460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
73
74
75
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
neúspěch, nezdar
selhání, porucha
opomenutí, neučinění, nedodržení
výpadek
failure [ˈfeɪljə]
jedn. číslo: failure, množ. číslo: failures
Poslední update se nezdařil.
The latest update was a failure.
Téměř čtyři z deseti adeptů na podnikání jsou vystrašeni z neúspěchu tak moc, že neudělají nic.
Almost four in ten would-be entrepreneurs are too scared of failure to do anything.
Obě havárie byly způsobeny poruchou motoru.
Both crashes were caused by engine failure.
Srdeční selhání může mít obrovský vliv na kvalitu a délku života.
Heart failure can have a huge impact on quality and length of life.
Tato dokumentace bude sloužit jako důkaz vašeho nedodržení předpisů.
This documentation will serve as evidence of your failure to follow directions.
2/20
+
bota
střevíc
podkova
obout
okovat
shoe [ʃuː]
jedn. číslo: shoe, množ. číslo: shoes, přít. prostý: shoe, 3. os. j. č.: shoes, průb. čas: shoeing, prostý min.: shod [ʃɒd], příčestí min.: shod [ʃɒd]
Vyzula jsem si boty a podívala se na podrážky.
I took off my shoes and looked at the soles.
Opravdu bych nechtěl být na tvém místě.
I really wouldn't want to be in your shoes.
Koně jsou okováni speciálními podkovami, které mají cvočky a hřebíčky pro udržení na ledu.
The horses are shod with special shoes that have studs and tacks for gripping the ice.
3/20
+
komentář, poznámka, vyjádření
komentovat
poznamenat
vyjádřit se
comment [ˈkɒment]
jedn. číslo: comment, množ. číslo: comments, přít. prostý: comment, 3. os. j. č.: comments, průb. čas: commenting, prostý min.: commented, příčestí min.: commented
Jeho komentáře byly urážlivé a špatné a bylo správné, že se omluvil.
His comments were offensive and wrong and he was right to apologize.
Mluvčí odmítl komentovat zjevné selhání tajné vojenské vesmírné mise.
The spokesperson refused to comment on the apparent failure of a secret military space mission.
Soudce Baker poznamenal, že žádost byla podána včas.
Judge Baker commented that the application was lodged in time.
4/20
+
lidé
příbuzní, rodina
lidový
rodiče, naši
folk [fəʊk]
jedn. číslo: folk, množ. číslo: folks
Slyšel jsem, že lidé říkají, že nenávidí tyto porady.
I've heard folks...
Zejména v létě jsou venkovští lidé často na zahradě nebo na verandě.
Especially in summer,...
Byla jsem na dovolené s mojí rodinou a s mým manželem.
I was on...
5/20
+
jakoby
jako by
jako kdyby
as though [əz ðəʊ]
Po většinu času to vypadalo, jako by mohli snadno vyhrát.
For most of...
Vypadají, jako kdyby to potřebovali.
They look as...
Vypadáš, jako kdybys právě viděl ducha!
You look as...
6/20
+
lekce, hodina
vyučovat, dávat lekce
poučení
poučit se
přednáška
lesson [ˈlesən]
jedn. číslo: lesson, množ. číslo: lessons, přít. prostý: lesson, 3. os. j. č.: lessons, průb. čas: lessoning, prostý min.: lessoned, příčestí min.: lessoned
Student si vyslechne osm čtyřicet pět minutových audio lekcí za měsíc.
The student receives...
Proč se často nedaří poučit z historie?
Why do we...
Učitel svou přednášku názorně doprovázel obrázky.
The teacher illustrated...
7/20
+
víra
důvěra
přesvědčení
domněnka, domnívat se
belief [bɪˈliːf]
jedn. číslo: belief, množ. číslo: beliefs
Náš tým má silnou víru ve své schopnosti.
Our team has...
Stále roste přesvědčení, že tyto děti mohou vyučovat pouze specializovaní učitelé.
There is growing...
Barman zastřelil zákazníka, protože se mylně domníval, že právě ukradl peníze.
The bartender shot...
8/20
+
rozšířit
roztáhnout, rozpřáhnout
rozprostřít, rozložit
namazat, natřít
prostřít (stůl)
rozšíření, šíření, rozšiřování (informací, ohně ap.)
rozpětí
pomazánka
spread [spred]
jedn. číslo: spread, množ. číslo: spreads, přít. prostý: spread, 3. os. j. č.: spreads, průb. čas: spreading, prostý min.: spread, příčestí min.: spread
Jejich popularita se postupně rozšířila po celé zemi.
Their popularity gradually...
Pronikavý chemický zápach se rozšířil po celém bazénu.
A sharp chemical...
Katie s laskavým úsměvem roztáhla ruce, aby ho objala.
Katie spread her...
Matka namazala máslo na chleba.
Mom spread the...
Olivia prostřela ubrus na stůl.
Olivia spread the...
9/20
+
Hej!
Haló!
hey [heɪ]
Hej! Co děláte s mým notebookem?
Hey! What are...
Hej zlato, pojď sem na chvilku.
Hey baby, come...
10/20
+
pohled, náhled
perspektiva
nadhled
perspective [pəˈspektɪv]
jedn. číslo: perspective, množ. číslo: perspectives
Můj pohled na situaci v naší společnosti je velmi odlišný ve srovnání s mým šéfem.
My perspective on...
Perspektiva se zabývá vzájemnými vztahy mezi objekty.
The perspective is...
Ve chvílích jako je tato, se musíme na věci dívat s nadhledem.
During times like...
11/20
+
zaujatý (čím)
zajímající se (o)
mající zájem
zainteresovaný
prostý min. a příčestí min. slovesa zajímat se
interested [ˈɪn.trəstɪd]
Ben se zajímal o můj soukromý život.
Ben was interested...
Měl jsem zájem dozvědět se víc o jeho cestě.
I was interested...
Dohoda musí být schválena všemi zainteresovanými stranami.
The agreement will...
12/20
+
široký (prostorově)
obecný, široký (pojem)
rozšířený (názor)
zjevný, zřejmý
zřetelný, výrazný, silný (přízvuk)
rajda, děvka
broad [brɔːd]
jedn. číslo: broad, množ. číslo: broads, 2. stupeň: broader, 3. stupeň: broadest
Řeka je asi 150 metrů široká.
The river is...
Japonsko a Evropská unie se blíží k široké dohodě o volném obchodu.
Japan and the...
Mise nám poskytla mnohem širší pohled na to, co tam venku je.
The mission has...
Lidé se silným přízvukem budou mít menší pravděpodobnost, že dostanou práci.
People with the...
13/20
+
třída (školní místnost)
classroom [ˈklɑːsruːm]
jedn. číslo: classroom, množ. číslo: classrooms
Od dětí se očekává, že budou ve třídě zachovávat dobré chování.
Children are expected...
Umístění studentských lavic ve třídě je důležité.
The location of...
Důraz byl dán na zdokonalení jazykových znalostí a vedení tříd.
The importance was given to the improvement of language skills and classroom management.
Náš učitel udržuje dobrou kázeň ve třídě.
Our teacher keeps...
Problémové dítě neustále narušovalo výuku svým neukázněným chováním.
The troublesome child...
14/20
+
(po)rozhlédnout se
rozhlížet se
prohlédnout si
look around [lʊk [əˈraʊnd]
přít. prostý: look around, 3. os. j. č.: looks around, průb. čas: looking around, prostý min.: looked around, příčestí min.: looked around
Rozhlížel jsem se úplně všude, ale nemůžu o tom nic najít.
I've been looking...
Doufám, že jste měl možnost prohlédnout si naše stránky a dozvědět se něco o tom, co děláme.
I hope you've...
Jessica odmítla znovu si prohlédnout okolí domu.
Jessica refused to...
15/20
+
věnovat se, angažovat
zabývat se
provozovat
najmout
zaujmout, upoutat (pozornost)
zapojit, vtáhnout (koho do čeho)
zaútočit, napadnout, utkat se
zařadit
zapadnout (do sebe)
engage [ɪnˈgeɪdʒ]
přít. prostý: engage, 3. os. j. č.: engages, průb. čas: engaging, prostý min.: engaged, příčestí min.: engaged
Měli byste se více věnovat vlastním dětem.
You should engage...
Jean je biolog zabývající se studiem lišek žijících ve městě.
Jean is a...
Jeho náročný styl vyvolal můj zájem o koučování.
His challenging style...
Snažte se zapojit své smysly plně a utišit svou mysl.
Try to engage...
Vzdušné síly se přímo neutkaly s nepřítelem.
The air force...
Zařaďte první rychlost a velmi pomalu se rozjeďte.
Engage first gear...
Ujistěte se, že ozubené kolo alternátoru správně zapadlo do spouštěcího mechanismu.
Make sure the...
16/20
+
náboženství
vyznání
víra
religion [rɪˈlɪdʒən]
jedn. číslo: religion, množ. číslo: religions
Jaká je role náboženství ve věku internetu?
What is the...
Hokej je v Kanadě náboženství.
Hockey is a...
Zacházíme s každým stejným způsobem, bez ohledu na rasu, náboženství nebo pohlaví.
We treat everyone...
V sekulární společnosti má náboženství malý vliv na náš každodenní život.
In a secular...
Jejich náboženství jim zakazuje jíst vepřové maso.
Their religion forbids...
Třetím největším náboženstvím ve Spojených státech je judaismus.
The third biggest...
17/20
+
rostoucí
růst, vzrůstat
pěstování
ve vývinu, ve vývoji
growing [grəʊɪŋ]
Volby napříč celou Evropou ukázaly rostoucí podporu nacionalistickým stranám.
Elections across Europe...
Populace seniorů rychle vzrůstá a dožívá se vyššího věku.
The elderly population...
V této zemi lidé pěstují pšenici po celé věky.
People have been...
Baseball vede kluky, kteří jsou ve vývoji, k samostatnosti.
Baseball gives a...
18/20
+
slon
elephant [ˈelɪfən]
jedn. číslo: elephant, množ. číslo: elephants
Slon má chobot.
The elephant has...
Vzrostlý slon může vážit více než 12 000 liber.
A full-grown elephant...
Naše logo obsahuje bílého slona.
Our logo features...
Vláda vyslala signál, že nebude tolerovat nesmyslné zabíjení slonů.
The government sent...
Sloni nakonec zaútočili na své ošetřovatele.
The elephants turning...
Slon má krátký ocas.
The elephant has...
Slon se nepokouší pářit se lvem.
An elephant doesn't...
19/20
+
tak jako tak
každopádně, v každém případě
jakkoli
přesto, přece jen
anyway [ˈenɪˌweɪ]
Tak jako tak, jsem pro něj byla vždy až příliš dobrá.
I was always...
Každopádně je zde další skupina lidí, kteří potřebují pomoc.
Anyway, there is...
Snižte svoji obvyklou úroveň a prostě to udělejte jakkoliv můžete.
Lower your standards,...
Byl jsem skeptický vůči komukoli, kdo tvrdil, že má mystické schopnosti, ale přesto jsem ho poslechl.
I was skeptical...
20/20
+
oblek, kostým, šaty
slušet, padnout
vyhovovat, hodit se
žaloba (AmE)
pře, proces (soudní)
suit [sjuːt]
jedn. číslo: suit, množ. číslo: suits, přít. prostý: suit, 3. os. j. č.: suits, průb. čas: suiting, prostý min.: suited, příčestí min.: suited
Bylo mi osmnáct let a začal jsem nosit obleky.
I was eighteen...
Není to náhoda, že jí ty šaty nepadnou.
It's no coincidence...
Jejich civilizační model stěží vyhovuje celosvětovému společenství.
Their civilizational model...
Zjistil jsem, že mi pomalejší tempo vyhovuje.
I found the...
Generální prokurátor New Yorku podal žalobu proti jejich společnosti.
New York's Attorney...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X