460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
51
52
53
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
expert, odborník
znalec
expert [ˈek.spɜːt]
jedn. číslo: expert, množ. číslo: experts, 2. stupeň: more expert, 3. stupeň: most expert
Harry je expert na všechno.
Harry is the expert on everything.
Poskytli jsme jí odborné rady.
We provided her with an expert advice.
Spolupracuje s celým týmem odborníků.
He cooperates with...
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Expert na vztahy prozradí jak mít šťastné manželství.
A relationship expert...
Tým odborníků vypracoval provozní postupy.
The panel of...
Naši odborníci vyloučili možnost, že požáry byly způsobeny nehodou.
Our experts eliminated...
2/20
+
jednotka
oddělení, útvar
součástka, agregát, část
přístroj
unit [ˈjuːnɪt]
jedn. číslo: unit, množ. číslo: units
Angličané používají větší množství měrných jednotek než zbytek Evropy.
Englishmen use a greater variety of units of measurement than the rest of Europe.
Naše firma oznámila, že má plán, rozdělit se do čtyř oddělení.
Our company announced the plan to split into four units.
Náš tým musí vyměnit celou řídicí jednotku motoru.
Our team needs to replace the whole engine control unit.
3/20
+
například
třeba
for instance [fə ˈɪnstəns]
Tato podpora je užitečná například pro poskytování dobrých rad našim zákazníkům.
This support is useful, for instance, to provide good advice to our customers.
Například mnoho lidí se bojí mluvit před velkou skupinou lidí.
For instance, many people are afraid of speaking in front of a large group of people.
Vezměme si třeba toho špiona, který byl zatčen ve Spojených státech.
Take, for instance, the spy that has been captured in the United States.
4/20
+
jaro, jarní
pružina, péro
pramen, zřídlo
odpružit
vyskočit, vymrštit se
pramenit
pružnost (materiálu)
spring [sprɪŋ]
jedn. číslo: spring, množ. číslo: springs, přít. prostý: spring, 3. os. j. č.: springs, průb. čas: springing, prostý min.: sprang [ˈspræŋ], příčestí min.: sprung [ˈsprʌŋ]
Jaro je období roku mezi zimou a létem.
Spring is the...
Nové druhy pružin, které používáme ve strojích, pracují efektivněji.
The new kinds...
Přišli jsme k prameni řeky.
We came to...
Vždycky rychle vyskočí.
She always springs...
5/20
+
zákonný, legální
právní, soudní
legal [ˈliːgəl]
2. stupeň: more legal, 3. stupeň: most legal
Tvrdila, že to všechno bylo legální.
She claimed that...
Pomáhá mu platit za právní poradenství.
She helps him...
Je legální se bránit nožem?
Is it legal...
Teta Patricie je její zákonný zástupce.
Patricia's aunt is...
Musíme jednat v rámci stávajícího právního rámce.
We have to...
Může si dovolit právní zastoupení?
Can he afford...
Pití alkoholu je legální od 18 let.
The legal age...
6/20
+
zkušební, pokusný, ukázkový
pokus, zkouška, test, testování
soud, soudní řízení
proces
být souzen
trial [traɪl]
jedn. číslo: trial, množ. číslo: trials, přít. prostý: trial, 3. os. j. č.: trials, průb. čas: trialling, prostý min.: trialled, příčestí min.: trialled
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
Zajímá se o historii soudního řízení v Anglii.
He is interested...
Jedná se o politický proces.
This is a...
7/20
+
vláda
vládní
government [ˈgʌvəmənt]
jedn. číslo: government, množ. číslo: governments
Očekává se, že vláda oznámí zítra své nové návrhy.
The government is...
Pokusí se rychle sestavit vládu.
He will try...
Země byla poničená mnoha lety slabé vlády.
The country has...
8/20
+
hodně, moc
a lot [ə lɒt]
Díky moc za pití.
Thanks a lot...
Díky moc za půjčení peněz.
Thanks a lot...
Moje matka vydělává mnohem víc než já.
My mother earns a lot more than I do.
Moc se na to těším.
I'm looking forward to this a lot.
Naše země mají mnoho společného.
Our countries have a lot in common.
Tento týden hodně pracoval.
He worked a lot this week.
Byly to peníze a já neměla moc peněz.
It was money, and I didn't have a lot of money.
9/20
+
finále
poslední, závěrečný, konečný
neodvolatelný
finálový
final [ˈfaɪnəl]
jedn. číslo: final, množ. číslo: finals, 2. stupeň: more final, 3. stupeň: most final
Příští týden se bude hrát finále této soutěže.
Next week, the...
Příští měsíc zaplatíme poslední platbu.
The next month...
Toto je jeho konečná nabídka.
This is his...
10/20
+
sedadlo, křeslo, židle
sídlo
usadit, posadit (se)
usadit, uložit (do pozice)
zadní horní část (kalhot)
mít kapacitu, pojmout
seat [siːt]
jedn. číslo: seat, množ. číslo: seats, přít. prostý: seat, 3. os. j. č.: seats, průb. čas: seating, prostý min.: seated, příčestí min.: seated
Posaďte se, prosím.
Please take a...
Prosím, zůstaňte sedět, dokud nedomluvím.
Please keep your...
Byl jsem posazen vedle ní.
I was seated...
Roztrhla si kalhoty na zadku.
She tore the...
O2 Arena v Praze má kapacitu pro 20 000 lidí.
O2 Arena in...
11/20
+
hlavní, ústřední
základní
vedení, přívod, potrubí
inženýrské síťě
main [meɪn, typický]
jedn. číslo: main, množ. číslo: mains, 2. stupeň: more main, 3. stupeň: most main
Byli jsme na hlavní silnici.
We were on...
Naším hlavním cílem je zlepšit naši úroveň angličtiny.
Our main aim...
Vodovodní potrubí prasklo a zatopilo nejméně tři domy.
A burst water...
Jejich dům není připojen k inženýrským sítím.
Their house isn't...
12/20
+
stoupat
jít nahoru
vzlétnout
vyletět do povětří
zvedat se, zvyšovat (se)
go up [gəʊ ʌp]
přít. prostý: go up, 3. os. j. č.: goes up, průb. čas: going up, prostý min.: went up [went ʌp], příčestí min.: gone up [ɡɒn ʌp]
Jízdné za autobus stoupá.
Bus fares are...
Před zvednutím opony měl promluvit.
He was to...
Několik labutí vzlétlo směrem k tomu chlapíkovi, který je krmil.
Several swans went...
13/20
+
míč, míček
koule
ples, bál
varlata
stočit, smotat
klubíčko
ball [bɔːl]
jedn. číslo: ball, množ. číslo: balls, přít. prostý: ball, 3. os. j. č.: balls, průb. čas: balling, prostý min.: balled, příčestí min.: balled
Ztratili jsme dva tenisové míče.
We lost two...
Ples je společenská taneční párty.
A ball is...
Sevřel jsme pěsti.
I balled my...
14/20
+
vliv, účinek
náraz, úder
vrazit, narazit, dopadnout
ovlivnit, mít dopad (na co)
impact [ˈɪm.pækt]
jedn. číslo: impact, množ. číslo: impacts, přít. prostý: impact, 3. os. j. č.: impacts, průb. čas: impacting, prostý min.: impacted, příčestí min.: impacted
Naše každodenní návyky mají silný vliv na naše duše.
Our daily habits...
Toto ovlivňuje mojí budoucnost.
That has an...
Prototyp vydržel tento tvrdý náraz.
The prototype withstood...
Opravdu se mě to nedotklo, ale viděl jsem ten výraz v její tváři.
It didn't really...
15/20
+
paměť
vzpomínka
památka
z paměti
memory [ˈmemərɪ]
jedn. číslo: memory, množ. číslo: memories
Když jsem byl mladší, měl jsem lepší paměť.
When I was...
Rád poslouchám, když mluví o svých vzpomínkách z dětství.
I like to...
Becky je schopna mluvit z paměti o všech předchozích případech.
Becky is able...
16/20
+
výzva
vyzvat
zpochybnění, napadení
protest, námitka
vznést námitky
napadnout (správnost něčeho)
zpochybňovat
vyvolat, vzbudit
problém (složitý), složitost
challenge [ˈtʃælɪndʒ]
jedn. číslo: challenge, množ. číslo: challenges, přít. prostý: challenge, 3. os. j. č.: challenges, průb. čas: challenging, prostý min.: challenged, příčestí min.: challenged
Úspěšné dokončení tohoto projektu je pro nás velká výzva.
The successful completion...
Vyzvala mě, abych to udělal.
She has challenged...
Vznesení námitek proti němu by mělo být uskutečněno před tím, než začne pracovat.
A chalenge to...
Nový výzkum zpochybnil předchozí závěry.
The new research...
Tato záležitost vzbudila moji pozornost.
This matter challenged...
17/20
+
řízení, vedení, správa
management
organizace, organizování
zvládání, řešení
management [ˈmænɪdʒmənt]
jedn. číslo: management, množ. číslo: managements
Každodení řízení zajišťuje David.
Everyday management is...
Máme velmi dobrý management.
We have a...
Nemám přístup k uživatelskému rozhraní pro správu webu.
I have no access to the management web interface.
Žádné změny nenastanou, pokud vedení bude ochotno tolerovat nedbalost.
No changes will...
V rámci vedení společnosti neexistuje rovnoměrný poměr pohlaví.
There is no...
Důraz byl dán na zdokonalení jazykových znalostí a vedení tříd.
The importance was given to the improvement of language skills and classroom management.
V mnoha případech však řešení konfliktů není primárně otázkou práva, ale etiky.
But in many...
18/20
+
provést, uskutečnit
hrát, účinkovat, vystupovat
vykonat, vykonávat
fungovat
perform [pəˈfɔːm]
přít. prostý: perform, 3. os. j. č.: performs, průb. čas: performing, prostý min.: performed, příčestí min.: performed
Budeme muset provést nové testy.
We will have...
Včera večer Harry vystupoval v hudebním klubu.
Harry performed in...
Operace mého kolena bude vykonána zítra.
My knee operation...
Pneumatiky nefungují dobře, dokud se nezahřejí.
The tires do...
19/20
+
představit si, představovat si
předpokládat, domnívat se
namlouvat si
imagine [ɪˈmædʒɪn]
přít. prostý: imagine, 3. os. j. č.: imagines, průb. čas: imagining, prostý min.: imagined, příčestí min.: imagined
Neumím si představit, jak to dělají.
I cannot imagine...
Je snadné si představit, že děláte totéž.
It's easy to...
Domnívám se, že ano.
I imagine so.
Předpokládám, že ona ke mně přijde.
I imagine she'll...
Možná si to jen namlouváš.
Maybe you just...
20/20
+
výroba, produkce, těžba
vytváření, tvorba
dílo (umělecké)
představení (umělecké)
na základě předložení, při předložení
production [prəˈdʌkʃən]
jedn. číslo: production, množ. číslo: productions
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
V našem místním divadle připravují nové představení.
They're doing a...
Vstup do boxu je povolen při předložení VIP vstupenky.
Entry to the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X