460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
84
85
86
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
žlutý
vylekaný, počůraný strachy
(ze)žloutnout
žloutek
yellow [ˈjeləʊ]
jedn. číslo: yellow, množ. číslo: yellows, přít. prostý: yellow, 3. os. j. č.: yellows, průb. čas: yellowing, prostý min.: yellowed, příčestí min.: yellowed, 2. stupeň: yellower, 3. stupeň: yellowest
Becky měla na sobě žlutou košili.
Becky was wearing the yellow shirt.
Bojíš se? Jsi tak vylekán?
Are you afraid? Are you yellow?
Je jim jedno, jestli jejich výrobek časem zežloutne.
They do not care if their product yellows with time.
2/20
+
motýl
motýlek (plavecký styl)
křídlový, křídlatý
přelétavý, střídání partnerů
butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ]
jedn. číslo: butterfly, množ. číslo: butterflies
Anatomie motýla hraje roli v tom, které květiny ho přitahují.
The anatomy of the butterfly plays a role in which flowers attract them.
Mamince přistál motýl na břichu jeden den před tím, než jsem se narodila.
A butterfly landed on my mom's stomach one day before I was born.
Plavání pomocí motýlku má nejobtížnější způsob záběrů.
The butterfly is the most difficult strokes in swimming.
Střídání partnerů není lékem na partnerskou osamělost.
Social butterfly can't cure partner's loneliness.
3/20
+
výsledek
outcome [ˈaʊtˌkʌm]
jedn. číslo: outcome, množ. číslo: outcomes
Nemohla by zaručit, jaký by byl výsledek přezkoumání.
She could not guarantee what the outcome of the review would be.
Někdy to může vést k lepším výsledkům.
It can sometimes lead to better outcomes.
Konkurence je klíč k lepším výsledkům.
Competition is the key to better outcomes.
4/20
+
nepřítel
odpůrce (vlády ap.)
nepřátelský
enemy [ˈenəmɪ]
jedn. číslo: enemy, množ. číslo: enemies, 2. stupeň: more enemy, 3. stupeň: most enemy
Během pěti let si udělala spoustu nepřátel a učinila několik sporných rozhodnutí.
In five years...
Nejvyšší priorita pro ně byla porážka jejich úhlavního nepřítele.
They gave the...
Mluvte dobře o svém příteli, o svém nepříteli neříkejte nic.
Speak well of...
5/20
+
nařízení
regulace
předpis
pravidlo
předepsaný, předpisový (oděv)
řádná hrací doba
regulation [ˌregjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: regulation, množ. číslo: regulations
Existuje mnoho požadavků na zvýšení regulace pro vývoj nanotechnologií.
There have been...
Pravděpodobně porušují řadu bezpečnostních předpisů.
They probably violate...
Mezitím stále chodila do školy bez předepsané uniformy.
In the meantime...
6/20
+
spěchat
spěšně, uspěchaně
in a hurry [ɪn ə ˈhʌrɪ]
Jdi mi z cesty! Spěchám.
Get out of...
Spěchal jsem, abych uviděl manželku a děti.
I was in...
Proč se vždycky v práci cítím tak uspěchaně?
Why do I...
7/20
+
jinak
otherwise [ˈʌðəˌwaɪz]
Rozhodl jsem se jinak.
I decided otherwise.
Byl jsem naštvaný. Nemůžu tvrdit, že to bylo jinak.
I was angry....
Pojišťujeme proti všem škodám, náhodným či jiným.
We insure against...
8/20
+
další
navíc
zvláštní, mimořádný
dodatečný
zvlášť, obzvlášť
mimořádně, extra
kompars (u filmu)
extra [ˈekstrə]
Vysvětlil jsem mu, proč si neúčtujeme přesčasové hodiny.
I explained to...
Skutečnost, že byl zápas přesunut na neděli, nám dala den na víc.
The fact that...
Byli jsme velmi rádi, že jste opravdu zařídili něco mimořádného v náš svatební den.
We were very...
Neříkal jsem ti, abys byl obzvlášť opatrný?
Didn't I tell...
9/20
+
prs, prsa
prsíčka
ňadro
hrudník, hruď
náprsní
postavit se, vzdorovat
breast [brest]
jedn. číslo: breast, množ. číslo: breasts
Malé dítě, když se narodí, je krmeno z matčiných prsou.
A little baby,...
Mateřské mléko je první přirozená potrava kojenců.
Breast milk is...
Tato vlaštovka se snadno rozpozná díky jejímu modrému pruhu na hrudi.
This swallow is...
Blůza má kulatý výstřih a náprsní kapsu na levé straně.
The blouse has...
10/20
+
kov
kovový
štěrk, drť (silniční, podkladový)
metal (hudební styl)
metal [ˈmetəl]
jedn. číslo: metal, množ. číslo: metals
Vyrábíme nástroje velmi vysoké kvality ve všech druzích kovu a oceli.
We produce tools...
Dlouhá kovová destička byla přišroubována k jedné ze zlomených kostí.
A long metal...
Doprava drtí silniční štěrk v prach.
Traffic grinds the...
Poslouchám metal šest až sedm dní každý týden, když cvičím s činkami.
I listen to...
11/20
+
respekt
respektovat
úcta
ohled
brát ohledy
respect [rɪˈspekt]
jedn. číslo: respect, množ. číslo: respects, přít. prostý: respect, 3. os. j. č.: respects, průb. čas: respecting, prostý min.: respected, příčestí min.: respected
Nataša chtěla získat respekt svých dětí.
Natasha wanted to...
Respektujeme jeho názory.
We respect his...
V určitém ohledu jsou si podobné.
They are in...
V mnoha ohledech se nyní rozhoduje o osudu naší země.
In many respects,...
12/20
+
téma
námět, motiv
motiv, hlavní myšlenka
theme [θiːm]
jedn. číslo: theme, množ. číslo: themes
Migrace je nyní však dominantním tématem voleb.
But migration is...
Každý rok vybereme motiv, který je zobrazen v logu turnaje.
Each year we...
Boj byl a je stálým námětem jeho románů.
Fighting has been...
13/20
+
vyrazit/vydat se (na cestu)
spustit, aktivovat (alarm)
popíchnout, popudit
zvýraznit (barbou)
set off [set ɒf]
přít. prostý: set off, 3. os. j. č.: sets off, průb. čas: setting off, prostý min.: set off [set ɒf], příčestí min.: set off [set ɒf]
Aktivovali trubkovou bombu.
They were setting...
Pokud otevřete dveře jen o jeden palec, spustí se alarm.
If you open...
Tento rám zvýrazňuje obraz.
This frame sets...
14/20
+
severní
severský
northern [ˈnɔːðən]
2. stupeň: more northern, 3. stupeň: most northern
Vnitrozemí je chráněno před chladnými severními arktickými větry pobřežními horami.
The inland is...
Severní Irsko je součástí Spojeného království.
Northern Ireland is...
Severské národy jsou otužilé a odvážné.
The northern nations...
15/20
+
suchý, vysušený, usušený
schnout
vyschnout
sušit, usušit
vyschlý
nudný
vyprahlý, žíznivý
vyčerpaný, vytěžený (lom)
dry [draɪ]
přít. prostý: dry, 3. os. j. č.: dries, průb. čas: drying, prostý min.: dried, příčestí min.: dried, 2. stupeň: dryer, 3. stupeň: dryest
Kukuřice vysazená v suché půdě ztrácí až 30% výnosového potenciálu.
Corn planted in...
Máš rád suché nebo sladké víno?
Do you like...
Nechte barvu několik dní schnout a poté oškrábejte puchýřky.
Allow the paint...
Voda byla dodána do míst, kde vyschly studny.
Water was delivered...
Nejprve bych vás ráda varovala, tato kniha je trochu nudná.
First, I would...
16/20
+
zamýšlet
hodlat
mít v úmyslu
myslet, mínit
intend [ɪnˈtend]
přít. prostý: intend, 3. os. j. č.: intends, průb. čas: intending, prostý min.: intended, příčestí min.: intended
Hodláme se vrátit domů, až vyprší platnost víza.
We intend to...
Nikdy jsem neměl v úmyslu, aby se věci udály takhle.
I never intended...
Je zřejmé, že neměl v úmyslu nechat fanoušky dlouho čekat.
Evidently he didn't...
Není známo, zda má v úmyslu zůstat v naší zemi nebo se vrátit domů.
It is not...
17/20
+
teplota
napětí, emoce, vřelost (ve vztazích ap.)
temperature [ˈtemprɪtʃə]
jedn. číslo: temperature, množ. číslo: temperatures
Můj termostat ukazuje, že vnitřní teplota je špatně načítána.
My thermostat is...
Bazény byly snesitelné, jakmile si vaše tělo zvyklo na změnu teploty.
The pools were...
Svůj podíl má na tom i tvoje tělesná teplota.
Your body temperature...
18/20
+
menšina
nezletilost
minorita
menšinový
minority [maɪˈnɒrɪtɪ]
jedn. číslo: minority, množ. číslo: minorities, 2. stupeň: more minority, 3. stupeň: most minority
Proti tomuto návrhu je jen menšina voličů.
The proposal is...
Na veterinárních vysokých školách jsou muži v menšině.
At veterinary colleges,...
Plán byl navržen tak, aby pomohl zabránit diskriminaci menšin.
The plan was...
Plán restrukturalizace předpokládá prodej menšinového podílu v naší společnosti.
The restructuring plan...
19/20
+
městský
urban [ˈɜːbən]
2. stupeň: more urban, 3. stupeň: most urban
Městská populace v Africe se velmi rychle zvětšuje.
Africa's urban population...
Rozlišoval bych mezi městskými a venkovskými způsoby chování.
I'd make a...
Jean je biolog zabývající se studiem lišek žijících ve městě.
Jean is a...
Proč se z městského architekta stal zemědělec?
Why did an...
V mnoha regionech byly zavedeny programy obnovy měst.
Urban renewal programs...
Autor ve svém díle zobrazil tajemnou krásu opuštěného města.
The artist's work depicted the eerie beauty of urban abandonment.
Hlodavci, jako jsou myši a potkani, mohou být v městských oblastech běžným problémem.
Rodents, such as...
20/20
+
závazek, povinnost
věrnost, oddanost
odhodlání, snaha (něco splnit)
zavázat se (k čemu)
commitment [kəˈmɪtmənt]
jedn. číslo: commitment, množ. číslo: commitments
Dal sis někdy závazek, který si nedodržel?
Have you ever...
Máme příliš mnoho povinností, které nás štvou.
We heave too...
Ukázaly velké odhodlání zlepšit život chudých lidí.
They have shown...
Je zde nedostatek snahy na obou stranách.
There's a lack...
Kontaktujte nás kvůli bezplatné nabídce bez toho, aniž byste se zavázali to koupit!
Contact us for...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X