Obtížnost
 
Lekce
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
svolení, povolení
permission [pəˈmɪʃən]
j.č.: permission, mn.č.: permissions
Nepotřebuješ moje svolení jít pryč.
You don't need my permission to go away.
V zásadě, pokud chcete bourat, rozšiřovat nebo upravovat stavbu, potřebujete povolení.
Basically, if you want to demolish, extend or alter a building, you need a permission.
Prosím, necitujte z tohoto textu a nenechávejte jej kolovat bez svolení autora.
Please do not...
Velitel požádal o povolení použít rakety.
The Commander requested...
2/20
+
sloučit, spojit
splynout
zařadit
merge [mɜːdʒ]
přít.: merge, 3.os.: merges, průb.: merging, min.pr.: merged, příč.min.: merged
Rozhodli se spojit tyto dvě společnosti do jedné.
They decided to merge the two companies into one.
Lidé si navzájem dávali jen tolik prostoru, aby se mohli zařadit do jízdních pruhů bez zastavení.
People gave each other just enough space to merge into lanes without stopping.
Vikingové vytvářely nová osídlení a splynuli s místním obyvatelstvem.
Vikings created new...
3/20
+
získat
pocházet
mít původ
odvodit, vyvodit
derive [dɪˈraɪv]
přít.: derive, 3.os.: derives, průb.: deriving, min.pr.: derived, příč.min.: derived
Ostrov získal své jméno podle místní řeky.
The island derived its name from the local river.
4/20
+
vystačit
vyjít (s penězi)
projet
projít
get by [get aʊt]
přít.: get by, 3.os.: gets by, průb.: getting by, min.pr.: got by [ɡɒt baɪ], příč.min.: got by [ɡɒt baɪ]
Moje francouzština je dost dobrá, abych s ní vystačil.
My French is...
5/20
+
obývat, sídlit, bydlet
osídlit
napnit
populate [ˈpɒpjʊˌleɪt]
přít.: populate, 3.os.: populates, průb.: populating, min.pr.: populated, příč.min.: populated
Řeka je obývaná převážně menšími druhy ryb.
The river is...
Podaří se ti naplnit seznam hostů do příštího pátku?
Will you manage...
Jsme druhým nejvíce obydleným hrabstvím v Anglii.
We are the second most populated county in England.
6/20
+
vycpávka
vata
padding [ˈpædɪŋ]
j.č.: padding, mn.č.: paddings
Bylo to zabaleno v nějaké vycpávce.
It was packed...
7/20
+
muset (běžně. jednorázově)
gotta [ˈgɒtə]
Musím se to naučit na mou zkoušku.
I gotta learn...
Musím už jít.
I gotta go.
Musíme odsud odejít.
We gotta get away from here.
8/20
+
po uložení
upon saving [əˈpɒn ˈseɪ.vɪŋ]
Chyba se objeví někdy po uložení.
The error sometimes...
9/20
+
vyvinout se
vyvíjet se
evolve [ɪˈvɒlv]
přít.: evolve, 3.os.: evolves, průb.: evolving, min.pr.: evolved, příč.min.: evolved
Člověk se vyvinul z opice.
Man evolved from...
Tento článek jsem napsal už dávno a moje názory se od té doby vyvinuly.
I wrote this...
Demokracie je vyvíjející se výtvor a musí se časem zlepšovat.
Democracy is an evolving creature, and it needs to get better with time.
Politika rozvoje venkova v naší zemi se postupem času rozvíjela.
The policies of rural development in our country have evolved over time.
Nový výzkum ukázal, že sklon cítit a dávat najevo hrdost se vyvíjel z nějakého důvodu.
New research has revealed that the tendency to feel, and show, pride evolved for a reason.
Tento software se vyvíjí a stává se více dokonalý.
This software evolves...
10/20
+
obvyklý, běžný
obvykle
usual [ˈjuːʒʊəl]
Mým cílem je poskytnout alternativní pohled na běžnou svatbu.
My goal is...
Strávili jsme více času na poslední práci než obvykle.
We spent more...
Její obvyklý honorář je 50 dolarů za hodinu.
Her usual fee...
Chřipka dosáhla svého vrcholu dříve než obvykle.
The flu has...
Byla to změna v mé obvyklé denní činnosti.
It was a...
Zdá se, že je dneska ještě víc mrzutá než obvykle.
Today she seems...
Vinobraní bude letos později než obvykle.
The vintage will...
11/20
+
hlavně, především
převážně
mainly [ˈmeɪnlɪ]
Její rodiče jsou zemědělci, kteří hlavně prodávají brambory.
Her parents are...
Jeho kapela hraje především rock.
His band plays...
Hlavně jsme je potřebovali na přepravu těžkých nákladů.
We mainly wanted...
Na našich dovolených jíme především masové konzervy.
On our holidays...
12/20
+
sourozenec
sibling [ˈsɪblɪŋ]
j.č.: sibling, mn.č.: siblings
Ona je nejmladší ze tří sourozenců.
She is the...
13/20
+
chtít
mít chuť
luxusní, přepychový
módní
přitahovat (sexuálně)
chuť (a vůně)
představa (neskutečná)
chuť
ozdobný
fancy [ˈfænsɪ]
j.č.: fancy, mn.č.: fancies, přít.: fancy, 3.os.: fancies, průb.: fancying, min.pr.: fancied, příč.min.: fancied, 2. st.: fancier, 3. st.: fanciest
Máte chuť se dnes napít?
Do you fancy...
Má velký luxusní dům.
She has a...
Věděla, že ho přitahuje, ale upřednostňovala jejich platonický vztah.
She knew he...
14/20
+
kulatá závorka
konzola, podpěra
skupina
dát do závorky
bracket [ˈbrækɪt]
j.č.: bracket, mn.č.: brackets, přít.: bracket, 3.os.: brackets, průb.: bracketing, min.pr.: bracketed, příč.min.: bracketed
Spisovatelé používají závorky pro přidání informací k větě bez změny významu věty.
Writers use brackets...
Zvýšení platu ji zařadilo do nové daňové skupiny.
Her pay rise...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
15/20
+
drsný
hrubý
hrbolatý, nerovný
tvrdý
těžký
zhruba připravit
zdrsnit
hrubě zacházet
okovat
rough [rʌf]
přít.: rough, 3.os.: roughs, průb.: roughing, min.pr.: roughed, příč.min.: roughed, 2. st.: rougher, 3. st.: roughest
Je to hrbolatá cesta plná kamenů.
It is a...
Měl jsi těžký den?
Did you have...
Victoria zachází s mými hračkami velmi nešetrně.
Victoria is too...
Cestovali jsme po drsných prašných cestách.
We traveled over...
Let v turbulencích mě dostával do stavu vysoké úzkosti.
The rough flight...
Musí to být navrženo tak, aby to vydrželo hrubé používání.
It must be...
16/20
+
hrubě, drsně
zhruba, přibližně
roughly [ˈrʌflɪ]
Jeho plat byl zhruba 1 milion dolarů ročně.
His salary was...
Drasticky jsem snížil příjem kofeinu z přibližně 6-ti velkých hrnků kávy zhruba na dva.
I roughly decreased...
17/20
+
zpracovaný
processed [prəˈsest]
Většina zpracovaných potravin se prodává v Polsku.
The majority of...
Kolik zeleniny bylo v této kuchyni zpracováno za jeden den?
How many vegetables...
18/20
+
odlišný, různý, rozdílný
výrazný
na rozdíl (od čeho)
distinct [dɪˈstɪŋkt]
2. st.: distincter, 3. st.: distinctest
Otisk prstů každého člověka je odlišný a jedinečný.
Everyone's finger print...
Jako tvůrčí bytosti máme tři odlišné role: roli spotřebitele, rozhodovací roli a roli tvůrce.
We have three...
Je zde výrazný pach masa.
There is a...
19/20
+
nastínit, načrtnout, zhruba popsat
náčrt
koncept
obrys
outline [ˈaʊtˌlaɪn]
j.č.: outline, mn.č.: outlines, přít.: outline, 3.os.: outlines, průb.: outlining, min.pr.: outlined, příč.min.: outlined
Paul nastínil svůj plán.
Paul has outlined...
Tento dokument zhruba popisuje další oblasti spolupráce.
This document outlines...
Nakreslil obrys auta a pak jej vybarvil.
He drew the...
Kurz nabízí přehled německých dějin.
The course offers...
Náš etický kodex stanoví soubor práv a povinností, které musí všichni dodržovat.
Our code of...
20/20
+
hůl, hůlka, tyč, klacek
notová osnova
probodnout, propíchnout, prolomit
zabránit, odvrátit
stave [steɪv]
j.č.: stave, mn.č.: staves, přít.: stave, 3.os.: staves, průb.: staving, min.pr.: staved, příč.min.: staved
Dveře byly prolomeny.
The door was...
Je zde tak tak dostatek jídla, aby se zabránilo hladu.
There is barely enough food to stave off hunger.
Vláda by mohla odvrátit další pokles měny.
Government might stave off further falls in the currency.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X