460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
9
10
11
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
výsada, privilegium
čest, pocta
privilege [ˈprɪvɪlɪdʒ]
jedn. číslo: privilege, množ. číslo: privileges
Dobrá zdravotní péče by měla být našim právem a ne privilegiem.
Good health care should be our right and not a privilege.
Parkování v této ulici je výsadou rezidentů.
Parking in this street is the privilege of the residents.
Vydali jsme výnos, který ruší zvláštní výsady pro vládní úředníky.
We have issued...
2/20
+
přenos, přenášení (signálu)
vysílání (televize)
převodovka
transmission [trænzˈmɪʃən]
jedn. číslo: transmission, množ. číslo: transmissions
Cookies se nepoužívají pro přenos informací osobní povahy.
Cookies are not used for the transmission of information of a personal nature.
Převodovka potřebovala jen menší seřízení.
The transmission only...
Chcete manuální nebo automatickou převodovku?
Do you want...
Nedostatkem je relativně pomalá rychlost přenosu dat.
The shortcoming is...
1. ledna 2009 byl zahájen pilotní projekt elektronického celního odbavení.
A pilot project...
3/20
+
nevyhnutelný, neodvratný, neodvratitelný
inevitable [ɪnˈevɪtəbəl]
Kompromis bude během jednání nevyhnutelný.
The compromise would be inevitable during negotiations.
Je to považováno za nevyhnutelnou součást jejich života.
It is seen as an inevitable part of their life.
Rozvoj cestovního ruchu je nevyhnutelný.
The march of tourism is inevitable.
4/20
+
mandát, zmocnění
nařízení, směrnice
pověřit, dát příkaz
mandate [ˈmændeɪt]
jedn. číslo: mandate, množ. číslo: mandates, přít. prostý: mandate, 3. os. j. č.: mandates, průb. čas: mandating, prostý min.: mandated, příčestí min.: mandated
Někdy si prezident myslí, že má větší mandát, než ve skutečnosti má.
Sometimes a President...
Máme mandát od členů odborů pokračovat ve stávce.
We have a...
5/20
+
nápor, (nadměrná) zátěž
vypětí, stres, napětí
natažení, namožení
přepínat, přetěžovat
namoci si, natáhnout si (sval)
snažit (se), namáhat se
druh, rod
strain [streɪn]
jedn. číslo: strain, množ. číslo: strains, přít. prostý: strain, 3. os. j. č.: strains, průb. čas: straining, prostý min.: strained, příčestí min.: strained
Je to potenciálně závažný nápor pro naši produktivitu.
It is a...
Vztah mezi mnou a Lily je poněkud napjatý.
Relation between me...
Toto zatěžuje páteř člověka takovým způsobem, že to v průběhu času může vést k bolesti zad a krku.
It strains a...
Vědci prokázali vznik nové mutace koronaviru.
Scientists have proven...
Když máte zelí uvařené, sceďte vodu přes cedník.
When you've boiled...
Přebytečnou tekutinu sceďte.
Strain off any...
6/20
+
přijetí (zákona)
převzetí (zvyků)
osvojení, adopce
pořízení
adoption [əˈdɒpʃən]
jedn. číslo: adoption, množ. číslo: adoptions
Vždy to něco stálo, pokud jste si pořizovali něco mezi prvními.
There's always been...
Poté se stala bezdomovkyní a musela dát své dítě k adopci.
Then she became homeless and had to give her child up for adoption.
To, že přijala náš návrh, považuji za významný úspěch.
I consider her...
Adopce je zdlouhavý proces.
Adoption is a...
7/20
+
ohnout se, sehnout se
ohnout se dolů, sehnout se dolů
bend down [bend daʊn]
přít. prostý: bend down, 3. os. j. č.: bends down, průb. čas: bending down, prostý min.: bent down, příčestí min.: bent down
Bolí to jen, když se sehnu dolů.
It hurts only...
Sehnul jsem se a zavázal si tkaničku.
I bent down...
8/20
+
mechanický
strojový
technicky nadaný
mechanismus
mechanical [mɪˈkænɪkəl]
jedn. číslo: mechanical, množ. číslo: mechanicals
Naviják je mechanické zařízení, které se používá k navíjení lana.
A winch is...
Situace se výrazně zlepšila v klíčových odvětvích jako je strojírenství a chemický průmysl.
The situation has...
Dostal vůz smyk kvůli mechanickému problému nebo chybě řidiče?
Did the car...
9/20
+
výkonný ředitel, výkonná ředitelka
generální ředitel, generální ředitelka
ceo [siː.iːˈəʊ]
jedn. číslo: ceo, množ. číslo: ceos
Walker je nyní výkonným ředitelem velké společnosti.
Walker is a...
Nový výkoný ředitel společnosti byl jmenován v druhé polovině roku 2020.
A new CEO...
Nový generální ředitel je odhodlán překonat svého předchůdce.
The new CEO...
Nový generální ředitel společnosti s vervou zaváděl změny v naději, že se mu podaří zvrátit chod firmy.
The company's new...
Skandál vyústil v rezignaci generálního ředitele a následnou restrukturalizaci organizace.
The scandal resulted...
Po tomto skandálu se generální ředitel dostal do nemilosti a musel odstoupit.
After the scandal,...
10/20
+
palestinský
Palestinec, Palestinka
palestinian [ˌpælɪˈstɪnɪən]
jedn. číslo: palestinian, množ. číslo: palestinians
Mezitím pokračovaly izraelsko - palestinské střety na Západním břehu Jordánu.
Meanwhile, Israeli -...
Na konci šedesátých let se Izraelci rozhodli povolit Palestincům pracovat v Izraeli.
In the late...
11/20
+
úzkost, strach, silná obava
anxiety [æŋˈzaɪɪtɪ]
jedn. číslo: anxiety, množ. číslo: anxieties
Virtuální schránka se stala zátěží a pro mnohé zdrojem každodenní úzkosti.
The virtual mailbox...
Let v turbulencích mě dostával do stavu vysoké úzkosti.
The rough flight...
Moje matka byla sužována úzkostí a depresí.
My mom suffered...
Radí lidem, kteří se potýkají s depresí nebo úzkostí.
She counsels people...
Byl jsem ve stavu hluboké úzkosti a nebyly žádné známky toho, že by se to mohlo zlepšit.
I was in...
12/20
+
kvůli, protože
for the sake of [fɔː ðə seɪk əv]
Udělal byste cokoliv kvůli míru.
You'd do anything...
Nakonec, kvůli nám samotným, se s tím budeme muset vyrovnat.
Eventually, for the...
Moji rodiče spolu zůstali jen kvůli dětem.
My parents stayed...
13/20
+
esej, pojednání
slohová práce, kompozice
pokus (o co)
pokusit se, zkusit
essay [ˈeseɪ]
jedn. číslo: essay, množ. číslo: essays, přít. prostý: essay, 3. os. j. č.: essays, průb. čas: essaying, prostý min.: essayed, příčestí min.: essayed
25 esejí v její nové sbírce bylo napsáno v USA a Velké Británii během sedmi let.
The 25 essays...
Byla jsem svědkem toho, že jiní studenti platili za to, aby za ně byly napsány doslova celá pojednání.
I witnessed other...
Učitel požádal studenty, aby před třídou přečetli nahlas své slohové práce.
The teacher asked...
Máma vytáhla svůj psací stroj a já jej použila k napsání mé eseje načisto.
My mom got...
Učitel nabádal studenty, aby se ve svých esejích vyhýbali opakování stejných slov.
The teacher encouraged...
14/20
+
uznání, přijmutí
poznání, rozpoznání
recognition [ˌrekəgˈnɪʃən]
Nahradilo rozpoznávání obličeje palubní vstupenku?
Did facial recognition...
Reklama na internetu je investice do toho, aby naše značka byla známá.
Advertising on internet...
Zatím se většina pozornosti zaměřovala na systémy vizuálního rozpoznávání.
So far, most of the attention has been focused on visual recognition systems.
Není to nic více ani méně než uznání skutečnosti.
It is nothing...
Toto zasloužené vyznamenání je uznáním jeho vynikající profesionální kariéry.
This deserved distinction...
Hlasitý hluk může zmást rozpoznávací systémy robota.
The loud noise...
Technologie pro rozpoznávání obličeje skenuje oči, uši, nos, ústa a tvar brady.
Facial recognition technology...
15/20
+
bílkovina, protein
protein [ˈprəʊtiːn]
jedn. číslo: protein, množ. číslo: proteins
Tento hormon stimuluje dělení buněk a syntézu proteinů v kostních buňkách.
This hormone stimulates...
Sójové boby jsou velmi bohaté na bílkoviny.
Soybeans are very...
Každý gram bílkovin nebo sacharidů, který sníte, obsahuje 4 kalorie.
Each protein or...
16/20
+
schopný, způsobilý
capable [keɪpəbəl]
2. stupeň: more capable, 3. stupeň: most capable
Víno a pivo jsou schopny do určité míry uspokojit stejné potřeby.
Wine and beer...
Do každého stojanu na kole je možné dát dvě kola.
Each bike rack comes capable to carry two bikes.
Musím najít někoho, kdo je stejně jako já schopen vydržet být dlouhodobě zamilovaný.
I have to...
Tyto nově zbraně mohou způsobit ošklivá zranění.
These new weapons are capable of inflicting nasty injuries.
Netušíš, čeho je schopen roj rozzuřených včel.
You have no...
17/20
+
výrobce, tvůrce, zhotovitel
stvořitel
maker [ˈmeɪkə]
jedn. číslo: maker, množ. číslo: makers
Sám jsi tvůrce vlastního osudu.
You are the...
Malá firma v České republice se stala největším světovým výrobcem vinylových desek.
A small company...
18/20
+
kritérium
měřítko
criteria [kraɪˈtɪriə]
jedn. číslo: criteria, množ. číslo: criterions
Pro získání stipendia musí studenti splnit všechna kritéria.
Students must meet...
Kritéria dále dopředu stanoví postup podání žádosti o půjčku.
The criteria shall...
Kritéria pro získání potravinových lístků se liší v závislosti na příjmu a velikosti domácnosti.
The eligibility criteria...
19/20
+
postižení, handicap, vada
invalidita
disability [ˌdɪsəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: disability, množ. číslo: disabilities
Může to být použito jako nástroj pro určení závažnosti postižení.
It can be...
Mnoho lidí se zdravotním postižením není schopno pracovat samostatně.
Many people with disabilities are unable to work alone.
V tomto článku prozkoumáme, jak pracovat s lidmi s vývojovým postižením.
In this article,...
Takže nebude mít žádné vývojové problémy nebo postižení, že?
So she won't...
20/20
+
komise, výbor
zakázka
pověření, zmocnění
provize
pověřit, zadat (zakázkou)
(s)páchání (zločinu) (form.)
commission [kəˈmɪʃən]
jedn. číslo: commission, množ. číslo: commissions, přít. prostý: commission, 3. os. j. č.: commissions, průb. čas: commissioning, prostý min.: commissioned, příčestí min.: commissioned
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
Mark má motivační balíček, dle kterého obdrží 10% provize za každý prodej.
Mark has an incentive package stating that he receives 10% commission on each sale.
Mezitím nadále odmítají navrhnout svého kandidáta pro příští komisi.
Meanwhile, they have...
Pravomoc Evropské komise regulovat hospodářskou soutěž se stále zvyšuje.
The powers of...
Komise učinila kontroverzní rozhodnutí.
The commission made...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X