460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
6
7
8
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
setkání, schůzka
porada
mítink
meeting [ˈmiːtɪŋ]
jedn. číslo: meeting, množ. číslo: meetings
Dnes odpoledne jsem se zúčastnil setkání s některými našimi zákazníky.
This afternoon I attended a meeting with some of our customers.
Dnes večer se koná porada.
There is a meeting this evening.
Oliver má teď poradu.
Oliver is in a meeting now.
2/20
+
úterý
Tuesday [ˈtjuːzdɪ / ˈtʃuːz.deɪ]
jedn. číslo: Tuesday, množ. číslo: Tuesdays
Setkáváme se vždy v úterý.
We always meet on Tuesdays.
3/20
+
dívat se, podívat se, hledět
vypadat
hledat (co), dívat se (po čem)
pohled
vzhled, vzezření
look [lʊk]
jedn. číslo: look, množ. číslo: looks, přít. prostý: look, 3. os. j. č.: looks, průb. čas: looking, prostý min.: looked, příčestí min.: looked
Díval jsem se všude, ale nemohl jsem to najít.
I looked everywhere but I couldn't find it.
Šla jsem k počítači a podívala se do mého mailu.
I went to my computer and looked at my email.
Jen se dívám.
I'm just looking.
Teď vypadáš na svůj věk, před tím si vypadala starší.
You look your age now, you looked older before.
Její vzhled je perfektní po všech stránkách.
Her look is perfect in every way.
4/20
+
snídaně
snídat
breakfast [ˈbrekfəst]
jedn. číslo: breakfast, množ. číslo: breakfasts, přít. prostý: breakfast, 3. os. j. č.: breakfasts, průb. čas: breakfasting, prostý min.: breakfasted, příčestí min.: breakfasted
V sedm hodin jsme měli snídani.
We had breakfast at seven o'clock.
Natalie říká, že jí stejnou snídani každý den.
Natalie says she eats the same breakfast everyday.
Dnes jsem zmeškal snídani.
I missed my breakfast today.
5/20
+
náš, svůj
our [aʊə]
Koupili jsme náš dům před několika lety.
We bought our house several years ago.
To bylo naše auto.
It was our car.
Mladí lidé jsou naše budoucnost.
Young people are our future.
Je to náš den. Ne nikoho jiného.
It's our day. Not anyone else's.
Naše muzeum bojuje o svoji existenci.
Our museum fights for its life.
Také zkoumáme způsoby, jak omezit naše investice v této zemi.
We are also exploring ways to limit our investment in this country.
Považovali jsme naší matku za hlavu rodiny.
We considered our mother as the head of family.
6/20
+
vyzkoušet
try on [traɪ ɒn]
přít. prostý: try on, 3. os. j. č.: tries on, průb. čas: trying on, prostý min.: tried on, příčestí min.: tried on
Můžeme to vyzkoušet?
Can we try it on?
Musíte si boty vyzkoušet, než si je koupíte.
You have to try the shoes on before you buy them.
Vyzkoušela si šaty, ale byly příliš malé.
She tried on the dress but it was too small.
7/20
+
jiný
další
kromě
other [ˈʌðə]
Můžeme o tom mluvit někdy jindy?
Can we talk about that some other time?
Musím si vzít jiné kalhoty, tyto jsou špinavé.
I have to put on my other trousers, these are dirty.
V tuto chvíli není k dispozici žádná další práce.
There is no other work available at the moment.
Kromě toho jsem v pořádku.
Other than that, I'm fine.
8/20
+
středa
Wednesday [ˈwenzdɪ / ˈwenzdeɪ]
jedn. číslo: Wednesday, množ. číslo: Wednesdays
Prach se utírá v úterý a zametá se ve středu.
Dusting is on Tuesday and sweeping is on Wednesday.
9/20
+
ahoj
nazdar
hello [ˈheləʊ]
Ahoj, můžu ti pomoci?
Hello, can I help you?
Ahoj Richarde! Jak se máš?
Hello, Richard! How are you?
10/20
+
běžet, utíkat
táhnout, ubíhat
jízda, cesta
řídit, vést
téci
run [rʌn]
jedn. číslo: run, množ. číslo: runs, přít. prostý: run, 3. os. j. č.: runs, průb. čas: running, prostý min.: ran [ræn], příčestí min.: run [rʌn]
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
Přišla jsem pozdě na oběd, protože schůzka trvala dlouho.
I showed up late for lunch because a meeting ran long.
Ona řídí zemi.
She runs the country.
11/20
+
nějaký, některý, několik
trochu
asi, přibližně
some [səm]
Mám nějaké zprávy.
I have some news.
Potřebuji trochu čerstvého vzduchu, abych si pročistil hlavu.
I need to get some fresh air to clear my head.
Zdálo se, že začátek probíhal bez problémů, ale přibližně 90 sekund po startu nastal problém.
The launch appeared to be going smoothly, but some 90 seconds into the flight there was a problem.
12/20
+
jako (co)
podobný, stejný, samý
tentýž, stejný, týž, totéž
líbit se
mít rád (koho/co), rád (dělat)
like [laɪk]
přít. prostý: like, 3. os. j. č.: likes, průb. čas: liking, prostý min.: liked, příčestí min.: liked, 2. stupeň: liker, 3. stupeň: likest
Byl to objekt, který vypadal jako balón.
It was an object that looked like a balloon.
Odpovídá stejným způsobem.
He is responding in like manner.
Skvělý programátoři vytváří úžasné funkce, webové stránky, aplikace a podobně.
Great programmers build amazing features, websites, apps, and the like.
Jak vypadá tvoje sestra? Je velmi pěkná.
What does your sister look like? She is very pretty.
Má ho ráda.
She likes him.
Jaká je tvá sestra? Je velmi milá.
What is your sister like? She is very nice.
13/20
+
první
first [fɜːst]
Andre mě praštil první.
Andre hit me first.
On je můj první syn.
He is my first son.
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Bylo to před třemi lety, kdy jsem jí poprvé potkal.
It was three years ago that I first met her.
První servis byl teč.
The first serve was a let.
Bývala by skončila první, kdyby nezakopla těsně před cílem.
She would have finished first if she hadn't stumbled just before the end.
Nemohl si to udělat dobře hned na poprvé?
Couldn't you get it right the first time?
14/20
+
protože, poněvadž, jelikož
kvůli (čemu), pro (co)
because [bɪˈkəz]
Udělal jsem to nejen kvůli tomu, že ji miluji.
I did it not just because I love her.
Je naštvaná kvůli nám.
He is angry because of us.
Tyto cíle byly dosaženy navzdory - a ne kvůli - prezidentovi.
Those goals were being achieved in spite of - and not because of - the president.
Zmeškal začátek kina, protože autobus měl zpoždění.
He missed the...
Vidět to na vlastní oči, není už možné, protože je to nyní příliš nebezpečné.
To see it...
Dohodli jsme se, že o tom nebudeme mluvit, protože je to velmi bolestivé.
We've agreed not...
Jsem s ním trpělivý, protože je začátečník.
I am patient...
15/20
+
jméno
název
jmenovat
pojmenovat
name [neɪm]
jedn. číslo: name, množ. číslo: names, přít. prostý: name, 3. os. j. č.: names, průb. čas: naming, prostý min.: named, příčestí min.: named
Neznám její jméno.
I don't know her name.
Můžu si zapsat vaše jméno?
Can I take your name?
Znáš název této písně?
Do you know the name of this song?
Jak se jmenuješ?
What is your name?
Tak je můžete jmenovat všechny.
So you can name them all.
V pondělí budou jmenováni vítězové Pulitzerových cen.
On Monday, the winners of the Pulitzer Prizes will be named.
16/20
+
čtvrtek
Thursday [ˈθɜːzdɪ / ˈθɜːzdeɪ]
jedn. číslo: Thursday, množ. číslo: Thursdays
Setkali jsme se s nimi minulý čtvrtek.
We met them last Thursday.
17/20
+
tentýž, stejný, týž, totéž, shodný
totéž
same [seɪm]
2. stupeň: more same, 3. stupeň: most same
Snaží se vyhnout stejnému osudu.
He is looking to avoid the same fate.
Katy chodila do stejné školy jako já.
Katy went to the same school as I did.
Nefunguje to stejně jako dříve.
It does not work in the same way as before.
Přinese to ten samý výsledek.
It will produce the same result.
18/20
+
nezbytný
nutný
základní
podstaný
nezbytnost
essential [ɪˈsenʃəl]
jedn. číslo: essential, množ. číslo: essentials, 2. stupeň: more essential, 3. stupeň: most essential
Je naprosto nezbytné, aby splnili tuto dohodu.
It is absolutely essential that they implement this agreement.
Dobrá komunikace je nezbytná pro dosažení výsledku.
Good communication is the essential way to achieve the result.
Tužka je můj základní nástroj.
Pencil is essential tool for me.
19/20
+
dům
ubytovat
house [haʊs]
jedn. číslo: house, množ. číslo: houses, přít. prostý: house, 3. os. j. č.: houses, průb. čas: housing, prostý min.: housed, příčestí min.: housed
Dům hoří.
The house is on fire!
Znovu se podíval na seznam lidí, kteří byli v domě.
He looked again at the list of people who were in the house.
Nepustila mě do domu.
She didn't let me into the house.
Policejní stanice je poblíž soudu.
The police station is by the court house.
Freya mi přenechala dům ve své závěti.
Freya left me the house in her will.
Ten dům je tak krásný.
The house is so beautiful.
Opustil jsem dům zadními dveřmi.
I left the house by the back door.
20/20
+
předchozí, předcházející
před, dříve než
previous [ˈpriːvɪəs]
Nejprve se můžeme podívat na předchozí záznamy.
First of all we can look at previous records.
Mám dceru z předchozího manželství.
I have a daughter from a previous marriage.
Pokusím se zlepšit můj předchozí výkon.
I am going to try to better my previous performance.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X