460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
83
84
85
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
farmář
zemědělec
sedlák
chovatel
farmer [ˈfɑːmə]
jedn. číslo: farmer, množ. číslo: farmers
Tento příběh je o prostém farmáři, který žije v malé vesničce.
This story is about a simple farmer living his life in a small village.
Drony poskytují zemědělcům pohled z ptačí perspektivy a umožňují jim posoudit zdraví plodin.
Drones give farmers a bird's-eye view and allow them to gauge the health of crops.
Chovatelé ovcí na severu byli tvrdě zasaženi krutou zimou.
Sheep farmers in the north have been hit hard by the harsh winter.
2/20
+
prázdný
neobsazený
neobydlený
vyprázdnit
vypít
vylít
bezobsažný, povrchní
vyčerpaný
planý
empty [ˈemptɪ]
přít. prostý: empty, 3. os. j. č.: empties, průb. čas: emptying, prostý min.: emptied, příčestí min.: emptied, 2. stupeň: emptier, 3. stupeň: emptiest
Náš dům je úplně prázdný.
Our house is completely empty.
Vyprázdnil jsem obsah ledničky do obrovské krabice.
I emptied the content of the fridge into a huge box.
Kate se cítila uvězněná v povrchním manželství.
Kate felt trapped in an empty marriage.
Cítil jsem se vyčerpaný.
I felt empty.
Žádná dohoda neexistuje, v podstatě jen plané sliby.
There is no agreement just basically empty promises.
3/20
+
elektronická pošta, email
poslat e-mail
emailový
e-mail [ˈiːmeɪl]
jedn. číslo: e-mail, množ. číslo: e-mails, přít. prostý: e-mail, 3. os. j. č.: e-mails, průb. čas: e-mailing, prostý min.: e-mailed, příčestí min.: e-mailed
Zašlu ti email s odkazem na stažení toho videa.
I'll email you the link to download that video.
Poslal jsem vám email, abyste si rezervovali místo v té restauraci.
I emailed you to make a reservation at this restaurant.
Budete muset potvrdit vaší emailovou adresu před tím, než budete moci posílat nebo dostávat peníze.
You'll need to confirm your email address before you can send or receive money.
4/20
+
kapsa
peněženka
oblast (izolovaná), ohnisko (kde je něco soustředěno)
strčit do kapsy
finanční možnosti, rozpočet
váček, pytlík
shrábnout, přivlastnit si
kapesní
potlačit (city)
pocket [ˈpɒkɪt]
jedn. číslo: pocket, množ. číslo: pockets, přít. prostý: pocket, 3. os. j. č.: pockets, průb. čas: pocketing, prostý min.: pocketed, příčestí min.: pocketed
Vytáhl členskou kartu z kapsy a podal mi ji.
He took out...
V některých částech Ameriky je dosaženo určitého pokroku.
Some progress is...
Nepotřebujete opravdu velký rozpočet, tato strategie funguje i s malými investicemi.
You don't need...
Lucy musela potlačit svou hrdost a požádala mě o pomoc.
Lucy had to...
5/20
+
podle (čeho)
v souladu
according to [əˈkɔːrdɪŋ tə]
Nesuď lidi podle jejich vzhledu.
Don't judge people...
Hraj to podle pravidel.
Play it according...
Podle Patrika je vrah a zahradník ta samá osoba.
According to Patrick,...
6/20
+
závěr
uzavření
výsledek
conclusion [kənˈkluːʒən]
jedn. číslo: conclusion, množ. číslo: conclusions
Došli jsme k závěru, že existují miliony lidí, kteří mají lepší zkušenosti.
We have come...
Závěrem bych vám chtěl znovu poděkovat za to, že jste se k nám při této příležitosti připojili.
In conclusion, I...
Uzavření dohody není jisté.
The conclusion of...
7/20
+
návrh
proposal [prəˈpəʊzəl]
jedn. číslo: proposal, množ. číslo: proposals
Inženýr Joseph Strauss předložil návrh svého mostu.
Engineer Joseph Strauss...
Silně protestuji proti novému návrhu.
I am strongly...
Lidé hlasovali proti novému návrhu.
People voted against the new proposal.
Jaké je Petrovo stanovisko, co se týká Johnova návrhu?
What is Peter's stand regarding John's proposal?
Jeho návrh bude probrán na plénu.
His proposal will...
Mohl byste věnovat svoji pozornost mému návrhu?
Could you draw...
Můj návrh se setkal s nadšenou reakcí.
My proposal met...
8/20
+
opatrně
pečlivě
důkladně
uvážlivě, rozvážně
carefully [ˈkeəfʊlɪ]
Pečlivě změřil pohyby planet a provedl výpočty.
He carefully measured...
Důkladně jsme prozkoumali okolí, než jsme se rozhodli koupit nový dům.
We looked carefully...
Pokud je někdo hospodárný, utrácí peníze rozvážně a prakticky.
If someone is...
9/20
+
nejvyšší
vrcholný
supreme [sʊˈpriːm]
Oni všichni jsou ochotni vynaložit nejvyšší oběť, aby dosáhli vítězství.
They are all...
Sporné rozhodnutí přezkoumá Nejvyšší soud.
The contested decision...
Antony byl rozdílový hlas v Nejvyšším soudu USA.
Anthony was a...
Nejvyšší soud již dříve rozhodl, že vláda nemůže zrušit ústavní práva.
The Supreme Court...
10/20
+
proměnlivý, proměný
nestálý
variabilní
proměnná
variable [ˈveərɪəbəl]
jedn. číslo: variable, množ. číslo: variables, 2. stupeň: more variable, 3. stupeň: most variable
Měl bych mít pevnou úrokovou sazbu nebo proměnnou úrokovou sazbu?
Should I have...
Kvalita místní produkce je často méně proměnná než kvalita na úrovni země.
The quality of...
Proměnné se používají jako symboly určitých neznámých hodnot.
Variables are used...
11/20
+
arogantní
namyšlený
arrogant [ˈærəgənt]
2. stupeň: more arrogant, 3. stupeň: most arrogant
Oliver je arogantní a hrubý ke každému, s kým se potká.
Oliver is arrogant...
Považuji ho za velmi namyšleného a tvrdohlavého.
I found him...
V jeho očích je jistý náznak arogance.
There is a certain arrogant gleam in his eyes.
Působil jsem arogantně.
I came off...
12/20
+
nástroj
přístroj
upravit
instrument [ˈɪnstrəmənt]
jedn. číslo: instrument, množ. číslo: instruments, přít. prostý: instrument, 3. os. j. č.: instruments, průb. čas: instrumenting, prostý min.: instrumented, příčestí min.: instrumented
Jaký je váš oblíbený hudební nástroj?
What is your...
Bankovnictví je považováno za důležitý nástroj hospodářského rozvoje.
Banking has been...
Nový přístroj NASA měří solární energii dopadající na Zem.
New NASA instrument...
13/20
+
továrna
průmyslový podnik
díla
works [wɜːks]
V roce 2015 jsme začali stavět novou továrnu v severní části města.
In 2015 we...
Pět nových děl bude mít v této sezóně premiéru.
Five new works...
Není těžké pochopit, jak to funguje.
It's not hard to see how it works.
Pracuje pro nás.
He works for us.
Tento motor funguje dobře.
This engine works well.
Ukažte mi, jak to funguje.
Show me how it works.
Linda často pracuje přes víkend.
Linda often works at the weekend.
14/20
+
předpovědět, předpovídat, předvídat
předpokládat
predict [prɪˈdɪkt]
přít. prostý: predict, 3. os. j. č.: predicts, průb. čas: predicting, prostý min.: predicted, příčestí min.: predicted
Není možné předpovědět výsledek léčby.
It is impossible...
Můžeme předvídat budoucí úroveň fyzické aktivity u starších dospělých s bolestmi kolene.
We can predict...
Skutečné ztráty pracovních míst byly o 40 procent nižší, než se předpokládalo.
Actual job losses...
15/20
+
vynikat
vyčnívat
stand out [stænd aʊt]
přít. prostý: stand out, 3. os. j. č.: stands out, průb. čas: standing out, prostý min.: stood out [stʊd aʊt], příčestí min.: stood out [stʊd aʊt]
Elegantní a stylové Renaulty vynikaly nad ostatními.
Sleek and stylish...
Její oranžové šaty opravdu vynikají na tomto pozadí.
Her orange dress...
Opravdu vyčnívám z davu?
Do I really...
16/20
+
palivo
natankovat
zásobit
podnítit, podněcovat, vyvolat
topivo
podpořit, podporovat
fuel [fjʊəl]
jedn. číslo: fuel, množ. číslo: fuels, přít. prostý: fuel, 3. os. j. č.: fuels, průb. čas: fuelling, prostý min.: fuelled, příčestí min.: fuelled
Požadoval, aby bylo letadlo natankováno pro let do USA.
He demanded that...
To jen podnítilo jeho odhodlání udělat cokoli, co by mohlo změnit tyto podmínky.
That only fueled...
Zlepšující se ekonomika vyvolala velkou část růstu spotřebitelských úvěrů.
An improving economy...
K udržení příjemné teploty je zapotřebí většího množství topiva.
More fuel is...
17/20
+
zmizet
ztratit se
vytratit se
disappear [ˌdɪsəˈpɪə]
přít. prostý: disappear, 3. os. j. č.: disappears, průb. čas: disappearing, prostý min.: disappeared, příčestí min.: disappeared
Příběh o tom, jak zmizely dinosauři, se stává více a více komplikovaný.
The story of...
Někdy příznaky mrtvice zmizí během několika minut.
Sometimes stroke symptoms...
Oba se vytratili ve stejnou dobu.
They both disappeared...
18/20
+
porota
jury [ˈdʒʊərɪ]
jedn. číslo: jury, množ. číslo: juries
Porota shledala, že obžalovaný je vinen ze zabití z nedbalosti.
The jury found...
Při vyměřování trestu porota posoudila zprávu od rozhodčího.
When measuring the...
Zajímá se o historii soudního řízení v Anglii.
He is interested...
Porota vynesla odsuzující verdikt.
The jury brought...
Porota se odebrala zvážit rozsudek.
The jury retired...
Porota odborníků rozebere důkazy, hlasuje a rozhodne o rozsudku.
A jury of...
Soudce předložil porotě argumenty proti obžalovanému.
The judge submitted...
19/20
+
(pro)zkoumat, (pro)bádat
zabývat se (čím)
pátrat
explore [ɪkˈsplɔː]
přít. prostý: explore, 3. os. j. č.: explores, průb. čas: exploring, prostý min.: explored, příčestí min.: explored
Dvě kosmické lodě Voyager zkoumaly Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.
The two Voyager...
Prozkoumali jsme město na kole.
We have explored...
Prozkoumejte starodávný Egypt prostřednictvím muzejních sbírek a exponátů.
Explore ancient Egypt...
20/20
+
oblíbený, nejoblíbenější
favorit
oblíbenec
favorite [ˈfeɪvrɪt]
jedn. číslo: favorite, množ. číslo: favorites, 2. stupeň: more favorite, 3. stupeň: most favorite
Angličtina, v tomto roce, je můj oblíbený předmět, protože se mi líbí naše učitelka.
English this year,...
Kurzy o bezpečnosti softwaru jsou mé oblíbené.
The software security...
Pro sázkové kanceláře už není favoritem turnaje.
He is no...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X