460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
94
95
96
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pilot, letec, letkyně
pilotovat, řídit
pilotní, zkušební
lodivod
pilot [ˈpaɪlət]
jedn. číslo: pilot, množ. číslo: pilots, přít. prostý: pilot, 3. os. j. č.: pilots, průb. čas: piloting, prostý min.: piloted, příčestí min.: piloted
Potřebujeme vysoce kvalifikované a zkušené piloty, aby na nich létali.
We need highly trained and experienced pilots to fly them.
Oni úspěšně řídili loď v aljašských vodách rychlostí 25 mil za hodinu.
They successfully piloted the boat in Alaskan waters at a speed of 25 miles per hour.
Jedenáct zemí se dohodlo na účasti v tomto pilotním projektu.
Eleven countries agreed to participate in this pilot project.
2/20
+
fakulta
schopnost, vlohy
faculty [ˈfækəltɪ]
jedn. číslo: faculty, množ. číslo: faculties
Katie se pokusí spojit se studenty Harvardské fakulty.
Katie is going to try to reach the students of the Harvard faculty.
Daniel má jedinečnou schopnost provádět analýzu aplikací.
Daniel has the unique faculty to do the analysis for the applications.
Můj bratr má schopnost snadno se spřátelit.
My brother has a faculty for making friends.
3/20
+
nakonec, konečně
konec konců
ultimately [ˈʌltɪmɪtlɪ]
Nakonec je to stejně otázka talentu.
Ultimately, it's a question of talent.
Bubnování se nakonec ukázalo jako její vášeň.
A drumming ultimately proved to be her passion.
Byla to dlouhá, ale nakonec úspěšná jednání.
These were long, but ultimately successful negotiations.
4/20
+
opravit, spravit
připevnit, upevnit
stanovit, (pevně) určit
zařídit, zorganizovat
oprava
napravit, vyřešit
fix [fɪks]
jedn. číslo: fix, množ. číslo: fixs, přít. prostý: fix, 3. os. j. č.: fixs, průb. čas: fixing, prostý min.: fixed, příčestí min.: fixed
Nespravili moje kolo a já jsem nemohl ráno vyjet.
They didn't fix...
Letmý pohled by vás mohl dovést k domněnce, že jsme to spravili.
A quick glance...
Nech mě dát ten plakát na zeď.
Let me fix...
Chtějí stanovit cenu na úroveň, která by byla nejvhodnější.
They want to...
Existuje důvod, proč je pracovní doba pevně stanovena.
There's a reason...
Rádi si uděláme na vás čas, abyste nás navštívili.
We'll be happy...
Když jsme děti, zavoláme na naše rodiče, aby vyřešili naše problémy.
When we are...
5/20
+
potom, poté, po té
after that [ˈɑːftə ðət]
Krátce poté obě země vyvinuly dokonce ještě účinnější zbraně známé jako "vodíkové bomby".
Not long after...
Po té dlouhé procházce jsem byl úplně vyřízený.
After that long...
Po včerejším závodě mám úplně ztuhlé svaly.
I'm really stiff...
6/20
+
slza
roztržení, trhlina
roztrhnout, roztrhat
vyrvat, vytrhnout
pláč, brekot
vrhnout, vtrhnout, (v)řítit se, vrazit
tear [teər (verb) / tɪə (noun)]
jedn. číslo: tear, množ. číslo: tears, přít. prostý: tear, 3. os. j. č.: tears, průb. čas: tearing, prostý min.: tore [tɔr], příčestí min.: torn [tɔrn]
Ten výjev na mě tak zapůsobil, že mně začali stékat slzy po tváři.
I was so...
Snažila se doplazit do bezpečí přes kaktusy, které roztrhly její šaty.
She tried to...
Vytrhla jsem stránku z mého poznámkového bloku a dala ho jako klín do brány.
I tore the...
Holly se na mě vrhla, protože jsem byl příliš nezdvořilý k její matce.
Holly tore into...
7/20
+
zdravotní sestra, ošetřovatelka
ošetřovat, (po)starat se (v nemocnici)
léčit
kojit
chůva (zast.)
nurse [nɜːs]
jedn. číslo: nurse, množ. číslo: nurses, přít. prostý: nurse, 3. os. j. č.: nurses, průb. čas: nursing, prostý min.: nursed, příčestí min.: nursed
Hlavním úkolem zdravotní sestry je péče o pacienty.
The main role...
Rachel mi pomáhala starat se o moji matku v jejích posledních hodinách.
Rachel helped to...
Romulus a Remus byl odkojen vlčicí.
Romulus and Remus...
8/20
+
povinnost
clo, daň
služba
poplatek
duty [ˈdjuːtɪ]
jedn. číslo: duty, množ. číslo: duties
Jako starosta mám povinnost hájit zájmy občanů.
As the mayor,...
Máte povinnost jednat v našem zájmu.
You have a...
Co se stane, když nezaplatíme dovozní clo v den nebo před dnem splatnosti?
What happens if...
Rezervy byly povolány do aktivní služby.
The reserves were...
9/20
+
odhad
odhadnout
estimate [ˈes.tɪ.meɪt (verb) / ˈes.tɪ.mət (noun)]
jedn. číslo: estimate, množ. číslo: estimates, přít. prostý: estimate, 3. os. j. č.: estimates, průb. čas: estimating, prostý min.: estimated, příčestí min.: estimated
Danielův odhad nebyl tak přesný, jak by to mohl být.
Daniel's estimate was...
Odhaduje se, že účast žen na místních veřejných shromážděních se zdvojnásobí.
Women's attendance at...
Tycho Brahe odhadl vzdálenost mezi Sluncem a Zemí na 8 milionů kilometrů.
Tycho Brahe estimated...
10/20
+
důvěřovat, věřit, uvěřit
svěřit
důvěra, víra
trust [trʌst]
jedn. číslo: trust, množ. číslo: trusts, přít. prostý: trust, 3. os. j. č.: trusts, průb. čas: trusting, prostý min.: trusted, příčestí min.: trusted
Musíte se naučit důvěřovat mi
You must learn...
Neexistuje žádná možnost, jak můžete mít zdravý vztah, pokud si nedůvěřujete navzájem.
There's no way...
Nevěřte všemu, co čtete.
Don't trust everything...
Někdy nedostatek důvěry není problém.
Sometimes, a lack...
11/20
+
zóna, oblast, pásmo
rozdělit (na zóny / na oblasti)
zone [zəʊn]
jedn. číslo: zone, množ. číslo: zones, přít. prostý: zone, 3. os. j. č.: zones, průb. čas: zoning, prostý min.: zoned, příčestí min.: zoned
Tato oblast ohrožená zemětřesením nebyla po desítky let aktivní.
This earthquake zone...
Vaše tělo se snaží přizpůsobit, když se přesunete do nového časového pásma.
Your body struggles...
Pozemky jsou nyní rozděleny do zón pro rodinné domy.
The land is...
12/20
+
tatínek, taťka
dad [dæd]
jedn. číslo: dad, množ. číslo: dads
Moje mamka a taťka jsou na mě hrdí.
My mom and...
Čí je to táta?
Whose dad is that?
Moje matka a táta na mě nezanevřeli ani v těch nejhorších dobách.
My mom and dad never gave up on me even in the worst of times.
Před tím, než mu bylo třicet, můj táta přijel z Itálie.
My dad came...
Jeho otec zdvořile požádal Jordana, aby znovu pracoval pro firmu.
His dad invited Jordan to work for the company again.
Táta je pro své syny vždy idolem.
Dad is always...
13/20
+
liga
svaz, spolek
league [liːg]
jedn. číslo: league, množ. číslo: leagues
Sarah je příliš krásná. Je mimo tvojí ligu.
Sarah is too...
Je to největší nezávislá amatérská fotbalová liga v oblasti.
It is the...
Společně musíme vytvořit spolek, který určí pravidla.
Together, we have...
14/20
+
jít zpět, vrátit se
obrátit (se), otáčet (se)
cuknout
změnit názor
turn back [tɜːn bæk]
přít. prostý: turn back, 3. os. j. č.: turns back, průb. čas: turning back, prostý min.: turned back, příčestí min.: turned back
Pokud máte velké potíže, někdy je lepší vrátit se a změnit své plány.
If you have...
Tak, vráťme se k našemu příkladu.
So, let's turn...
Sam otáčel rohy stránek v mé knize.
Sam turned back...
15/20
+
kromě, mimo, až na
vynechat, opominout
vyjmout, vyloučit
s výjimkou případů, až na
except [ɪkˈsept]
přít. prostý: except, 3. os. j. č.: excepts, průb. čas: excepting, prostý min.: excepted, příčestí min.: excepted
Výstava je otevřena denně kromě pondělků.
Exhibition is open...
Všichni jsou tady až na mého taťku.
Everyone is here...
Informace, které obsahují obchodní tajemství, jsou vyňaty z publikování pro veřejnost.
Information containing trade...
Málokdy mám možnost studovat, s výjimkou případů, kdy děti jdou do postele.
I hardly ever...
16/20
+
ven, pryč (z místa)
vpřed, (na)dále
forth [fɔːθ]
Byli jsme ochotni odejít ven do neznáma.
We were willing...
Procházel tam a zpět po místnosti, hluboce zamyšlen.
He paced back...
Od toho dne už nadále nikdy znovu nepil.
From that day...
17/20
+
vyšetřovat
(pro)šetřit
(pro)zkoumat, pátrat
investigate [ɪnˈvestɪˌgeɪt]
přít. prostý: investigate, 3. os. j. č.: investigates, průb. čas: investigating, prostý min.: investigated, příčestí min.: investigated
Policie vyšetřuje vraždu starší ženy, která byla nalezena mrtvá uvnitř svého domova.
Police are investigating...
Tato studie zkoumá vliv lidské aktivity na životní prostředí.
This study investigates...
Zkoumáme syntaxi přídavných jmen v různých jazycích.
We investigate the...
18/20
+
oceán
moře, spousta (hovor., přen.) (čeho)
oceánský, zaoceánský
ocean [ˈəʊʃən]
jedn. číslo: ocean, množ. číslo: oceans
Každé ráno jsme se probudili a viděli přímo přes oceán, jako bychom byli na lodi.
Every morning we...
Moře slov byly napsáno a namluveno na obou stranách.
Oceans of words...
Tento nábytek byl navržen pro zaoceánský parník Queen Elizabeth.
This furniture were...
19/20
+
větev (stromu)
pobočka, filiálka
odvětví, obor
(roz)větvit se, dělit se
odbočka (tech.)
branch [brɑːntʃ]
jedn. číslo: branch, množ. číslo: branches, přít. prostý: branch, 3. os. j. č.: branches, průb. čas: branching, prostý min.: branched, příčestí min.: branched
Když zatřeseme větvemi stromu, plody spadnou dolů.
When we shake...
Žiji v tomto městě a pracuji v místní pobočce velké banky.
I live in...
Imunologie je velmi široké odvětví biologické vědy.
Immunology is a...
Řeka se rozvětvuje do několika kanálů před tím, než vtéká do jezera.
The river branches...
20/20
+
pomalý, pozvolný
vleklý, zdlouhavý
pomalu, pozvolna
zpomalit (se), zbrzdit (se), přibrzdit
slow [sləʊ]
přít. prostý: slow, 3. os. j. č.: slows, průb. čas: slowing, prostý min.: slowed, příčestí min.: slowed, 2. stupeň: slower, 3. stupeň: slowest
Pořád nevím, proč jsem tak pomalý běžec, přestože jsem hodně zhubl.
I still don't...
Přesto všechno, jsme svědky vleklého vyjednávání a obstrukcí.
In spite of...
Uvědomil jsem si, že systém pracuje pomalu.
I found that...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X