460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
85
86
87
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
význam, smysl
meaning [ˈmiːnɪŋ]
jedn. číslo: meaning, množ. číslo: meanings, 2. stupeň: more meaning, 3. stupeň: most meaning
Co tohle znamená?
What is the meaning of this?
Často mluvil o tom, jak Natalie dala jeho životu nový smysl.
He would often say how Natalie gave new meaning to his life.
Tento kontext je třeba vzít v úvahu, aby analýza měla nějaký smysl.
This context is to be taken into account for the analysis to have any meaning.
2/20
+
sem, tady
semhle
tuhle
over here [ˈəʊvə hɪə]
Máte stůl pro dva? Samozřejmě. Tady, prosím.
Do you have a table for two? Of course. Over here, please.
Hej zlato, pojď sem na chvilku.
Hey baby, come...
"Jsem tady," zašeptala.
“I'm over here,”...
3/20
+
pomoc
pomůcka
pomáhat
přispívat, napomáhat (k čemu)
aid [eɪd]
jedn. číslo: aid, množ. číslo: aids, přít. prostý: aid, 3. os. j. č.: aids, průb. čas: aiding, prostý min.: aided, příčestí min.: aided
Hrdí lidé zřídkakdy žádají o pomoc.
Proud people seldom ask for aid.
Za pomocí adaptivní technologie se vrátila na své lyže.
With the aid of adaptive technology, she got back on her skis.
Naléhavá potravinová pomoc je jen začátek.
Emergency food aid is just the start.
Naši učitelé často používají učební pomůcky.
Our teachers often use teaching aids.
Toto běžně používané indické koření pomáhá při trávení.
This commonly used Indian spice works to aid digestion.
4/20
+
úhel pohledu
stanovisko, hledisko
názor
point of view [pɔɪnt əv vjuː]
jedn. číslo: point of view, množ. číslo: points of view
Z mého úhlu pohledu byl experiment velmi úspěšný.
From my point...
Tento způsob výroby je z praktického hlediska velmi výhodný.
This method of...
Chci jen říct, že podle mého názoru je to naprosto vyhovující.
I just want...
5/20
+
duch
duše
soul [səʊl]
jedn. číslo: soul, množ. číslo: souls
Řekla jsem jí, že duše jde do nebe odděleně od těla.
I told her...
Proboha, mohli jsme se zabít.
Upon my soul,...
Můj nebožtík manžel, Bůh mu žehnej.
My late husband,...
6/20
+
vědecký
scientific [ˌsaɪənˈtɪfɪk]
2. stupeň: more scientific, 3. stupeň: most scientific
Máme pouze zájem investovat do vědeckého výzkumu.
We are only...
Tato vědecká teorie popisuje vznik rozmanitosti života, který máme na Zemi.
This scientific theory...
V této konkrétní výzkumné práci je hodně vědecké hodnoty.
There is a...
7/20
+
přijmout, převzít
osvojit si
adoptovat
adopt [əˈdɒpt]
přít. prostý: adopt, 3. os. j. č.: adopts, průb. čas: adopting, prostý min.: adopted, příčestí min.: adopted
Jak dlouho trvá přijetí dítěte do pěstounské péče?
How long does...
Je to místo, které jsem přijal jako můj domov, protože miluji jeho nedotčenou krásu.
It is a...
Mark přijal jméno Brown, aby ochránil svou identitu.
Mark adopted the...
Můj otec byl adoptován jako dítě.
My father was...
8/20
+
prezidentský
presidential [ˌprezɪˈdenʃəl]
2. stupeň: more presidential, 3. stupeň: most presidential
Jsme hostiteli živého vysílání závěrečné debaty prezidentských kandidátů.
We are hosting...
Prezidentské volby se konaly 6. listopadu 1860.
The presidential election...
Je to nejlepší kandidát na prezidenta.
He is the...
První debata mezi prezidentskými kandidáty proběhla 17. května.
The first debate...
9/20
+
stezka, pěšina, cesta
sledovat, stopovat (koho/co)
vléci se, vláčet se, ploužit se (kam)
táhnout (se)
trail [treɪl]
jedn. číslo: trail, množ. číslo: trails, přít. prostý: trail, 3. os. j. č.: trails, průb. čas: trailing, prostý min.: trailed, příčestí min.: trailed
Běžte po stezce kolem údolí a zpět nahoru do lesa.
Follow the trail...
Byli jsme si jisti, že nás nás nikdo nesledoval.
We were sure...
Ploužila se za ním.
She trailed behind...
Letadlo za sebou táhlo veliký transparent.
The plane was...
10/20
+
zvláštní
divný, podivný
cizí, neznámý
odměřený, odtažitý
strange [streɪndʒ]
2. stupeň: stranger, 3. stupeň: strangest
Vajíčko mělo zvláštní tvar.
The egg had...
Zdálo se ti Markovo chování divné.
Did Mark's behavior...
Říkala dětem, aby se držely pospolu a nemluvili s cizími lidmi.
She was telling...
Rosie se na mě odměřeně podívala.
Rosie gave me...
11/20
+
komplex
celek, souhrn
komplexní
celkový
složitý, komplikovaný
podřadný (souvětí)
complex [ˈkɒmpleks]
jedn. číslo: complex, množ. číslo: complexes, 2. stupeň: complexer (or more complex), 3. stupeň: complexest (or most complex)
komplex, že si jí můžou splést s chlapcem.
She has a...
Je to nejlepší místo pro výstavbu bytového komplexu se sjezdovkou nahoře.
It is the...
Souvětí podřadné obsahuje hlavní větu a nejméně jednu vedlejší větu.
A complex sentence...
Znaková řeč je velmi komplexní.
Sign language is...
Situace byla složitější, než jsem si uvědomoval.
The situation was...
12/20
+
atlet
sportovec
athlete [ˈæθliːt]
jedn. číslo: athlete, množ. číslo: athletes
Jordan je rozený atlet.
Jordan is a...
Stát se profesionálním sportovcem vyžaduje v každém sportu výjimečné odhodlání.
To become a...
Sportovci provádějí stejné pohyby opakovaně, znovu a znovu.
Athletes carry out...
Závod byl nejrychlejší za poslední desetiletí, protože všichni čtyři atleti dosáhli čas pod deset sekund.
The race was...
Pro profesionálního sportovce je zásadní vyhnout se zranění.
The avoidance of...
Startovní číslo tohoto sportovce v závodě bude 23.
The start number...
Sportovci se na soutěž připravovali s velkým nasazením a odhodláním.
The athletes have...
13/20
+
nebezpečí
ohrožení
riziko
danger [ˈdeɪndʒə]
jedn. číslo: danger, množ. číslo: dangers
Všechny oběti ignorovaly nebezpečí špatného počasí.
All victims ignored...
Nebezpečí spočívá v tom, že tato vražda nebude poslední.
The danger is...
Mohlo by to ohrozit jeho život.
It could put...
14/20
+
překročit, přejít přes, přehnat se
prozkoumat, zkontrolovat, projít, probrat
být přijat, být vyslyšen (publikem)
jít, zajít, jet, přijet
převrhnout (se), převrátit (se)
go over [gəʊ ˈəʊvə]
přít. prostý: go over, 3. os. j. č.: goes over, průb. čas: going over, prostý min.: went over [went ˈəʊvə], příčestí min.: gone over [ɡɒn ˈəʊvə]
Při povodni se mnoho vody přehnalo přes silnici.
A lot of...
Můžeme se pokusit ještě jednou projít to, co se stalo včera?
Can we try...
Zkontroluj si svoji práci, než ji odevzdáš.
Go over your...
Chceš to s námi probrat?
Would you like...
Nová hra byla dobře přijata diváky i kritiky
The new play...
Podle toho, co jsem slyšel, Daisy jela do Ameriky studovat.
According to what...
15/20
+
následek
důsledek
consequence [ˈkɒnsɪkwəns]
jedn. číslo: consequence, množ. číslo: consequences
Nehody mohou mít vážné následky a někdy mohou vést k smrti.
Accidents can have...
Náš tým zvážil důsledky tohoto rozhodnutí.
Our team had...
Ellen si byla vědoma důsledků porušení zákona.
Ellen was aware...
16/20
+
čtení, četba
výklad
předčítání, přednáška
reading [ˈriːdɪŋ]
jedn. číslo: reading, množ. číslo: readings
Mělo by to být povinné čtení pro studenty na letecké akademii.
It should be...
Možná si budete přát přečíst nějakou doplňkovou četbu o tomto tématu.
You may wish...
Pravidelně pořádá předčítání poezie pro studenty.
She periodically arranges...
17/20
+
duševní, mentální
psychický
potrhlý, vyšinutý, praštěný
mental [ˈmentəl]
2. stupeň: more mental, 3. stupeň: most mental
Někteří lidé mají problémy s duševním zdravím v určité fázi svého života.
Some people have...
Smysl mentálních cvičení nesmí být nesprávně pochopen.
The purpose of...
Vyžaduje to značné množství duševní a fyzické síly.
That requires a...
Maddie je to totálně potrhlá, ale mám jí rád.
Maddie is totally...
18/20
+
korporátní
podnikový, firemní
corporate [ˈkɔːpərət]
2. stupeň: more corporate, 3. stupeň: most corporate
Akcionáři chtějí změnit firemní strukturu.
Shareholders want to...
Zdravá firemní kultura je důležitá v každém průmyslovém odvětví.
A healthy corporate...
Pan Miller byl dříve podnikový finanční kontrolor.
Mr. Miller was...
19/20
+
ovoce
plod
plodit, dávat plody, nést ovoce
fruit [fruːt]
jedn. číslo: fruit, množ. číslo: fruit (or fruits), přít. prostý: fruit, 3. os. j. č.: fruits, průb. čas: fruiting, prostý min.: fruited, příčestí min.: fruited
Jabloň na její zahradě má ovoce.
The apple tree...
Čerstvé ovoce má o něco více vitamínů a minerálů než sušené ovoce.
Fresh fruit has...
Letos stromy v sadu začaly dávat ovoce na začátku léta.
The trees in...
20/20
+
stůl (pracovní)
lavice (školní)
přepážka, deska
oddělení, sekce (v televizi, novinách ap.)
desk [desk]
jedn. číslo: desk, množ. číslo: desks
Emily seděla u svého stolu v ložnici pozdě večer v pátek.
Emily sat at...
Umístění studentských lavic ve třídě je důležité.
The location of...
Ryan zastával několik pozic, včetně vedení zahraničního oddělení.
Ryan having held...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X