460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
107
108
109
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
příkop, výkop
rýha (odvodňovací ap.)
zákop (voj.)
trench [trentʃ]
jedn. číslo: trench, množ. číslo: trenches
Vykopal jsem příkop kolem stanu, abych zabránil vnikání dešťové vody.
I dug a trench around the tent to keep rainwater from getting in.
Musíme se dostat zpět do zákopů.
We have to get back in the trenches.
2/20
+
poradní, konzultační
poradenství
consulting [kənˈsʌl.tɪŋ]
Poskytujeme konzultační a poradenské služby pro matky samoživitelky.
We provide consulting and advisory services for single mothers.
Jedná se o kurz pro absolventy, kteří se připravují na kariéru v oblasti poradenství.
This is a course for graduates who are preparing for a career in consulting.
Naše společnost nabízí širokou škálu služeb, mimo jiné poradenství, marketing a vývoj webových stránek.
Our company offers...
Proč přijímali opatření bez konzultace se zbytkem týmu?
Why were they taking action without consulting the rest of the team?
3/20
+
(za)pískat (si), (za)hvízdat
píšťalka
hvízdnutí, hvizd, písknutí
prozradit, napráskat (slang.)
whistle [ˈwɪsəl]
jedn. číslo: whistle, množ. číslo: whistles, přít. prostý: whistle, 3. os. j. č.: whistles, průb. čas: whistling, prostý min.: whistled, příčestí min.: whistled
Prosím, přestaň pískat tak hlasitě.
Please stop blowing...
Pískal si melodii a ťukal si do rytmu.
He whistled the...
Nick si potichu pohvizdoval.
Nick was whistling...
Ronaldo střelil vyrovnávací bránku těsně před závěrečným hvizdem.
Ronaldo scored the...
Chystal se to prásknout.
He was going...
4/20
+
privilegovaný, zvýhodněný, vyvolený
důvěrný, tajný (informace)
výsadní
privileged [ˈprɪvɪlɪdʒd]
Pouze několik vyvolených si může dovolit soukromé vzdělání.
Only the privileged...
Můžete nastavit přístupová práva pro ty, kteří budou mít výsadní přístup k těmto informacím.
You can set...
5/20
+
skvrna, flek
zašpinit, znečistit, poskvrnit
udělat skvrny (na čem)
barvení, obarvit, zbarvit
mořidlo (na dřevo)
stain [steɪn]
jedn. číslo: stain, množ. číslo: stains, přít. prostý: stain, 3. os. j. č.: stains, průb. čas: staining, prostý min.: stained, příčestí min.: stained
Jak odstranit krvavé skvrny z oblečení?
How to remove...
Na koberci byla tmavě hnědá skvrna.
There was a...
Biolog obarvil vzorek předtím, než si ho prohlédl mikroskopem.
The biologist stained...
Tyto skvrny nelze snadno setřít.
These stains cannot...
Skvrna na jejích šatech byla strašně nápadná.
The stain on...
Je na podšálku prasklina, nebo je to jen skvrna?
Is there a...
6/20
+
vlhký, navlhlý, zvlhlý
mokvající (rána)
moist [mɔɪst]
2. stupeň: moister, 3. stupeň: moistest
Zabalte klas kukuřice do vlhké utěrky a položte na talíř.
Wrap the ear of corn in the moist towel, and place on a plate.
Bakterie se rychle množí v teplých a vlhkých podmínkách.
The bacteria multiply...
7/20
+
tvrdý papír, čtvrtka
sturdy paper [ˈstɜːdɪ ˈpeɪpə]
jedn. číslo: sturdy paper, množ. číslo: sturdy papers
Jak je možné vyrobit obálku ze čtvrtky?
How is it...
Tyto kornouty z tvrdého papíru jsou velmi odolné a 100% recyklovatelné.
These sturdy paper...
8/20
+
nabrat, vzít (do dlaní ap.)
naběračka, (velká) lžíce
lopatka (na zmrzlinu)
sólokapr, nejnovější zpráva (v novinách)
kopeček (zmrzliny)
scoop [skuːp]
jedn. číslo: scoop, množ. číslo: scoops, přít. prostý: scoop, 3. os. j. č.: scoops, průb. čas: scooping, prostý min.: scooped, příčestí min.: scooped
Mark nabral písek do kbelíčku.
Mark scooped the...
Můžeš použít tuhle lopatku na servírování zmrzliny.
You can use...
Rychle si uvědomili, že mají příležitost získat sólokapra.
They quickly recognized...
9/20
+
zadržení, zadržování, retence
zachování, udržení (si) koho / čeho
zapamatování (si) (schopnost)
retention [rɪˈtenʃən]
jedn. číslo: retention, množ. číslo: retentions
OSN bude hlasovat o zachování sankcí vůči Iráku.
The UN will...
To může mít vliv na najímání, propouštění nebo udržení lidí.
It may influence...
10/20
+
odložit, odsunout (na později)
postpone [pəʊstˈpəʊn]
přít. prostý: postpone, 3. os. j. č.: postpones, průb. čas: postponing, prostý min.: postponed, příčestí min.: postponed
Rozhodli jsme se odložit naše investice až po volbách.
We decided to...
Pokud jste se nakazil chřipkou, měl byste operaci odložit nejméně o dva týdny.
If you have...
Prší, což nejspíš znamená, že zápas bude odložen.
It's raining, which...
Odložila svoji nadcházející cestu do Bruselu.
She has postponed...
Akce byla pro malý zájem odložena na neurčito.
The event has...
11/20
+
vybrat (si), zvolit (si)
rozeznat, (roz)poznat, určit
pick out [pɪk aʊt]
přít. prostý: pick out, 3. os. j. č.: picks out, průb. čas: picking out, prostý min.: picked out, příčestí min.: picked out
Mohl bys mně pomoci vybrat žluté kousky?
Could you help...
Pokusila se určit melodii písně, kterou slyšela v rádiu.
She tried to...
12/20
+
bezmocný, bezradný
helpless [ˈhelpləs]
Nejhorší na tom je, že jsme bezmocní cokoliv změnit.
The worst part...
Znechucuje mě, když si představím někoho, kdo ubližuje bezmocnému zvířeti.
It makes me...
13/20
+
chodník, pěšina, stezka
dráha (med.)
cesta (k úspěchu)
způsob (řešení)
pathway [ˈpɑːθˌweɪ]
jedn. číslo: pathway, množ. číslo: pathways
Doufám, že to může pomoci otevřít nové cesty pro mladé talenty.
I hope it...
Předložili novou legislativu, která stanovuje způsob, jak řešit sousedské spory ohledně stromů.
They passed new...
14/20
+
vylepšit, zlepšit, zlepšovat
zdokonalit, zdokonalovat
(z)kultivovat, (vy)pilovat (k dokonalosti)
(pro)čistit, rafinovat
upřesnit
refine [rɪˈfaɪn]
přít. prostý: refine, 3. os. j. č.: refines, průb. čas: refining, prostý min.: refined, příčestí min.: refined
Chyběla jim touha zdokonalovat svůj vrozený talent a inteligenci.
They lacked the...
Surová ropa je průmyslově rafinována tak, že se oddělí nežádoucí prvky.
Crude oil is...
Byli jsme požádáni, abychom dále upřesnili náš požadavek.
We were asked...
15/20
+
ukládat, uložit (jako povinnost)
zavázat (se), zavazovat (se)
donucovat, být nucen
být povinen
oblige [əˈblaɪdʒ]
přít. prostý: oblige, 3. os. j. č.: obliges, průb. čas: obliging, prostý min.: obliged, příčestí min.: obliged
Správce majetku je povinen přinést veškerou důležitou dokumentaci.
The administrator of...
Lidé, kteří si nemohou najít čas na rekreaci, jsou dříve či později nuceni najít si čas na nemoc.
People who cannot...
Mít povinnost prohlašovat, že obloha je růžová, aby vaše životní úroveň byla zachována, je emocionálně vyčerpávající.
Being obliged to...
16/20
+
stepování
tap dancing [tæp ˈdɑːnsɪŋ]
V této taneční škole se vyučuje stepování.
Tap dancing is...
Začal jsem navštěvovat kurz a chtěl se stát stepařem.
I started a...
17/20
+
rychlost (pohybu nebo změny)
průtoková rychlost
velocity [vɪˈlɒsɪtɪ]
jedn. číslo: velocity, množ. číslo: velocities
Nedokážeme náš produkt vyrábět takovou rychlostí, abychom uspokojili poptávku.
We can't produce...
Měli bychom zvolit digestoř nad sporák s dostatečnou průtokovou rychlostí vzduchu.
We should choose...
18/20
+
odradit, odstrašit
deter [dɪˈtɜː]
přít. prostý: deter, 3. os. j. č.: deters, průb. čas: deterring, prostý min.: deterred, příčestí min.: deterred
Nesmíš se nechat odradit prvními nezdary.
You mustn't be...
Bezpečnostní kamera byla nainstalována tak, aby odradila lidi od krádeže.
The security camera...
Zastánci trestu smrti tvrdí, že odrazuje vrahy od páchání trestných činů.
Supporters of the...
Náhrady škody jsou navrženy tak, aby trestaly a odrazovaly od nesprávného počínání.
Punitive damages are...
19/20
+
astma, dušnost (med.)
asthma [ˈæsmə]
jedn. číslo: asthma, množ. číslo: asthmas
Moje matka dostala astma poté, co jsem se narodil.
My mother got...
Poté co se nadýchala kouře z kamen, dostala astmatický záchvat.
She suffered from...
Astma je porucha funkce dýchacího systému, v podstatě zánět plic.
Asthma is a...
20/20
+
balet
ballet [ˈbæleɪ]
jedn. číslo: ballet, množ. číslo: ballets
Můj otec si myslel, že je neobvyklé, aby se chlapec zajímal o balet.
My father thought...
Podařilo se mi sehnat dvě vstupenky na balet.
I managed to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X