460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
3
4
5
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
předpověď, prognóza, odhad
předpovídat, předpovědět, odhadovat
forecast [ˈfɔːˌkɑːst]
jedn. číslo: forecast, množ. číslo: forecasts, přít. prostý: forecast, 3. os. j. č.: forecasts, průb. čas: forecasting, prostý min.: forecast (or forecasted), příčestí min.: forecast (or forecasted)
Je zde vždy slunečno, skutečně se nikdy nemusíte zajímat o předpověď počasí.
It's always sunny here, we never have to check the weather forecast really.
Předpověď počasí je pro zítřek příznivá.
The weather forecast is good for tomorrow.
Bude to znamenat významný vědecký úspěch a v budoucnu by mohl usnadnit předpověď počasí.
It will mark...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
Protože předpověď počasí předvídala déšť, rozhodli se uspořádat piknik pod střechou.
Still, as the...
Předpověď počasí byla nespolehlivá a nakonec nás zastihla náhlá bouřka.
The weather forecast...
2/20
+
učebnice, příručka
cvičebnice
textbook [ˈtekstˌbʊk]
jedn. číslo: textbook, množ. číslo: textbooks
Školy používají zastaralé učebnice.
Schools use outdated textbooks.
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
3/20
+
produktivní
plodný, přínosný
productive [prəˈdʌktɪv]
Práce v uzavřených prostorech je produktivnější než práce v otevřeném prostoru.
Working in closed spaces is more productive than operating in an open one.
Lidé pracující doma si poradili dobře a zůstali produktivní.
People working at home have managed just fine and remained productive.
Jak můžeme udržet produktivitu zaměstnanců během ospalých letních dnů?
How can we...
Většina z nás je ráno produktivnější.
Most of us...
4/20
+
poznávací, kognitivní (form.)
cognitive [ˈkɒgnɪtɪv]
Čas strávený v přírodě může zlepšit poznávací schopnosti člověka.
Time spent in...
Výzkumníci si dokonce všimli, že pozorování obrázků s přírodou napomáhá rozvoji kognitivních schopností studentů.
The researchers even...
5/20
+
spoušť, spouštěcí mechanismus
spustit, aktivovat, vyvolat
uvést do pohybu
spouštěč, příčina (nemoci ap.)
trigger [ˈtrɪgə]
jedn. číslo: trigger, množ. číslo: triggers, přít. prostý: trigger, 3. os. j. č.: triggers, průb. čas: triggering, prostý min.: triggered, příčestí min.: triggered
To udržovalo závěrku fotoaparátu otevřenou tak dlouho, jak dlouho byla stisknuta spoušť.
It was keeping...
Nakonec stiskl spoušť.
He finally pulled...
Jsem si jistý, že ten hluk vyvolal mojí bolest hlavy.
I'm sure the...
6/20
+
sebevražedný (sklon)
suicidal [suːɪˈsaɪdəl]
Měla sebevražedné myšlenky.
She had suicidal...
Mise byla v podstatě sebevražedná.
The mission was...
Vím, že podpora zvýšení daně by byla z politického hlediska sebevražedná.
I know that...
7/20
+
hudebně
melodicky
musically [ˈmjuːzɪkəlɪ]
Je moje dítě hudebně nadané?
Is my child...
Po hudební stránce jsou její skladby opravdu komplexní a nikdy nenudí.
Musically, her pieces...
8/20
+
klíčový, rozhodující, zásadní
crucial [ˈkruːʃəl]
Všechny strany chtějí pokrok v této otázce před tím, než se příští týden bude konat klíčový summit.
All sides want...
Snížení nerovnosti je klíčové pro globální oživení.
Reducing inequality is crucial to global recovery.
Silná a stabilní střední třída plní zásadní hospodářskou a sociální roli.
A strong and...
Jednou ze zásadních podmínek pro zavedení tohoto systému je mít dost peněz.
One of the...
Odposlech odhalil zásadní informace o probíhající trestné činnosti.
The wiretap revealed...
Efektivní využívání zdrojů má zásadní význam pro udržitelný rozvoj.
The efficient utilization...
9/20
+
starodávný, letitý
age-old [eɪdʒ əʊld]
Může tato nová technologie pomoci zmírnit tento starodávný problém?
Can this new...
Scházíme se každý rok, abychom udrželi tuto letitou tradici při životě.
We get together...
10/20
+
utéci, zdrhnout
run away [rʌn əˈweɪ]
přít. prostý: run away, 3. os. j. č.: runs away, průb. čas: running away, prostý min.: ran away [ræn əˈweɪ], příčestí min.: run away [rʌn əˈweɪ]
Proč jsi ode mě utekl?
Why did you...
Měla se pokusit utéct, i když věděla, že je to beznadějné.
She should try...
Utekl z domova, aby se stal úspěšným lékařem.
He ran away...
Utekla jsem do lesa za naším domem.
I ran away...
Jen stěží si utekl, že?
You hardly ran...
Jeho prvním instinktem bylo utéct pryč před nebezpečím.
His first instinct...
11/20
+
chýše, chatrč, bouda
hut [hʌt]
jedn. číslo: hut, množ. číslo: huts
Lidé tam žijí v chatrčích udělaných z bahna.
People live in...
Povzdechl si a vykročil vzhůru směrem ke vzdálené horské boudě.
He sighed and...
12/20
+
pokud jde o
co se týká
z pohledu (čeho), z hlediska
in terms of [ɪn tɜrmz əv]
Ukázalo se, že přispěli minimálně, co se týče řešení hlavního problému.
They have shown...
Co se týká peněz, bylo to pro něj v minulé práci lepší.
In terms of...
Zákazníci jsou mnohem náročnější, pokud jde o to, co chtějí a očekávají.
Consumers are much...
Obvykle přemýšlíme o charakteru, z pohledu odlišností, které můžeme vidět.
We usually think...
13/20
+
hypotéza, předpoklad, domněnka
hypothesis [haɪˈpɒθɪsɪs]
jedn. číslo: hypothesis, množ. číslo: hypotheses
Clark s touto hypotézou nesouhlasil.
Clark disagreed with...
Aby ověřil svou hypotézu, musel provést složitá měření.
To test his...
Vědec představil pozměněnou hypotézu, která zpochybňovala stávající teorie v oboru.
The scientist presented...
14/20
+
sud, barel
hlaveň
stáčet do sudů, plnit do barelů
barrel [ˈbærəl]
jedn. číslo: barrel, množ. číslo: barrels, přít. prostý: barrel, 3. os. j. č.: barrels, průb. čas: barrelling (or barreling), prostý min.: barrelled (or barreled), příčestí min.: barrelled (or barreled)
Když byly hrozny lisovány, šťáva se ukládala do sudů.
Once the grapes were pressed, the juice was put into barrels.
Brandy zraje v dubových sudech po mnoho let.
The brandy is...
Pivo se plní přímo v pivovaru do lahví nebo sudů.
The beer is...
15/20
+
vysunutý záložník, rozehrávač
quarterback [ˈkwɔːtəˌbæk]
jedn. číslo: quarterback, množ. číslo: quarterbacks
Už nejsem rozehrávač.
I'm not a...
Klíčovou věcí na pozici vysunutého záložníka je, že musí mít sebevědomí a musí umět vést tým.
The key thing...
16/20
+
hypotéka
zatížit hypotékou
mortgage [ˈmɔːgɪdʒ]
jedn. číslo: mortgage, množ. číslo: mortgages, přít. prostý: mortgage, 3. os. j. č.: mortgages, průb. čas: mortgaging, prostý min.: mortgaged, příčestí min.: mortgaged
Tato nabídka je dobrá, pokud můžete dosáhnout na hypotéku.
This offer is...
Spočítejte si měsíční splátky hypotéky pomocí naší hypoteční kalkulačky.
Calculate monthly mortgage...
Neudělejte tu chybu, že se před uzavřením hypotéky podíváte jen nedbale, jak to vypadá v okolí.
Don't make the mistake of casually seeing what's out there before finalizing a mortgage.
17/20
+
pata
podpatek
podrazit (boty), dát nový podpatek
patka (chleba)
K noze! (povel psovi)
heel [hiːl]
jedn. číslo: heel, množ. číslo: heels, přít. prostý: heel, 3. os. j. č.: heels, průb. čas: heeling, prostý min.: heeled, příčestí min.: heeled
Jess stála na vysokých podpatcích celý den a teď může sotva chodit.
Jess has been...
Seržant srazil paty a odešel.
The sergeant clicked...
Loď se nakláněla ve větru.
The ship was...
Jachta se naklonila.
The yacht heeled...
Patou svého sandálu kreslil kruh v písku.
He drew a...
18/20
+
stipendium (hl. prospěchové)
stipendijní (stident)
studování, učenost, vzdělanost
scholarship [ˈskɒləʃɪp]
jedn. číslo: scholarship, množ. číslo: scholarships
Dostal jsem stipendium na Yale.
I've got a...
Jedním z problémů sportovních stipendií je to, že jsou velmi drahé.
One problem with...
Pro získání stipendia musí studenti splnit všechna kritéria.
Students must meet...
Toto stipendium je určeno studentům, kteří studují přírodní vědy a technologie, ale neomezuje se pouze na tyto obory.
This scholarship is...
Její skvělé studijní výsledky jí vynesly stipendium.
The brilliance of...
19/20
+
směrnice, zásady
instrukce, pokyny, návod
vodítko
guideline [ˈgaɪdˌlaɪn]
jedn. číslo: guideline, množ. číslo: guidelines
Dostali přesné pokyny, aby se zabránilo úniku informací.
They were given...
Používejte tento text jako návod, ale můžete i improvizovat.
Use this text...
Stravovací pokyny doporučují vyvážený příjem ovoce a zeleniny.
The dietary guidelines recommend a balanced intake of fruits and vegetables.
20/20
+
sporný, kontroverzní
controversial [ˌkɒntrəˈvɜːʃəl]
Komise učinila kontroverzní rozhodnutí.
The commission made...
Jeho názory jsou velmi kontroverzní.
His views are...
Opoziční strana vyzvala k uspořádání referenda o kontroverzním novém daňovém zákonu.
The opposition party...
Novinový článek měl poznámku pod čarou, aby objasnil kontroverzní tvrzení.
The newspaper article had a footnote to clarify a controversial statement.
Kontroverzní prohlášení politika vyvolalo v médiích hysterii.
The politician's controversial...
Přesvědčivá argumentace pomohla zvrátit veřejné mínění o této kontroverzní otázce.
The persuasive argument...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X