460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
57
58
59
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
zahrada, zahrádka
zahradničit, pracovat na zahradě
zahradní
garden [ˈgɑːdən]
jedn. číslo: garden, množ. číslo: gardens, přít. prostý: garden, 3. os. j. č.: gardens, průb. čas: gardening, prostý min.: gardened, příčestí min.: gardened
Zahrada byla plná růží.
The garden was filled with roses.
Mají nějaké zkušenosti se zahradničením?
Do they have any gardening experience?
Nikdy nespalujte odpadky na své zahradě.
Never burn the refuse in your garden.
Postará se o moji zahradu.
He will mind...
Byl jsem vyfotografován na její zahradě.
I was pictured...
Zasadili jsme stromy do naší zahrady.
We planted trees...
V naší zahradě máme krásné květinové záhony.
We have the...
2/20
+
voják
sloužit v armádě
soldier [ˈsəʊldʒə]
jedn. číslo: soldier, množ. číslo: soldiers, přít. prostý: soldier, 3. os. j. č.: soldiers, průb. čas: soldiering, prostý min.: soldiered, příčestí min.: soldiered
Vojáci pochodovali do dalšího města.
The soldiers marched to the next town.
Paul sloužil v armádě v posledních třech letech.
Paul has been soldiering for the last three years.
Vojáci pochodovali během vojenské přehlídky.
The soldiers marched...
Ve svém románu se zaměřil na životy vojáků.
He centered his...
Vojáci si rychle podrobili místní obyvatele.
The soldiers quickly subjected the local people.
Vojáci prošli kolem.
The soldiers marched...
Vojáci musí poslouchat rozkazy.
Soldiers must obey...
3/20
+
západní
směřující na západ
western (žánr)
western [ˈwestən]
jedn. číslo: western, množ. číslo: westerns
Farmáři si pronajali půdu na západním okraji Kansas City.
The farmers rented the land on the western edge of Kansas City.
Chtějí žít v západní Evropě.
They want to live in Western Europe.
Evropa byla rozdělena na východní a západní státy.
Europe was divided...
Unie západoevropských zemí byla založena v roce 1960.
A union of...
Čínský a západní způsob myšlení se od sebe navzájem značně liší.
The Chinese and...
Skupina drží pět západních turistů jako rukojmí.
The group is...
Tanky pomohly obrátit trend na západní frontě.
The tanks helped turn the tide on the Western Front.
4/20
+
(na)místo
místo toho
instead [ɪnˈsted]
Nemáme hovězí, chcete místo něj vepřové?
We have no...
Díval se na televizi místo toho, aby mi pomohl s domácími pracemi.
He watched TV...
Vezměte si Petra. Běžně chodí místo aby řídil.
Take Peter. He walks routinely instead of driving.
Rosie se nejdříve dívá na odpovědi, místo aby se pokusila problém vyřešit od začátku.
Rosie looks to...
Často jsem uklízela pokoj, místo toho, abych dělala domácí úkoly.
I was often...
Mohu použít tužku místo pera?
Can I use...
Nechci, aby tam misto mě byl někdo jiný.
I don't want...
5/20
+
rozpočet
vyhradit v rozpočtu, počítat v rozpočtu
(finančně) výhodný, velmi levný
nízkorozpočtový
budget [bʌdʒɪt]
jedn. číslo: budget, množ. číslo: budgets, přít. prostý: budget, 3. os. j. č.: budgets, průb. čas: budgeting, prostý min.: budgeted, příčestí min.: budgeted
Můj rozpočet nestačí na všechny moje přání.
My budget doesn't...
Naše firma nepočítala v rozpočtu s penězi na naše přesčasy.
Our company hasn't...
Tato nová nízkorozpočtová letecká společnost létá do Evropy za pouhých 180 USD.
This new budget...
6/20
+
přestože, i když
třebaže
even though [ˈiːvən ðəʊ]
Myslím, že má ráda jiného muže, i když říkala, že ne.
I think she...
V Paříži je stále vyhlášena povodňová pohotovost, přestože déšť už přestal.
Paris is still...
Měla se pokusit utéct, i když věděla, že je to beznadějné.
She should try...
7/20
+
během celého (času)
po celou dobu
po / v celém
ve všech částech
throughout [θruːˈaʊt]
Hráli jsme na klavír po celý den.
We were playing...
Po celé věky jsou muži fascinováni krásnými mladými ženami.
Throughout the ages...
Potřebujeme wifi signál ve všech částech domu.
We need wifi...
8/20
+
časopis, magazín
zásobník
muniční sklad
magazine [ˌmægəˈziːn]
jedn. číslo: magazine, množ. číslo: magazines
Tento časopis je vydáván 6 krát ročně.
This magazine is...
V zásobníku je devět nábojů.
The magazine contains...
Nebezpečné výpary byly způsobeny výbuchem v muničním skladu.
Dangerous fumes are...
9/20
+
profesionální
odborný
profesionál, odborník
professional [prəˈfeʃənəl]
jedn. číslo: professional, množ. číslo: professionals, 2. stupeň: more professional, 3. stupeň: most professional
Alex je opravdový profesionál.
Alex is a...
Jeden odborný názor nestačí.
One professional opinion...
S tímto problémem vám doporučuji navštívit odborníka.
I recommend you...
10/20
+
týkat se (koho/čeho)
vztahovat se (ke komu/čemu)
mít souvislost, souviset (s čím)
mít příbuzenský vztah
vyprávět
komunikovat, navazovat kontakt
mít pochopení, rozumět (tomu)
relate [rɪˈleɪt]
přít. prostý: relate, 3. os. j. č.: relates, průb. čas: relating, prostý min.: related, příčestí min.: related
Souvisí to s tím, že dívky mají lepší přístup ke vzdělání.
This is related...
Brandon byl v příbuzenském vztahu s mojí matkou.
Brandon was related...
Becky začala vyprávět svůj příběh.
Becky began to...
Jsem si jistý, že většina starších lidí tomu může rozumět.
I'm sure most...
11/20
+
strach
obava
bát se
obávat se
mít strach
fear [fɪə]
jedn. číslo: fear, množ. číslo: fears, přít. prostý: fear, 3. os. j. č.: fears, průb. čas: fearing, prostý min.: feared, příčestí min.: feared
Žádný strach!
No fear!
Třásla jsem se strachy.
I was trembling...
Existují obavy, že sklouzávají zpět do konfliktu.
There are fears...
Zavřela okno z obavy, že by dítě mohlo chytit rýmu.
She closed the...
On se smrti nebojí.
He doesn't fear...
Policie se obává, že muž může mít v domě nahromaděné zásoby benzínu.
Police fear that...
12/20
+
spotřebovat
vypotřebovat, dojít
vypršet
opustit
unikat, vytékat
krátit se
run out [rʌn aʊt]
přít. prostý: run out, 3. os. j. č.: runs out, průb. čas: running out, prostý min.: ran out [ræn aʊt], příčestí min.: run out [rʌn aʊt]
Došla mně s ní trpělivost.
I have run...
Došly mně peníze.
I've run out...
Andrew čelí nejisté budoucnosti, protože vyprší jeho druhá smlouva.
Andrew faces uncertain...
Markovy násilné výbuchy vyděsily jeho ženu natolik, že opustila svou rodinu.
Mark's violent outbursts...
13/20
+
koho, komu, kým, kom
kterého, jehož, němž, nich (pouze osoby)
whom [huːm]
Komu jsi půjčil své auto?
Whom did you...
S kým byste si přála mluvit?
To whom do...
Hledám někoho, s kým můžu sdílet svůj život.
I am looking...
Má tři bratry, z nichž jeden žije v zahraničí.
He has three...
Měli jsme oběd s přitelem, kterého jsme neviděli roky.
We had lunch...
14/20
+
oznámení
upozornění
(po)všimnout (si)
zpozorovat, zaregistrovat
avízo (předem)
výpověď (z nájmu ap.)
vypovědět (smlouvu)
notice [nəʊtɪs]
jedn. číslo: notice, množ. číslo: notices, přít. prostý: notice, 3. os. j. č.: notices, průb. čas: noticing, prostý min.: noticed, příčestí min.: noticed
Na upozornění na zdi stálo: "Zákaz kouření".
The notice on...
Všiml jsem si jí koutkem oka.
I noticed her...
Lucy snadno prošla kolem bez povšimnutí.
Lucy easily passed...
Člověk si nevšimne žádného rozdílu.
One will not...
Doufám, že mně příště dáte vědět dříve.
I hope you...
V mé smlouvě je uvedeno, že musím dát výpověď jeden měsíc před tím, než opustím práci.
My contract says...
15/20
+
proto, tudíž
z tohoto důvodu
nicméně
therefore [ˈðeəˌfɔː]
Neměli jsme žádné znalosti, a proto jsme nemohli udělat správné rozhodnutí.
We had no...
Nicméně je to často také období zábavy a oslav.
It is therefore...
A proto by se každý měl snažit posuzovat věci takové, jaké jsou.
And therefore everyone...
A proto by to měli být naši lidé, kteří mu dají padáka z jeho úřadu.
It should therefore...
Považuji smích, a tudíž komedie a humor za nezbytnou součást zdravého života.
I consider laughter,...
Nejedná se tedy o dvě srovnatelné hodnoty.
These two values...
16/20
+
celosvětový, globální
celkový, souhrnný, komplexní
global [ˈgləʊbəl]
2. stupeň: more global, 3. stupeň: most global
Snažíme se předpovědět celosvětové změny teploty pro další a další desetiletí.
We try to...
Tato zpráva poskytuje souhrnný přehled o financích společnosti.
This report gives...
Zpomalilo se globální oteplování?
Has global warming slowed down?
Globální automobilový průmysl má mnohem více problémů, než si mnozí lidé uvědomují.
The global auto...
Jejich civilizační model stěží vyhovuje celosvětovému společenství.
Their civilizational model...
Naše společnost by mohla uvést svůj nový produkt na světový trh.
Our company could launch its new product into global market.
Snížení nerovnosti je klíčové pro globální oživení.
Reducing inequality is crucial to global recovery.
17/20
+
dohoda, smlouva
souhlas, shoda, soulad
agreement [əˈgriːmənt]
jedn. číslo: agreement, množ. číslo: agreements
Dali všem stranám čas, aby dospěly k dohodě, která uspokojí jejich potřeby.
They gave all...
To by vyžadovalo dohodu s EU, o které dal Brusel jasně najevo, že jí neudělá.
This would require...
Jejich výsledek byl v souladu s Brownovým pozorováním.
Their result was...
18/20
+
konflikt, střet
střetnout se
být v rozporu, lišit se
kolidovat, odporovat si
conflict [ˈkɒnflɪkt]
jedn. číslo: conflict, množ. číslo: conflicts, přít. prostý: conflict, 3. os. j. č.: conflicts, průb. čas: conflicting, prostý min.: conflicted, příčestí min.: conflicted
Vstoupili do nové fáze konfliktu.
They have entered...
Názory právníků se liší.
The lawyers' opinions...
Dané parametry si vzájemně odporují.
The specified parameters...
To odporuje mým hodnotám.
It conflicts with...
19/20
+
občan(ka)
státní příslušník
obyvatel (města)
civilista
citizen [ˈsɪtɪzən]
jedn. číslo: citizen, množ. číslo: citizens
Všichni občané by měli respektovat zákon.
All citizens should...
Bylo to schváleno, protože obyvatelé tohoto města si uvědomili, že je to potřeba.
It passed because...
Domácí politika zahrnuje priority, které ovlivňují životy všech občanů.
Domestic policy covers...
Jako starosta mám povinnost hájit zájmy občanů.
As the mayor,...
Českoslovenští občané během sametové revoluce v roce 1989 zaplavili ulice Prahy.
Czechoslovakian citizens flood...
Tommy se stal naším občanem, čímž získal volební právo.
Tommy became our...
Nechceme být nadále občany druhé kategorie.
We no longer...
20/20
+
ohrožení
hrozba
výhrůžka, pohrůžka
threat [θret]
jedn. číslo: threat, množ. číslo: threats
Ohrožení bouří je bezprostřední.
The threat of...
Lucy se zastavila, když zaslechla hrozbu zloděje.
Lucy halted as...
Tento krok byl reakcí na jejich hrozbu.
The move was a response to their threat.
Hrozba přichází zevnitř.
The threat comes...
Ten chlap může pro někoho představovat hrozbu.
The guy may...
Pomohli jsme jim lépe se připravit na to, jak čelit hrozbě zbraní hromadného ničení.
We helped them better prepare to counter the threat from weapons of mass destruction.
Hrozba útoku byla značně přehnaná.
The threat of attack has been greatly exaggerated.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X