460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
62
63
64
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
mocný, vlivný
silný, výkonný, účinný
rychlý
významný
efektní, statný
powerful [ˈpaʊəfʊl]
2. stupeň: more powerful (or powerfuller or powerfuler), 3. stupeň: most powerful (or powerfullest or powerfulest)
Jejich mocné čelisti mohou snadno ukousnout lidské prsty.
Their powerful jaws can easily amputate human fingers.
Joe je druhý nejvlivnější muž v naší společnosti.
Joe is the second most powerful man in our company.
Stávají se vlivnějšími, než si uvědomujeme.
They are becoming more powerful than we realize.
Byl to jeden z nejvýznamnějších momentů v historii.
It was one of the most powerful moments in history.
2/20
+
být závislý
být odkázán
spoléhat (se)
spolehnout se
rely [rɪˈlaɪ]
přít. prostý: rely, 3. os. j. č.: relies, průb. čas: relying, prostý min.: relied, příčestí min.: relied
Systém je závislý pouze na jedné osobě.
The system relies on one person only.
Aby mohli dělat svoji práci, jsou novináři odkázáni na původní online zdroje.
Journalists rely on original online source material to do their work.
Došlo mi, že mnoho lidí spoléhá na mé schopnosti.
It struck me that a lot of people rely on my ability.
Stále velmi spoléháme na federální peníze.
We still rely...
Lidé chtějí tyto nástroje a zvykli si na ně spoléhat.
People want those...
Miliony lidí se začalo spoléhat na své chytré telefony.
Millions have come...
Jsme zcela financováni ze soukromých příspěvků a spoléháme na podporu dobrovolníků.
We are completely...
3/20
+
klient (osoba)
zákazník
zadavatel
klient (počítač)
klientský
client [ˈklaɪənt]
jedn. číslo: client, množ. číslo: clients
Byli pravidelnými zákazníky jejich firmy.
They were their firm's regular clients.
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is sending its requests to the server over a standard interface.
Její jméno bylo zmíněno v rozhovoru, když jsem chatoval s jiným klientem.
Her name came...
Povinností agentury je jednat v nejlepším zájmu svých klientů.
The duty of...
Tvrdila, že její klient není vinen.
She argued that her client was not guilty.
Řekl soudu, že jeho klient je bystrý mladý muž.
He told the...
Klient byl velmi spokojen s kvalitou našich služeb.
The client was...
4/20
+
prosím
(po)těšit
udělat radost
být příjemný
chtít, ráčit
please [pliːz]
přít. prostý: please, 3. os. j. č.: pleases, průb. čas: pleasing, prostý min.: pleased, příčestí min.: pleased
Můžete mi přinést účet, prosím?
Can you bring...
Prosím, ptejte se kdykoliv na cokoliv.
Please ask any...
Mým záměrem je nechat lidi dělat cokoliv, co chtějí.
My plan is...
5/20
+
až do, až k
do (nahoru)
na (co/koho)
up to [ʌp tə]
Můžete dostat pokutu až do výše 500 USD a přijít o řidičský průkaz na šest měsíců.
You can receive...
Nechám to na tobě.
I'll leave it...
Co máš v plánu?
What are you...
Ryan vypadal, jako by se chystal udělat něco špatného.
Ryan looked as...
6/20
+
vzbudit (se), probudit (se)
procitnout
brázda (stopa za lodí)
bdění, stráž u mrtvého
smuteční shromáždění (po pohřbu)
wake [weɪk]
jedn. číslo: wake, množ. číslo: wakes, přít. prostý: wake, 3. os. j. č.: wakes, průb. čas: waking, prostý min.: woke [wouk], příčestí min.: woken ['woukən]
Nemusel si mě dnes ráno brzy vzbudit.
You didn't have...
Měla starost, aby nikoho nevzbudila.
She was anxious...
Za lodí se táhla brázda ve tvaru obrovského V.
The wake spread...
Drželi jsme stráž za ztrátu blízkého přítele a kolegy kapitána Williama.
We were having...
7/20
+
příjem, plat
výdělek
income [ˈɪnkəm]
jedn. číslo: income, množ. číslo: incomes
Jaký roční příjem byste měl mít, abyste se považoval za bohatého?
What annual income...
Klášter měl značné příjmy ze svých nedalekých lázní.
The monastery had...
Můžete vydělávat hodně a nemusíte platit velké daně.
You can make...
8/20
+
obvykle, obyčejně, zpravidla
celkově
(vše)obecně
generally [ˈdʒenrəlɪ]
Natalie se obvykle probuzí v 7 ráno.
Natalie generally wakes...
Životní prostředí v Irsku je celkově dobré.
Ireland's environment is...
Obecně se věřilo, že Země je středem vesmíru.
It was generally...
9/20
+
vzpomínat (si), vzpomenout (si)
připomínat, vybavit (si)
paměť, vybavování (si)
odvolat, odřeknout
povolat zpět
stáhnout z prodeje
recall [rɪˈkɔːl]
přít. prostý: recall, 3. os. j. č.: recalls, průb. čas: recalling, prostý min.: recalled, příčestí min.: recalled
Vzpomněl si, že nikdo nemluvil o Danovi.
He recalled that...
Tyto skladby připomínají jejich nejranější styl práce.
These tracks recall...
Mia má dokonalou paměť.
Mia has a...
Odvolali své velvyslance.
They recalled their...
Stephen byl povolán zpět do Sydney, aby vedl trénink nových hráčů.
Stephen was recalled...
10/20
+
přímo
rovnou
okamžitě, (i)hned, bezprostředně
directly [dɪˈrɛktlɪ]
Parkování je možné přímo před mlýnem.
Parking is possible...
Bylo to poprvé, co nešla hned domů.
This was the...
Ukazuje se, že asi 75% našich onemocnění přímo souvisí s tím, jakým způsobem se rozhodneme žít.
It turns out...
Většinu lidí tato politika přímo neovlivní.
The majority of...
Můžete tento soubor hned otevřít?
Can you access that file directly?
Vzdušné síly se přímo neutkaly s nepřítelem.
The air force...
Potřebuje se obrátit se svou žádostí přímo na guvernéra centrální banky.
He needs to...
11/20
+
odpoledne
odpolední
afternoon [ˌɑːftəˈnuːn]
jedn. číslo: afternoon, množ. číslo: afternoons
Program začíná zítra odpoledne v 15:00.
The programme starts...
Strávili jsme odpoledne na fotbalovém utkání.
We spent the afternoon at a football match.
Dnes odpoledne jsem se zúčastnil setkání s některými našimi zákazníky.
This afternoon I attended a meeting with some of our customers.
Kde jsi byl včera odpoledne?
Where were you yesterday afternoon?
Předseda skončil poradu ve dvě hodiny odpoledne.
The chairman finished...
Odpoledne se vleklo.
The afternoon was dragging.
12/20
+
shližet
podívat se dolů
dívat se svrchu, pohrdat
look down [lʊk daʊn]
přít. prostý: look down, 3. os. j. č.: looks down, průb. čas: looking down, prostý min.: looked down, příčestí min.: looked down
Nedívej se dolů! Dostaneš závrať.
Don't look down!...
Dívala se na své dokonale zakulacené bříško.
She was looking...
Když se já můžu dívat dolů na ni, může se ona dívat nahoru na mě.
If I can...
Nikdy byste neměli pohrdat lidmi jen proto, že jsou chudí.
You should never...
13/20
+
úplně, zcela
kompletně
completely [kəmˈpliːtlɪ]
Po celodenních událostech zůstala úplně vyčerpaná.
The day's events...
Je rekonstrukce zcela dokončená?
Is the renovation...
Moje původní vyjádření bylo zcela jiné, než řekl.
My original statement...
Její syn je divoký a kompletně nezvladatelný.
Her son is...
Ostrov je kus země zcela obklopený vodou.
An island is...
Náš dům je úplně prázdný.
Our house is completely empty.
Vaše celá předchozí výpověď je zcela v rozporu s tím, co zde nyní říkáte.
Your entire previous...
14/20
+
měřítko
stupnice
rozsah, míra, rozměr
vylézt, vyšplhat
loupat (se)
vážit
váha
šupina
scale [skeɪl]
jedn. číslo: scale, množ. číslo: scales, přít. prostý: scale, 3. os. j. č.: scales, průb. čas: scaling, prostý min.: scaled, příčestí min.: scaled
Měřítko 1 : 50 000 je používáno na mnoha mapách.
A scale of...
Na stupnici od 1 do 10, ona je 20!
On a scale...
Všimnete si, že stupnice G-dur se skládá ze 7 not.
You will notice...
Rozsah tohoto problému je obtížné odhadnout.
The scale of...
Horolezec vylezl žulovou stěnu za méně než čtyři hodiny.
The climber scaled...
Stoupla jsem si na váhu, abych zkontrolovala svou hmotnost.
I stepped onto...
Kůže většiny ryb je pokryta šupinami.
The skin of...
15/20
+
svoboda
volnost
freedom [ˈfriːdəm]
jedn. číslo: freedom, množ. číslo: freedoms
Svoboda projevu a svoboda protestovat jsou úzce propojeny.
Freedom of speech...
Máš volnost jít kamkoliv, kam chceš.
You have the...
Nemohla jsem pochopit tak velkou volnost v manželství.
I could not...
16/20
+
okolí
sousedství
čtvrť, (obytná) část
neighborhood [ˈneɪbəˌhʊd]
jedn. číslo: neighborhood, množ. číslo: neighborhoods
Tento dům je umístěn v klidném prostředí.
This house sits...
Je to čtvrť, kde jsou domy relativně blízko sebe.
It is a...
Děti v okolí vyzvedával speciální autobus.
The kids in...
Thomas hraje fotbal s dětmi z okolí.
Thomas plays football...
Zastavte se, kdykoliv budete někde poblíž.
Drop in whenever...
Králíci na našem dvorku za domem byli magnetem, který přitahoval všechny děti v sousedství.
The rabbits in...
Nedávno se v sousedství objevila nová kavárna, která nabízí vynikající zákusky a kávu.
A new café...
17/20
+
verze
znění, podání (příběhu)
version [ˈvɜːʃən]
jedn. číslo: version, množ. číslo: versions
Upgradujte váš editor na vyšší verzi.
Upgrade your editor...
To je přesné podání písně, tak jak ji poslouchali ve starověkém Řecku.
It is the...
Naše společnost vytvořila novou verzi softwaru.
Our company produced...
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
Já také dávám přednost té původní verzi.
I prefer the...
Musíte ukončit program před instalací nové verze.
You have to...
Můžeme porovnat tuto novou verzi z předchozí verzí.
We can contrast...
18/20
+
dotek, dotyk
dotknout se, zavadit
dotýkat se
dosáhnout (až kam)
ovlivnit
nepřiblížit se (kvalitou) (v záporu)
cit, hmat
touch [tʌtʃ]
jedn. číslo: touch, množ. číslo: touches, přít. prostý: touch, 3. os. j. č.: touches, průb. čas: touching, prostý min.: touched, příčestí min.: touched
Nedotýkejte se stroje.
Don't touch the...
Dan mi řekl, že se nikdy v životě nedotkl ani kapky alkoholu.
Dan told me...
Sophie je člověk, který nejvíce ovlivnil můj život.
Sophie is the...
Jeho další romány se nikdy nepřiblížily kvalitou jeho prvního románu.
His next novels...
Vibrační nástroje, jako jsou vrtačky, snižují citlivost hmatu v rukou.
Vibrating tools such...
19/20
+
nikdo
úplná nula, nýmand
nobody [ˈnəʊbədɪ]
jedn. číslo: nobody, množ. číslo: nobodies
Nikoho jsem neviděl a nikdo neviděl mě.
I saw nobody...
Nikdo ještě nezměnil svět, když pracoval 40 hodin týdně.
Nobody has changed...
Stalo se to tak rychle, že si toho nikdo nevšiml.
It happened so quickly that nobody noticed.
Nikdo neřekl ani slovo.
Nobody has said a word.
Všechny východy jsou zajištěny. Nikdo nemůže uniknout.
All the exits...
Byli jsme si jisti, že nás nás nikdo nesledoval.
We were sure...
Domnívá se, že je hlavní autoritou a nikdo nemá povoleno mít jiný názor.
He believes he...
20/20
+
promiňte, pardon
litovat
mrzet
žalostný, ubohý, bídný
sorry [ˈsɒrɪ]
2. stupeň: sorrier, 3. stupeň: sorriest
Je mi líto, co se stalo s tvým přítelem.
I am sorry...
Jen mě to moc mrzí.
I just feel...
Byl tam ubohý stav toalet.
There was a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X