460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
64
65
66
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stávka
rána
udeřit, uhodit, praštit
zasáhnout, postihnout (pohroma)
srazit
napadnout, dojít (myšlenka)
stávkovat
dosáhnout
narazit
udivit, ohromit, překvapit
strike [straɪk]
jedn. číslo: strike, množ. číslo: strikes, přít. prostý: strike, 3. os. j. č.: strikes, průb. čas: striking, prostý min.: struck [strʌk], příčestí min.: struck [strʌk]
Piloti svolali stávku na pondělí.
Pilots have called a strike for Monday.
Anthony se k Paulovi velmi přiblížil před tím, než ho Paul udeřil.
Anthony got very close to Paul before Paul struck him.
Budete chráněni, pokud vás postihne neštěstí.
You'll be protected if disaster strikes.
Muž byl velmi vážně zraněn, když byl sražen autem.
A man was critically injured when he was struck by a car.
Došlo mi, že mnoho lidí spoléhá na mé schopnosti.
It struck me that a lot of people rely on my ability.
Dosáhnout s nimi dohody se nemusí Markovi podařit.
Mark could fail to strike an agreement with them.
Titanic narazil do ledovce 14. dubna 1912.
The Titanic struck an iceberg on 14 April 1912.
Jsem neustále udiven, jak většina mých kolegů těžce pracuje.
I am constantly struck by how hard most of my colleagues work.
2/20
+
postavení
stav
důležitost, významnost, prestiž
status [ˈsteɪtəs]
jedn. číslo: status, množ. číslo: statuses
Vytvořil nový produkt, který rychle získal věhlasné postavení.
He created new product that quickly gained iconic status.
Nebyli jsme si zcela jisti, jaký je jeho zdravotní stav.
We weren't quite sure what his health status was.
V mnoha případech je možné zabránit ztrátě prestiže včasným jednáním.
In many cases the loss of status can be avoided by timely action.
3/20
+
celý, kompletní, úplný
dokončený, hotový
dokončit, zakončit
doplnit, zkompletovat
vyplnit (dotazník)
complete [kəmˈpliːt]
přít. prostý: complete, 3. os. j. č.: completes, průb. čas: completing, prostý min.: completed, příčestí min.: completed, 2. stupeň: completer (or more complete), 3. stupeň: completest (or most complete)
Informace obsažené v této zprávě jsou úplné a přesné.
The information contained in this report is complete and accurate.
Moji práci budu mít dokončenou během jednoho týdne.
I will have my work completed within one week.
Dokončili jsme seznam preferovaných dodavatelů tohoto projektu.
We have completed the list of preferred suppliers for the project.
Potřebuji doplňující informace o tom, jak vyplnit tento formulář.
I need additional information on how to complete this form.
4/20
+
nakonec
konečně
eventually [ɪˈventʃʊəlɪ]
Měl jsem problémy s jeho návrhem, ale nakonec jsem se rozhodl to zkusit.
I struggled with...
Vyděšená letová posádka bojovala proti systému a nakonec nad ním ztratila vládu.
The startled flight...
Konečně jsem se ocitl na terminálu s přímým letem do New Yorku.
I eventually found...
Všechny systémy se nakonec rozpadnou, když se zhroutí kvůli ve své vlastní složitosti.
All systems eventually...
Jejich spor vygradoval do násilí a nakonec byl zraněn kolemjdoucí.
Their dispute took...
To nakonec vyvolalo nápad vzdát se na nějaký čas kávy.
That eventually sparked...
Jakákoli elektrická žárovka nakonec shoří.
Any electric light...
5/20
+
nahradit
vystřídat
vyměnit
dát zpět
replace [rɪˈpleɪs]
přít. prostý: replace, 3. os. j. č.: replaces, průb. čas: replacing, prostý min.: replaced, příčestí min.: replaced
Některé pracovní pozice budou nahrazeny roboty a umělou inteligencí.
Some jobs will...
Právě jsem vyměnil starý plynový sporák za nový.
I just replaced...
Náš tým musí vyměnit celou řídicí jednotku motoru.
Our team needs to replace the whole engine control unit.
Hledáme nového skvělého kuchaře, který nahradí našeho současného, který odchází do důchodu.
We are looking...
Nový způsob míchání, který ušetří pracovní sílu, brzy nahradí vzniklé náklady.
A new, labor-saving...
V současné době umělé vlákna nahrazují jiné běžné materiály, jako je sklo a dřevo.
Nowadays, man-made fibers are replacing other conventional materials like glass and wood.
Může robot nahradit chirurga na operačním sále?
Can a robot...
6/20
+
dokud
pokud
so long as [səʊ lɒŋ səʊ]
Dokud jsme byli spolu, mluvili jsme o jejích dětech.
So long as...
Bude to v pořádku, pokud se budete řídit mými radami.
It'll be fine...
Pokud vím, co se ode mě očekává, dokážu to zvládnout.
So long as...
7/20
+
bezpečnost
bezpečí
bezpečnostní, pojistný
pojistka (bezpečnostní) (na zbrani ap.)
safety [ˈseɪftɪ]
jedn. číslo: safety, množ. číslo: safeties
Platíte za bezpečnost tím, že obětujete flexibilitu.
You pay for...
Jsme hrdí na to, že jsme nastavili naše bezpečnostní standardy na nejvyšší úroveň.
We are proud...
Moje pistole má pojistku, která nefungovala.
My gun has...
8/20
+
tucet, dvanáct
dozen [ˈdʌzən]
Koupil jsem tucet vajec, abych udělal omelety.
I bought a...
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans have stepped on the Moon, but no one is as famous as Neil Armstrong.
Tým vědců důkladně vyčistil tucet pláží kolem břehů Ženevského jezera.
A team of...
9/20
+
trpět
být sužován
utrpět
prodělat
suffer [ˈsʌfə]
přít. prostý: suffer, 3. os. j. č.: suffers, průb. čas: suffering, prostý min.: suffered, příčestí min.: suffered
Roky jsem trpěla, když jsem byla za něho vdaná.
I have suffered...
Moje matka byla sužována úzkostí a depresí.
My mom suffered...
Utrpěli drtivou porážku v posledních volbách.
They suffered a...
Před lety jsem utrpěl zranění související s cvičením.
Years ago I...
10/20
+
názor (na co)
mínění (o kom)
opinion [əˈpɪnjən]
jedn. číslo: opinion, množ. číslo: opinions
Podle mého názoru je velmi chytrá.
In my opinion,...
Jaký máš na to názor?
What is your...
Můžeš změnit svůj názor.
You can change your opinion.
Má o mně velmi nízké mínění.
He has a very low opinion of me.
Nakonec vyslovila svůj názor.
She finally offered...
Musím vyjádřit svůj názor.
I must voice...
Tato informace začala vytvářet můj nový názor.
This information began...
11/20
+
dokonalý
bezvadný
perfektní
skvělý
zdokonalit
zlepšit
naprostý, úplný, absolutní
perfect [ˈpɜːfekt]
přít. prostý: perfect, 3. os. j. č.: perfects, průb. čas: perfecting, prostý min.: perfected, příčestí min.: perfected, 2. stupeň: more perfect, 3. stupeň: most perfect
Měli jsme v sobotu skvělý den.
We had a...
Cvičím každý den, abych zdokonalil své schopnosti.
I've practiced every...
Její vzhled je perfektní po všech stránkách.
Her look is perfect in every way.
Nejsem zdaleka dokonalý.
I am far from perfect.
Lidé nejsou zdaleka dokonalí.
Humans are far...
Cvičení dělá mistra.
Practice makes perfect.
Dovolte nám najít pro vás dokonalé koňské závodiště.
Let us help...
12/20
+
dávat pozor
vyhlédnout (z okna)
dívat se ven
look out [lʊk aʊt]
přít. prostý: look out, 3. os. j. č.: looks out, průb. čas: looking out, prostý min.: looked out, příčestí min.: looked out
Toto znamení nás varuje, abychom si dali pozor na dopravu.
The sign warns...
Díval se skrz mříže své vězeňské cely.
He looked out...
Náš James přitiskl svou hlavu k oknu a díval se ven.
Our James pressed...
Dáváme na sebe vzájemně pozor.
We look out...
13/20
+
pomalu
pozvolna
slowly [ˈsləʊlɪ]
Muž, nesoucí malou krabičku, pomalu kráčel po ulici.
A man carrying...
Pokud jste připraveni, můžete pozvolna stlačit akcelerační pedál.
When you're ready,...
Pouze stropní ventilátor se pomalu otáčel.
Just a ceiling fan was slowly turning.
Pomalu se otočil ve svém křesle.
He slowly turned...
Pomalu se dotkla mé ruky.
She fingered my hand slowly.
Pomalu zvedněte nahoru svůj meč oběma rukama.
You slowly hold...
Kouř se pomalu táhl pryč.
The smoke rolled...
14/20
+
argument, důvod, argumentace
diskuse, debata, disputace
spor, hádka, dohady
argument [ˈɑːgjʊmənt]
jedn. číslo: argument, množ. číslo: arguments
Porovnal jsem všechny argumenty pro a proti.
I compared all...
Nezkoušej mě zatáhnout do tohoto sporu!
Don't try to...
Znovu jsem prošel argumenty pro a proti.
I went again...
Z tohoto důvodu je to nepřesvědčivý argument.
Hence, it is...
Argumenty pro a proti existenci Boha byly proneseny mnoha filozofy a teology.
Arguments for and...
Hádky vypukají, když se lidé snaží natlačit dovnitř.
Arguments break out...
Jejich hádky nevyhnutelně končí slzami.
Their arguments inevitably...
15/20
+
předmět
objekt
cíl, záměr, účel
námitka
namítat
protestovat
object [ˈɒbdʒɪkt]
jedn. číslo: object, množ. číslo: objects, přít. prostý: object, 3. os. j. č.: objects, průb. čas: objecting, prostý min.: objected, příčestí min.: objected
Jaký je tvůj nejcennější předmět?
What is your...
Viděl jsem na obloze podivný objekt, který musel být UFO.
I saw a...
Jaký je cíl hry?
What is the...
Zde mám námitku.
There I object.
16/20
+
kredit
úvěr
příspěvek
připsat (na účet)
připisovat, přisoudit (komu co)
čest
úvěrový
zásluha
zasloužit se (o co)
credit [ˈkredɪt]
jedn. číslo: credit, množ. číslo: credits, přít. prostý: credit, 3. os. j. č.: credits, průb. čas: crediting, prostý min.: credited, příčestí min.: credited
Máme neomezený kredit.
We've got unlimited...
Daniel připisuje její tvořivost k její lásce k umění.
Daniel credits her...
Byla to čest pro naše specializované pracovníky, že jsme si udrželi rating A +.
It has been...
Ztratil jste svou úvěrovou kartu?
Did you lose...
Charlie se velmi zasloužil o dominanci firmy v oblasti počítačového hardwaru.
Charlie was widely...
17/20
+
zapojený
zapletený (do čeho)
věnující se
zahrnutý (v čem)
související (s čím)
týkající se (čeho)
složitý
komplikovaný
zadaný (ve vztahu), emocionálně zapojený
prostý min. a příčestí min. slovesa obsahovat
involved [ɪnˈvɒlvd]
2. stupeň: more involved, 3. stupeň: most involved
Adam je zapojen do několika charit.
Adam is involved...
Diváci si stěžovali, že tento film je příliš složitý.
Viewers complained that...
Olivia prožívá romantický vztah s Benem.
Olivia is involved...
18/20
+
krize
krizový
crisis [ˈkraɪsɪs]
jedn. číslo: crisis, množ. číslo: crises
Rodinná krize je situace, která narušuje normální fungování rodiny.
A family crisis...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Nedostatek zemědělců ve Spojených státech hraničí s krizí.
The lack farmers...
Krize nyní definitivně vstoupila do nové etapy.
The crisis has...
Naděje na rychlý konec krize rychle slábne.
Hopes for a...
Některé státy přijaly drastická omezení na začátku krize.
Some states have...
Byli jsme uprostřed strašné hospodářské krize.
We were in the midst of a terrible economic crisis.
19/20
+
rozmanitost
různost
výběr
škála
druh, mutace
typ
varieté
estráda
varietní
rozmanitý
různorodý
variety [vəˈraɪətɪ]
jedn. číslo: variety, množ. číslo: varieties
V současných supermarketech je různorodost spotřebitelského zboží.
There is a...
Vyrábíme širokou škálu piv.
We produce a...
Jaký je váš oblíbený druh pěny na holení?
What is your...
Vždycky jsem snil o tom, že budu varietním moderátorem.
I always dreamed...
20/20
+
povzbudit
pobídnout
podpořit, podporovat
nábádat
motivovat
encourage [ɪnˈkʌrɪdʒ]
přít. prostý: encourage, 3. os. j. č.: encourages, průb. čas: encouraging, prostý min.: encouraged, příčestí min.: encouraged
Lucy mě povzbudila v mých plánech.
Lucy encouraged me...
Administrativa zkoumá všechny možné způsoby, jak povzbudit soukromý sektor.
The administration is...
Scott byl podporován svou rodinou, aby studoval hudbu v mladém věku.
Scott was encouraged...
Ženy a dívky jsou nabádány, aby zvážili kariéru v politice.
Women and girls...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X