460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
7
8
9
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
další, následující, po
sousední, vedlejší
vedle
next [nekst]
Kdy jede další vlak do Prahy?
When is the next train to Prague?
Následující ráno se probudila v 7 hodin.
The next morning she woke up at 7 am.
Jak zjistíš, jestli se dívka, která sedí vedle tebe ve třídě, o tebe zajímá?
How do you know if a girl who sits next to you in class is interested in you?
2/20
+
měsíc
month [mʌnθ]
jedn. číslo: month, množ. číslo: months
Leden je první měsíc v roce.
January is the first month of the year.
Červenec je můj nejoblíbenější měsíc.
July is my favorite month.
Máme vodu na měsíc.
We have water for a month.
3/20
+
zbytek
odpočinek
odpočívat
podpěra
přestávka, pauza
opřít, podpírat
spočívat
rest [rest]
jedn. číslo: rest, množ. číslo: rests, přít. prostý: rest, 3. os. j. č.: rests, průb. čas: resting, prostý min.: rested, příčestí min.: rested
Nechal jsem mu zbytek a šel pryč.
I left the rest to him and went out.
Neděle je den odpočinku.
Sunday is the day of rest.
Letadlo spočívalo v bílém písku na dně moře.
The plane rested on the white sand at the bottom of the sea.
4/20
+
dávat přednost, upřednostňovat, preferovat
předložit, podat
prefer [prɪˈfɜː]
přít. prostý: prefer, 3. os. j. č.: prefers, průb. čas: preferring, prostý min.: preferred, příčestí min.: preferred
Dávám přednost modré před zelenou.
I prefer blue to green.
Muži i ženy obvykle dávají přednost nošení kalhot.
Men and women usually prefer to wear pants.
Upřednostňuji osobní setkání před emaily.
I prefer personal meetings to emails.
5/20
+
vlak
trénovat
cvičit, procvičovat
kolona, konvoj, karavana
školit se
sled, tok
train [treɪn]
jedn. číslo: train, množ. číslo: trains, přít. prostý: train, 3. os. j. č.: trains, průb. čas: training, prostý min.: trained, příčestí min.: trained
Vlak právě vjíždí do stanice.
The train is just drawing into the station.
Můžeš trénovat doma nebo v tělocvičně.
You can train at home or gym.
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
Přerušil si tok mých myšlenek.
You've interrupted my train of thought.
Tento sled událostí vedl k dnešní situaci.
This train of events was leading to today's situation.
6/20
+
válka
boj
válčit
war [wɔː]
jedn. číslo: war, množ. číslo: wars, přít. prostý: war, 3. os. j. č.: wars, průb. čas: warring, prostý min.: warred, příčestí min.: warred
Jsou ve válce.
They are at war.
Zvažují vyhlášení války sousednímu státu.
They consider to declare war on neighbouring state.
Nemáme šanci vyhrát tuto válku.
We have no chance of winning this war.
7/20
+
pátek
Friday [ˈfraɪdɪ / ˈfraɪdeɪ]
jedn. číslo: Friday, množ. číslo: Fridays
Matt hraje poker téměř každý večer v pátek.
Matt plays poker almost every Friday night.
8/20
+
vzít, brát
převzít, přijmout
ukrást
zabrat
udělat, provést
zajít
záběr
zabrat (čas), trvat (dobu)
vyžadovat, být potřeba
take [teɪk]
jedn. číslo: take, množ. číslo: takes, přít. prostý: take, 3. os. j. č.: takes, průb. čas: taking, prostý min.: took [tʊk], příčestí min.: taken ['teɪkən]
Když se rozvedli, jeho žena si vzala všechno.
When they got divorced, his wife took everything.
Ano, vezmu si to.
Yes, I'll take it.
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Vezměte si Petra. Běžně chodí místo aby řídil.
Take Peter. He walks routinely instead of driving.
Bylo něco ukradeno?
Has anything been taken?
Nesdělil žádné podrobnosti o tom, jaké kroky by mohl podniknout.
He gave no details of what action he might take.
Ale nezašli někteří z těchto aktivistů příliš daleko?
But are some of those activists taking it too far?
V mém věku, když onemocníte, tak to trvá nějakou dobu, než se zotavíte.
At my age, when you get sick, it takes a while to recover.
Celé to trvalo přesně 15 minut.
It all took exactly 15 minutes.
Pro jejich vybudování jsou potřeba odborné znalosti a investice.
It takes expertise and investment to build them.
9/20
+
věc, záležitost
předmět
thing [θɪŋ]
jedn. číslo: thing, množ. číslo: things
Všechny jeho věci byly ohněm zničeny.
All his things were destroyed in the fire.
Jsou dopisy záležitostí minulosti?
Are letters a thing of the past?
Co to je tam na obloze?
What is that thing in the sky?
10/20
+
jeho
její
svůj
its [ɪts]
Prosím, vraťte to na své místo.
Please put it back in its place.
Naše muzeum bojuje o svoji existenci.
Our museum fights for its life.
Bitcoin ztrácel 65% své hodnoty.
Bitcoin was losing 65% of its value.
11/20
+
včera
včerejší
včerejšek
yesterday [ˈjes.tə.deɪ]
jedn. číslo: yesterday, množ. číslo: yesterdays
Carl byl včera smutný.
Carl was sad yesterday.
Přijeli jsme včera.
We arrived yesterday.
Kde jsi byl včera odpoledne?
Where were you yesterday afternoon?
12/20
+
mnoho
hodně, moc
many [ˈmenɪ]
Položili mně příliš mnoho otázek.
They asked me too many questions.
Neberte si toho tolik.
Don't take so many.
Udělal jsem to z mnoha důvodů.
I did it for many reasons.
Málokdo by pro nás udělal to, co jsi udělal ty.
Not many people would've done what you just did for us.
Umím otevřít mnoho různých typů zámků drátem.
I can pick many different types of locks with a wire.
Očekává se, že 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Kolik hodin spánku potřebuješ?
How many hours do you need to sleep?
13/20
+
sednout si
posadit se
sit down [sɪt daʊn]
přít. prostý: sit down, 3. os. j. č.: sits down, průb. čas: sitting down, prostý min.: sat down [sæt daʊn], příčestí min.: sat down [sæt daʊn]
Sam si sedl na podlahu.
Sam sat down on the floor.
Sedl jsem si vedle ní.
I sat down next to her.
Posaďte se, prosím.
Sit down, please.
14/20
+
jednou
kdysi
jakmile, když
once [wʌns]
Tato okna jsou vyčištěna jednou za rok.
These windows are cleaned once a year.
Měl jsem štěstí, že jsem ho jednou viděl!
I was lucky to see him once!
Plat je lepší, jakmile se dostanete na vyšší post.
The salary is better once you get to a higher level.
Když byly hrozny lisovány, šťáva se ukládala do sudů.
Once the grapes were pressed, the juice was put into barrels.
Když děláte jiné věci, začnete i myslet na jiné věci.
Once you're doing other things, you're starting to think about other things, too.
15/20
+
dívka, holka, děvče
girl [gɜːl]
jedn. číslo: girl, množ. číslo: girls
Leo je milován všemi dívkami.
Leo is loved by all the girls.
Do 5 let není rozdíl mezi dívkami a chlapci.
Up to age 5, there is no difference between girls and boys.
To je kluk nebo holka?
Is it a boy or a girl?
16/20
+
společnost, podnik, firma
společnost (lidí)
rota
skupina
company [ˈkʌmpənɪ]
jedn. číslo: company, množ. číslo: companies
Tato firma byla založena v roce 1982.
The company was founded in 1982.
Jsem osamělá dívka a nyní hledám společnost.
I am a single girl looking for company now.
Byl jsem ve vznešené společnosti.
I was in an august company.
Naše společnost do dopodud nekomentovala.
Our company is yet to comment.
Je to jejich mateřská společnost.
It's their parent company.
Je to společnost, která poskytuje lidem bezplatné poradenství.
It's a company...
Vůdčí firma na trhu je společnost, která má největší podíl v určité oblasti průmyslu.
A market leader...
17/20
+
více, víc
ještě
more [mɔːr]
Potřebují více času.
I need more time.
Mám raději víc kuře než ryby.
I like chicken more than fish.
Moje matka vydělává mnohem víc než já.
My mother earns a lot more than I do.
18/20
+
nový
čerstvý
new [njuː]
2. stupeň: newer, 3. stupeň: newest
Koupil jsem nové auto.
I bought a new car.
Dovol mi ať ti představím mého nového přítele.
Let me introduce my new friend to you.
Kdy začneš ve své nové práci?
When do you start your new job?
19/20
+
pouze, jen, jenom
teprve
jediný
only [ˈəʊnlɪ]
Spal jen tři hodiny.
He only slept for three hours.
Nejsem jediný.
I'm not the only one.
V noci jsme tam byli jediní lidé.
At night we were the only people there.
20/20
+
cesta, trasa
způsob, styl
zvyk
možnost, alternativa
směr
mnohem, zdaleka
way [weɪ]
jedn. číslo: way, množ. číslo: ways
Potkal jsem ho na cestě.
I met him on the way.
Také zkoumáme způsoby, jak omezit naše investice v této zemi.
We are also exploring ways to limit our investment in this country.
Jakým směrem?
Which way?
Lístky byly mnohem dražší, než jsem si myslel.
The tickets were way more expensive than I thought.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X