460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
8
9
10
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
použít, užít, využít
spotřebovat, vypotřebovat, dobrat (zásobu ap.)
použití, užití
use [juːz]
jedn. číslo: use, množ. číslo: uses, přít. prostý: use, 3. os. j. č.: uses, průb. čas: using, prostý min.: used, příčestí min.: used
Můžu použít moji kreditní kartu?
Can I use my credit card?
Používáme pouze to nejlepší rybářské vybavení.
We use only the best fishing equipment.
Co se na to používá?
What is used for this?
Tato světla se využívají k osvětlení chodníku.
These lights are used for illuminating the sidewalk.
2/20
+
také, rovněž
kromě toho
also [ˈɔːlsəʊ]
Umím mluvit také anglicky.
I can also speak English.
Rovněž byli na hudebním festivalu konaného venku v Las Vegas.
They were also at the outdoor music festival in Las Vegas.
Je to děsivé, ale rovněž krásné, že?
It's scary, but also beautiful, isn't it?
3/20
+
tito, tyto, tato
množ. č. od this
these [ðiːz]
Tyto ženy jsou krásné.
These women are beautiful.
Čí jsou tyto mince? Ty jsou moje.
Whose coins are these? They are mine.
Tato cvičení jsem prováděl přibližně 20 minut každý večer.
I did these exercises for approximately 20 minutes every evening.
4/20
+
tamti, tamty, ta, tamta
ti, tito, ty, tyto
those [ðəʊz]
Vzpomínáš si na tamty chlapce?
Do you remember those boys?
Poradil jí, aby si přečetla tyto knihy.
He advised her to read those books.
Je to více nebezpečné pro ty, kteří se toho bojí.
It is more dangerous for those who are afraid of it.
Je to doporučeno pro ty, kteří používají nové vybavení.
It is recommended for those who use new equipment.
5/20
+
dát, dávat
podat, předat
udělit, poskytnout
give [gɪv]
přít. prostý: give, 3. os. j. č.: gives, průb. čas: giving, prostý min.: gave [geɪv], příčestí min.: given [gɪvən]
Dej mi další příklad.
Give me another example.
Včera jsem mu dal můj lístek.
I gave him my ticket yesterday.
Řekněte mně vaše jméno a adresu.
Give me your name and address.
Zkus to.
Give it a try.
Mohl bys mi podat tamtu skleničku?
Can you give that glass to me?
6/20
+
dobře
pěkně
důkladně, pořádně
dost, hodně, řádně
studna
v pořádku, zdravý
no
well [wel]
jedn. číslo: well, množ. číslo: wells, 2. stupeň: better, 3. stupeň: best
Tento motor funguje dobře.
This engine works well.
Měj se dobře.
Be well.
Ten klíč je ve studni.
The key is in the well.
7/20
+
muž
člověk
chlap (partner)
vzmužit se
man [mæn]
jedn. číslo: man, množ. číslo: men, přít. prostý: man, 3. os. j. č.: mans, průb. čas: manning, prostý min.: manned, příčestí min.: manned
Vypadá jako dobrý muž.
He looks like a good man.
Muži se málokdy zabývají tímto problémem.
Men seldom consider this problem.
Tento muž je dobrý zpěvák.
This man is a good singer.
8/20
+
jít ven
vyrazit, vyrazit si
chodit spolu
go out [gəʊ aʊt]
přít. prostý: go out, 3. os. j. č.: goes out, průb. čas: going out, prostý min.: went out [gəʊ aʊt], příčestí min.: gone out [ɡɒn aʊt]
Vyrazím na noc do města.
I am going out on the town for a night.
Jak dlouho s ní chodí?
How long has he been going out with her?
Mohl bych jít ven.
I could go out.
Můžeme jít ven?
Can we go out?
Nechal jsem mu zbytek a šel pryč.
I left the rest to him and went out.
Půjdu na chvíli ven.
I'm going out for a while.
Celé publikum vstalo a odešlo do místního baru.
The entire audience got up and went out to the local bar.
9/20
+
pan, pán
Mr [ˈmɪstə]
jedn. číslo: Mr, množ. číslo: Messrs
Čekáme na pana prezidenta.
We're waiting for Mr. President.
10/20
+
práce
dělat
pracovat
fungovat, být v provozu
dílo
zaměstnání
work [wɜːk]
jedn. číslo: work, množ. číslo: works, přít. prostý: work, 3. os. j. č.: works, průb. čas: working, prostý min.: worked, příčestí min.: worked
Jaký má smysl tato práce?
What is the purpose of this work?
Nevím, jak to udělat, abysme tu práci dokončili včas.
I have no idea how to finish this work in time.
Záleží na tom, na čem pracuji?
Does it matter what I'm working on?
V kolik hodin začínáte pracovat?
What time do you start work?
To nebude fungovat.
It will not work.
Tohle nebude fungovat.
This isn't going to work.
11/20
+
škola
školní
vyučování
(na)učit, (vy)školit
school [skuːl]
jedn. číslo: school, množ. číslo: schools, přít. prostý: school, 3. os. j. č.: schools, průb. čas: schooling, prostý min.: schooled, příčestí min.: schooled
John musel jít do školy.
John had to go to school.
Ze školy jsem odešla už před lety.
I left school years ago.
Vyučování začíná v 7:30 ráno.
School begins at 7:30 am.
12/20
+
rodina
rod, předkové
rodinný
family [ˈfæmlɪ]
jedn. číslo: family, množ. číslo: families
Pochází z velké rodiny.
He comes from a large family.
Považovali jsme naší matku za hlavu rodiny.
We considered our mother as the head of family.
Její rodina pochází z Kalifornie.
Her family comes from California.
13/20
+
každý
všichni
each [iːtʃ]
Každý z jejich přátel jí pomáhá.
Each of their friends helps her.
Prosím, vezmu si od každé jednu.
I'll take one of each, please.
Každý z nás měl tři pokusy.
We had three tries each.
14/20
+
sobota
Saturday [ˈsætədɪ / ˈsætədeɪ]
jedn. číslo: Saturday, množ. číslo: Saturdays
V některých zemích je sobota poslední den týdne.
In some countries Saturday is the last day of a week.
15/20
+
po
za
potom
později
after [ˈɑːftə]
Po bouři byl klid.
There was calm after the storm.
Šla jsem nakupovat po snídani.
I went shopping after breakfast.
Pojmenovali mě po babičce.
I was named after my grandmother.
Pes utíkal za kočkou.
The dog ran after the cat.
16/20
+
měl bych, měla by, mělo by, měli by
pomocné sloveso
should [ʃʊd]
přít. prostý: should
Měl by odpovědět na její dopis?
Should he reply to her letter?
Tohle si měl vědět.
You should have known better.
Pokud Steven nepřijede včas, měla bys mu zavolat.
If Steven doesn't arrive on time, you should call him.
17/20
+
skupina
seskupit (se), uskupit se
group [gruːp]
jedn. číslo: group, množ. číslo: groups, přít. prostý: group, 3. os. j. č.: groups, průb. čas: grouping, prostý min.: grouped, příčestí min.: grouped
Kolo bylo zaparkováno u skupiny stromů
The bike was parked in a group of trees.
Já sám řadím sebe k této skupině.
I count myself among that group.
Studenti pracovali ve skupinách po třech.
Students worked in groups of three.
18/20
+
(za)volat, telefonovat
(z)volání, výkřik, pokřik
zavolání, hovor (telefonem), telefonát
nazývat
svolat (poradu), vyhlásit
call [kɔːl]
jedn. číslo: call, množ. číslo: calls, přít. prostý: call, 3. os. j. č.: calls, průb. čas: calling, prostý min.: called, příčestí min.: called
Zavolej mi do kanceláře.
Call me at the office.
Jak zjistit, kdo mně volal z neznámého čísla?
How to find out who called me from an unknown number?
Mars je někdy nazýván Červenou planetou.
Mars is sometimes called the Red Planet.
19/20
+
život
životopis, biografie
(celo)životní
life [laɪf]
jedn. číslo: life, množ. číslo: lives
V dnešní době se stává život těžký.
Life is getting hard these days.
Sam riskoval svůj život, aby zachránil ostatní.
Sam risked his life to save others.
Znám jí celý život.
I've known her all my life.
20/20
+
slyšet
vyslechnout
poslouchat
doslechnout se, dozvědět se
hear [hɪər]
přít. prostý: hear, 3. os. j. č.: hears, průb. čas: hearing, prostý min.: heard [hɜ:rd], příčestí min.: heard [hɜ:rd]
Slyšel uvnitř hluk.
He heard a noise inside.
Tyto stroje mohou být vyrobeny tak, aby viděly nebo slyšely věci, které neexistují.
These machines can be made to see or hear things that aren't there.
Jaké zvuky slyšíš?
What sounds do you hear?
Jsou nějaké věci nebo témata, o kterých byste se chtěli dozvědět více?
Are there any topics or themes you would like to hear more about?
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X