460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
80
81
82
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
demokracie
democracy [dɪˈmɒkrəsɪ]
jedn. číslo: democracy, množ. číslo: democracies
Demokracie je vyvíjející se výtvor a musí se časem zlepšovat.
Democracy is an evolving creature, and it needs to get better with time.
Silná opozice je životně důležitá pro zdravou demokracii.
A strong opposition is vital to a healthy democracy.
Cítím, že je mou povinností bojovat za demokracii.
I feel it's my duty to fight for democracy.
2/20
+
důležitost
významnost, význam
importance [ɪmˈpɔːtəns]
jedn. číslo: importance, množ. číslo: importances
Nikdy nepodceňujte důležitost týmové práce.
Never underestimate the importance of teamwork.
Vláda přikládá rozvoji infrastruktury velkou důležitost.
The government attaches a lot of importance to infrastructure development.
Položky jsou seřazeny podle důležitosti.
The items are listed in order of importance.
Jeho prohlášení mělo pro nás veliký význam.
His statement was of great importance to us.
Rovněž si stále více uvědomují význam norem.
They also became...
Důraz byl dán na zdokonalení jazykových znalostí a vedení tříd.
The importance was given to the improvement of language skills and classroom management.
Daniel zdůraznil význam digitalizace.
Daniel emphasized the...
3/20
+
zdravý
v dobrém stavu
healthy [ˈhelθɪ]
2. stupeň: healthier, 3. stupeň: healthiest
Ben je zdravý chlapec.
Ben is a healthy boy.
Ve většině případů zdravá chuť k jídlu naznačuje, že vaše zvíře netrpí nemocí.
In most cases a healthy appetite indicates your pet is not suffering from illness.
Zdravá ekonomika potřebuje dynamická průmyslová odvětví.
A healthy economy needs dynamic manufacturing sectors.
4/20
+
ret
pysk
drzost (slang.)
lip [lɪp]
jedn. číslo: lip, množ. číslo: lips
Pokusil se mě políbit na rty.
He tried to...
Mám dost tvé drzosti.
I have enough...
Na vrchním rtu máš nějaké arašídové máslo.
You have some...
Donna špulí rty, když si nanáší rtěnku.
Donna pouts her...
Když jedla čokoládový dort, nemohla si pomoci a mlaskla.
She couldn't help...
Mlaskl a vykřikl: "Ta polévka je naprosto fantastická!"
He smacked his...
5/20
+
vykřičník
exclamation mark [ˌekskləˈmeɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: exclamation mark, množ. číslo: exclamation marks
Dopis se hemžil samými vykřičníky.
The letter was...
Vykřičník se používá na konci věty, která vyjadřuje velmi silný pocit.
The exclamation mark...
V programovacích a skriptovacích jazycích se vykřičník používá jako "ne".
In programming and...
6/20
+
poměrně
relativně
relatively [ˈrelətɪvlɪ]
Ryan je poměrně dobrý fotbalista.
Ryan is a...
Barma zůstala relativně nedotčena vnějším světem.
Burma has remained...
Automatický identifikační systém je relativně nedávné zařízení.
Automatic Identification System...
7/20
+
pár, dvojce
spárovat, uspořádat do dvojic
párový
pair [peə]
jedn. číslo: pair, množ. číslo: pairs, přít. prostý: pair, 3. os. j. č.: pairs, průb. čas: pairing, prostý min.: paired, příčestí min.: paired
Není to jednoduché najít odpovídající pár ponožek.
It is not...
Jeden tým pracoval ve dvojicích, druhý jako samostatní vývojáři.
One team worked...
Měli by tato kolečka uspořádat do dvojic podle barev.
They should pair...
8/20
+
pronájem, nájem, najímání
pronajmout, najmout
(vy)půjčit (si)
hire [ˈhaɪə]
jedn. číslo: hire, množ. číslo: hires, přít. prostý: hire, 3. os. j. č.: hires, průb. čas: hiring, prostý min.: hired, příčestí min.: hired
To může mít vliv na najímání, propouštění nebo udržení lidí.
It may influence...
Museli jsme udělat krátkou řidičskou zkoušku před tím, než jsme si mohli pronajmout auto.
We had to...
Lucy byla najata první společností u níž se ucházela o práci.
Lucy was hired...
9/20
+
narození, zrození
porod
vznik
birth [bɜːθ]
jedn. číslo: birth, množ. číslo: births
Mohla by být královnou Persie, ale podle narození byla Židovka.
She might have...
Porod šel dobře a můj manžel a já jsme přinesli našeho chlapce domů.
The birth went...
Mollie porodila své dítě přesně o půlnoci.
Mollie gave birth...
To, čeho jsme svědky, je vznik nové éry vesmírných letů.
What we are...
10/20
+
spravedlnost
soudce
právo
postavit před soud
dobře vystihnout, odpovídat
soudní
soud
justice [ˈdʒʌstɪs]
jedn. číslo: justice, množ. číslo: justices
Rozsudek soudce ukazuje, že pro chudé lidi zde není žádná spravedlnost.
The judge's verdict...
Konečný výsledek opravdu neodpovídá původní nápadu.
The end result...
Soudní systém může být pro oběti trestných činů komplikovaný a matoucí.
The justice system...
Pachatelé budou postaveni před soud a potrestáni.
The offenders will...
11/20
+
turné (umělecké, předvolební)
prohlídka
šňůra (hovor.)
procestovat, projet
tour [tʊə]
jedn. číslo: tour, množ. číslo: tours, přít. prostý: tour, 3. os. j. č.: tours, průb. čas: touring, prostý min.: toured, příčestí min.: toured
Nyní jsme uprostřed našeho turné.
Now we are...
Vezmeme vás na prohlídku nejpozoruhodnějších míst v Alpách.
We will take...
Procestoval jsem Západ mnohokrát.
I have toured...
12/20
+
výměna
vyměnit
směnit
burza
exchange [ɪksˈtʃeɪndʒ]
jedn. číslo: exchange, množ. číslo: exchanges, přít. prostý: exchange, 3. os. j. č.: exchanges, průb. čas: exchanging, prostý min.: exchanged, příčestí min.: exchanged
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
Starou kartu můžete prostě vrátit a vyměnit za novou kartu nejnovějšího modelu.
You can just...
Kde směníte měnu závisí na tom, kam cestujete.
Where you exchange...
Příprava vstupu na burzu není zas tak odlišná, jako příprava na cestu.
Preparing to go...
13/20
+
navíjet (lano)
natáhnout (hodiny)
skončit, zakončit
vytočit, štvát, rozčilovat
motat, smotat
wind up [waɪnd ʌp]
přít. prostý: wind up, 3. os. j. č.: winds up, průb. čas: winding up, prostý min.: wound up [waʊnd ʌp], příčestí min.: wound up [waʊnd ʌp]
Bill pravděpodobně neskončí ve vězení.
Bill probably won't...
Naviják je mechanické zařízení, které se používá k navíjení lana.
A winch is...
Natahuji si hodinky každý den.
I wind up...
Lidé, kteří končí jako bezdomovci, obvykle nejsou ti, co dodržují pravidla.
People who wind...
14/20
+
kolega
spolupracovník
colleague [ˈkɒliːg]
jedn. číslo: colleague, množ. číslo: colleagues
Pokud nebudete vědět, možná vám pomůže kolega.
If you won't...
Jsem velmi hrdý na práci mých spolupracovníků.
I am very...
Připadá mi úžasné, že moji kolegové jsou tak ochotni mi pomoci.
I find it amazing that my colleagues are so willing to help me.
Mám výhodu oproti ostatním kolegům.
I have the...
Drželi jsme stráž za ztrátu blízkého přítele a kolegy kapitána Williama.
We were having...
Jsem neustále udiven, jak většina mých kolegů těžce pracuje.
I am constantly struck by how hard most of my colleagues work.
Tato teorie byla vypracována naším hlavním výzkumníkem a jeho kolegy.
This theory has...
15/20
+
herec
účastník (aktivní)
actor [ˈæktə]
jedn. číslo: actor, množ. číslo: actors
Dustin Hoffman je můj oblíbený herec a viděl jsem všechny jeho filmy.
Dustin Hoffman is...
Byl svým publikem považován za lepšího herce než zpěváka.
He was considered...
Herec se vrátil na Berlínskou scénu.
The actor returns...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Smlouva je písemná dohoda uzavřená účastníky mezinárodního práva, jmenovitě suverénními státy.
A treaty is...
Byl to herec s přirozeným šarmem.
He was an...
Carl byl herec, který se mnou před šesti lety podváděl svou snoubenku.
Carl was an actor who cheated on his fiancée with me six years ago.
16/20
+
líný, lenivý
povadlý
ledabylý, nedbalý
ospalý
líně se vlekoucí, pomalý
lazy [ˈleɪzɪ]
2. stupeň: lazier, 3. stupeň: laziest
Matka si stále myslí, že její syn je chytrý, ale líný.
Mother still believes...
Jedná se o nedbalý způsob oblékání, ale stále to vypadá dobře.
This is a...
Jak můžeme udržet produktivitu zaměstnanců během ospalých letních dnů?
How can we...
17/20
+
páska (magnetofonová)
lepící páska
přilepit páskou
kazeta
videokazeta
stuha, stužka
nahrát, zaznamenat (na kazetu)
tape [teɪp]
jedn. číslo: tape, množ. číslo: tapes, přít. prostý: tape, 3. os. j. č.: tapes, průb. čas: taping, prostý min.: taped, příčestí min.: taped
Pamatuješ si, když byla hudba nahrávána na pásky?
Do you remember...
Jedna z lamp držela pohromadě díky lepící pásce.
One of the...
Rosie přilepila páskou poznámku na dveře.
Rosie taped a...
18/20
+
žádost
přihláška
aplikace
(po)užití, využití, uplatnění
application [ˌæplɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: application, množ. číslo: applications
Podala jsem žádost o půjčku.
I have submitted...
Termín pro podání závazné přihlášky je do konce tohoto roku.
Deadline for submitting...
Naučte se jak aktivovat a konfigurovat naší internetovou aplikaci.
Learn how to...
Jaké je praktické využití faktoriálů?
What is the...
19/20
+
dech
nádech (a výdech)
dýchání
závan, vánek (form.)
breath [breθ]
jedn. číslo: breath, množ. číslo: breaths
Často jsme se zastavovali, abychom popadli dech.
We were stopping...
Umím zadržet dech pod vodou po dobu dvou minut.
I am able...
Nech mě nabrat dech.
Let me catch...
Charlie byl červený v obličeji, měl závratě a těžce dýchal.
Charlie has been...
20/20
+
psaní
písmo
rukopis
psaný text
způsob psaní
nápis
writing [ˈraɪtɪŋ]
jedn. číslo: writing, množ. číslo: writings
Vím, že když jsem nejvíce naštvaný, moje písmo je sotva čitelné.
I know that...
Je důležité, aby náš způsob psaní byl stručný a smysluplný.
It's important that...
Všimli jsme si, že oběť nechala nápis na zdi.
We noticed that...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X