460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
136
137
138
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podrýt, podkopat, oslabit (sebedůvěru ap.)
míza (stromů)
energie, elán (životní)
sap [sæp]
jedn. číslo: sap, množ. číslo: saps, přít. prostý: sap, 3. os. j. č.: saps, průb. čas: sapping, prostý min.: sapped, příčestí min.: sapped
Míza z borovice kapala na náš stan.
The pine trees...
Neustálé odmítání oslabilo mou vůli to dokončit.
Constant rejection has...
2/20
+
vystavený (vlivu ap.)
odkrytý, obnažený, odhalený, nechráněný
exposed [ɪkˈspəʊzd]
Koupila si halenku s volány a odhalenými ramínky.
She bought a ruffle blouse with exposed shoulders.
Série účetních skandálů byla odhalena veřejnosti.
A series of accounting scandals were exposed to the public.
Byli vystaveni velkému stresu.
They were exposed to great stress.
40% dětí je doma vystaveno pasivnímu kouření.
40% of children are exposed to passive smoking in the home.
3/20
+
seno
sušit seno
hay [heɪ]
jedn. číslo: hay, množ. číslo: hays, přít. prostý: hay, 3. os. j. č.: hays, průb. čas: haying, prostý min.: hayed, příčestí min.: hayed
Na polích ležely balíky sena.
There were bales of hay in the fields.
Miluji vůni čerstvě posečeného sena.
I love the smell of new-mown hay.
4/20
+
vyložit, složit (náklad), zbavit nákladu
zbavit se, (roz)prodat
vyjmout (náboj)
unload [ʌnˈləʊd]
přít. prostý: unload, 3. os. j. č.: unloads, průb. čas: unloading, prostý min.: unloaded, příčestí min.: unloaded
Řidič náklaďáku čekal na vyložení nákladu.
The truck driver...
Do dopravy musíme také zahrnout cenu za naložení a vyložení.
We must also...
5/20
+
zrnko písku
grain of sand [greɪn əv sænd]
jedn. číslo: grain of sand, množ. číslo: grains of sand
Každá mikrotečka má velikost zrnka písku a obsahuje identifikátor.
Each microdot is...
Jsem jako jedno zrnko písku v poušti.
I'm like one...
6/20
+
(po)kosit, (po)sekat, (po)žnout
seník
mow [məʊ]
jedn. číslo: mow, množ. číslo: mows, přít. prostý: mow, 3. os. j. č.: mows, průb. čas: mowing, prostý min.: mowed, příčestí min.: mown (or mowed)
Celé odpoledne jsem strávil sekáním trávníku.
I spent all...
Pokud bude vlhké jaro, budu muset sekat trávník každý měsíc.
If it is...
7/20
+
podstatný, důležitý, zásadní
substantivum, podstatné jméno
substantive [ˈsʌbstəntɪv]
jedn. číslo: substantive, množ. číslo: substantives
Zpráva dospěla k závěru, že nejsou nutné žádné podstatné změny.
The report concluded...
Je třeba provést důkladný výzkum tohoto tématu.
Substantive research on...
8/20
+
fajfka, (značka pro) zaškrtnutí (BrE)
tikot, tikání
odškrtnout, zaškrtnout, odfajfkovat (BrE)
tikat, odtikávat (hodiny)
klíšté
tick [tɪk]
jedn. číslo: tick, množ. číslo: ticks, přít. prostý: tick, 3. os. j. č.: ticks, průb. čas: ticking, prostý min.: ticked, příčestí min.: ticked
Mé staré srdce stále bije.
My old heart...
Zaškrtněte popis, který vám nejlépe vyhovuje.
Tick the description...
Zaškrtněte, prosím, odpovídající odpovědi pro každou otázku.
Please tick the...
9/20
+
pahýl, pařez, zbytek (po odříznutí)
uvést do rozpaků, vyvést z míry
dupat, dusat (kniž.)
stump [stʌmp]
přít. prostý: stump, 3. os. j. č.: stumps, průb. čas: stumping, prostý min.: stumped, příčestí min.: stumped
Sedl jsem si na pařez.
I sat down...
Tyto otázky uvedli do rozpaků vědce a filozofy.
These questions have...
10/20
+
vyskočit ven, vyskákat
odrazit se (od)
bounce out [baʊns aʊt]
přít. prostý: bounce out, 3. os. j. č.: bounces out, průb. čas: bouncing out, prostý min.: bounced out, příčestí min.: bounced out
Kulečníková koule se odrazila od mantinelu pod trochu jiným úhlem, než pod kterým do něj narazila.
The cue ball...
Kathy odhrnula přikrývku a vyskočila z postele.
Kathy threw back...
11/20
+
improvizovat
improvise [ˈɪmprəˌvaɪz]
přít. prostý: improvise, 3. os. j. č.: improvises, průb. čas: improvising, prostý min.: improvised, příčestí min.: improvised
Zapomněl jsem svůj text, tak jsem začal improvizovat.
I forgot my...
Používejte tento text jako návod, ale můžete i improvizovat.
Use this text...
12/20
+
pod vodou, pod hladinou
podvodní
underwater [ˈʌndəˈwɔːtə]
Vstoupili jsme do magické podvodní krajiny s velkými korály.
We stepped into a magical underwater landscape with a big coral.
Přístrojové potápění je plavání pod hladinou.
Scuba diving is...
Podvodní kamera zachytila úžasné záběry mořského života těsně pod vodní hladinou.
The underwater camera...
13/20
+
příbuzný
příbuzní, rodina, příbuzenstvo
kin [kɪn]
jedn. číslo: kin, množ. číslo: kin
Betty odešla bydlet k příbuzným svého manžela.
Betty went to...
Budeme muset informovat nejbližšího příbuzného o jeho smrti.
We'll have to...
Kdo je tvůj nejbližší příbuzný?
Who's your next...
14/20
+
zavazadla, bagáž
zátěž, přítěž (přen.) (psychická, emocionální ap.)
baggage [ˈbægɪdʒ]
jedn. číslo: baggage, množ. číslo: baggages
Budete muset vyzvednout vaše zavazadla a znovu je odbavit.
You'll have to...
Zkoušeli vmáčknout naše zavazadla do zavazadlového prostoru letadla.
They tried to...
Strana se nyní zbavila své tradiční ideologické zátěže.
The party has...
15/20
+
brankář (ve fotbale)
ošetřovatel (v ZOO)
správce (muzea), strážce
majitel, držitel
keeper [ˈkiːpə]
jedn. číslo: keeper, množ. číslo: keepers
Jsem hlavní chovatel lvů v ZOO.
I am the...
Strážce majáku je rád, když si může občas s někým promluvit.
The lighthouse keeper...
Sloni nakonec zaútočili na své ošetřovatele.
The elephants turning...
16/20
+
skoro, prakticky
víceméně, v podstatě
pretty much [ˈprɪtɪ mʌtʃ]
Mohl jsem si v podstatě dělat, co jsem chtěl.
I was free...
Výsledek se dal víceméně očekávat.
The result was...
Tito chlapi vydělávají hromadu peněz v podstatě za nic.
Those guys make a whole bunch of money for doing pretty much nothing.
17/20
+
normálně, běžně, obvykle
ordinarily [ˈɔːdənrɪlɪ]
Obvykle jezdím do práce autobusem.
Ordinarily, I go...
Poradenství obvykle stojí kolem 50 dolarů za jedno sezení.
Counseling ordinarily costs...
18/20
+
demo (verze, nahrávka)
ukázkový, na ukázku
demo [ˈdeməʊ]
jedn. číslo: demo, množ. číslo: demos
Chcete-li tuto demo verzi odinstalovat, klikněte rychle dvakrát na ikonu Přidat/Odebrat.
To uninstall this...
Demoverze po uložení přidá do obrázku vodoznak.
The demo version...
19/20
+
nevzdělaný (v čem), neznalý, nevědomý (čeho)
ignorantský
ignorant [ˈɪgnərənt]
Je nemožné porazit nevědomého člověka v hádce.
It is impossible...
Moudří muži jsou s přibývajícím věkem moudřejší, nevzdělaní muži ještě více nevzdělaní.
Wise men become...
20/20
+
nesouvisející (s čím)
netýkající se (čeho)
bez příbuzenského vztahu
unrelated [ˌʌnrɪˈleɪtɪd]
Proč je absolutně nesouvisející pracovní místo ve stejné kategorii jako moje pozice?
Why is a totally unrelated position on the same grade as my position?
Toto načasování je jen náhodné a mé rozhodnutí nijak nesouvisí s jeho nepřítomností.
This timing is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X