460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
53
54
55
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
politika
politics [ˈpɒlɪtɪks]
jedn. číslo: politics, množ. číslo: politics
Prezident chce získat více žen do politiky.
The president wants to get more women into politics.
Nyní se více zajímá o politiku.
He is more...
Politika se stala v posledních deseti letech méně zdvořilá.
Politics has become...
Ženy a dívky jsou nabádány, aby zvážili kariéru v politice.
Women and girls...
To ukazuje, že tyto ženy byly výrazně činější v místní politice.
It demonstrates that...
Odešel jsem z politiky.
I have dropped...
2/20
+
hmotnost, váha
závaží
břemeno
zatížit, zatěžkat
důležitost
weight [weɪt]
jedn. číslo: weight, množ. číslo: weights, přít. prostý: weight, 3. os. j. č.: weights, průb. čas: weighting, prostý min.: weighted, příčestí min.: weighted
Tato dieta vám pomůže ztratit velkou váhu za pouhé tři týdny.
This diet will help you to lose a lot of weight in mere three weeks.
Těhotné ženy nesmí zvedat těžká břemena.
Pregnant women mustn't lift heavy weights.
Musíme zatížit ubrusy.
We have to weight down the tablecloths.
Přisuzovali jsme velkou důležitost tomu, co řekl.
We attached much weight to what he said.
3/20
+
populární
oblíbený
lidový
obecně rozšířený, všeobecný
popular [ˈpɒpjʊlə]
2. stupeň: more popular, 3. stupeň: most popular
Viděl jsem seznam nejpopulárnějších zpěvaček.
I saw a list of the most popular, female singers.
James byl jedním z neoblíbenějších pilotů.
James was one of the most popular pilots.
Jeho názory jsou v rozporu s obecně rozšířenými názory.
His opinions are contrary to popular beliefs.
4/20
+
obsahovat, zahrnovat
mít, skládat se z
zvládnout, ovládnout, zkrotit
skládat se
zabránit šíření, omezit
contain [kənˈteɪn]
přít. prostý: contain, 3. os. j. č.: contains, průb. čas: containing, prostý min.: contained, příčestí min.: contained
Knihovna obsahuje mnoho důležitých dokumentů.
The library contains...
Ovoce obsahuje mnoho vitamínů.
Fruit contains a...
Mnoho hasičů bylo vysláno, aby pomohli zkrotit požár.
Many firefighters were...
5/20
+
na poslední chvíli
at the last minute [æt ðə lɑːst ˈmɪnɪt]
Na poslední chvíli, jsem se rozhodl zůstat doma.
I decided to...
Její koncert byl zrušen na poslední chvíli.
Her concert was...
Všechno vždycky děláš na poslední chvíli.
You always do...
6/20
+
obrovský, ohromný
huge [hjuːdʒ]
2. stupeň: huger, 3. stupeň: hugest
Harry koupil obrovský dům.
Harry bought a...
Moje matka byla obrovskou inspirací, jak pořád něco tvořila.
My mother was...
Tento obrovský samec si myslí, že je tady král.
This huge male thinks he is the king here.
Suché horko pouštního ovzduší je obrovské lákadlo.
The dry heat...
Naši zemi zasáhly obrovské povodně před třemi lety.
Our country visited...
Za lodí se táhla brázda ve tvaru obrovského V.
The wake spread...
7/20
+
sexuální, pohlavní
sexuálně
sexual [seksjʊəl]
2. stupeň: more sexual, 3. stupeň: most sexual
Každý pár má jedinečný sexuální vztah.
Every couple has...
Byla sexuálně obtěžována.
She has been...
Sam nedělá žádné tajnosti o své sexuální orientaci.
Sam makes no...
Bála jsem se, že budu čelit následkům, pokud bych si stěžovala na sexuální obtěžování.
I was worried...
Nemáme žádnou toleranci pro sexuální obtěžování.
We have zero...
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
Během pohlavního styku se spermie přenášejí z mužského penisu do pochvy ženy.
During sexual intercourse...
8/20
+
instituce, zařízení
ústav, léčebna
zavedení (systému), zahájení (procesu)
institution [ˌɪnstɪˈtjuːʃən]
jedn. číslo: institution, množ. číslo: institutions
Poskytují přístup k internetu pro mnoho akademických institucí po celém světě.
They provide internet...
Poslali ho do psychiatrické léčebny.
They sent him...
Zavedení nového zákona způsobilo mnoho problémů.
The institution of...
9/20
+
(na)účtovat (si), (na)počítat (si)
nabít (baterii)
obvinit, obžalovat
vyrazit, vrhnout (se) (do útoku), zaútočit
pověřit (koho čím)
poplatek, sazba
náboj (elektrický)
obvinění, obžaloba
péče, dohled
útok, výpad, zteč
charge [tʃɑːdʒ]
jedn. číslo: charge, množ. číslo: charges, přít. prostý: charge, 3. os. j. č.: charges, průb. čas: charging, prostý min.: charged, příčestí min.: charged
Budeme muset nabít baterie.
We will have...
Muž byl obviněn z bodnutí svého starého dědečka.
A man has...
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Byl jsem pověřen, abych se o něj postaral.
I was charged...
Museli jsme zaplatit poplatek 20 USD.
We had to...
Poplatky, které vám účtují při výměně peněz, jsou skryté.
The fees they...
Poskytujeme naše služby zdarma.
We provide our...
Společnost oznámila, že děti budou sedět vedle rodiče bez příplatku.
The company announced...
Během noci jsem měl na starosti děti.
I was in...
10/20
+
odpovědět
(za)reagovat
respond [rɪˈspɒnd]
přít. prostý: respond, 3. os. j. č.: responds, průb. čas: responding, prostý min.: responded, příčestí min.: responded
Zeptala jsem se jí už dvakrát, ale dosud neodpověděla.
I asked her...
Chtěla jsem vědět, jak by můj přítel reagoval.
I wanted to...
Odpovídá stejným způsobem.
He is responding in like manner.
Nebudu se zabývat tím, jak reagovali a jaká byla přesná povaha našeho sdělení.
I won't get...
Odpovídala velmi tichým hlasem.
She was responding...
Média reagovaly na tuto zprávu nezaujatě.
The media responded...
Očekáváme, že další země v této oblasti budou reagovat na tuto vojenskou intervenci.
We expect other...
11/20
+
obchodní, komerční
commercial [kəˈmɜːʃəl]
2. stupeň: more commercial, 3. stupeň: most commercial
Její rozhodnutí by mohla mít značný vliv na vaše stávající obchodní dohody.
Her decisions could...
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
Pokuta byla uložena společnosti za použití agresivních obchodních praktik.
The fine was...
Spotřebitelé často čelí nekalým obchodním praktikám.
Consumers are often...
Komerční orientace místních univerzit má i negativní dopady.
The commercial orientation...
12/20
+
sám, sebe, si, se
osobně
yourself [jɔːˈself]
Musíš to udělat sám.
You have to...
Buď opatrný nebo se řízneš!
Be careful or...
Udělej si to sám.
Do it yourself.
13/20
+
(za)bránit, znemožnit
vyloučit, vypustit
rule out [ruːl aʊt]
přít. prostý: rule out, 3. os. j. č.: rules out, průb. čas: ruling out, prostý min.: ruled out, příčestí min.: ruled out
Náhlá bouře zabránila závodu lodí.
A sudden storm...
Nevylučoval bych tuto možnost.
I wouldn't rule...
Prezident vylučuje vyhlášení výjimečného stavu v naší oblasti.
The President rules out the declaration of a state of emergency in our area.
Rafaelovi není umožněno hrát kvůli únavové zlomenině žebra po dobu čtyř až šesti týdnů.
Rafael has been ruled out for between four and six weeks with a stress fracture of the rib.
14/20
+
tradiční
traditional [trəˈdɪʃənəl]
2. stupeň: more traditional, 3. stupeň: most traditional
Moje žena měla na sobě tradiční italské šaty.
My wife was...
Došlo k určitým změnám ve tradičních metodách výuky.
There has been...
Hosté byli oblečeni v tradičních indických šatech.
The guests were clothed in traditional Indian dress.
Spojili jsme nové a staré tradiční způsoby výroby čokolády.
We linked the...
Můžete vyzkoušet tradiční židovské jídlo.
You can try...
Harfa je tradičním symbolem Irska a vyjadřuje nesmrtelnost duše.
The harp is...
15/20
+
teplo, horko, vedro
vytápět, topit
topení
vzrušení, zápal
doba nejintenzivnější aktivity, vyvrcholení
hárání, říje
heat [hiːt]
jedn. číslo: heat, množ. číslo: heats, přít. prostý: heat, 3. os. j. č.: heats, průb. čas: heating, prostý min.: heated, příčestí min.: heated
Musíme dnes pracovat v tomto vedru bez klimatizace.
We must work...
Tento materiál vydrží teplo až do 300 stupňů.
This material can...
Je topení zapnuté?
Is the heat...
16/20
+
někdo, kdosi
somebody [ˈsʌmbədɪ]
Někdo se mě dotkl.
Somebody touched me.
Snažil se zjistit, jestli to někdo nenastražil jen jako nějaký vtip.
He tried to find out if somebody has set it up for some kind of joke.
Ten chlap může pro někoho představovat hrozbu.
The guy may...
17/20
+
udržovat, zachovávat
zastávat názor (že), tvrdit
živit, zajišťovat
trvat (na čem)
maintain [meɪnˈteɪn]
přít. prostý: maintain, 3. os. j. č.: maintains, průb. čas: maintaining, prostý min.: maintained, příčestí min.: maintained
Jejich cílem bylo udržet mír.
Their goal was...
Ben vždy tvrdil, že je nevinný.
Ben has always...
Natalie živila své dvě děti.
Natalie was maintaining...
18/20
+
objevit, odhalit
zjistit
najít, nalézt
discover [dɪˈskʌvə]
přít. prostý: discover, 3. os. j. č.: discovers, průb. čas: discovering, prostý min.: discovered, příčestí min.: discovered
Columbus objevil Ameriku.
Columbus discovered America.
Matt zjistil, že někdo ukradl jeho lopatu.
Matt discovered that...
Brian zjistil, že ten, kdo nejvíce potřebuje pomoc, je on sám.
Brian discovered that...
Našli poklad na své zahradě.
They discovered a...
19/20
+
řídit, vést, ovládat
organizovat, zorganizovat
zvládnout, dokázat
stihnout
vyšetřit
podařit se
manage [ˈmænɪdʒ]
přít. prostý: manage, 3. os. j. č.: manages, průb. čas: managing, prostý min.: managed, příčestí min.: managed
Musím se naučit hospodařit se svým časem.
I must learn...
Jsem si jistý, že to zvládneš.
I'm sure you'll...
Není možné zvládnout třídu se čtyřiceti dětmi.
It is not...
Vytvořil vizi budoucnosti, která v několika ohledech dokáže zrcadlit aspekty dnešního života.
He created a...
Dokážete to stihnout do pátku?
Can you manage...
20/20
+
ovlivnit, ovlivňovat
postihnout, zasáhnout
zapůsobit
affect [ɪˈfekt]
jedn. číslo: affect, množ. číslo: affects, přít. prostý: affect, 3. os. j. č.: affects, průb. čas: affecting, prostý min.: affected, příčestí min.: affected
Tato událost ovlivnila celý můj život.
This event has...
Milión lidí bylo zasaženo hurikánem.
A million people...
Tyto barvy ovlivňují její podvědomí.
These colors affect her subconscious.
Přemýšlí o tom, jak jejich rozhodnutí a jednání ovlivní ostatní?
Do they think...
Poslední události ho hluboce zasáhly.
The recent events...
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
Většinu lidí tato politika přímo neovlivní.
The majority of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X