460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
svolení, povolení, dovolení
permission [pəˈmɪʃən]
jedn. číslo: permission, množ. číslo: permissions
Nepotřebuješ moje svolení jít pryč.
You don't need my permission to go away.
V zásadě, pokud chcete bourat, rozšiřovat nebo upravovat stavbu, potřebujete povolení.
Basically, if you want to demolish, extend or alter a building, you need a permission.
Prosím, necitujte z tohoto textu a nenechávejte jej kolovat bez svolení autora.
Please do not...
Velitel požádal o povolení použít rakety.
The commander requested...
Podmínky podmíněného propuštění porušila tím, že bez povolení opustila stát.
She breached the...
2/20
+
spojit (se), sloučit (se)
splývat, splynout (s čím)
zakládat, zařadit (kam)
merge [mɜːdʒ]
přít. prostý: merge, 3. os. j. č.: merges, průb. čas: merging, prostý min.: merged, příčestí min.: merged
Rozhodli se spojit tyto dvě společnosti do jedné.
They decided to merge the two companies into one.
Lidé si navzájem dávali jen tolik prostoru, aby se mohli zařadit do jízdních pruhů bez zastavení.
People gave each other just enough space to merge into lanes without stopping.
Vikingové vytvářely nová osídlení a splynuli s místním obyvatelstvem.
Vikings created new...
3/20
+
získávat, čerpat (ze zdroje ap.)
pocházet, pramenit (z čeho) mít původ
odvodit, vyvodit (z čeho)
derive [dɪˈraɪv]
přít. prostý: derive, 3. os. j. č.: derives, průb. čas: deriving, prostý min.: derived, příčestí min.: derived
Ostrov získal své jméno podle místní řeky.
The island derived its name from the local river.
Naše charita získává svůj příjem výhradně z darů.
Our charity derives its income entirely from donations.
Rubikova kostka je jmenuje podle svého vynálezce.
The Rubik cube...
4/20
+
vystačit, vyjít (s penězi)
projet, objet (překážku ap.)
projít (cenzurou ap.)
get by [get aʊt]
přít. prostý: get by, 3. os. j. č.: gets by, průb. čas: getting by, prostý min.: got by [ɡɒt baɪ], příčestí min.: got by [ɡɒt baɪ]
Moje francouzština je dost dobrá, abych s ní vystačil.
My French is...
Betty dokázala vyjít s malým obnosem peněz.
Betty managed to...
5/20
+
obývat
zalidnit, osídlit (oblast ap.)
napnit
populate [ˈpɒpjʊˌleɪt]
přít. prostý: populate, 3. os. j. č.: populates, průb. čas: populating, prostý min.: populated, příčestí min.: populated
Řeka je obývaná převážně menšími druhy ryb.
The river is...
Podaří se ti naplnit seznam hostů do příštího pátku?
Will you manage...
Jsme druhým nejvíce obydleným hrabstvím v Anglii.
We are the...
6/20
+
vycpávka
vata
zbytečný balast
padding [ˈpædɪŋ]
jedn. číslo: padding, množ. číslo: paddings
Bylo to zabaleno v nějaké vycpávce.
It was packed...
V jeho prezentaci bylo přiliš mnoho zbytečného balastu.
There was too...
7/20
+
muset (běžně, jednorázově)
gotta [ˈgɒtə]
Musím se to naučit na mou zkoušku.
I gotta learn...
Musím už jít.
I gotta go.
Musíme odsud odejít.
We gotta get away from here.
Pojď, musíš ochutnat ty lívance.
Come on, you gotta try these pancakes.
Musíte dovést to stvoření zpátky do lesíka.
You gotta bring the creature back to the grove.
8/20
+
po uložení
upon saving [əˈpɒn ˈseɪ.vɪŋ]
Chyba se objeví někdy po uložení.
The error sometimes...
Demoverze po uložení přidá do obrázku vodoznak.
The demo version...
9/20
+
vyvinout se, vyvíjet se (evolučně ap.)
rozvinout (se) (co) (metody ap.)
evolve [ɪˈvɒlv]
přít. prostý: evolve, 3. os. j. č.: evolves, průb. čas: evolving, prostý min.: evolved, příčestí min.: evolved
Člověk se vyvinul z opice.
Man evolved from...
Tento článek jsem napsal už dávno a moje názory se od té doby vyvinuly.
I wrote this...
Demokracie je vyvíjející se výtvor a musí se časem zlepšovat.
Democracy is an evolving creature, and it needs to get better with time.
Politika rozvoje venkova v naší zemi se postupem času rozvíjela.
The policies of rural development in our country have evolved over time.
Nový výzkum ukázal, že sklon cítit a dávat najevo hrdost se vyvíjel z nějakého důvodu.
New research has revealed that the tendency to feel, and show, pride evolved for a reason.
Tento software se vyvíjí a stává se více dokonalý.
This software evolves...
10/20
+
obvyklý, běžný. obyčejný
obvykle
usual [ˈjuːʒʊəl]
Mým cílem je poskytnout alternativní pohled na běžnou svatbu.
My goal is...
Strávili jsme více času na poslední práci než obvykle.
We spent more...
Potvrzovací e-mail je odeslán jako obvykle.
A confirmation email...
11/20
+
hlavně, především
převážně
mainly [ˈmeɪnlɪ]
Její rodiče jsou zemědělci, kteří hlavně prodávají brambory.
Her parents are...
Jeho kapela hraje především rock.
His band plays...
Hlavně jsme je potřebovali na přepravu těžkých nákladů.
We mainly wanted...
Na našich dovolených jíme především masové konzervy.
On our holidays...
Družice bude využívána především pro přenos televizních programů.
The satellite will...
Obchody se suvenýry spoléhají především na letní sezónní obchod.
Souvenir shops rely...
12/20
+
sourozenec (i nevlastní) (form.)
sibling [ˈsɪblɪŋ]
jedn. číslo: sibling, množ. číslo: siblings
Ona je nejmladší ze tří sourozenců.
She is the...
Byli její sourozenci tak blázniví, když byli malí?
Were her siblings...
Mladší sourozenec má sklony soupeřit se starším o matčinu pozornost.
The younger sibling...
Na rodinném portrétu byla patrná nápadná podoba mezi sourozenci.
The family portrait...
Navzdory pokusům o usmíření trvalo nepřátelství mezi sourozenci ještě několik let.
Despite attempts at...
13/20
+
chtít, mít chuť
fantastický, luxusní, přepychový
být přitahován (kým) (sexuálně)
představovat si sám sebe (v nějaké situaci ap.)
představa (neskutečná) (kniž.)
(krátké) zalíbení, rozmar
fancy [ˈfænsɪ]
jedn. číslo: fancy, množ. číslo: fancies, přít. prostý: fancy, 3. os. j. č.: fancies, průb. čas: fancying, prostý min.: fancied, příčestí min.: fancied, 2. stupeň: fancier, 3. stupeň: fanciest
Máte chuť se dnes napít?
Do you fancy...
Má velký luxusní dům.
She has a...
Věděla, že ho přitahuje, ale upřednostňovala jejich platonický vztah.
She knew he...
14/20
+
kulatá závorka
podpěra, konzola, držák (na stěně ap.)
skupina, třída (věková ap.)
dát do závorky
bracket [ˈbrækɪt]
jedn. číslo: bracket, množ. číslo: brackets, přít. prostý: bracket, 3. os. j. č.: brackets, průb. čas: bracketing, prostý min.: bracketed, příčestí min.: bracketed
Spisovatelé používají závorky pro přidání informací k větě bez změny významu věty.
Writers use brackets...
Zvýšení platu ji zařadilo do nové daňové skupiny.
Her pay rise...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
Syntaktická chyba byla způsobena tím, že v kódu chyběla uzavírací složená závorka.
The syntax error...
V matematickém zápisu můžete složené závorky používat k vytváření množin.
You can use...
Do složených závorek se uzavírají pravidla stylů CSS, která definují vzhled webových prvků.
The CSS style...
15/20
+
drsný, hrubý, hrbolatý, nerovný (povrch ap.)
drsný, nebezpečný, obávaný (oblast ap.)
tvrdý, těžký (doba ap.)
zhruba připravit
zdrsnit
hrubě zacházet
neurvalý, nezdvořilý
rough [rʌf]
přít. prostý: rough, 3. os. j. č.: roughs, průb. čas: roughing, prostý min.: roughed, příčestí min.: roughed, 2. stupeň: rougher, 3. stupeň: roughest
Je to hrbolatá cesta plná kamenů.
It is a...
Měl jsi těžký den?
Did you have...
Victoria zachází s mými hračkami velmi nešetrně.
Victoria is too...
Cestovali jsme po drsných prašných cestách.
We traveled over...
Let v turbulencích mě dostával do stavu vysoké úzkosti.
The rough flight...
Stavitel udělal hrubý náčrt, jak bude nový dům vypadat
The builder did...
Džíp je ideální pro jízdu po nerovném terénu.
A jeep is...
16/20
+
hrubě, drsně
zhruba, přibližně
nahrubo (nakrájet ap.)
roughly [ˈrʌflɪ]
Jeho plat byl zhruba 1 milion dolarů ročně.
His salary was...
Drasticky jsem snížil příjem kofeinu z přibližně 6-ti velkých hrnků kávy zhruba na dva.
I roughly decreased my caffeine intake from about 6 large mugs of coffee to about two.
17/20
+
zpracovaný
prostý min. a příčestí min. slovesa zpracovat
processed [prəˈsest]
Většina zpracovaných potravin se prodává v Polsku.
The majority of...
Kolik zeleniny bylo v této kuchyni zpracováno za jeden den?
How many vegetables...
Imigrační odbor vyřídil rychle jeho žádost o vízum.
The bureau of...
18/20
+
odlišný, různý, rozdílný
zřetelný, jasný (obrys, zvuk ap.)
výrazný (chuť ap.)
na rozdíl (od čeho), oproti
distinct [dɪˈstɪŋkt]
2. stupeň: distincter, 3. stupeň: distinctest
Otisk prstů každého člověka je odlišný a jedinečný.
Everyone's finger print...
Jako tvůrčí bytosti máme tři odlišné role: roli spotřebitele, rozhodovací roli a roli tvůrce.
We have three...
Je zde výrazný pach masa.
There is a...
19/20
+
nastínit, načrtnout, zhruba popsat
nástin, náčrt, koncept (plánu ap.)
obrys, silueta
outline [ˈaʊtˌlaɪn]
jedn. číslo: outline, množ. číslo: outlines, přít. prostý: outline, 3. os. j. č.: outlines, průb. čas: outlining, prostý min.: outlined, příčestí min.: outlined
Tento dokument zhruba popisuje další oblasti spolupráce.
This document outlines...
Paul nastínil svůj plán.
Paul has outlined...
Nakreslil obrys auta a pak jej vybarvil.
He drew the...
Kurz nabízí přehled německých dějin.
The course offers...
Náš etický kodex stanoví soubor práv a povinností, které musí všichni dodržovat.
Our code of...
Plný obrys ohraničuje oblast, ve které jsme zkoumali každý jednotlivý receptor.
The solid outline...
Manažer nastínil postupné kroky pro řešení problému.
The manager outlined the course of action for resolving the issue.
20/20
+
hůl, hůlka, tyč, klacek
notová osnova (BrE)
probodnout, propíchnout
prolomit, prorazit
stave [steɪv]
jedn. číslo: stave, množ. číslo: staves, přít. prostý: stave, 3. os. j. č.: staves, průb. čas: staving, prostý min.: staved, příčestí min.: staved
Dveře byly prolomeny.
The door was...
Je zde tak tak dostatek jídla, aby se zabránilo hladu.
There is barely enough food to stave off hunger.
Vláda by mohla odvrátit další pokles měny.
Government might stave...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X