
Naším hlavním cílem je zlepšit naši úroveň angličtiny.
Our main aim...
Modely slouží jako prostředek ke zlepšení jejich představivosti.
The models are...
Těší se na jednání jako na prostředek ke zlepšení vztahů.
They look forward...
Změnil jsem svůj denní rozvrh, abych zlepšil svou celkovou kvalitu života.
I've changed my...
6/20
+
vyhnout se, vyhýbat se
uniknout
vyvarovat se
anulovat, zrušit
avoid [əˈvɔɪd]
přít. prostý: avoid, 3. os. j. č.: avoids, průb. čas: avoiding, prostý min.: avoided, příčestí min.: avoided
Nemůžeme se pořád vyhýbat problémům.
We can't always...
Pilot řekl, že vystoupá, aby se vyhnul vrstvám oblačnosti.
The pilot said...
Pravidelné cvičení vám může pomoci uniknout infarktu.
Regular exercise can...
7/20
+
sociální
společenský
společenský večírek
social [ˈsəʊʃəl]
jedn. číslo: social, množ. číslo: socials, 2. stupeň: more social, 3. stupeň: most social
Mohli bychom se prostě rozhodnout, že už vůbec nebudeme mít sociální média.
We could simply...
Při posuzování se v úvahu bere zejména sociální zázemí dítěte.
The assessment shall...
Naše škola organizuje společenské akce pro studenty.
Our school organizes...
8/20
+
tvrdit, prohlašovat
nárokovat (si), požadovat
tvrzení, prohlášení
nárok, pohledávka
požadavek
žaloba
claim [kleɪm]
jedn. číslo: claim, množ. číslo: claims, přít. prostý: claim, 3. os. j. č.: claims, průb. čas: claiming, prostý min.: claimed, příčestí min.: claimed
Tvrdila, že přijela z Japonska.
She claimed that...
Je tento produkt nebo služba opravdu taková, co o sobě prohlašuje?
Is this product...
Čas, pro nárokování této knihy zdarma, se krátí.
Time is running...
Po smrti krále si nejstarší princ nárokoval trůn.
After the King's...
Ona jeho tvrzení popřela.
She denied his...
Po té, co byl její dům vyloupen, uplatnila svůj nárok vůči pojišťovně.
After her house...
9/20
+
(z)měřit
opatření
míra
měřítko
rozměry
measure [ˈmeʒə]
jedn. číslo: measure, množ. číslo: measures, přít. prostý: measure, 3. os. j. č.: measures, průb. čas: measuring, prostý min.: measured, příčestí min.: measured
Moje nové hodinky měří mou srdeční frekvenci.
My new watch...
Pokud chceme zachránit naši společnost, musíme přijmout drastická opatření.
Drastic measures must...
Výnosy jsou měřítkem úspěšnosti produktu.
Revenues are a...
Můj úspěch byl zčásti díky vaší pomoci.
My success was...
Tento kuchyňský stůl měří 120 cm na 80 cm.
This kitchen table...
10/20
+
položka, věc
bod, záležitost
příspěvek, článek
item [ˈaɪtəm]
jedn. číslo: item, množ. číslo: items
Napsala mně dvacet položek, které musím koupit.
She wrote me...
Setřiď položky podle jejich jména.
Sort items by...
Četl jsem zajímavý článek v novinách.
I read an...
11/20
+
(za)třást, (za)třepat
chvět se
otřes
potřesení, třesení
šokovat
zbavit se, osvobodit se
shake [ʃeɪk]
jedn. číslo: shake, množ. číslo: shakes, přít. prostý: shake, 3. os. j. č.: shakes, průb. čas: shaking, prostý min.: shook [ʃʊk], příčestí min.: shaken ['ʃeɪkən]
Před použitím protřepte!
Shake before using!
Během zkoušky se mně třásl hlas.
My voice was...
Když ho uviděla začala se chvět.
When she saw...
Její smrt šokovala celou zemi.
Her death has...
Není to snadné zbavit se návyku kouření.
It is not...
12/20
+
ryba
rybařit
pídit se, shánět
chlápek (slang.) (hanlivě)
dolar
vydolovat, vytáhnout
fish [fɪʃ]
jedn. číslo: fish, množ. číslo: fish (or fishes), přít. prostý: fish, 3. os. j. č.: fishes, průb. čas: fishing, prostý min.: fished, příčestí min.: fished
Mám rád ryby.
I like fish.
Dohodli jsme se na podmínkách rybolovu.
We agreed on...
Pídím se po informacích o jejich novém motoru.
I am fishing...
Je chudý člověk.
He is a...
Vytáhl kladivo z velké krabice.
He fished a...
13/20
+
(po)klesnout
spadnout, (z)řítit se, (z)hroutit se
sestoupit, snížit se
spustit se (déšť)
přejít, postoupit, dospět
come down [kʌm daʊn]
přít. prostý: come down, 3. os. j. č.: comes down, průb. čas: coming down, prostý min.: came down [keɪm daʊn], příčestí min.: come down [kʌm daʊn]
Když poklesly ceny letenek, vedlo to ke zvýšení počtu cestujících.
Where ticket prices...
Bylo to šokující, když stromy popadaly.
It was shocking...
Nyní jednání přešlo do projednávání podrobností.
The negotiations have...
14/20
+
rameno
bedro
plecko
vzít na svá bedra, zvládnout
odstrčit ramenem
krajnice, okraj vozovky (AmE)
shoulder [ˈʃəʊldə]
jedn. číslo: shoulder, množ. číslo: shoulders, přít. prostý: shoulder, 3. os. j. č.: shoulders, průb. čas: shouldering, prostý min.: shouldered, příčestí min.: shouldered
Položil svoji ruku na mé rameno.
He put his...
Koupila jehněčí plecko.
She has bought...
Zvládáme naše povinnosti bez remcání.
We shoulder our...
15/20
+
rozhovor
interview, pohovor
mít pohovor, dělat rozhovor
vyslechnout
interview [ˈɪntəˌvjuː]
jedn. číslo: interview, množ. číslo: interviews, přít. prostý: interview, 3. os. j. č.: interviews, průb. čas: interviewing, prostý min.: interviewed, příčestí min.: interviewed
Ryan odmítá mluvit v rozhovorech o svém soukromém životě.
Ryan refuses to...
Před dvěma dny jsem měl pracovní pohovor.
I had a...
Policie vyslýchala muže v souvislosti s loupeží.
Police interviewed a...
16/20
+
metoda
způsob, technika
method [ˈmeθəd]
jedn. číslo: method, množ. číslo: methods
Nové metody výuky zlepšují vzdělávací proces.
The new teaching...
Existuje několik způsobů, jak dosáhnout našeho cíle.
There are several...
Tato metoda vrací element přímého předka vybraného elementu.
This method returns the direct parent element of the selected element.
Průmysl se skládal z malých firem, které pomocí řemeslné výroby produkovaly několik automobilů.
The industry consisted...
Došlo k určitým změnám ve tradičních metodách výuky.
There has been...
Za předpokladu, že ke změnám dochází jen zřídka, je použití těchto metod dostačující.
Assuming that changes...
Dáváme přednost moderním učebním metodám.
We prefer modern...
17/20
+
létat, letět
pilotovat, řídit
moucha
let
utíkat, uhánět, svištět
vztyčit, vyvěsit (vlajku)
chytrý, bystrý, pozorný (BrE)
poklopec
fly [flaɪ]
jedn. číslo: fly, množ. číslo: flies, přít. prostý: fly, 3. os. j. č.: flies, průb. čas: flying, prostý min.: flew [flu:], příčestí min.: flown [floun], 2. stupeň: flyer, 3. stupeň: flyest
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Letěli jsme do Londýna před třemi lety.
We flew to...
Pavouk je užitečný, protože chytá mouchy.
Spider is useful...
Moje dovolená letos rychle utekla.
My holiday has...
Skutečnost, že to dělám ve spěchu, pravděpodobně tento proces vůbec neulehčuje.
The fact that...
18/20
+
účastník
participant [pɑːˈtɪsɪpənt]
jedn. číslo: participant, množ. číslo: participants
Byli jsme účastníky nového kurzu účetnictví.
We were participants...
Je to sport, který hraje rekordní počet účastníků.
It is a...
Organizátoři požádají účastníky o vyplnění demografického průzkumu.
The organizers ask...
Jako součást studie byli někteří účastníci požádáni, aby shromáždili různé vzorky.
As part of...
Účastníci museli o jeho prohlášeních přemýšlet.
The participants had...
Byly zde podstatné rozdíly ve srovnání s kontrolní skupinou účastníků, kteří nebyli vystaveni spánkové nouzi.
There was a...
Během karnevalového průvodu měli účastníci na sobě propracované masky a kostýmy.
Participants wore elaborate...
19/20
+
široký
velký, rozlehlý, rozsáhlý
dokořán, široce
wide [waɪd]
2. stupeň: wider, 3. stupeň: widest
Vchod byl dva metry široký.
The entrance was...
V obchodě byla veliká nabídka knih.
There was a...
Otevřete dveře dokořán.
Open the door...
20/20
+
styl, způsob
móda
sloh
upravit, stylizovat, formovat
rafička, ručička (slunečních hodin)
elegance, vkus
style [staɪl]
jedn. číslo: style, množ. číslo: styles, přít. prostý: style, 3. os. j. č.: styles, průb. čas: styling, prostý min.: styled, příčestí min.: styled
Chtěli změnit styl architektury v jejich městě.
They wanted to...
Její šaty jsou vždy v módě.
Her dress is...
Anna upravila moje šaty.
Anna styled my...
Udělali to s vkusem.
They made it...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X