460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
131
132
133
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
observatoř, hvězdárna
pozorovatelna
observatory [əbˈzɜːvətərɪ]
jedn. číslo: observatory, množ. číslo: observatories
Místní observatoř upozornila obyvatele, že zítra přijde sněhová bouře.
The local observatory has alerted residents that a snowstorm is coming tomorrow.
Astronomická pozorování se provádí nejčastěji v observatoři.
Astronomical observations are most often made at the observatory.
Hvězdárna se věnuje studiu a dokumentaci nebeských jevů.
The observatory is...
2/20
+
špatně, nesprávně, chybně
wrongly [ˈrɒŋlɪ]
Označte, prosím, slova, která jsou špatně napsána.
Please mark the words which are wrongly spelled.
Jinými slovy, máme sklon nesprávně předpokládat, že se novým lidem nebudeme líbit.
In other words,...
3/20
+
křoupat, chroupat
křupat, praskat, vrzat
rozhodující okamžik, kritický moment
ruch, šum
kř(o)upání, praskání
crunch [krʌntʃ]
jedn. číslo: crunch, množ. číslo: crunches, přít. prostý: crunch, 3. os. j. č.: crunches, průb. čas: crunching, prostý min.: crunched, příčestí min.: crunched
Jestliže dojde na lámání chleba, budou nás podporovat.
If it comes to the crunch they'll support us.
Rozhodující okamžik nastal, když jem byl nucen volit mezi manželstvím a kariérou.
The crunch came when I was forced to choose between my marriage and my career.
Naměřili jsme ruch 70 decibelů.
We measured a 70-decibel crunch.
4/20
+
kluziště, brusliště
rink [rɪŋk]
jedn. číslo: rink, množ. číslo: rinks
Voda na kluzišti začíná zamrzat.
The water at...
Na kluzišti už začíná roztávat led.
The ice is...
Krasobruslařský pár se elegantně pohybuje po kluzišti.
An ice-skating couple...
5/20
+
doba kamenná
stone age [stəʊn eɪdʒ]
jedn. číslo: stone age, množ. číslo: stone ages
Doba kamenná neskončila proto, že by lidé už neměli kamení.
The Stone Age...
Tato soška pochází z doby kamenné.
This statuette dates...
6/20
+
surový, násilnický, hrubý
sprostý, urážlivý, vulgární
abusive [əˈbjuːsɪv]
Začínal být násilnický, když se opil.
He was getting...
Popírám, že bych použil vůči rozhodčímu urážlivé výrazy.
I deny that...
7/20
+
paragraf
odstavec, písmeno (zákona)
paragraph [ˈpærəˌgrɑːf]
jedn. číslo: paragraph, množ. číslo: paragraphs
Všechny odstavce začínají velkým písmenem.
All paragraphs start...
Toto je detailně uvedeno v paragrafu 142 a 143.
That is laid...
Souhlasím s tímto článkem s výjimkou jednoho odstavce.
I agree with...
Nemůžeme shrnout celou jeho filozofii do jednoho odstavce.
We can't sum...
Tento odstavec bych býval v článku vypustil.
I would have...
8/20
+
zubní, dentální
zubařský, stomatologický
dental [ˈdentəl]
Zubní péče je příliš drahá pro mnoho Kanaďanů se středním příjmem.
Dental care is...
Z dějin se dovídáme, že starodávní lidé neměli žádné zubní problémy.
History tells us that ancient people did not have any dental problems.
Klinika nabízí bezplatné lékařské a stomatologické služby vojenským veteránům.
The clinic is...
Zubní lékař prováděl běžné celkové prohlídky.
The dental practitioner...
9/20
+
rozdílnost, rozdíl, nerovnost, nepoměr
disparity [dɪˈspærɪtɪ]
jedn. číslo: disparity, množ. číslo: disparities
Jsem naštvaná kvůli rozdílům ve velikosti oblečení mezi různými obchody.
I am annoyed...
Existuje rozdíl v tom, jaká péče byla poskytla jemu a jaká péče se poskytuje obyčejným lidem.
There is a...
10/20
+
odkapat, odtéct, vytéct
odlít, slít
drain off [dreɪn ɒf]
přít. prostý: drain off, 3. os. j. č.: drains off, průb. čas: draining off, prostý min.: drained off, příčestí min.: drained off
Krůtu vyjměte z pánve a odlejte přebytečný tuk.
Remove the turkey...
Všechny odpadní vody odtékají do jezera.
All the sewage drains off into the lake.
11/20
+
utajení, tajnost
mlčenlivost
secrecy [ˈsiːkrɪsɪ]
jedn. číslo: secrecy, množ. číslo: secrecies
Plán byl vytvořen v utajení.
The plan was...
Jsem vázán mlčenlivostí.
I am bound...
Její plány byly zahaleny pláštěm tajemství.
Her plans were...
12/20
+
vztah, svazek (úzký)
napojení, připojení, vazba
příslušnost (k čemu)
určení otcovství (soudní)
affiliation [əˌfɪlɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: affiliation, množ. číslo: affiliations
Naše hnutí nemá žádné vazby na žádnou stranu.
Our movement has...
Ptali se mě na mé náboženské přesvědčení a politickou příslušnost.
They asked me...
13/20
+
rýč
rýt
piky (v kartách)
lopatička (dětská)
spade [speɪd]
jedn. číslo: spade, množ. číslo: spades, přít. prostý: spade, 3. os. j. č.: spades, průb. čas: spading, prostý min.: spaded, příčestí min.: spaded
Sortiment zahradního nářadí zahrnuje sekyrky, motyky, vidle, lopaty, rýče a další.
The range of...
Vzal jsem synovce s jeho kyblíčkem a lopatičkou na pláž.
I took my...
Rýč se zabořil do chomáče přerostlého křoví.
The spade sank...
14/20
+
magnet
magnet [ˈmægnɪt]
jedn. číslo: magnet, množ. číslo: magnets
Králíci na našem dvorku za domem byli magnetem, který přitahoval všechny děti v sousedství.
The rabbits in...
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
Digestoř je magnet na prach a mastnotu.
The cooker hood...
15/20
+
soumrak, setmění, stmívání
dusk [dʌsk]
jedn. číslo: dusk, množ. číslo: dusks
Bylo to brzy na jaře za chladného nedělního soumraku, kdy jsme šli do baru.
It was on...
Pracuji od úsvitu do soumraku.
I work from...
Přírodní rezervace bude otevřena zdarma každý den od rána do večera.
The nature preserve...
Když jsem byl mladší, pracoval jsme od svítání do soumraku.
When I was...
16/20
+
napřít snahu, vyvinout úsilí
throw effort [θrəʊ effort]
Nemrhej úsilím kvůli hloupostem!
Don't throw effort...
Úspěšní lidé se nezdržují marnou snahou ve slepých uličkách.
Successful people don't...
17/20
+
membrána
blána (kryjící tělesnou část)
membrane [ˈmembreɪn]
jedn. číslo: membrane, množ. číslo: membranes
Virus poté prochází buněčnou membránou.
The virus then...
Membrána je rozhraní mezi dvěma prostředími a navzájem je odděluje.
A membrane is...
18/20
+
miláček, drahoušek, zlatíčko
milý, milá
sweetheart [ˈswiːtˌhɑːt]
jedn. číslo: sweetheart, množ. číslo: sweethearts
Karen utekla se svým miláčkem z dětství.
Karen eloped with...
Chceš se napít, drahoušku?
Do you want...
19/20
+
znovu otevřít
obnovit
znovu zahájit
reopen [ˌriːˈəʊpən]
přít. prostý: reopen, 3. os. j. č.: reopens, průb. čas: reopening, prostý min.: reopened, příčestí min.: reopened
Plavecký bazén bude znovu otevřen v příštím roce.
The swimming pool...
Prokurátoři se chystají oznámit, zda znovu zahájí vyšetřování tohoto případu.
The prosecutors are...
Nový objev přiměl policii, aby v 5 hodin odpoledne odvolala poplach a silnici znovu otevřela.
The new discovery...
Detektiv případ znovu otevřel, aby se zabýval nevyřešenými otázkami.
The detective reopened...
20/20
+
svěřit, pověřit
entrust [ɪnˈtrʌst]
přít. prostý: entrust, 3. os. j. č.: entrusts, průb. čas: entrusting, prostý min.: entrusted, příčestí min.: entrusted
Měli byste být pověřeni, abyste pokračovali v řízení naší země.
They should be...
Pověřil jsem mého finančního poradce investovat veškeré mé úspory.
I entrusted my...
Svěřil jsem úkol svému synovci.
I entrusted the...
Vzdělání naší dcery jsme svěřili soukromému učiteli.
We entrusted our...
V případě úpadku je majetek svěřen správci.
In the case of bankruptcy, the property is entrusted to a trustee.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X