460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
60
61
62
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
možnost, volba, alternativa
opce, předkupní právo
option [ˈɒpʃən]
jedn. číslo: option, množ. číslo: options
Nemá žádnou možnost.
She has no option.
Nejlepší možností by bylo opustit auto a pokusit se dostat do nějakého blízkého domu.
The best option would be to leave the car and try to get inside any nearby house.
Myslím, že nejlepší možností by bylo vzít si taxi.
I think the best option would be to take a taxi.
Pro tyto akcie existuje opce s vypršením platnosti za 30 dní.
There is a call option on this stock with expiry in 30 days.
Zaměstnanci mohou uplatnit svoji opci na akcie.
The employees are able to exercise their share option.
2/20
+
slunce
slunit se, opalovat se
sun [sʌn]
jedn. číslo: sun, množ. číslo: suns, přít. prostý: sun, 3. os. j. č.: suns, průb. čas: sunning, prostý min.: sunned, příčestí min.: sunned
Slunce vychází na východě a zapadá na západě.
The sun rises in the east and sets in the west.
Ráda si opaluje své dlouhé opálené nohy.
She likes sunning her long tan legs.
Slunce zmizelo za obzorem.
The sun disappeared below the horizon.
Slunce je nízko.
The sun is low.
Když slunce zapadá, teplota klesá a když slunce vychází, začne se znovu zvyšovat.
When the sun...
Slunce se vynořilo zpoza mraků.
The sun emerged...
Země se otáčí kolem slunce.
The earth turns...
3/20
+
druh (živočišný)
species [ˈspiːʃɪˌiːz]
jedn. číslo: species, množ. číslo: species
Orangutani jsou v jejich přirozeném prostředí ohroženými druhy.
Orangutans are an endangered species in their natural environment.
Na rozdíl od všech ostatních druhů zvířat jejich chování je naprosto předvídatelné.
In contrast to all other animal species, they are utterly transparent in their behaviour.
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Mnoho druhů medvědů se pohybuje v rozsáhlých teritoriích.
Many species of...
Rozdíly mezi druhy mohou být výsledkem přirozeného výběru.
The differences between species may be the result of natural selection.
Studuji vliv klimatických změn na geografické rozložení druhů hmyzích škůdců.
I study the effect of climate change on the geographical distribution of insect pest species.
4/20
+
možnost, pravděpodobnost
possibility [pɒsɪˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: possibility, množ. číslo: possibilities
Počet možností pro druhý tah je menší.
The number of...
Nevylučoval bych tuto možnost.
I wouldn't rule...
Jedna teorie zastává názor, že by to mohla být posledně jmenovaná možnost.
One theory holds that it could be the latter possibility.
Je to moje vize o budoucích možnostech, které mohou být.
It is my...
Naši odborníci vyloučili možnost, že požáry byly způsobeny nehodou.
Our experts eliminated...
Uvedl, že jednou z možností je jednořádkový doplněk současnému zákonu.
He said one...
Tady neexistuje žádná reálná možnost, aby jakékoliv manželství bylo rozvedeno.
There is no...
5/20
+
občas, někdy
příležitostně, čas od času
at times [æt tʌɪmz]
Příprava na zkoušku může být občas stresující.
Preparing for an...
Otevřené moře mohlo být občas trochu monotónní, ale nikdy nebylo nudné.
The open sea...
Někdy mě přivádíš k šílenství.
You drive me...
Kenneth byl občas při vědomí.
Kenneth was conscious...
Spolupracovali jsme spolu, ale občas to bylo opravdu těžké.
We worked together,...
6/20
+
žádný
nikdo
nic
none [nʌn]
Nikdo nebyl tak populární toto léto jako Batman.
None have been...
Nic z toho se nemělo stát.
None of this...
Zdůraznil, že žádná z těchto vod nebyla podrobena chemické analýze.
He pointed out...
Žertovali jsme, že i kdyby dům měl shořet, nikdo z nás by se neprobudil.
We joked that...
Při tomto neštěstí žádný z námořníků nezemřel.
None of the...
Žádná z číslic nemůže obsadit pozici odpovídající její hodnotě.
None of the...
7/20
+
nevlastní bratr
half-brother [hɑːf ˈbrʌðə]
jedn. číslo: half-brother, množ. číslo: half-brothers
Half-brother v angličtině je osoba, která má buď stejného otce nebo stejnou matku jako ty.
In English a...
Je to její nevlastní bratr z prvního manželství jejího otce.
He is her...
8/20
+
postoj, přístup, stanovisko
attitude [ˈætɪˌtjuːd]
jedn. číslo: attitude, množ. číslo: attitudes
Lucy má ke svým pacientům pozitivní přístup a jedinečnou empatii.
Lucy has a...
Scott má se svým chováním vážné problémy.
Scott has a...
Váš přístup je důležitější než skutečnost.
Your attitude is more important than facts.
Můj postoj vůči ní se změnil.
My attitude toward...
O jejich přístupu svědčí i fakt, že jen zřídka kdy si udělají přestávku.
Their attitude is...
Postoje lidí k uprchlíkům se během posledních několika let značně změnili.
The attitudes of...
Mají velmi svobodomyslné postoje k sexualitě a nahotě v umění.
They have very...
9/20
+
narodit se
zrodit se, vzniknout
narozený
born [bɔːn]
Její pravnučka se narodila na druhé straně Atlantiku o 21 let později.
Her great-granddaughter was...
Po několika počátečních setkáních zde vznikl počáteční nápad.
After a few...
Narodil jsem se v lednu.
I was born in January.
Kristy se narodila v lednu.
Kirsty was born in January.
Narodil se jí druhý syn.
A second son...
V roce 1947, když jsem se narodil, tam bylo okolo 450000 lvů.
In 1947, when...
Lady Diana se narodila v Anglii dne 1. července 1961.
Lady Diana was...
10/20
+
publikovat, vydat
otisknout, zveřejnit, uveřejnit
publish [ˈpʌblɪʃ]
přít. prostý: publish, 3. os. j. č.: publishes, průb. čas: publishing, prostý min.: published, příčestí min.: published
V následujícím roce jedno malé vydavatelství souhlasilo, že články vydá jako knihu.
The following year,...
Souhlasili, že nezveřejní jména plavců, kteří tyto požadavky nesplňují.
They agreed not...
Tento článek bude zveřejněn v příštím vydání.
This article will be published in the next issue.
Tento časopis je vydáván 6 krát ročně.
This magazine is...
Publikovali jsme širokou škálu titulů.
We have published...
Naše auditorská společnost zveřejňuje výroční zprávy a finanční výkazy.
Our audit company publishes annual reports and financial statements.
Ročenka je vydávána každý rok v lednu.
The annual is published in January of each year.
11/20
+
okamžitě, (i)hned, bezprostředně
hned jak, jamile
přímo
immediately [ɪˈmiːdɪətlɪ]
Emma okamžitě zavolala na sanitku.
Emma called immediately...
Jakmile dorazíte, hned mi dejte vědět.
Let me know...
Oni seděli přímo přede mnou.
They were sitting...
12/20
+
duch, duše
lihoviny, tvrdý alkohol
nálada, rozpoložení
smysl, význam, duch, podstata
přístup, pojetí
verva, elán
oživit, dodat odvahu, povzbudit
spirit [ˈspɪrɪt]
jedn. číslo: spirit, množ. číslo: spirits, přít. prostý: spirit, 3. os. j. č.: spirits, průb. čas: spiriting, prostý min.: spirited, příčestí min.: spirited
Meditace obnovuje pocit rovnováhy a harmonie mezi tělem a duší.
Meditation restores a...
Existuji zlí duchové?
Are evil spirits...
Kouřila a pila tvrdý alkohol.
She smoked and...
Ryan měl včera dobrou náladu.
Ryan was in...
Setkání se konalo ve smírné náladě.
The meeting was...
Pomáhá nám to řídit se původním smyslem zákona.
It helps us...
Pracovali s vervou.
They worked with...
13/20
+
letadlo
rovina, plošina
hoblík
rovinatý, rovný
klouzat
plachtit
zarovnat
plane [pleɪn]
jedn. číslo: plane, množ. číslo: planes, přít. prostý: plane, 3. os. j. č.: planes, průb. čas: planing, prostý min.: planed, příčestí min.: planed
Nastoupil jsem na palubu letadla s ostatními pasažéry.
I boarded the...
Můžeme je rozlišovat, co se týká horizontální roviny a vertikální roviny.
We can distinguish...
Tato osoba musí být schopná pracovat s hoblíkem.
This person must...
Auto klouzalo po zledovatělém povrchu silnice.
The car planed...
Buldozery zarovnaly zemi do roviny.
The bulldozers planed...
14/20
+
mise
poslání
úkol
mission [ˈmɪʃən]
jedn. číslo: mission, množ. číslo: missions
Dokončil jsem moji misi v Argentině.
I have completed...
Mým úkolem je připravit studenty na budoucí zkoušky.
It is my...
Jeho posláním bylo vytvářet historii.
He was on a mission to make history.
Virus nedokázal dosáhnout svého poslání.
The virus failed to achieve its mission.
Mluvčí odmítl komentovat zjevné selhání tajné vojenské vesmírné mise.
The spokesperson refused to comment on the apparent failure of a secret military space mission.
Mise nám poskytla mnohem širší pohled na to, co tam venku je.
The mission has...
Mise byla v podstatě sebevražedná.
The mission was...
15/20
+
ohlédnout se zpět
(po)dívat se zpět
look back [lʊk bæk]
přít. prostý: look back, 3. os. j. č.: looks back, průb. čas: looking back, prostý min.: looked back, příčestí min.: looked back
Je v pořádku se občas ohlédnout zpět do minulosti.
It's okay to...
Až se na to jednoho dne podíváme zpětně, zasmějeme se tomu.
When we look...
16/20
+
univerzita, vysoká škola
univerzitní, vysokoškolský
university [ˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ]
jedn. číslo: university, množ. číslo: universities
Na jakou univerzitu jsi chodil?
Which university did...
Profesor je nejvyšší hodnost univerzitního učitele v oblasti daného předmětu.
Professor is a...
Je univerzitní studentkou.
She's a university student.
Hodně se učím, abych byl přijat na univerzitu.
I study hard in order to be admitted to university.
Toto se ve škole ani na universitě nenaučíte.
You cannot learn this at school or university.
Přemýšlel jsem, že se přihlásím na univerzitu.
I considered applying...
Pro tuto pracovní pozici je vyžadováno univerzitní vzdělání.
For this work...
17/20
+
britský
British [ˈbrɪtɪʃ]
2. stupeň: more British, 3. stupeň: most British
Danielle má také nepatrný britský přízvuk.
Danielle also has...
To by mohlo způsobit nárůst poptávky po britské libře.
That could have...
Britská vláda potvrdila převod půdy na Richarda.
Richard received a grant of land from the British government.
Ryby s hranolkami jsou v Británii velmi populární jídlo.
British fish and...
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
British Airways zrušila všechny lety z Heathrow kvůli problémům s počítačem.
British Airways has...
18/20
+
les
zalesnit
prales
forest [ˈfɒrɪst]
jedn. číslo: forest, množ. číslo: forests, přít. prostý: forest, 3. os. j. č.: forests, průb. čas: foresting, prostý min.: forested, příčestí min.: forested
Utekla jsem do lesa za naším domem.
I ran away...
Příběh byl o farmáři, který zalesnil půdu.
The story was...
Všichni naši motýli pocházejí z deštných pralesů.
All our butterflies...
19/20
+
mozek
rozum
udeřit do hlavy
duše
brain [breɪn]
jedn. číslo: brain, množ. číslo: brain, přít. prostý: brain, 3. os. j. č.: brains, průb. čas: braining, prostý min.: brained, příčestí min.: brained
Jeho mozek byl poškozen mozkovou mrtvicí.
His brain was...
Jak přemýšlet, abyste vydělali peníze.
How to use...
Williama praštili do hlavy láhví od whisky.
William was brained...
20/20
+
pojištění, pojistka (proti čemu)
insurance [ɪnˈʃʊərəns]
jedn. číslo: insurance, množ. číslo: insurances
Toto pojištění zajistí všechny vaše potřeby na odbornou lékařskou péči.
This insurance covers...
Máme dobré zdravotní pojištění.
We have a...
Po té, co byl její dům vyloupen, uplatnila svůj nárok vůči pojišťovně.
After her house...
Musíš si vyřídit pojistku na auto.
You have to...
Nikdy byste neměl uzavírat pojistné smlouvy, které jsou k ničemu.
You should never...
Co mám udělat, když si nemůžu dovolit zdravotní pojištění?
What can I...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X