460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
8
9
10
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
portfolio
album (s fotkami)
sloha, ochranné desky
portfolio [pɔːtˈfəʊlɪəʊ]
jedn. číslo: portfolio, množ. číslo: portfolios
Portfolio každého klienta je šité na míru.
Each client's portfolio is tailor-made.
Chtěl jsem rozšířit mé portfolio akcií.
I wanted to expand the portfolio of my shares.
2/20
+
konzultovat, (po)radit se
nahlédnout, podívat se (do čeho)
consult [kənˈsʌlt]
přít. prostý: consult, 3. os. j. č.: consults, průb. čas: consulting, prostý min.: consulted, příčestí min.: consulted
Než začnu pravidelně cvičit, byla mně doporučena konzultace s praktickým lékařem.
I have been...
Lékaři konzultují s pacienty jejich problémy prostřednictvím video schůzek na dálku.
Doctors consult with...
Pokud máte problém, nahlédněte do příručky.
Consult the manual...
Pokud i nadále cítíte bolest, která téměř vůbec neustupuje, poraďte se s lékařem.
If you continue...
Jedná se o kurz pro absolventy, kteří se připravují na kariéru v oblasti poradenství.
This is a course for graduates who are preparing for a career in consulting.
3/20
+
rys, znak (charakteristický), vlastnost
trait [treɪ]
jedn. číslo: trait, množ. číslo: traits
Naše rysy osobnosti jsou silně spojeny s naším budoucím duševním a fyzickým zdravím a dlouhověkostí.
Our traits are strongly associated with our future mental and physical health and longetivity.
Fyzické vlastnosti jako výška nebo přitažlivost mohou formovat naší osobnost a chování.
Physical traits like height or attractiveness may shape our personalities and behaviours.
Téměř všichni nešťastní lidé mají ve svém nitru jednu určitou osobní vlastnost.
Almost all unhappy people have one specific personality trait within them.
4/20
+
fiskální, daňový, finanční
fiscal [ˈfɪskəl]
Musíme to udělat v současném fiskální roce.
We have to...
Kancléřka stabilizovala ekonomiku přísnou fiskální disciplínou.
The chancellor has...
5/20
+
zřejmě, patrně, jak se zdá, podle všeho
zdánlivě
seemingly [ˈsiːmɪŋlɪ]
Zdánlivě zřejmá odpověď na tyto otázky je "ne", a přesto jsem všechny tyto věci dělal.
The seemingly obvious...
Tyto zdánlivě obrovské problémy jsou mnohem zvládnutelnější, když jsou rozděleny na menší části.
These seemingly giant...
6/20
+
hovězí dobytek, skot
cattle [ˈkætəl]
jedn. číslo: cattle, množ. číslo: -
Viděli jsme stádo skotu pasoucího se na travnaté ploše.
We saw a...
Byli kříženi s jinými plemeny skotu.
They were crossed with other breeds of cattle.
Vesničané mají právo pást svůj dobytek na společné půdě.
Villagers have the...
Tento dobytek je vykrmován na porážku.
These cattle are...
Farmář přišel o několik kusů dobytka v důsledku otravy jedovatými rostlinami.
The farmer lost...
7/20
+
proměnit na/v, přeměnit na
změnit na
turn into [tɜːn ɪntə]
přít. prostý: turn into, 3. os. j. č.: turns into, průb. čas: turning into, prostý min.: turned into, příčestí min.: turned into
Vejce se promění v pulce a pulci se změní na žáby.
The eggs turn...
Dnešek se rychle změní na včerejšek.
Today soon turns into yesterday.
Sníh začal tát a proměnil se ve špinavou, šedou břečku.
Snow has started...
Kvůli stresu z práce jsem se pomalu měnil v alkoholika.
I was slowly...
Veletržní pavilon se proměnil v provizorní nemocnici.
The trade fair...
Pramínek se nedávno proměnil v dravý proud.
A trickle has recently turned into a torrent.
8/20
+
tu a tam
občas, příležitostně
periodicky
every now and then [ˈevrɪ naʊ ənd ðen]
Tu a tam si obléknu bundu a kalhoty, které jsem na sobě nějaký čas neměl.
Every now and...
Rád si občas zapálím doutník.
I like to...
9/20
+
student 1. ročníku
prvák, začátečník
začátečnický, nezkušený
freshman [ˈfreʃmən]
jedn. číslo: freshman, množ. číslo: freshmen
Když jsem byl prvák, cítil jsem se bezradně.
When I was...
Stalo se to poté, co jsem dokončil první ročník.
It happened after...
10/20
+
elegance, ladnost, půvab, grácie
důstojnost
zdobit, zkrášlovat
milost, milosrdenství (boží)
šarm
grace [greɪs]
jedn. číslo: grace, množ. číslo: graces, přít. prostý: grace, 3. os. j. č.: graces, průb. čas: gracing, prostý min.: graced, příčestí min.: graced
Přijali svou porážku s grácií.
They accepted their...
Některé potraviny se vyznačují nádhernými barvami.
Some foods are...
Tohle všechno máme jen z milosti Boží.
We only have...
11/20
+
teologie
theology [θɪˈɒlədʒɪ]
jedn. číslo: theology, množ. číslo: theologies
Studoval jsem teologii na vysoké škole.
I studied theology...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
12/20
+
podkopat
podrývat, podrýt, oslabit
mařit, hatit
undermine [ˌʌndəˈmaɪn]
přít. prostý: undermine, 3. os. j. č.: undermines, průb. čas: undermining, prostý min.: undermined, příčestí min.: undermined
Zpomaluje jí to a podkopává to její sebedůvěru.
It slows her...
Podkopává morální základy demokracie.
He undermines the moral foundations of democracy.
Nemohou podkopávat územní celistvost našeho státu.
They cannot undermine...
13/20
+
radiace, záření
vyzařování, sálání
radiation [ˌreɪdɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: radiation, množ. číslo: radiations
Ottova přesná radiační měření přispěla k formulaci Planckova zákona o radiaci.
Otto's precision radiation measurements contributed to the formulation of Planck's radiation law.
Rentgenové záření není bezpečné, protože vystavování se záření může způsobit buněčné mutace.
X-rays aren't safe because radiation exposure can cause cell mutations.
Ozónová díra umožňuje radiaci projít atmosférou na zemský povrch.
The hole in...
14/20
+
infrastruktura
infrastructure [ˈɪnfrəˌstrʌktʃə]
jedn. číslo: infrastructure, množ. číslo: infrastructures
Náš vývojový tým vytváří a provozuje aplikace, které běží na dynamické nebo rozsáhlé infrastruktuře.
Our development team...
Vláda přikládá rozvoji infrastruktury velkou důležitost.
The government attaches a lot of importance to infrastructure development.
Město investuje do nové infrastruktury, aby podpořilo lepší mobilitu cyklistů.
The city is...
Vláda investovala do čističek odpadních vod, aby zlepšila životní podmínky.
The government has...
Chátrání naší infrastruktury musíme řešit dříve, než se stane závažným problémem.
We need to...
15/20
+
vládnout (komu/čemu) (lidu, zemi ap.)
řídit (organizaci ap.)
ovládat, určovat (situaci ap.)
govern [ˈgʌvən]
přít. prostý: govern, 3. os. j. č.: governs, průb. čas: governing, prostý min.: governed, příčestí min.: governed
Nedokázal jsem ovládat moji náladu.
I couldn't govern...
John řekl, že jeho koalice je připravena řídit naši zemi na příštích pět let.
John said his...
Vláda změnila pravidla, která určují nárok na dávky v nezaměstnanosti.
The government has...
16/20
+
pustina, divočina, planina, samota
wilderness [ˈwɪldənɪs]
jedn. číslo: wilderness, množ. číslo: wildernesses
Je to rozsáhlá pustina a jedna z nejméně prozkoumaných oblastí.
It's a vast...
Po několika letech v divočině se vrátil do města.
After several years...
Kolonisté neúnavně pracovali na budování svých nových domovů v divočině.
The colonists worked...
17/20
+
strukturální
konstrukční, stavební, (stav ap.)
statický (poškození ap.)
structural [ˈstrʌktʃərə]
Strukturální reformy jsou za současné vlády nepravděpodobné.
Structural reforms are...
Bouře způsobila menší poškození konstrukce mého domu.
The storm caused...
Karosérie potřebuje značné konstrukční zpevnění.
The bodywork needs...
Statika budovy byla po zemětřesení porušená.
The building's structural...
18/20
+
tradičně
traditionally [trəˈdɪʃənəlɪ]
Africké kmeny byly tradičně ovládány radou starších.
African tribal societies...
Metody testování softwaru se tradičně dělí na testování způsobem bílé a černé skříňky.
Software testing methods...
Král tradičně jmenuje svého nástupce.
The king traditionally...
Dlouhé vlasy byly tradičně považovány za znak ženskosti.
Long hair was...
O ženách se tradičně předpokládá, že jsou dobré v dělání více věcí současně.
Women are traditionally...
19/20
+
oznámení, ohlášení
prohlášení
announcement [əˈnaʊnsmənt]
jedn. číslo: announcement, množ. číslo: announcements
Z vašeho tiskového oznámení jsme pochopili, že zakazujete všechny společenské akce.
We understand from...
Jeho prohlášení mělo dramatický dopad na ceny akcií.
His announcement had...
Toto oznámení je jemným pobídnutím vývojářů, aby přešli na novou verzi.
The announcement is...
20/20
+
bojovník, válečník
warrior [ˈwɒrɪə]
jedn. číslo: warrior, množ. číslo: warriors
Věřím, že jsem v minulém životě byl římským válečníkem.
I believe that...
Báseň vypráví o činech slavného válečníka.
The poem tells...
Kovář se specializoval na výrobu brnění na zakázku pro rytíře a válečníky.
The blacksmith specialized...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X