460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
2
3
4
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
workoholik
workaholic [ˌwɜːkəˈhɒlɪk]
jedn. číslo: workaholic, množ. číslo: workaholics
Ben je workoholik.
Ben is a workaholic.
Můj nejlepší přítel byl na rozdíl ode mě workoholik.
Unlike me, my best friend was a workaholic.
2/20
+
nepřítomný, chybějící
nepozorný
vzdálit se, nepřijít, nedostavit se
absent [ˈæb.sənt]
přít. prostý: absent, 3. os. j. č.: absents, průb. čas: absenting, prostý min.: absented, příčestí min.: absented
Většina žáků je nepřítomná.
Most pupils are absent.
Sejde z očí, sejde z mysli.
Long absent, soon forgotten.
Pan Gonzalez byl podle našich záznamů třikrát nepřítomen.
According to our records, Mr. Gonzalez was absent three times.
3/20
+
vzrušený, nadšený
rozčilený, rozrušený
prostý min. a příčestí min. slovesa vzrušit
excited [ɪkˈsaɪt]
Byl nadšený z cesty.
He was excited about the trip.
Byla velmi vzrušená a nemohla přestat mluvit.
She was very excited and couldn't stop talking.
Někteří lidé nemusí být příliš nadšeni, když na začátku listopadu vidí padat sníh.
Some people might...
Jsme nadšení, že můžeme oznámit několik nových funkcí v našem webovém projektu.
We're excited to...
Zmínka o Emily vyvolala vzrušenou diskusi.
The mention of...
Stále existuje spousta lidí, kteří jsou úplně nadšení řešením důležitých problémů.
There are still...
4/20
+
vzrušit, nadchnout, nabudit
vyvolat, vzbudit, podněcovat (pocity ap.)
rozčílit, rozrušit
excite [ɪkˈsaɪt]
přít. prostý: excite, 3. os. j. č.: excites, průb. čas: exciting, prostý min.: excited, příčestí min.: excited
V současné době mě nic v mém životě nevzrušuje.
Nothing about my...
Co tě nejvíce nadchne?
What has you...
Začněte se učit nové věci. Buďte jimi nadšeni.
Start learning new...
5/20
+
litovat, želet
lítost, politování (vyjádřené)
žal, smutek
regret [rɪˈgret]
jedn. číslo: regret, množ. číslo: regrets, přít. prostý: regret, 3. os. j. č.: regrets, průb. čas: regretting, prostý min.: regretted, příčestí min.: regretted
Ani trochu nelituje toho, co udělal.
He has absolutely...
V žádném případě nelituji, že jsem přijal tuto zodpovědnost.
I have no...
Není to důvod k oslavě, ale spíše pro politování.
It is...
Je lepší litovat věcí, které jste udělali, než litovat věcí, které jste nikdy ani nezkusili.
It is better...
Lituji této promrhané příležitosti.
I regret this...
6/20
+
zadat, pověřit, uložit, přidělit, přiřadit
umístit (co/koho kam/ke komu)
převést, postoupit, přepsat (co na koho)
assign [əˈsaɪn]
přít. prostý: assign, 3. os. j. č.: assigns, průb. čas: assigning, prostý min.: assigned, příčestí min.: assigned
Každému člověku je přidělen pomocník, který mu pomáhá.
Each person is...
Byl nám zadán úkol najít ho co možná nejdříve.
We were assigned...
Vědci zkoumali více než 1000 potravin, přičemž každé přidělili výživovou hodnotu.
Scientists studied more...
7/20
+
vymyslet si, vymýšlet si
dream up [dri:m ʌp]
přít. prostý: dream up, 3. os. j. č.: dreams up, průb. čas: dreaming up, prostý min.: dreamt up (or dreamed up), příčestí min.: dreamed up (or dreamt up)
Všechno si vymysleli.
They dreamt it...
Daniel si dokázal vymýšlet ty nejfantastičtější příběhy.
Daniel could dream...
8/20
+
nedostatek
shortage [ˈʃɔːtɪdʒ]
jedn. číslo: shortage, množ. číslo: shortages
Tyto nedostatky jim téměř znemožňují úspěšně získat titul.
These shortages are...
Nedostatek vody znamená, že tato voda se vyprazdňuje rychleji, než je možné ji doplnit.
The shortage of...
Zatím co Jihoafrická republika čelí stále více nedostatku vody, my jí máme stále dost.
As South Africa...
Učitelů je chronický nedostatek.
There is a chronic shortage of teachers.
Nedostatek zaměstnanců je naléhavější problém než stárnutí populace.
Staff shortage is...
Válka způsobila vážný nedostatek potravin, což vedlo k rozsáhlému hladovění.
The war has...
9/20
+
každodenní
všední
day to day [deɪ tə deɪ]
Naši operátoři jsou zodpovědní za každodenní údržbu.
Our operators are...
Nezbytné základní vybavení je potřebné pro každodenní údržbu.
Essential basic equipment...
10/20
+
pečivo (sladké)
moučník, zákusek
těsto (na lehké pečivo)
pastry [ˈpeɪstrɪ]
jedn. číslo: pastry, množ. číslo: pastries
Miluji místní pečivo.
I love the...
Potřete těsto rozšlehaným vejcem.
Glaze the pastry...
Kavárna na rohu má útulnou atmosféru a vynikající zákusky.
The café on...
Nedávno se v sousedství objevila nová kavárna, která nabízí vynikající zákusky a kávu.
A new café...
Pekárna měla vitrínu plnou lahodného pečiva a dortů.
The bakery had...
Měli bychom se zastavit v nové pekárně a ochutnat jejich čerstvé pečivo.
We should drop...
11/20
+
zveřejnění, uveřejnění (informace)
publikace, publikování, vydání (knihy, časopisu ap.)
publication [ˌpʌblɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: publication, množ. číslo: publications
Její publikace jsou hojně citovány ostatními.
Her publications are...
Zveřejnění jejího článku bylo v rozporu s novinářskou etikou.
Publication of her...
Zákon zakazuje zveřejňování průzkumů veřejného mínění před ukončením hlasování.
Law forbids the...
12/20
+
kočárek (dětský)
pram [præm]
jedn. číslo: pram, množ. číslo: prams
Její dítě spalo v kočárku.
Her baby slept...
Muž oblečený v bílém laboratorním plášti šel po náměstí a tlačil kočárek.
A man dressed...
13/20
+
odmítnutí, odmítání, nepřijetí, zavrhnutí
rejection [rɪˈdʒekʃən]
jedn. číslo: rejection, množ. číslo: rejections
Po mnoha odmítnutích byl její návrh nakonec přijat jednou velkou společností.
After many rejections,...
Neustálé odmítání oslabilo mou vůli to dokončit.
Constant rejection has...
14/20
+
přihlásit se, registrovat se, zapsat se (do knihy hostů)
odbavit
check in [tʃek ɪn]
přít. prostý: check in, 3. os. j. č.: checks in, průb. čas: checking in, prostý min.: checked in, příčestí min.: checked in
Zapsal jsem se v hotelu.
I checked in...
Byli jsme požádání, abychom se odbavili dvě hodiny před letem.
We were requested...
15/20
+
odměna
výnos, zisk
odměnit (koho čím)
reward [rɪˈwɔːd]
jedn. číslo: reward, množ. číslo: rewards, přít. prostý: reward, 3. os. j. č.: rewards, průb. čas: rewarding, prostý min.: rewarded, příčestí min.: rewarded
Co si dostal jako odměnu?
What did you...
Nabídla odměnu ve výši 100 000 dolarů komukoliv, kdo by mohl muže identifikovat.
She offered a...
Moje firma mě odměnila za mé roky služby několika dárky.
My company rewarded...
16/20
+
pronásledovat, stíhat, honit, nahánět
honit se (za čím), shánět (co)
pronásledování, honba, honička, stíhání
svádění, lovení, nahánění (žen ap.)
chase [tʃeɪs]
jedn. číslo: chase, množ. číslo: chases, přít. prostý: chase, 3. os. j. č.: chases, průb. čas: chasing, prostý min.: chased, příčestí min.: chased
Pronásledovala jsem ho, ale byl rychlejší.
I chased him...
Zprávy obsahovaly zmínky o protestujících, kteří pronásledují cizince.
Reports have included...
Lidé se honí za kolečky sýra po strmém kopci v každoročním závodě.
People chase wheels of cheese down a steep hill in an annual race.
Podařilo se nám odradit naše nejvěrnější diváky.
We managed to...
Vydáváme veškerou naši energii, abychom se honili za našimi cíli.
We use up...
Zkoušel jsem ho zahnat.
I tried to...
17/20
+
dojem, pocit
napodobení, imitování, parodování
impression [ɪmˈpreʃən]
jedn. číslo: impression, množ. číslo: impressions
Měl jsem pocit, že opouštíme západ a vstupujeme na východ.
The impression I...
Jaký si z ní měl pocit?
What was your...
Není pak tedy překvapující, že první dojmy mohou být také zdrojem značného napětí.
It's not surprising...
18/20
+
obtěžovat, trápit, otravovat, vadit
zlobit, znepokojovat
rozčílit, naštvat
annoy [əˈnɔɪ]
přít. prostý: annoy, 3. os. j. č.: annoys, průb. čas: annoying, prostý min.: annoyed, příčestí min.: annoyed
Mě osobně to nevadí, ale může to obtěžovat jiné lidi.
Myself I don't...
John mě včera ráno skutečně naštval.
John really annoyed...
Pojď! Lucy se bude zlobit, pokud příjdeme pozdě.
Come on! Lucy...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Byla na mě pořádně naštvaná.
She was proper...
Loupání brambor je otravné, ale nutné zlo.
Peeling potatoes is annoying, but a necessary evil.
Tyto opice se stávají agresivní, když jsou podrážděné nebo zahnané do úzkých.
These monkeys get...
19/20
+
prémie, příplatek, mimořádná odměna
bonus, přídavek
bonus [ˈbəʊnəs]
jedn. číslo: bonus, množ. číslo: bonuses
Dal jí finanční odměnu.
He gave her...
Bonusové platby jsou motivací k usilovnější práci.
Bonus payments provide...
20/20
+
(ještě) dále, (ještě) více
pokročit, udělat pokrok, postoupit dál
podrobněji, hlouběji, více do detailů
další, dodatečný
podporovat, prosazovat. (na)pomáhat (kupředu)
further [ˈfɜːðə]
přít. prostý: further, 3. os. j. č.: furthers, průb. čas: furthering, prostý min.: furthered, příčestí min.: furthered, 2. stupeň: further, 3. stupeň: furthest
Irma zašla více na západ, než se čekalo.
Irma went further...
Musíme to probrat podrobněji.
We have to...
Další setkání se zdají být zbytečná.
Further meetings seem...
Další kurz je nejlepší způsob, jak posunout kupředu mojí kariéru.
Additional training course...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X