460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
63
64
65
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
oznámit, ohlásit
vyhlásit
prohlásit
zveřejnit
announce [əˈnaʊns]
přít. prostý: announce, 3. os. j. č.: announces, průb. čas: announcing, prostý min.: announced, příčestí min.: announced
Molly oznámila, že je čtyři měsíce těhotná.
Molly announced she was four months pregnant.
Včera David oznámil svoji kandidaturu.
David announced his candidacy yesterday.
Premiér se chystá oznámit nová opatření na tiskové konferenci.
The Prime Minister is going to announce the new measures at a press conference.
2/20
+
víkend
weekend [ˌwiːkˈend]
jedn. číslo: weekend, množ. číslo: weekends
Co jste dělal během víkendu?
What did you do over the weekend?
Strávil jsme víkend na farmě mé sestry a užíval si života jako farmář.
I spent the weekend at my sisters farm, enjoying the life as a farmer.
Víkend bude brzo za námi.
The weekend will be over soon.
Linda často pracuje přes víkend.
Linda often works at the weekend.
Chytil jsem rýmu o víkendu.
I caught a...
O víkendu se očekává krásné počasí.
Beautiful weather is expected for the weekend.
Obvykle dělám své domácí úkoly během víkendů.
I tend to...
3/20
+
(roz)hovor, konverzace
bavit se, rozmlouvat
conversation [ˌkɒnvəˈseɪʃən]
jedn. číslo: conversation, množ. číslo: conversations, přít. prostý: conversation, 3. os. j. č.: conversations, průb. čas: conversationing, prostý min.: conversationed, příčestí min.: conversationed
Brzy se náš hovor stočil k starým časům, kdy jsme byli na vojně.
We soon fell into a conversation about old army times.
Je to dobré téma pro rozhovor s kluky.
It is a good topic of conversation with the guys.
Byl to dlouhý telefonický rozhovor.
It was a long telephone conversation.
Její jméno bylo zmíněno v rozhovoru, když jsem chatoval s jiným klientem.
Her name came...
Nemusíte být členem našeho klubu, abyste se mohli zapojit do naší e-mailové konverzace.
You do not have to belong to our club to join in our email conversation.
Téma konverzace bylo "co je normální?"
The topic of...
Prosím, neskákej nám do řeči.
Please don't break...
4/20
+
kámen
kamenný
(u)kamenovat, házet kamenem
vydláždit
pecka (ovoce)
vypeckovat, odstranit pecky
stone [stəʊn]
jedn. číslo: stone, množ. číslo: stones, přít. prostý: stone, 3. os. j. č.: stones, průb. čas: stoning, prostý min.: stoned, příčestí min.: stoned
Tato zeď je zhotovena z kamene a hlíny.
This wall is...
Její slova můžeš vytesat do kamene.
You can set...
Demonstranti házeli kameny na auta, dokud je policie nerozehnala.
Demonstrators stoned the...
Vložila si pecku do pusy a pak ji vyplivla.
She put a...
5/20
+
rys, znak, příznak, vlastnost
vystupovat
dominanta
funkce
představovat (v roli)
vyznačovat se
charakterizovat
obsahovat
článek (zvláštní), reportáž
dát prostor, být uveden
vyzdvihnout
mít významnou úlohu
feature [ˈfiːtʃə]
jedn. číslo: feature, množ. číslo: features, přít. prostý: feature, 3. os. j. č.: features, průb. čas: featuring, prostý min.: featured, příčestí min.: featured
Strýček Sam je muž s výraznými rysy.
Uncle Sam is...
Je to jedinečný příznak, který charakterizuje tuto architekturu.
It is a...
Hlavní dominantou města je katedrála.
The town's main...
Jsme nadšení, že můžeme oznámit několik nových funkcí v našem webovém projektu.
We're excited to...
Naše logo obsahuje bílého slona.
Our logo features...
Je to sport, který nikdy nebyl na programu olympijských her.
It is a...
Ve filmu má význačnou úlohu mluvící křeček.
The movie features...
6/20
+
okamžitě, hned
najednou, současně
náhle
at once [æt wʌns]
Musel jsem jít okamžitě k šéfovi.
I had to...
Měli byste tento obchod okamžitě zavřít.
You ought to...
Nemůžu dělat dvě věci najednou!
I can't do...
Řekla mi příliš mnoho věcí najednou.
She told me...
7/20
+
uvolnění
propuštění, propustit
zveřejnění
uvolnit (se)
zveřejnit, vydat
osvobodit
zbavit
vypustit, vypouštět
release [rɪˈliːs]
jedn. číslo: release, množ. číslo: releases, přít. prostý: release, 3. os. j. č.: releases, průb. čas: releasing, prostý min.: released, příčestí min.: released
Výsledkem bude uvolnění napětí ve svalech.
This will result...
Soudce uvedl, že bude rušit příkaz k propuštění vězňů.
The judge said...
Musíš uvolnit ruční brzdu.
You must release...
Bude to zveřejněno dost rychle.
It will be...
Nedodržení těchto podmínek nás zbavuje odpovědnosti.
Failure to comply...
8/20
+
element
prvek
součást
část
složka
živel (přírodní), skupina (kriminální)
element [ˈelɪmənt]
jedn. číslo: element, množ. číslo: elements
Jak ověřit právě jeden element formuláře?
How to validate...
Megan má periodickou tabulku prvků na svém tričku.
Megan has the...
Napoleon Bonaparte zdůrazňoval prvek překvapení.
Napoleon Bonaparte had...
Malá část davu měla v úmyslu dělat potíže.
A small element...
9/20
+
jižní
southern [ˈsʌðən]
2. stupeň: more southern, 3. stupeň: most southern
Severní vítr je obvykle silnější než jižní vítr.
The northern wind...
Náš byt je orientován na jih.
Our flat house...
Náš dům leží na jižním okraji pozemku.
Our house lies on the southern extremity of the estate.
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
Rovník je pomyslná čára, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli.
The equator is...
10/20
+
nukleární, jaderný, atomový
nuclear [ˈnjuːklɪə]
Rozhodli se ukončit provoz v jaderných elektrárnách.
They have made...
Myslím, že jaderná energie je bezpečná, spolehlivá a čistá alternativa energie.
I think that...
Jaderné zbraně jsou nejnebezpečnějšími zbraněmi na zemi.
Nuclear weapons are...
Vypadalo to, jako by vybuchla atomová bomba.
It looked like...
Průzkum odhaluje, že politika jaderné energetiky čelí v Japonsku silnému odporu.
Survey reveals that nuclear power policy faces strong opposition in Japan.
Během studené války byl v této oblasti umístěn obrovský arzenál jaderných raket.
During the Cold...
Byli jsme nuceni přerušit jaderné zkoušky.
We were forced...
11/20
+
foukat, vanout, vát
odvát, zavát, odfouknout
vyfouknout
rozházet, rozfofrovat
úder
rána
šok
fouknutí
rozmetat
blow [bləʊ]
jedn. číslo: blow, množ. číslo: blows, přít. prostý: blow, 3. os. j. č.: blows, průb. čas: blowing, prostý min.: blew [blu:], příčestí min.: blown [bloun]
Protože vítr fouká z vnitrozemí, je horký a suchý.
Because the wind...
Vítr odvál kouř pryč.
The wind blew...
Prosím, přestaň pískat tak hlasitě.
Please stop blowing...
Rozházel jsem celé své jmění a byl jsem znovu chudý.
I had blown...
Jeho smrt byla těžkou ránou pro archeologickou komunitu.
His death was...
Moje auto bylo rozmetáno na kusy.
My car had...
12/20
+
vyšetřování, šetření
výzkum
investigation [ɪnˌvestɪˈgeɪʃən]
jedn. číslo: investigation, množ. číslo: investigations
Vyšetřování ukázalo, že mezi roky 2012 a 2014 došlo k závažným nesrovnalostem.
The investigation showed...
Ryan začal svůj vlastní výzkum této nemoci.
Ryan began his...
Tato informace je důležitá pro další vyšetřování.
This information is...
Vyšetřování bylo zastaveno před dvěma lety.
The investigation was...
Během tohoto vyšetřování soud provede prvotní posouzení situace.
During this investigation,...
James mi zavolal, abych mi řekl, že vyšetřování mého syna je dokončené.
James telephoned me...
Byla předvedena k výslechu kvůli vyšetřování korupce.
She was brought...
13/20
+
věnovat se, dát se na, začít (dělat)
projednat, (začít) projednávat
přijmout
ujmout se
pokračovat
zabrat (čas, prostor)
dát se dohromady, spolčit se
take up [teɪk ʌp]
přít. prostý: take up, 3. os. j. č.: takes up, průb. čas: taking up, prostý min.: took up [tʊk ʌp], příčestí min.: taken up ['teɪkən ʌp]
Rozhodla jsem se věnovat se práci související s ochranou životního prostředí.
I have decided...
Rád bych poděkoval členům, kteří minulý měsíc přijali naši nabídku.
I would like...
Dočasná data zabírají příliš mnoho paměti.
Temporary data takes...
Paul se dal dohromady s Felicií.
Paul took up...
14/20
+
kritický
rozhodující, zásadní
kritizující (koho)
critical [ˈkrɪtɪkəl]
2. stupeň: more critical, 3. stupeň: most critical
Pacient je v kritickém stavu.
The patient is...
Toto setkání je rozhodující pro hledání porozumění mezi federální a místní vládou.
This meeting is...
Nyní je v kritickém stavu.
He is in...
Naučila jsem se nevšímat si kritických připomínek a odmítala diskutovat.
I learned to...
Pro profesionálního sportovce je zásadní vyhnout se zranění.
The avoidance of...
Hygiena je zásadním aspektem veřejného zdraví v každé komunitě.
Sanitation is a...
15/20
+
vize, vidina
představa, obraz
vidění, zrak
vision [ˈvɪʒən]
jedn. číslo: vision, množ. číslo: visions
Je to moje vize o budoucích možnostech, které mohou být.
It is my...
Sophie měla vidění, jak leží na stole v bílých šatech.
Sophie had a...
Adam se začal léčit, aby odstranil problémy se svým zrakem.
Adam has received...
16/20
+
africký
Afričan
african [ˈæfrɪkən]
jedn. číslo: african, množ. číslo: africans
Toto jaro budeme pořádat celotýdenní výstavu současného afrického umění a kultury.
This spring we...
Africké kmeny byly tradičně ovládány radou starších.
African tribal societies...
17/20
+
stezka, cesta, trasa, dráha, trať
nahrávka, skladba
kolej
závodiště
sledovat, stopovat, jít po stopě
track [træk]
jedn. číslo: track, množ. číslo: tracks, přít. prostý: track, 3. os. j. č.: tracks, průb. čas: tracking, prostý min.: tracked, příčestí min.: tracked
Jděte po této cestě směrem k pláži.
Follow this track...
Richard je na dobré cestě stát se prvním olympijským vítězem v naší rodině.
Richard is on...
Album obsahuje čtyři skladby navíc.
The album includes...
Vlakové koleje vedou přímo vedle hor a nabízejí nádherné výhledy.
The train tracks...
Dovolte nám najít pro vás dokonalé koňské závodiště.
Let us help...
Snažili jsme se sledovat naše cíle prostřednictvím jejich mobilních telefonů.
We tried to...
18/20
+
tisk
stisk
lis
tlak
stisknout, zmáčknout
lisovat, vymačkat
tlačit
přitisknout
naléhat
podat (žalobu)
press [pres]
jedn. číslo: press, množ. číslo: presses, přít. prostý: press, 3. os. j. č.: presses, průb. čas: pressing, prostý min.: pressed, příčestí min.: pressed
Izzy kontaktovala kvůli svému případu místní tisk a rádio.
Izzy contacted the...
Generovalo to dvě události. Jednu, když si stiskl klávesu a jednu, když si jí uvolnil.
It generated two...
Náš James přitiskl svou hlavu k oknu a díval se ven.
Our James pressed...
Chloe na něj naléhala, aby zanechal vyšetřování Daniela.
Chloe pressed him...
Alex se údajně rozhodl, že nebude podávat žalobu na Joa.
Alex has reportedly...
19/20
+
zmiňovat (se), mluvit
odkázat (se), odkazovat (se)
vztahovat se (k čemu), týkat se
vyhodit (u zkoušky)
poslat, odeslat
doporučit
postoupit, předat, odevzdat
refer [rɪˈfɜː]
přít. prostý: refer, 3. os. j. č.: refers, průb. čas: referring, prostý min.: referred, příčestí min.: referred
Autor se zmínil o jeho dalších knihách.
Author referred to...
Další příklady a vysvětlení najdete v dokumentaci ke každé z těchto knihoven.
You can refer...
K čemu se to vztahuje?
To what does...
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
Edward mě vás doporučil a říkal, že jste nejlepší.
Edward referred me...
20/20
+
práce
dřina, námaha
dělnictvo
dřít, lopotit se
pracovní
porod (ve fázi kontrakcí)
porodní
labor [ˈleɪbə]
jedn. číslo: labor, množ. číslo: labors, přít. prostý: labor, 3. os. j. č.: labors, průb. čas: laboring, prostý min.: labored, příčestí min.: labored
Nabídka levné pracovní síly se snížila.
The supply of...
Toto ušetří mnoho dřiny, času a nákladů na projekt.
This saves a...
Tyler vždy žil v klamné představě, že je skvělým spisovatelem.
Tyler always labored...
Kabinet se soustředí na novou rovnováhu na trhu práce.
The cabinet focuses...
Seznamte se více s tím, co způsobuje porodní bolesti.
Learn more about...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X