460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
68
69
70
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
princip
zásada
principle [ˈprɪnsɪpəl]
jedn. číslo: principle, množ. číslo: principles
Škola pracuje na principu, že "dělání je myšlení".
The school works on the principle that "doing is thinking".
Vysvětlil mi základní principy hydrauliky.
He explained to me the basic principles of hydraulics.
Dodržujeme zásady pro ochranu dat a jejich utajení.
We adhere to the principles of data protection and privacy.
2/20
+
klika
držadlo, rukojeť
mít na starosti
řešit, vyřizovat
ovládat, řídit
zvládat
zacházet, manipulovat
handle [ˈhændəl]
jedn. číslo: handle, množ. číslo: handles, přít. prostý: handle, 3. os. j. č.: handles, průb. čas: handling, prostý min.: handled, příčestí min.: handled
Nebyla jsem vůbec spokojená s tím, jak to škola řešila.
I wasn't remotely happy with the way the school handled it.
Toto vozidlo je snadno ovladatelné.
This car is easy to handle.
Pokud nemůžeš zvládnout tuto práci, dám ji někomu jinému.
If you can't handle the job I'll get someone else to do it.
3/20
+
klub
kroužek
golfová hůl
palice
kyj
udeřit, (z)bít, (z)mlátit (holí ap.)
club [klʌb]
jedn. číslo: club, množ. číslo: clubs, přít. prostý: club, 3. os. j. č.: clubs, průb. čas: clubbing, prostý min.: clubbed, příčestí min.: clubbed
Tato karta slouží jako důkaz vašeho členství v klubu.
This card serves as proof of your club membership.
Jeskynní člověk udeřil zvíře kyjem.
The caveman hit the animal with a club.
V brzkých ranních hodinách ho skupina mužů udeřila do hlavy.
He was clubbed over the head by a group of men in the early hours.
4/20
+
identita
totožnost
identity [aɪˈdentɪtɪ]
jedn. číslo: identity, množ. číslo: identities
Kultura může pomoci mladým lidem vytvořit si vlastní identitu.
Culture can help...
Ross zjistil, že byl obětí krádeže totožnosti.
Ross discovered he...
Váš občanský průkaz nemůže být platný, pokud je vaše fotka zastaralá.
Your identity card...
Vstup do budovy je povolen pouze po předložení průkazu totožnosti.
Access to the building is only permitted upon presentation of the identity card.
Mark přijal jméno Brown, aby ochránil svou identitu.
Mark adopted the...
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
Pro překročení hranice potřebujete občanský nebo řidičský průkaz.
In order to...
5/20
+
jídelna
dining room [ˈdaɪnɪŋ rʊm]
jedn. číslo: dining room, množ. číslo: dining rooms
Jejich kuchyně slouží i jako jídelna.
Their kitchen doubles...
Všichni žáci jsou povinni obědvat ve školní jídelně.
All pupils are...
6/20
+
ochotný, svolný
poslušný
willing [ˈwɪlɪŋ]
Jodie není ochotna ke kompromisu.
Jodie is not...
Připadá mi úžasné, že moji kolegové jsou tak ochotni mi pomoci.
I find it amazing that my colleagues are so willing to help me.
Můžeme se spolehnout, že je ochoten to splnit.
It is safe to assume that he is willing to fulfill it.
Žádné změny nenastanou, pokud vedení bude ochotno tolerovat nedbalost.
No changes will...
Oni všichni jsou ochotni vynaložit nejvyšší oběť, aby dosáhli vítězství.
They are all...
Byli jsme ochotni odejít ven do neznáma.
We were willing...
7/20
+
normální, obvyklý
kolmý
kolmice, normála
normal [ˈnɔːməl]
2. stupeň: more normal, 3. stupeň: most normal
Barometrický tlak je vyšší než obvyklý.
The barometric pressure...
Všichni se můžeme shodnout, že chyby jsou normální součástí života.
We can all...
Připomenete si, že v tom nejste sami a že je normální zažít tyto pocity.
You'll be reminded...
Pracujeme na tom, aby se věci vrátily do normálu.
We're working to...
8/20
+
zima
zimní
přezimovat
winter [ˈwɪntə]
jedn. číslo: winter, množ. číslo: winters, přít. prostý: winter, 3. os. j. č.: winters, průb. čas: wintering, prostý min.: wintered, příčestí min.: wintered
Připravujeme golfové hřiště na zimu.
We are preparing...
Arktická zvířata přezimovávají v temnotě.
The arctic animals...
V kolik hodin se v zimně stmívá?
What time does it get dark in winter?
V zimě zapínáme topení večer na pár hodin.
In winter we...
Uskladnili jsme brambory na zimu.
We have stored...
Sníh ukazuje, že zima přichází.
Snow indicates winter is coming.
Jaro je období roku mezi zimou a létem.
Spring is the...
9/20
+
schovat
skrýt (se)
(za)tajit
skrýš, úkryt
ukrýt
kůže, useň (většího zvířete)
hide [haɪd]
jedn. číslo: hide, množ. číslo: hides, přít. prostý: hide, 3. os. j. č.: hides, průb. čas: hiding, prostý min.: hid [hɪd], příčestí min.: hidden ['hɪdn]
Byla ukryta za silným závěsem.
She was hidden...
Běhen toho co stále filmovala, skrývala své těhotenství před diváky a fanoušky.
She hid her...
Sam přede mnou zatajil skutečnost, že byl v Paříži.
Sam hid the...
Kravská kůže se používá k výrobě obuvi.
The cow's hide...
10/20
+
dav, zástup
diváci, publikum
(na)mačkat se, shlukovat (se), shromáždit se
nacpat se, nahrnout se, (na)tlačit se
(za)plnit, naplnit
crowd [kraʊd]
jedn. číslo: crowd, množ. číslo: crowds, přít. prostý: crowd, 3. os. j. č.: crowds, průb. čas: crowding, prostý min.: crowded, příčestí min.: crowded
Davy z celého světa zvědavých lidí navštívili Akitu.
Crowds of curious...
V letním období venkovní akce přilákaly mnoho diváků.
The outdoor events...
Ustupte, prosím. Tlačíte se na mě.
Please move back....
Nahrnuli se do mého domu.
They crowded into...
11/20
+
zlato
zlatý
gold [gəʊld]
jedn. číslo: gold, množ. číslo: golds
Během prosince stříbro a zlato dosáhlo nového minima.
Silver and gold...
Zlaté medaile byly uděleny 27 zemím.
Gold medals have...
To je pravé zlato.
It is true...
Zlato je velmi drahý materiál.
Gold is a...
Zdraví je nad všechno zlato.
Health is above all gold.
Vlastnosti zlata zahrnují jeho vysokou odolnost vůči oxidaci.
The properties of...
Koupil jsem jí náhrdelník se zlatým křížkem.
I bought her the necklace with a little gold cross.
12/20
+
vejít, vstoupit (dovnitř)
zajít (za mraky)
věnovat se
go in [gəʊ ɪn]
přít. prostý: go in, 3. os. j. č.: goes in, průb. čas: going in, prostý min.: went in [went ɪn], příčestí min.: gone in [ɡɒn ɪn]
Měl bys zaklepat, než vstoupíš dovnitř.
You should knock...
Měsíc zašel za mrak a viditelnost se ještě zmenšila.
The moon went...
Začal jsem se věnovat sbíráním mincí před pěti lety.
I went in...
13/20
+
role, rulička
svitek
váleček
kotouč
rohlík, houska
válení
kotoul
válet
kutálet, skutálet
běžet, jet (přístroj)
hřmít, burácet
vzdouvat se
stékat, téct
pohybovat se (pomalu), táhnout se
vrhnout (kostky)
roll [rəʊl]
jedn. číslo: roll, množ. číslo: rolls, přít. prostý: roll, 3. os. j. č.: rolls, průb. čas: rolling, prostý min.: rolled, příčestí min.: rolled
Každý tým má ruličku toaletního papíru a musí zabalit jednoho hráče od hlavy k patě.
Each team has...
Máme jenom chleba a rohlíky.
We have only...
Auto se skutálelo z kraje silnice poté, co řidič pozdě zabrzdil.
The car rolled...
Její balónek se zakutálel pod pohovku.
Her small ball...
Slzy stékaly po mých tvářích.
The tears rolled...
Kouř se pomalu táhl pryč.
The smoke rolled...
Vrhněte kostky a nechte své dítě počítat tečky.
Roll the dice...
14/20
+
ochrana, chránění
protection [prəˈtekʃən]
jedn. číslo: protection, množ. číslo: protections
Byla vzata pod policejní ochranu na nějaký čas.
She has been...
Připravujeme to, abychom zajistili maximální ochranu pro spotřebitele.
We are preparing...
Potřebujete policejní ochranu?
Do you need...
Jeho schopnost změnit barvu chrání jeho samotného.
The ability to...
Rozhodla jsem se věnovat se práci související s ochranou životního prostředí.
I have decided...
Je to skvělé místo pro jedinečné studijní zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí.
It is a great place for a unique educational experience on environmental protection.
Chodci jsou nedostatečně chráněny před kontaktem s motorovými vozidly.
Pedestrians are afforded...
15/20
+
obrazovka
plátno
síť, pletivo
plenta, paraván, zástěna
clona
promítat
(za)clonit, (za)stínit
vyšetřovat
testovat, prověřit si
screen [skriːn]
jedn. číslo: screen, množ. číslo: screens, přít. prostý: screen, 3. os. j. č.: screens, průb. čas: screening, prostý min.: screened, příčestí min.: screened
Navrhoval bych alespoň 21 palcovou obrazovku.
I would suggest...
Obraz je promítán na velké plátno.
The image is...
Vždy používejte zástěnu kolem krbu, aby jiskry nemohly vyletět ven.
Always use a...
Naše kino promítá poslední film bratří Coenů.
Our cinema is...
Naše aplikace pečlivě testujeme.
We screen our...
16/20
+
vysoce
značně, velmi
highly [ˈhaɪlɪ]
Ženy vysoce oceňují komunikaci s očí do očí.
Face-to-face communication is...
Klient byl velmi spokojen s kvalitou našich služeb.
The client was...
Objevili vysoce účinný lék proti závislosti na alkoholu.
They discovered a...
Potřebujeme vysoce kvalifikované a zkušené piloty, aby na nich létali.
We need highly trained and experienced pilots to fly them.
Byla to pečlivá studentka a její učitelé k ní měli velmi velký respekt.
She was a...
Jako sekretářka musíte být velmi systematická.
As a secretary,...
Jak přežít jako malá společnost na vysoce konkurenčním trhu?
How to survive as a small company in a highly competitive market?
17/20
+
představit (koho komu)
zavést (co kam) (nový prvek)
uvést, ohlásit (pořad ap.)
seznámit (koho s kým)
introduce [ˌɪntrəˈdjuːs]
přít. prostý: introduce, 3. os. j. č.: introduces, průb. čas: introducing, prostý min.: introduced, příčestí min.: introduced
Dovolte, abych se představil.
Let me introduce...
Představím tě ostatním.
I introduce you...
Představím ti ostatní.
I introduce others...
Zavedli nové změny ve vlakovém jízdním řádu.
They introduced new...
Naše společnost uvedla na trh novou produktovou řadu.
Our company introduced...
Návštěvníci byli seznámeni se vzhledem, výrobou a bezpečnostními prvky bankovek.
Visitors were introduced...
18/20
+
křesťan
křesťanský
christian [ˈkrɪstʃən]
jedn. číslo: christian, množ. číslo: christians, 2. stupeň: more christian, 3. stupeň: most christian
Aby dokázal, že je křesťan, řekl jim o svém duchovním Wrightovi, který ho přivedl ke křesťanství.
To prove he...
Gabriel sloužil v křesťanské církvi od roku 2012.
Gabriel has served...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
Byl to křesťanský mučedník.
He was a...
Křesťanské kostely jsou stále plné pohanské symboliky.
Christian churches are...
19/20
+
nákladní auto, náklaďák, kamión
vozík na zavazadla
(pře)vézt, odvézt
truck [trʌk]
jedn. číslo: truck, množ. číslo: trucks, přít. prostý: truck, 3. os. j. č.: trucks, průb. čas: trucking, prostý min.: trucked, příčestí min.: trucked
Když těžký nákladní vůz přejel, celý most vibroval.
When a heavy...
Řidiči nákladních automobilů berou svou práci vážně.
The truck drivers...
Každý kontejner byl odvezen do San Francisca.
Each container was...
20/20
+
libra (měna)
libra (váha)
bušit, tlouci
rozdrtit, roztlouci
rána, úder (těžký)
ohrada (pro zvířata)
pound [paʊnd]
jedn. číslo: pound, množ. číslo: pounds, přít. prostý: pound, 3. os. j. č.: pounds, průb. čas: pounding, prostý min.: pounded, příčestí min.: pounded
To by mohlo způsobit nárůst poptávky po britské libře.
That could have...
Okolo 454 gramů odpovídá jedné libře.
About 454 grams...
Tloukla pěstí do dveří.
She pounded on...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X