460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
67
68
69
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
předpokládaný, očekávaný
mít (dělat / být)
údajný, domnělý
být (očekávaný, jaký)
prostý min. a příčestí min. slovesa předpokládat
supposed [səˈpəʊzd]
2. stupeň: more supposed, 3. stupeň: most supposed
Očekává se, že bude zítra pršet?
Is it supposed to rain tomorrow?
Měl jsem dokončit tento článek téměř před rokem.
I was supposed to finish this article nearly a year ago.
Já doopravdy nevím, jak má tohle fungovat.
I don't really know how this is supposed to work.
Věděla, že nemá jíst kuře, dokud má vysokou horečku.
She knew she wasn't supposed to eat chicken while running a high fever.
Nepamatuji si, jaký to byl obraz.
I don't remember what the picture is supposed to be.
2/20
+
tradice
zvyklost
tradition [trəˈdɪʃən]
jedn. číslo: tradition, množ. číslo: traditions
Naše společnost má dlouhou tradici ve vyrábění krásných sportovních vozů.
Our company has a long tradition of creating beautiful sports cars.
Podle zvyklostí je to její rodina, která má platit.
By tradition, it is her family who is supposed to pay.
Tato tradice se datuje od 18. století.
This tradition dates back to the 18th century.
Je to tradice, která přetrvává nejméně sto let.
It's a tradition that dates back at least a century.
Můj snoubenec a já nechceme akceptovat všechny svatební tradice.
My fiance and...
Scházíme se každý rok, abychom udrželi tuto letitou tradici při životě.
We get together...
Vidí to jako v podstatě nevinnou tradici.
They see it...
3/20
+
síla
pevnost, tuhost, odolnost (materiálu)
moc (státu, armády ap.)
silná stránka
strength [streŋθ]
jedn. číslo: strength, množ. číslo: strengths
To je účinný způsob, jak zvýšit sílu těla.
That is an effective way to increase body strength.
Tuhost konstrukce rámu zachránila muže před rozmačkáním.
The strength of the frame design saved gentlemen from being crushed.
Její rozum není její silná stránka.
Her intellect is not her strength.
4/20
+
park
parkoviště
parkovat, zaparkovat
park [pɑːk]
jedn. číslo: park, množ. číslo: parks, přít. prostý: park, 3. os. j. č.: parks, průb. čas: parking, prostý min.: parked, příčestí min.: parked
Park byl plný místních dětí.
The park was...
Vozidlo, které je zaparkováno na ulici, musí být občas přeparkováno.
A vehicle that...
Kolo bylo zaparkováno u skupiny stromů
The bike was parked in a group of trees.
Park se na noc uzavírá.
The park is locked at night.
Zaparkovala jsem auto za domem.
I parked my car behind the house.
Nemohli jsme najít parkovací místo před školou.
We could not...
Zaparkovali jsme podél silnice.
We parked along...
5/20
+
přítomnost, účast
prezence
duch, neviditelná bytost (kniž.)
presence [ˈprezəns]
jedn. číslo: presence, množ. číslo: presences
Snažíme se minimalizovat přítomnost prachu ve vzduchu.
We try to...
V regionu je přítomno více než 100 zahraničních firem.
More than 100...
Zavolala mi a řekla mi, že moje účast je nutná.
She called and...
6/20
+
za tímto účelem
to this end [tə ðɪs end]
Za tímto účelem zaměstnala místního architekta.
She engaged a...
Za tímto účelem jsme se rozhodli přizpůsobit jejich pravidlům.
To this end,...
Za tímto účelem musíme spolupracovat s různými společnostmi.
To this end,...
7/20
+
nedostatek
nouze
postrádat
chybět
lack [læk]
jedn. číslo: lack, množ. číslo: lacks, přít. prostý: lack, 3. os. j. č.: lacks, průb. čas: lacking, prostý min.: lacked, příčestí min.: lacked
Nedostatek spánku může vést ke zdravotním rizikům.
Lack of sleep...
Nedostatek bezpečnosti je součástí širšího problému.
The lack of...
Chybí nám znalosti o místních zvycích.
We are lacking...
8/20
+
zařízení
vybavení
příslušenství
možnost
dovednost, schopnost, nadání
facility [fəˈsɪlɪtɪ]
jedn. číslo: facility, množ. číslo: facilities
Tréninkové zařízení je nesmírně důležité pro gymnastiku.
The training facility...
Zařízení nám umožňuje vyrábět širokou škálu zakázkových výrobků.
The facility allows...
Skutečný překladatel musí mít nadání psát a mluvit.
An effective translator...
9/20
+
evropský
Evropan
Evropanka
european [ˌjʊərəˈpɪən]
jedn. číslo: european, množ. číslo: europeans, 2. stupeň: more european, 3. stupeň: most european
Evropská unie je politickou a hospodářskou unií některých zemí v Evropě.
The European Union...
Naše země byla přijata do Evropské unie.
Our country was...
Tento obchod je zaměřen na evropský trh.
This business is...
Japonsko a Evropská unie se blíží k široké dohodě o volném obchodu.
Japan and the...
Unie západoevropských zemí byla založena v roce 1960.
A union of...
To vyvolalo velký zájem mezi evropskými vědci.
It generated a...
10/20
+
vzdálenost
rozestup
odstup
dálka
vzdálit se, odtáhnout se, odvrátit se
distance [ˈdɪstəns]
jedn. číslo: distance, množ. číslo: distances, přít. prostý: distance, 3. os. j. č.: distances, průb. čas: distancing, prostý min.: distanced, příčestí min.: distanced
Jaká je vzdálenost mezi Prahou a Londýnem?
What is the...
Největší nevýhodou je, že malé čísla jsou těžko čitelné z dálky.
The biggest disadvantage...
Rychlost je definována jako ujetá vzdálenost za jednotku času.
Speed is defined...
Sledoval jí z bezpečné vzdálenosti.
He shadowed her...
Tycho Brahe odhadl vzdálenost mezi Sluncem a Zemí na 8 milionů kilometrů.
Tycho Brahe estimated...
Velká vzdálenost nás rozděluje.
A great distance...
Většina nalezišť zemního plynu je ve značné vzdálenosti od velkých měst.
Most natural gas...
11/20
+
tvar
forma, podoba
obrys
utvářet, vytvářet
formovat, vytvarovat
shape [ʃeɪp]
jedn. číslo: shape, množ. číslo: shapes, přít. prostý: shape, 3. os. j. č.: shapes, průb. čas: shaping, prostý min.: shaped, příčestí min.: shaped
Diamanty mají různé tvary.
Diamonds come in...
Mám magnetický odznak ve tvaru lvíčka.
I have the...
Řeky změnily podobu hor.
Rivers have changed...
Forma průmyslu v Evropě se navždy změnila.
The shape of...
Umění bylo často používáno jako propaganda k vytváření veřejného mínění.
Art has often...
Opracovali kámen do kruhového disku.
They shaped the...
Naše představa o kráse je formována naší kulturou a obdobím, kdy žijeme.
Our idea of...
12/20
+
nezávislý
samostatný
nezávislý politik, nestraník
independent [ˌɪndɪˈpendənt]
jedn. číslo: independent, množ. číslo: independents, 2. stupeň: more independent, 3. stupeň: most independent
Skotsko bylo nezávislou zemí až do roku 1707.
Scotland was an...
Naše dítě se stalo samostatné v 16 měsících!
Our baby was...
Najal jsem si tým nezávislých dodavatelů, aby nám pomohl.
I hired a team of independent contractors to help us.
Nezávislé subjekty se často příliš soustředí na kód a ne dostatečně na dobrou dokumentaci.
The independent bodies often focus too much on code and not enough on good documentation.
Zasíťovali jsme jejich nezávislé počítače.
We networked their...
Katedra matematiky dosáhla současného stavu nezávislé katedry v roce 1960.
The Department of...
Souvětí podřadné obsahuje hlavní větu a nejméně jednu vedlejší větu.
A complex sentence...
13/20
+
oblast
kraj
čtvrť
district [ˈdɪstrɪkt]
jedn. číslo: district, množ. číslo: districts
Oblast jednostranně vyhlásila svou nezávislost.
The district unilaterally...
Projekt začal v roce 2007 v příměstské čtvrti.
The project began...
Nancy chce zítra navštívit oděvní čtvrť na Manhattanu.
Nancy wants to...
Starobylé městské hradby obklopují historickou čtvrť.
The ancient city...
14/20
+
pokračovat dál
jít dál
posunout dopředu
zabývat se
move on [muːv ɒn]
přít. prostý: move on, 3. os. j. č.: moves on, průb. čas: moving on, prostý min.: moved on, příčestí min.: moved on
Vědět, kdy je čas jít dál, je pro mě důležité.
Knowing when it's...
Aby ses mohl posunout o krok kupředu, budou nejdříve muset přijmout tvoje pozvání.
They will need...
Ostatní skupiny se již začaly zabývat touto problematikou.
Other groups have...
15/20
+
jasný, světlý, zářivý
chytrý, bystrý, brilantní
veselý, radostný, rozzářený
bright [braɪt]
2. stupeň: brighter, 3. stupeň: brightest
Pro fungování potřebují solární panely jasné sluneční světlo.
Solar panels need...
Výrazné a zářivé barvy budou vypadat perfektně ve vašem domě.
The bold and...
Zavřela oči před zářivým světlem.
She closed her...
Jasné barvy nosí chytří lidé.
Bright colors are...
Řekl soudu, že jeho klient je bystrý mladý muž.
He told the...
16/20
+
fungovat, pracovat
obsluhovat, ovládat
provozovat
operovat
operate [ˈɒpəˌreɪt]
přít. prostý: operate, 3. os. j. č.: operates, průb. čas: operating, prostý min.: operated, příčestí min.: operated
Notebook může pracovat po omezenou dobu pouze s akumulátorem.
The notebook can...
Alexander učí uživatele, jak obsluhovat speciální zdravotnická zařízení.
Alexander teaches users...
Kavárna je vlastněna a provozována mladým párem.
The café is...
Chirurg operoval pacienta v anestézii.
The surgeon operated...
17/20
+
vypínač, spínač, přepínač
přepnout, změnit, prohodit, přesunout
přejít, přeskočit
switch [swɪtʃ]
jedn. číslo: switch, množ. číslo: switches, přít. prostý: switch, 3. os. j. č.: switches, průb. čas: switching, prostý min.: switched, příčestí min.: switched
Lucy rychle cvakla spínačem a rozsvítila lampu.
Lucy flicked a...
Můžeme si dovolit v druhém poločase změnit taktiku, když prohráváme 5:0.
We could even...
Nejsou ještě připraveni přejit z analogového zařízení na digitální.
They are not...
18/20
+
základ, báze, základní
základna
ingredience
basis [ˈbeɪsɪs]
jedn. číslo: basis, množ. číslo: bases
Proč by se každý měl naučit základy vaření?
Why should everyone...
Potřebujete oprášit základní dovednosti?
Need to brush...
Nezbytné základní vybavení je potřebné pro každodenní údržbu.
Essential basic equipment...
19/20
+
nástroj, pomůcka, prostředek
nářadí
opracovat, (vy)tvarovat
tool [tuːl]
jedn. číslo: tool, množ. číslo: tools, přít. prostý: tool, 3. os. j. č.: tools, průb. čas: tooling, prostý min.: tooled, příčestí min.: tooled
Pevně věříme, že vzdělání je zásadní prostředek pro zmírnění chudoby.
We strongly believe...
Vyberte správné nářadí pro danou práci.
Choose the right...
Žhavý kus skla byl vytvarován do náležitého tvaru.
A hot piece...
20/20
+
hora
horský
hromada, spousta
mountain [ˈmaʊntɪn]
jedn. číslo: mountain, množ. číslo: mountains
Kemp není oplocen a leží na úpatí hory.
The camp is...
Chodil jsem do horské školy po dobu dvou týdnů.
I went to...
Viděli jsme severní stěnu hory.
We saw the north face of a mountain.
Dosáhli jsme vrcholu hory.
We reached the...
Neuspěl jsem ve svém pokusu dosáhnout vrcholu hory.
I failed in...
Na rozdíl od minulého roku byly hory pokryty sněhem na začátku prosince.
In contrast to last year, mountains have been covered by snow early in December.
Odešel do hor rozjímat.
He went to the mountains to reflect.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X