460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
75
76
77
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
morální
mravní, zásadový
morálka
morální ponaučení
moral [ˈmɒrəl]
jedn. číslo: moral, množ. číslo: morals, 2. stupeň: more moral, 3. stupeň: most moral
Máme morální povinnost pomoci těm nejzuboženějším mezi námi.
We have a moral obligation to help the most desperate among us.
Má poněkud nestoudný pohled na nedostatek morálky v podnikání.
He has a rather impudent look at the lack of morals in business
Morálním poučením z tohoto příběhu je být opatrný a nepodvádět ostatní.
The moral of the story is to be careful and don't cheat others.
2/20
+
historický
dějepisný
dávný
historical [hɪˈstɒrɪkəl]
2. stupeň: more historical, 3. stupeň: most historical
Měli bychom tuto událost zasadit do správného historického kontextu.
We should place this event in the right historical context.
Mezi těmito zeměmi je velké dávné nepřátelství.
There is a great historical hostility between these countries.
Dnes je Monsanto zařazeno mezi 12 oficiálních historických vesnic Portugalska.
Today, Monsanto is listed as one of 12 official Historical Villages of Portugal.
Nepovažuji tento příběh za historický popis.
I don't treat this story as a historical record.
Restaurují historické automobily zpět do původní slávy.
They are restoring...
Philip napsal historický román, za který získal Pulitzerovu cenu.
Philip wrote the...
Naše radnice je pozoruhodná historická památka.
Our town hall...
3/20
+
přezkoumání, kontrola, revize
posudek, posouzení
recenze
zopakovat si (učivo)
přezkoumat
posoudit, (z)kontrolovat, revidovat
review [rɪˈvjuː]
jedn. číslo: review, množ. číslo: reviews, přít. prostý: review, 3. os. j. č.: reviews, průb. čas: reviewing, prostý min.: reviewed, příčestí min.: reviewed
Andy píše recenze filmů pro své vlastní webové stránky.
Andy reviews films for his own webpages.
Nezkontroval jsem tuto zprávu před odesláním.
I didn't review the message before sending.
Zatím jsme neposuzovali tato pravidla.
We have not yet reviewed the rules.
Toto bude každoročně posuzováno a v budoucích letech se to může změnit.
This will be reviewed annually and may change in future years.
4/20
+
hubený, štíhlý
libový (maso)
naklánět se
náklon, odklon
být nakloněný
opřít se
zjednodušený, zeštíhlený
redukovaný, oslabený
lean [liːn]
jedn. číslo: lean, množ. číslo: leans, přít. prostý: lean, 3. os. j. č.: leans, průb. čas: leaning, prostý min.: leaned (or leant (chiefly Britain)), příčestí min.: leant (or leaned), 2. stupeň: leaner, 3. stupeň: leanest
Můžete si vybudovat silné a štíhlé tělo, pokud budete chtít.
You can build...
Myslím si, že je pro tebe lepší libové maso.
I think lean...
Naklonil se k ní a něco jí zašeptal.
He leaned towards...
Sam opřel žebřík o plot.
Sam leaned the...
Implementace zjednodušených principů výroby může být zavedena v několika krocích.
Implementing lean manufacturing...
5/20
+
know-how
specifické znalosti
know-how [nəʊ haʊ]
Paul má mnoho know-how o webovém programování.
Paul has a...
Ben pro to získal dostatečné know-how od svých bývalých spolupracovníků.
Ben has acquired...
Know-how znamená soubor praktických znalostí, který se často získá dlouholetými zkušenostmi.
Know-how means a...
6/20
+
kritik, recenzent
kritický, rozhodující
critic [ˈkrɪtɪk]
jedn. číslo: critic, množ. číslo: critics
Kritici jsou lidé, kteří byli neúspěšní v umění.
The critics are...
Naučila jsem se nevšímat si kritických připomínek a odmítala diskutovat.
I learned to...
Nová hra byla dobře přijata diváky i kritiky
The new play...
Tento film se kritikům při pohledu zpět líbí více a více.
This film appeals to critics in retrospect more and more.
Jeho vystoupení bylo rozcupováno kritiky a stejně tak diváky.
His performance was...
Byl literárním kritikem a určil dvě základní pravidla pro formu krátkých povídek.
He was a...
Nejlepší způsob, jak odzbrojit své kritiky, je rozesmát je.
The best way...
7/20
+
žena
samička
ženský
samičí
female [ˈfiːmeɪl]
jedn. číslo: female, množ. číslo: females
V populaci je více žen než mužů.
There are more...
U žen se očekávalo, že s ním budou mít sex.
Females were expected...
Kdo je nejlepší ženská zpěvačka?
Who is the...
Samičí rostliny vytváří velké pupeny.
Female plants produce...
8/20
+
editor
šéfredaktor
redaktor
vydavarel
střihač
editor [ˈedɪtə]
jedn. číslo: editor, množ. číslo: editors
Visual Studio Code je editor kódu optimalizovaný pro vytváření webových aplikací.
Visual Studio Code...
Arianne byla nabídnuta pozice zástupce šéfredaktora.
Arianne was offered...
Upgradujte váš editor na vyšší verzi.
Upgrade your editor...
9/20
+
pokud
jestliže
jestliže ne
pokud ne
unless [ʌnˈles]
Žádné změny nenastanou, pokud vedení bude ochotno tolerovat nedbalost.
No changes will...
Nikdy nezastavujte, jestliže pro to nemáte důvod.
Never pause unless...
Nemůžete vstoupit, pokud neřeknete tajné heslo.
You can not...
10/20
+
čtvrtina, čtvrt
čtvrtletí, kvartál
rozčtvrtit
dělit čtyřmi
čtvrť (městská)
ubytovna, ubikace, ubytovat
quarter [ˈkwɔːtə]
jedn. číslo: quarter, množ. číslo: quarters, přít. prostý: quarter, 3. os. j. č.: quarters, průb. čas: quartering, prostý min.: quartered, příčestí min.: quartered
Rajčata nakrájejte na čtvrtky.
Cut tomatos into...
Je tři čtvrtě na šest.
It's a quarter...
Je čtvrt na sedm.
It's a quarter...
Bylo to jedno z prvních míst, které se rozvinuly do rušné čtvrti.
It was one...
Nikdy jsem se nevrátila do své ubytovny v Paříži.
I never returned...
11/20
+
víra
důvěra
věřit, důvěřovat
víra, náboženství
faith [feɪθ]
jedn. číslo: faith, množ. číslo: faiths
Veřejnost ztrácí důvěru v kryptoměnu.
The public is...
Musíte si uchovat víru.
You must keep...
Konvertovala na víru, která jí dala hlubší pohled do jejího dalšího života.
She has converted...
12/20
+
shromáždit (se), shromažďovat se
(na)sbírat, (na)shromáždit, posbírat
získat, nabrat (rychlost)
zjistit, dozvědět se
zřasení, nabrání
gather [ˈgæðə]
jedn. číslo: gather, množ. číslo: gathers, přít. prostý: gather, 3. os. j. č.: gathers, průb. čas: gathering, prostý min.: gathered, příčestí min.: gathered
Posbíral jsem si své věci a pospíchal jsem do kanceláře.
I gathered my...
Posbírat odvahu k opuštění prostředí, kde dochází k násilí, může být dokonce ještě náročnější.
The gathering the...
Sondy získávají informace o vzdálených planetách.
Probes gather information...
Objekt nabral rychlost a zmizel směrem k obzoru.
The object gathered...
13/20
+
přikývnout, kývnout
kývnutí
nod [nɒd]
jedn. číslo: nod, množ. číslo: nods, přít. prostý: nod, 3. os. j. č.: nods, průb. čas: nodding, prostý min.: nodded, příčestí min.: nodded
Marlon přikývla.
Marlon nodded.
Přikyvovala a usmívala se.
She was nodding...
Mohla bys přestat kývat hlavou a krčit rameny?
Can you stop nodding your head and shrugging your shoulders?
Susan přikývla na pozdrav.
Susan nodded her...
Přikývl, aby naznačil, že souhlasí.
He nodded to...
14/20
+
vyndat, vyjmout
odstranit, oddělat, vyřadit
vyřídit, opatřit
zařídit, uzavřít
vynést, odnést
ztratit (čas)
take out [teɪk aʊt]
přít. prostý: take out, 3. os. j. č.: takes out, průb. čas: taking out, prostý min.: took out [tʊk aʊt], příčestí min.: taken out ['teɪkən aʊt]
Vyndal jsem si kapesník a otřel jí slzy.
I had taken...
Nemůžeme vyřadit zdroj.
We can't take...
Musíš si vyřídit pojistku na auto.
You have to...
Nikdy byste neměl uzavírat pojistné smlouvy, které jsou k ničemu.
You should never...
Upřímně, jsem dost znepokojená, protože nechci ztratit celý rok.
I'm quite anxious...
15/20
+
šaty
oblečení
oděv, oděvy
prádlo (ložní) (BrE)
clothes [kləʊðz]
Správný druh oblečení může pomoci v tom, abychom se cítili pohodlně.
The right kind...
Jenom se obleče.
She is just...
Vysvlékl jsem se v koupelně.
I took my...
Vysoká teplota může způsobit, že se oblečení srazí nebo ztratí svoji hebkost.
High temperature may...
16/20
+
trochu, trošku
nepatrně, mírně
lehce
slightly [ˈslaɪtlɪ]
Místnost byla o trošku větší, než jsme očekávali.
The room was...
Cítil jsem vibrace pouze tehdy, když jsme jeli mírně z kopce.
I felt the...
Čtyři žáci a dva dospělí byli lehce zraněni.
Four pupils and...
17/20
+
podílet se, zapojit se
účastnit se, zúčastnit se
participate [pɑːˈtɪsɪˌpeɪt]
přít. prostý: participate, 3. os. j. č.: participates, průb. čas: participating, prostý min.: participated, příčestí min.: participated
Všichni akcionáři mají právo podílet se na zisku.
All shareholders have...
Mnoho z těchto skupin má návody, jak se zapojit.
Many of these...
Chtěli byste mít příležitost účastnit se tohoto výzkumného projektu.
Would you like...
Ty tři události, kterých jsme se zúčastnili, byly všechny odlišné.
The three events...
18/20
+
omyl, chyba
udělat chybu
zmýlit se
špatně pochopit
omylem pokládat, mylně považovat
mistake [mɪˈsteɪk]
jedn. číslo: mistake, množ. číslo: mistakes, přít. prostý: mistake, 3. os. j. č.: mistakes, průb. čas: mistaking, prostý min.: mistook [mɪˈstʊk], příčestí min.: mistaken [mɪˈsteɪkən]
Od roku 2015 se snažím převzít plnou zodpovědnost za mé chyby.
Since 2015 I...
Početné pravopisné chyby byly opraveny.
The numerous spelling...
Nenechte se mýlit.
Make no mistake.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
19/20
+
být si vědom, uvědomovat si
vnímavý, vnímající (hluk)
vědomý si (čeho)
bdělý
informovaný
aware [əˈweə]
2. stupeň: more aware, 3. stupeň: most aware
Molly si musí být vědoma potíží, kterým může čelit.
Molly must be...
Lékaři si uvědomují potřebu citlivého přístupů k pacientům.
Doctors are aware...
Nikdy nebyl nejvnímavější člověk na světě.
He's never been...
20/20
+
uvítat, přivítat
uvítání, přivítání
vítaný
vítat, být rád, být potěšen
welcome [ˈwelkəm]
jedn. číslo: welcome, množ. číslo: welcomes, přít. prostý: welcome, 3. os. j. č.: welcomes, průb. čas: welcoming, prostý min.: welcomed, příčestí min.: welcomed, 2. stupeň: more welcome, 3. stupeň: most welcome
Dlouho očekávanou reformu hlasování uvítaly ženy v celé zemi.
The long awaited...
Alice mě přivítala s otevřenou náručí.
Alice welcomed me...
Jste mezi námi vítán na speciální prohlídce.
We welcome you...
Byl bych rád za tuto příležitost.
I would welcome...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X