460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
66
67
68
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
znalosti
vědomosti
porozumění
pochopení
understanding [ˌʌndəˈstændɪŋ]
jedn. číslo: understanding, množ. číslo: understandings
Pokud máte nějaké znalosti Javascriptu, je to výrazná výhoda.
If you have some understanding of Javascript, it's a distinct advantage.
Můžeme ostatním pomoci znovu porozumět světu kolem nich.
We can help bring others back into understanding with the world around them.
Bylo nemožné mít nějaké pochopení pro tyto věci.
It was impossible to have any understanding of these things.
Jen, abych tomu dobře rozuměla, včera jsi na to neměl čas?
Just for my understanding, you didn't have time for this yesterday?
2/20
+
rezident, místní
obyvatel (místní)
sídlící, bydlící, usazený
resident [ˈrezɪdənt]
jedn. číslo: resident, množ. číslo: residents
Každý místní umělec vystupuje ve význačných rolích v našem divadle.
Each resident artist appears in featured roles in our theatre.
Studenti oslavují dovolenou s obyvateli Windsoru.
Students celebrate holiday with the residents of the Windsor.
Ti, co zde nebydlí, nemají volný přístup do naší klubovny.
Non-residents do not have free access to our clubhouse.
3/20
+
ucho
sluch (hudební)
klas
ear [ɪə]
jedn. číslo: ear, množ. číslo: ears
Hlasitě můžu slyšet tlukot svého srdce jenom v levém uchu.
I can hear my heartbeat loudly in my left ear only.
Brandon má dobrý hudební sluch.
Brandon has a good ear for music.
Nicole má dobrý sluch na jazyky.
Nicole has a good ear for languages.
Zabalte klas kukuřice do vlhké utěrky a položte na talíř.
Wrap the ear of corn in the moist towel, and place on a plate.
4/20
+
pít, vypít, napít se
pití, nápoj
drink [drɪŋk]
jedn. číslo: drink, množ. číslo: drinks, přít. prostý: drink, 3. os. j. č.: drinks, průb. čas: drinking, prostý min.: drank [dræŋk], příčestí min.: drunk [drʌŋk]
Dej mi něco k pití, prosím.
Give me something...
Tento recept je také základem pro mnoho dalších druhů nápojů.
This formula is...
Piji kafe s mlékem.
I drink coffee with milk.
Vypil jsi to všechno?
Have you drunk it all?
Pili jsme mladé víno.
We drank a young wine.
Dnes budu pít pouze vodu.
Today I am going to drink only water.
Nabízíme jídlo a nápoje po celý den.
We offer food and drinks throughout the whole day.
5/20
+
dosud, doteď, do dneška
dosavadní
up to now [ʌp tə naʊ]
Dosud to bylo až příliš jednoduché.
It has been...
Můj život běžel až doposud hladce.
My life has...
Nadešel čas pro hodnocení dosavadního pokroku.
The time is...
6/20
+
vynoří se
objevit se
emerge [ɪˈmɜːdʒ]
přít. prostý: emerge, 3. os. j. č.: emerges, průb. čas: emerging, prostý min.: emerged, příčestí min.: emerged
Slunce se vynořilo zpoza mraků.
The sun emerged...
Nestvůra se vynořila z úkrytu.
The monster emerged...
Obrysy toho, o čem jsme mluvili, se začínají objevovat.
The shapes of...
Nová fakta se objevila až po uzávěrce nominací.
The new facts...
7/20
+
začátek
počátek
začínající
začátečnický
beginning [bɪˈgɪnɪŋ]
jedn. číslo: beginning, množ. číslo: beginnings
Lidé jsou větší na začátku dne než v noci.
Humans are taller...
Bylo to odsouzeno k neúspěchu od začátku.
It was doomed...
S počátkem renesance se mnoho věcí v Evropě změnilo.
Many things changed...
8/20
+
dřevo
les
dřevěný
wood [wʊd]
jedn. číslo: wood, množ. číslo: woods
Měli bychom nasbírat dřevo na oheň.
We should gather...
Stezka začíná kousek od malého lesa.
The trail starts...
Jak se rozhodnout pro barvu dřevěné podlahy ve vašem domě.
How to decide...
9/20
+
dokument
doklad
dokumentovat
zdokumentovat
document [ˈdɒk.jə.mənt]
jedn. číslo: document, množ. číslo: documents, přít. prostý: document, 3. os. j. č.: documents, průb. čas: documenting, prostý min.: documented, příčestí min.: documented
Zamkněte doma své finanční dokumenty na bezpečném místě.
Lock your financial...
Přínosy Omega-3 pro zdraví mozku jsou dobře zdokumentovány.
Omega-3 benefits for...
Vyplňte prázdné mezery v dokumentu.
Fill out blank...
Dokument dokládá, že se odstěhoval.
The document records...
On ovšem zfalšoval doklady.
He doctored the...
Knihovna obsahuje mnoho důležitých dokumentů.
The library contains...
Nové důkazy potvrdily, že některé dokumenty byly padělané.
New evidence has...
10/20
+
divoký
bouřlivý
neochočený
divočina, volná příroda
nezkrotný, neovladatelný
wild [waɪld]
jedn. číslo: wild, množ. číslo: wilds, 2. stupeň: wilder, 3. stupeň: wildest
Mějte, prosím, na paměti, že se na vašich zahradách mohou objevit divoká zvířata.
Please be aware...
Nikdy netrhejte rostliny ve volné přírodě.
Never pick plants...
Konečným cílem každé záchrany je vrátit zvíře do divočiny.
The ultimate goal...
Dostala nezvladatelný vztek a vyhrožovala všem lidem.
She flew into...
11/20
+
komunikace, spojení
sdělení, zpráva, hlášení
communication [kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: communication, množ. číslo: communications
50% projektů se nepovede kvůli selhání v komunikaci.
50% of projects...
Máme přímé spojení s Paříží.
We are in...
Kupující neodpověděl na sdělení od dodavatele.
The purchaser did...
12/20
+
vězení
věznice
prison [ˈprɪzən]
jedn. číslo: prison, množ. číslo: prisons
To je to, se může stát, když je matka poslána do vězení.
This is what...
Byli zadrženi policií a strávili noc ve vězení.
They were stopped...
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že pro něho plánuje zkrátit délku trestu odnětí svobody.
The Justice Department...
13/20
+
zvednout (nahoru)
podpírat, udržet, nést
obstát
zdržet (koho/co)
vydržet, snést, zvládat
přepadnout, vyloupit
přepadení
hold up [həʊld ʌp]
přít. prostý: hold up, 3. os. j. č.: holds up, průb. čas: holding up, prostý min.: held up [held ʌp], příčestí min.: held up [held ʌp]
Pomalu zvedněte nahoru svůj meč oběma rukama.
You slowly hold...
Tyto podpěry dočasně podpírají střechu.
These supports temporarily...
Naše jmenování bylo zdrženo vyjednáváním o požadovaných podmínkách.
Our appointment has...
Během přepadení dva ozbrojení a maskovaní muži požadovali šperky.
During the hold-up,...
14/20
+
podporovat, prosazovat
(z)propagovat, udělat reklamu
povýšit (v zaměstnání, hodnost)
postoupit
promote [prəˈməʊt]
přít. prostý: promote, 3. os. j. č.: promotes, průb. čas: promoting, prostý min.: promoted, příčestí min.: promoted
Zde je několik způsobů, jak podpořit vaše podnikání online.
Here are some...
Tato dohoda obsahuje řadu možných opatření na podporu vzdělávání učitelů.
This arrangement contains...
Budeme podporovat cestovní ruch a zaměstnanost, kterou vytváří.
We are going...
Chceme podporovat, nikoliv brzdit, hospodářský růst a vytváření pracovních míst.
We want to...
Vytrvala ve své podpoře použití alternativních přístupů k řešení tohoto projektu.
She continued to...
Fyzická aktivita může zlepšit zdraví a předcházet chronickým onemocněním.
Physical activity can promote health and prevent chronic disease.
15/20
+
paní, slečna (vdaná či svobodná)
Ms [məs]
Paní Carterová se brzy vrátí.
Ms Carter will...
Paní Walker teď mluví s někým jiným.
Ms. Walker is...
16/20
+
čtenář
čítanka
čtečka
výběr textů, textové podklady
docent (BrE)
odborný asistent (AmE)
reader [ˈriːdə]
jedn. číslo: reader, množ. číslo: readers
Nemusíte být velký čtenář, abyste si užil můj nejnovější kriminální román.
You don't have...
Stiskněte tlačítko čtečky na spodní straně monitoru.
Press reader button...
Rozhodl jsem se to použít jako základní textové podklady pro tento kurz.
I have chosen...
17/20
+
snadno, lehce, jednoduše
klidně
prostě
easily [ˈiːzɪlɪ]
Richmond snadno zvítězil o 25 bodů.
Richmond won easily...
Situace by se mohla lehce vystupňovat do veřejných nepokojů.
The situation could...
Je to prostě nejlepší reality show v televizi.
It is easily...
18/20
+
čínský
Číňan
Číňanka
čínština
chinese [tʃaɪˈniːz]
jedn. číslo: chinese, množ. číslo: chinese
Tento kurz zkoumá čínskou civilizaci od jejího původu až po současnost.
This course surveys...
Učím se mluvit čínsky.
I am learning...
Snažím se naučit číst a psát čínské znaky.
I try to...
Uvařila nám skvělé čínské jídlo.
She cooked us...
Čínský nový rok začíná koncem ledna nebo začátkem února, v závislosti na cyklech měsíce.
Chinese New Year...
Čínský a západní způsob myšlení se od sebe navzájem značně liší.
The Chinese and...
19/20
+
vesnice, ves
obec, dědina
village [ˈvɪlɪdʒ]
jedn. číslo: village, množ. číslo: villages
Nejbližší vesnice byla vzdálena jen pár kilometrů.
The nearest village...
Ucházel jsem se o dívku ze sousední vesnice.
I was courting a girl from the neighboring village.
Našel jsem průvodce, který souhlasil, že mě odveze z vnitrozemí do pobřežní vesnice.
I found a...
Obyvatelé této vesnice jsou ohroženi povodněmi.
The inhabitants of...
Kouř z domů se vznášel nad vesnicí.
Smoke from the houses hung above the village.
Dnes je Monsanto zařazeno mezi 12 oficiálních historických vesnic Portugalska.
Today, Monsanto is listed as one of 12 official Historical Villages of Portugal.
20/20
+
datum
doba
termín
rande
partner (s kterým chodíme)
datovat, určit datum
zastarávat, stárnout
chodit, randit
date [deɪt]
jedn. číslo: date, množ. číslo: dates, přít. prostý: date, 3. os. j. č.: dates, průb. čas: dating, prostý min.: dated, příčestí min.: dated
Dnešní datum je 13. srpna.
Today's date is...
Cítí můj partner to samé?
Is my date...
To by mohlo teoreticky pomoci historikům určit datum pádu Tróji.
It could potentially...
Katie a já spolu chodíme tři měsíce.
Katie and I...
Krátce poté, co jsem začala chodit s mužem, který se stal mým manželem, otěhotněla jsem.
Shortly after I...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X