440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
106
107
108
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
opravdu, opravdově, skutečně
upřímně
genuinely [ˈdʒenjʊɪnlɪ]
Jeff skutečně věří, že většina politiků je neúplatná.
Jeff genuinely believes that most politicians are incorruptible.
Byl jsem upřímně potěšen tvým darem.
I was genuinely pleased with your gift.
2/20
+
způsobit (újmu)
uštědřit, zasadit (ránu)
uložit (pokutu)
inflict [ɪnˈflɪkt]
přít. prostý: inflict, 3. os. j. č.: inflicts, průb. čas: inflicting, prostý min.: inflicted, příčestí min.: inflicted
Tyto nově zbraně mohou způsobit ošklivá zranění.
These new weapons are capable of inflicting nasty injuries.
Úspěšná operace by vyžadovala dobytí města, aniž by byla způsobena škoda.
A successful operation...
Rány byly způsobeny špičatým kovovým předmětem.
The wounds were inflicted with a pointed metal object.
Zranění si způsobil sám a bylo důsledkem jeho lehkovážného chování.
His injuries were...
3/20
+
přivlastnění si, přisvojení si (bez dovolení) (form.)
finanční prostředky, vyhrazená částka (form.)
vyvlastnění
přidělení prostředků
appropriation [əˌprəʊprɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: appropriation, množ. číslo: appropriations
Někteří lidé se snažili obhajovat britské přivlastnění si antických řeckých soch.
Some people tried to defend the British appropriation of ancient Greek sculptures.
Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na veřejné služby.
This appropriation is...
4/20
+
batoh, ruksak
jít na túru, trampovat, cestovat (s batohem)
backpack [ˈbækˌpæk]
jedn. číslo: backpack, množ. číslo: backpacks, přít. prostý: backpack, 3. os. j. č.: backpacks, průb. čas: backpacking, prostý min.: backpacked, příčestí min.: backpacked
Dala si batoh na záda.
She put the...
Když jsme byli mladší, cestovali jsme s batohy po celé Evropě.
When we were...
Vždy nosím v batohu mapu a kompas.
I always carry a map and compass in my backpack.
5/20
+
vedení, vládnutí (v zemi ap.)
řízení, správa (firmy ap.)
governance [ˈgʌvənəns]
jedn. číslo: governance, množ. číslo: governances
Jednoduše řečeno, vládnutí je to, co vlády dělají.
Simply put, governance...
Řízení může být demokratické nebo diktátorské.
Governance can be...
6/20
+
udělit slovo (na jednání)
dát slovo, předat slovo
give the floor [gɪv ðə flɔː]
přít. prostý: give the floor, 3. os. j. č.: gives the floor, průb. čas: giving the floor, prostý min.: gave the floor, příčestí min.: given the floor
Dávám vám slovo, pane ministře.
I give the...
V zájmu vyváženého zastoupení nyní předávám slovo druhé straně.
Now, for reasons...
7/20
+
zřetelný, výrazný, zřejmý
(o)značený
marked [mɑːkt]
Potřebujeme mapu ve vhodném měřítku, na které budou vyznačeny hrady.
We need a map in an appropriate scale on which the castles are marked.
Je zde výrazný rozdíl mezi denními a nočními teplotami.
There is a...
Kromě toho je mezi nimi výrazný nedostatek vzájemné úcty.
Furthermore, there is...
Tato mapa má vrstevnice vyznačené v rozestupech 50 m.
This map has...
Obsazená parkovací místa byla označena cedulemi s rezervací.
The occupied parking...
8/20
+
posedlý, poblázněný (čím)
obsessed [əbˈsest]
Deprese je ošidná pro někoho, jako jsem já, která je posedlá tím, mít vše pod kontrolou.
Depression is tricky...
Jsem posedlý mým novým projektem.
I'm obsessed with...
Proč jsou lidé tak posedlí penězi?
Why are people...
9/20
+
užitý, aplikovaný
applied [əˈplaɪd]
Před dvěma roky získala doktorát z aplikované matematiky.
She received her...
Tato operace vyžaduje znalost mnoha dalších aplikovaných oborů.
This operation requires...
10/20
+
obřad, rituál (náboženský)
rite [raɪt]
jedn. číslo: rite, množ. číslo: rites
Musíš projít přijímacím rituálem, než se staneš plnohodnotným členem.
You have to...
Tyto tradiční obřady vykonávají pouze muži.
These traditional rites...
11/20
+
vydávat se (za koho/ za co)
přejít, pominout, odeznít
pass off [pɑːs ɒf]
přít. prostý: pass off, 3. os. j. č.: passes off, průb. čas: passing off, prostý min.: passed off, příčestí min.: passed off
Bolest byla z počátku silná, ale brzy pominula.
The pain was...
Nemůžu uvěřit, že se snaží vydávat tyto hovadiny za umění.
I can't believe she's trying to pass off this crap as art.
12/20
+
protichůdný, odporující si (navzájem)
konfliktní, znepřátelený
conflicting [kənˈflɪktɪŋ]
Už jsem slyšel mnoho protichůdných rad ohledně správného způsobu, jak udělat dřep.
I've heard a...
Dával mně navzájem si odporující odpovědi.
He gave me...
Mezinárodní organizace jmenovala prostředníka, aby pomohl zprostředkovat jednání mezi znepřátelenými státy.
The international organization...
13/20
+
věrohodný, uvěřitelný, možný
přesvědčivý (argument ap.)
plausible [ˈplɔːzəbəl]
Napsal scénář, který je docela věrohodný.
He wrote a...
Musíme mít přesvědčivý důvod, abychom tento strom mohli pokácet.
We must have...
14/20
+
usměvavý, usmívající se
smiling [ˈsmaɪlɪŋ]
Laskavě se na mě usmívala.
She was smiling...
Navenek se usmívala, ale uvnitř byla naštvaná.
She was smiling on the outside but angry on the inside.
Přikyvovala a usmívala se.
She was nodding...
Snímky zobrazují dvě děti, které se usmívají a kouří doutníky.
The snapshots showed...
15/20
+
kočár, drožka, fiakr (tažený koňmi)
vůz, vagón (osobní) (BrE)
doprava, dovoz (BrE)
vozík, jezdec (u stroje)
carriage [ˈkærɪdʒ]
jedn. číslo: carriage, množ. číslo: carriages
Projeli jsme parkem v kočáru taženém koňmi.
We rode through...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
Kůň měl na sobé postroj z kůže, aby mohl táhnout kočár.
The horse was...
16/20
+
nepříjemný
znepokojený, neklidný, nepokojný
rozpačitý, nejistý, nesvý
znepokojivý, znepokojující
nesnadný
uneasy [ʌnˈiːzɪ]
2. stupeň: uneasier, 3. stupeň: uneasiest
Mám nepříjemný pocit, že mě stále sledují.
I have the...
Lidé v pohraničí jsou znepokojení.
The people of...
Vypadáš neklidně.
You look uneasy.
17/20
+
malicherný, přízemní, úzkoprsý
narrow-minded [ˈnærəʊ ˈmaɪndɪd]
Nikdy nebudu tak malicherný jako můj otec.
I will never...
Jeho postoj je přízemní a necitlivý.
His attitude is...
18/20
+
úžasný, udivující, ohromující
neuvěřitelný, překvapující
průb. čas slovesa udivit, ohromit
astonishing [əˈstɒnɪʃɪŋ]
Dustin podal ve svém posledním filmu úžasný výkon.
Dustin gave an...
Kareniny znalosti starořeckých mincí jsou neuvěřitelné.
Karen's familiarity with...
19/20
+
masakr, hromadné zabíjení
(z)masakrovat
massacre [ˈmæsəkə]
jedn. číslo: massacre, množ. číslo: massacres, přít. prostý: massacre, 3. os. j. č.: massacres, průb. čas: massacring, prostý min.: massacred, příčestí min.: massacred
Pachatelé masakru musí být postaveni před soud jako váleční zločinci.
The perpetrators of...
Druhý tým nás v sobotu opravdu zmasakroval.
The other team...
20/20
+
obnovení, opětovné započetí
prodloužení (platnosti ap.)
obnova, obroda
renewal [rɪˈnjuːəl]
jedn. číslo: renewal, množ. číslo: renewals
Kdy dojde k prodloužení mé smlouvy?
When does my...
V mnoha regionech byly zavedeny programy obnovy měst.
Urban renewal programs...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X