460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
88
89
90
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si
výběrový, vybraný (jen těch nejlepších)
exkluzivní, elitní
select [sɪˈlekt]
přít. prostý: select, 3. os. j. č.: selects, průb. čas: selecting, prostý min.: selected, příčestí min.: selected, 2. stupeň: more select, 3. stupeň: most select
Můžete vybrat jednoho z nich nebo oba.
You can select one of them or both.
Akademie byla otevřena jako výběrová škola na začátku prosince.
The Academy was opened as a select school at the beginning of December.
Tato služba je v současné době k dispozici pouze v exkluzivních částech země.
This service is currently only available in the select parts of the country.
2/20
+
patřit, náležet
být členem
pocházet (z prostředí)
belong [bɪˈlɒŋ]
přít. prostý: belong, 3. os. j. č.: belongs, průb. čas: belonging, prostý min.: belonged, příčestí min.: belonged
Tento kabát patří mně.
This coat belongs to me.
Naše knihy patří do polic, které jsou hned vedle stolu.
Our books belong on the shelves right next to a table.
Boty patří na podlahu.
Shoes belong on the floor.
Nemusíte být členem našeho klubu, abyste se mohli zapojit do naší e-mailové konverzace.
You do not have to belong to our club to join in our email conversation.
3/20
+
pořadač, složka, šanon
spis, záznamy
soubor
podat (úředně)
evidovat, archivovat
dodat, předložit, zaslat
pilník
(o)pilovat
file [faɪl]
jedn. číslo: file, množ. číslo: files, přít. prostý: file, 3. os. j. č.: files, průb. čas: filing, prostý min.: filed, příčestí min.: filed
To je složka, kde uchovávám moje poznámky.
This is the file that I keep my notes in.
Všechny zálohované soubory jsou bezpečně šifrovány.
All backup files are safely encrypted.
Jeho bývalá společnost podala návrh na konkurz.
His former company has filed for bankruptcy.
Všechny mé spisy archivuji v příslušných označených složkách.
I file all my papers inside an appropriate labeled folders.
Použil jsem malý pilník, abych vyhladil řeznou hranu.
I used a small file to smooth the cut edge.
4/20
+
láhev, lahvička
stáčet do láhví
bottle [ˈbɒtəl]
jedn. číslo: bottle, množ. číslo: bottles, přít. prostý: bottle, 3. os. j. č.: bottles, průb. čas: bottling, prostý min.: bottled, příčestí min.: bottled
Jak můžeme otevřít láhev vína bez vývrtky?
How can we...
Kámoš pije z láhve bez pomoci veterinářů.
Buddy drinks from...
Farmy stáčejí své vlastní mléko do láhví a rozvážejí je místním.
The farms bottled...
5/20
+
návštěvník
host
visitor [ˈvɪzɪtə]
jedn. číslo: visitor, množ. číslo: visitors
Ross byl častým návštěvníkem laboratoře a jeho rady byly často vyhledávány.
Ross was a...
Velmi důležitý návštěvník na mě čekal v mé kanceláři.
Very important visitor...
Jsem pravidelným návštěvníkem vašeho blogu.
I'm a regular...
6/20
+
celkem, celkově
v souhrnu, souhrnem
stručně řečeno
in summary [ɪn ˈsʌmərɪ]
Celkově to byla velmi pozitivní debata.
In summary, this...
Celkově byl výsledek pro mě zklamáním.
In summary, this...
Stručně řečeno, naše spolupráce je stále nezbytná, pokud se má obchod plně rozvíjet.
In summary, our...
7/20
+
nějak
jaksi
jakkoli
somehow [sʌmˌhaʊ]
Nějak se mi podařilo přeplavat řeku.
I somehow managed...
Tak či onak, stále nás pomlouvá.
Somehow or other...
Paul má nadváhu, ale přesto je neuvěřitelně aktivní.
Paul is overweight,...
Všechno bylo jaksi podivné.
Everything was somehow...
8/20
+
medvěd
nést, unést, (u)držet
snést, snášet, trpět
plodit, rodit, nést
chovat se, vystupovat
bear [beə]
jedn. číslo: bear, množ. číslo: bears, přít. prostý: bear, 3. os. j. č.: bears, průb. čas: bearing, prostý min.: bore [bɔː], příčestí min.: borne [bɔːn]
Mnoho druhů medvědů se pohybuje v rozsáhlých teritoriích.
Many species of...
Budete muset nést zodpovědnost za každý čin, kterého se dopustíte.
You'll have to...
Kamenná deska měla na sobě jména padlých vojáků.
The stone plaque...
Lucy nemůže snést, když se nudí.
Lucy can't bear...
Jsem začátečník. Tak, prosím, sneste, jestli to, na co se ptám, je hloupé.
I am a...
Měj se mnou trpělivost.
Bear with me.
Naše strategie už začíná plodit ovoce.
Our strategy is...
9/20
+
pohlaví
rod (ling.)
genderový, pohlavní
gender [ˈdʒendə]
jedn. číslo: gender, množ. číslo: genders
V rámci vedení společnosti neexistuje rovnoměrný poměr pohlaví.
There is no...
Můžete zadat informace, jako je vaše jméno, den narození a pohlaví.
You can enter...
Toto vnímání genderových rolí je často doprovázeno předsudky.
These perceptions of...
10/20
+
ocenit, oceňovat
uvědomovat si, chápat
vážit si
appreciate [əˈpriːʃɪˌeɪt]
přít. prostý: appreciate, 3. os. j. č.: appreciates, průb. čas: appreciating, prostý min.: appreciated, příčestí min.: appreciated
Nemohu vám říct, jak moc oceňuji vaší pomoci.
I can't tell...
Uvědomujeme si, že je to obtížná práce.
We do appreciate...
Nezáleží na tom, jak moc jste v minulosti trpěli, uvědomte si, že žijete nyní.
No matter how...
Mám pocit, že si neváží mé přítomnosti, jako dřív.
I feel he...
11/20
+
(u)soudit, vyvodit, dojít k závěru
skončit, zakončit (projev)
uzavřít, ujednat (dohodu)
conclude [kənˈkluːd]
přít. prostý: conclude, 3. os. j. č.: concludes, průb. čas: concluding, prostý min.: concluded, příčestí min.: concluded
Detektiv dospěl k závěru, že počítač neobsahoval žádné přímé důkazy.
The detective concluded...
Jonathan zakončil svůj projev tím, že poděkoval všem lidem, kteří mu pomohli.
Jonathan concluded his...
Očekáváme uzavření obchodní dohody s naším partnerem v blízké budoucnosti.
We expect to...
12/20
+
posun, přesun
posunout (se), přesunout (se)
změna
změnit (názor)
směna (pracovní)
řadit (rychlost)
shift [ʃɪft]
jedn. číslo: shift, množ. číslo: shifts, přít. prostý: shift, 3. os. j. č.: shifts, průb. čas: shifting, prostý min.: shifted, příčestí min.: shifted
Nejdůležitější posun v rovnováze sil začal v roce 1989.
The most important...
Davidův upřený pohled se přesunul z obrazu na mě.
David shifted her...
Je velmi snadné to zvedout a posunout.
It's very easy...
Postoje lidí k uprchlíkům se během posledních několika let značně změnili.
The attitudes of...
Bylo pozdě, když mně končila směna.
It was late...
13/20
+
seřadit, sestavit
stát ve frontě
dát do řady
(z)organizovat, zařídit
line up [laɪn ʌp]
přít. prostý: line up, 3. os. j. č.: lines up, průb. čas: lining up, prostý min.: lined up, příčestí min.: lined up
Inženýři potřebují sestavit dva přijímače pro zachycení signálu.
The engineers need...
Prosím, seřaďte se jeden za druhým.
Please line up...
Zvířata čekala ve frontě, aby se napila z rybníku.
Animals lined up...
Příští týden toho musím hodně zařídit.
I have a...
14/20
+
doprava
dopravní ruch
provoz, přeprava
(nelegální) obchod(ování), kšeftování
kšeftovat
dopravní
traffic [ˈtræfɪk]
jedn. číslo: traffic, množ. číslo: traffics, přít. prostý: traffic, 3. os. j. č.: traffics, průb. čas: trafficking, prostý min.: trafficked, příčestí min.: trafficked
Tyto události ovlivnily dopravu.
These events affected...
Řízení letového provozu zajišťuje, aby se letadla navzájem nesrazila.
Air traffic control...
Kšeftování s nelegálním zbožím je velký obchod v této zemi.
Traffic in illegal...
Edward ignoruje dopravní předpisy každý den.
Edward is ignoring...
15/20
+
tanec
tancovat, tančit
dance [dɑːns]
jedn. číslo: dance, množ. číslo: dances, přít. prostý: dance, 3. os. j. č.: dances, průb. čas: dancing, prostý min.: danced, příčestí min.: danced
Budu jí učit tancovat.
I am going...
První tanec mezi nevěstou a ženichem je jedním z vzácných životních okamžiků.
The first dance...
Tančili jsme v ulicích Paříže.
We danced in...
16/20
+
ticho, mlčení
klid
umlčet, utišit, ztišit
silence [ˈsaɪləns]
jedn. číslo: silence, množ. číslo: silences, přít. prostý: silence, 3. os. j. č.: silences, průb. čas: silencing, prostý min.: silenced, příčestí min.: silenced
Zazvonění telefonu narušilo ticho v knihovně.
The ringing of...
Na mou žádost o pomoc nikdo neodpověděl.
My request for...
Vysvětlila důvod, proč požádala o klid.
She explained the...
Mary zvýšila hlas, aby mě umlčela.
Mary raised her...
17/20
+
pojem, představa, dojem
názor
tušení
notion [ˈnəʊʃən]
jedn. číslo: notion, množ. číslo: notions
Mají nějakou podivnou představu, že je to něco, co by je mělo učinit šťastnými.
They've got some...
Carl také odmítá názor, že to musíme udělat bez jejich pomoci.
Carl also rejects...
Co tě vlastně přivedlo k tomuto názoru?
Whatever gave you...
18/20
+
možná
snad
třeba
asi
possibly [ˈpɒsɪblɪ]
Chci se nechat zaměstnat na šest měsíců možná déle.
I want to...
Chce udělat vše, co je možné, aby se dostal zpět co nejrychleji.
He wants to...
Daisy nemohla být ani náhodou připravena vrátit se zpět do práce.
Daisy couldn't possibly...
To snad nemůže John myslet vážně.
John can't possibly...
19/20
+
nehoda
neštěstí
náhoda
accident [ˈæksɪdənt]
jedn. číslo: accident, množ. číslo: accidents
Možná, že došlo k nehodě.
There may have...
Policie provede výslech svědků a pokusí se určit příčinu neštěstí.
The police will...
Setkali se náhodou, když jí omylem poslal zprávu.
They met by...
20/20
+
komponent(a)
součástka, díl
složka (složitějšího celku)
jednotlivý, dílčí
component [kəmˈpəʊnənt]
jedn. číslo: component, množ. číslo: components
Softwarové komponenty jsou základní části aplikace.
Software components are...
To může způsobit přehřátí a poškození součástek motoru.
This can cause...
Všichni víme, že zelenina je základní složka zdravé výživy.
We all know...
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X