460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
11
12
13
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
trs, chomáč
banda, part(ičk)a, skupina (lidí) (hovor.)
hromada, spousta, hodně
(na)řasit (se)
bunch [bʌntʃ]
jedn. číslo: bunch, množ. číslo: bunches, přít. prostý: bunch, 3. os. j. č.: bunches, průb. čas: bunching, prostý min.: bunched, příčestí min.: bunched
Tito chlapi vydělávají hromadu peněz v podstatě za nic.
Those guys make a whole bunch of money for doing pretty much nothing.
Minulý rok jsem viděl spoustu místních rýžovat v řece zlato.
I saw a...
Bylo mi řečeno, že musím podstoupit řadu extrémně invazivních lékařských testů.
I was told...
2/20
+
sázka, vsazené peníze
podíl (kapitálový)
kůl, sloupek (plotu)
kolík (zatlučený do země)
vsadit
kůl (k upálení), hranice
stake [steɪk]
jedn. číslo: stake, množ. číslo: stakes, přít. prostý: stake, 3. os. j. č.: stakes, průb. čas: staking, prostý min.: staked, příčestí min.: staked
Je největším akcionářem ve společnosti s podílem více než 15%.
He is the biggest shareholder in the comapny, with a stake of more than 15%.
Plán restrukturalizace předpokládá prodej menšinového podílu v naší společnosti.
The restructuring plan...
V sázce je budoucnost lidstva.
The future of...
3/20
+
kanadský
Kanaďan(ka)
canadian [kəˈneɪdɪən]
jedn. číslo: canadian, množ. číslo: canadians
Kanaďané mají velmi zvláštní zdanění, pokud jde o víno.
The Canadians have a very special taxation as far as wine is concerned.
Francouzština je mateřským jazykem přibližně 7,2 milionu Kanaďanů.
French is the...
Zubní péče je příliš drahá pro mnoho Kanaďanů se středním příjmem.
Dental care is...
Jednotky 1. kanadské pěší divize se vylodily v prosinci 1939.
The troops of...
4/20
+
ústavní
konstituční
constitutional [ˌkɒnstɪˈtjuːʃənəl]
jedn. číslo: constitutional, množ. číslo: constitutionals
V Evropě existuje několik konstitučních monarchií.
There are several...
Senát může pouze pozdržet ústavní novely o 180 dní.
The Senate can only delay constitutional amendments for 180 days.
Nejvyšší soud již dříve rozhodl, že vláda nemůže zrušit ústavní práva.
The Supreme Court...
5/20
+
soudní spor, soudní proces
žaloba
lawsuit [ˈlɔːsuːt]
jedn. číslo: lawsuit, množ. číslo: lawsuits
Obě společnosti urovnaly svůj soudní spor.
Both companies settled...
Pan Braun podal žalobu v Austinu v Texasu, kde pan Black žije a pracuje.
Mr Brown filed...
6/20
+
tkáň (živočišná)
pletivo (rostlinné)
papírový kapesník
hedvábný papír
tkanina
tissue [ˈtɪʃuː]
jedn. číslo: tissue, množ. číslo: tissues
Epitelové tkáně jsou tvořeny buňkami, které pokrývají povrchy orgánů.
The epithelial tissues...
Otři si nos papírovým kapesníkem.
Wipe your nose...
Nervy jsou chráněny tenkými pouzdry z tukové tkáně.
The nerves are...
7/20
+
poradce, rádce
právní zástupce, obhájce (AmE)
counselor [ˈkaʊnsələ]
jedn. číslo: counselor, množ. číslo: counselors
Doktor mně navrhl, abych navštívila poradce, který mi pomůže snížit moji váhu.
The doctor suggested...
Naše škola má nyní poradce, který pomáhá studentům s jejich problémy.
Our school now...
8/20
+
pobídka, podnět, stimul, motivace
podněcující, stimulující
incentive [ɪnˈsentɪv]
jedn. číslo: incentive, množ. číslo: incentives
Mark má motivační balíček, dle kterého obdrží 10% provize za každý prodej.
Mark has an incentive package stating that he receives 10% commission on each sale.
Bonusové platby jsou motivací k usilovnější práci.
Bonus payments provide...
9/20
+
scénář
možnost, možný vývoj
scenario [sɪˈnɑːrɪˌəʊ]
jedn. číslo: scenario, množ. číslo: scenarios
Diplomat EU vyjádřil vážné znepokojení kvůli scénáři bez dohody.
EU diplomat expressed...
Konfigurace podchycuje běžné scénáře pro určování polohy a chování při posouvání.
The configuration capture...
Napsal scénář, který je docela věrohodný.
He wrote a...
10/20
+
vzájemný, oboustranný
společný (pro dva)
mutual [ˈmjuːtʃʊəl]
Nikdy si nepomyslíte, že se vám to může stát, alespoň ne v počátečním stádiu oboustranné lásky.
You never think...
Kromě toho je mezi nimi výrazný nedostatek vzájemné úcty.
Furthermore, there is...
Je potřeba více vzájemné úcty mezi rodiči a učiteli.
More mutual esteem...
Rozšířená dohoda nepochybně oživí naši vzájemnou spolupráci.
The enhanced agreement...
Ukončení spolupráce bylo vzájemným rozhodnutím obou společností.
The termination of the partnership was a mutual decision between the two companies.
11/20
+
břemeno, břímě, zatížení
zatížit, zatěžovat
obtěžovat (koho/co) (čím)
burden [ˈbɜːdən]
jedn. číslo: burden, množ. číslo: burdens, přít. prostý: burden, 3. os. j. č.: burdens, průb. čas: burdening, prostý min.: burdened, příčestí min.: burdened
Přenechal břemeno odpovědnosti na svých partnerech.
He put the...
Samotný systém hodnocení představuje zátěž pro učitele základních škol.
The assessment system itself represents a burden for primary school teachers.
Po novém daňovém zatížení by se mnoho dosud bohatých lidí zařadilo do střední třídy.
The new tax...
Virtuální schránka se stala zátěží a pro mnohé zdrojem každodenní úzkosti.
The virtual mailbox...
12/20
+
uklidnit (se), utišit (se) (o člověku)
zklidnit (se), ustálit (se) (o situaci)
calm down [kɑːm daʊn]
přít. prostý: calm down, 3. os. j. č.: calms down, průb. čas: calming down, prostý min.: calmed down, příčestí min.: calmed down
Uklidni se!
Calm down!
Uklidnil mě a já se cítila lépe.
He calmed me...
Uklidněte se a připravte si psací potřeby.
Calm down and...
Thomas se postupně uklidnil a jeho hněv se vytratil.
Thomas gradually calmed...
13/20
+
sál, síň, komnata, velká místnost
sněmovna, komora (parlamentu ap.)
dutina (tělní), komora (oční ap.), komora (srdce)
komorní
chamber [tʃeɪmbə]
jedn. číslo: chamber, množ. číslo: chambers
Lidské srdce má čtyři komory.
The human heart...
Archeologové našli v pohřební komnatě ostatky krále.
Archaeologists found the...
14/20
+
kominík
chimney sweep [ˈtʃɪmnɪ swiːp]
jedn. číslo: chimney sweep, množ. číslo: chimney sweeps
Náš starý komín vyžaduje služby kvalifikovaného kominíka.
Our old chimney...
Zloděj se vydával za kominíka, aby se dostal do domu.
The thief posed...
15/20
+
představovat, znamenat (skutečně)
tvořit, utvářet (co) (z částí celek)
usta(no)vit, zřídit
constitute [ˈkɒnstɪˌtjuːt]
přít. prostý: constitute, 3. os. j. č.: constitutes, průb. čas: constituting, prostý min.: constituted, příčestí min.: constituted
V našem vězení ženy tvoří méně než 20 procent vězňů.
In our jail,...
Takové jednání znamená těžký zločin.
Such action constitutes...
16/20
+
význam
důležitost, významnost
significance [sɪgˈnɪfɪkəns]
Jaký má význam tento symbol?
What is the...
Bylo by ovšem chybou domnívat se, že to byla jen bezvýznamná epizoda.
Yet it may...
Tyto artefakty mají velký náboženský a kulturní význam.
These artifacts are of great religious and cultural significance.
Během tiskové konference se snažil význam skandálu bagatelizovat.
He tried to...
17/20
+
mít (v držení), vlastnit
posednout, ovládat (strach, touha ap.)
possess [pəˈzes]
přít. prostý: possess, 3. os. j. č.: possesses, průb. čas: possessing, prostý min.: possessed, příčestí min.: possessed
Všichni máme různé dovednosti a schopnosti, které lze v pravý čas využít.
We all possess...
Helena byla posedlá žárlivostí.
Helen was possessed...
18/20
+
změna, odchylka, rozdíl
obměna, varianta, variace
kolísání
variation [ˌveərɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: variation, množ. číslo: variations
Tento stereotyp dodržuji každý den beze změny.
I keep to...
Snažíme se předpovědět celosvětové změny teploty pro další a další desetiletí.
We try to...
Je třeba vzít v úvahu sezónní výkyvy teplot.
Seasonal variations in...
19/20
+
útok, přepadení, napadení
ostrá kritika
zaútočit, napadnout, přepadnout
assault [əˈsɔːlt]
jedn. číslo: assault, množ. číslo: assaults, přít. prostý: assault, 3. os. j. č.: assaults, průb. čas: assaulting, prostý min.: assaulted, příčestí min.: assaulted
Můj klient se přiznal k účasti na přepadení.
My client admitted...
Armáda zahájila útok na hlavní město.
The army has...
Jeff tvrdil, že byl agresivně napaden.
Jeff claimed to have been violently assaulted.
20/20
+
skladba, složení (celku)
skladba (hud.)
kompozice
komponování, skládání
composition [ˌkɒmpəˈzɪʃən]
jedn. číslo: composition, množ. číslo: compositions
Měli bychom být informováni o zamýšleném složení naší delegace.
We should be...
Tato skladba byla napsána v tónině C-dur.
The composition was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X