460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
144
145
146
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
lívanec, lívaneček
pancake [ˈpænˌkeɪk]
jedn. číslo: pancake, množ. číslo: pancakes
Pojď, musíš ochutnat ty lívance.
Come on, you gotta try these pancakes.
Krajina zde je rovná jako lívanec.
The countryside around here is as flat as a pancake.
Šéfkuchař použil máslo, aby lívanečky nakynuly.
The chef used...
2/20
+
složení
formulace, tvorba
(z)formulování
preparát, přípravek, prostředek
formulation [ˌfɔːmjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: formulation, množ. číslo: formulations
Pan Lee je odpovědný za tvorbu a provádění marketingových strategií.
Mr. Lee is responsible for the formulation and implementation of marketing strategies.
Ottova přesná radiační měření přispěla k formulaci Planckova zákona o radiaci.
Otto's precision radiation measurements contributed to the formulation of Planck's radiation law.
3/20
+
akord, souzvuk
ladit, harmonizovat, souznít
tětiva (kružnice) (geom.)
chord [kɔːd]
jedn. číslo: chord, množ. číslo: chords, přít. prostý: chord, 3. os. j. č.: chords, průb. čas: chording, prostý min.: chorded, příčestí min.: chorded
Umíš ten akord zahrát na klávesách?
Can you play that chord on the keyboard?
Mnoho z toho, co říká, se bude líbit i ostatním mladým ženám.
Many of the things she says will strike a chord with other young women.
4/20
+
zvyknout si (na co/koho)
uvelebit se, udělat si pohodlí
get comfortable [get ˈkʌmftəbəl]
přít. prostý: get comfortable, 3. os. j. č.: gets comfortable, průb. čas: getting comfortable, prostý min.: got comfortable, příčestí min.: got comfortable (gotten comfortable - Canada)
Klient si musí na vás začít zvykat.
The client has...
Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na novou práci a nový tým.
It took me...
Po dlouhém dni cestování se uvelebil v hotelovém pokoji.
He got comfortable...
5/20
+
umyvadlo
lavor
washbasin [ˈwɒʃˌbeɪsən]
jedn. číslo: washbasin, množ. číslo: washbasins
Koupelna měla jen jednu sprchu a jedno umyvadlo.
The bathroom had...
Umyvadlo bylo plné špinavé vody.
The washbasin was...
6/20
+
náplň, výplň
plomba
sytý, zasycující (jídlo)
plnící
filling [ˈfɪlɪŋ]
jedn. číslo: filling, množ. číslo: fillings
Formulář může být zaslán pouze, když je kompletně vyplněn.
The form can...
Bylo to v té době, když jsem se začala zakulacovat víc než ostatní dívky.
This was around...
Základem makové náplně je mletý mák vařený v mléce.
The poppy seed filling is based on ground poppy seeds cooked in milk.
7/20
+
zmačkat (se), zmuchlat (se)
zhroutit se, spadnout
svraštit (tvář)
crumple [ˈkrʌmpəl]
přít. prostý: crumple, 3. os. j. č.: crumples, průb. čas: crumpling, prostý min.: crumpled, příčestí min.: crumpled
Hydraulický lis dokáže auto zmačkat do malé kostky.
The hydraulic press...
Kulka ho zasáhla a on se zhroutil na podlahu.
The bullet hit...
Zmačkal papír a hodil ho do ohně.
He crumpled up...
Tento stroj dokáže zmačkat auto na malou kostku.
This machine can...
8/20
+
naklonit se, nahnout se
heel over [hiːl ˈəʊvə]
přít. prostý: heel over, 3. os. j. č.: heels over, průb. čas: heeling over, prostý min.: heeled over, příčestí min.: heeled over
Loď se nakláněla ve větru.
The ship was...
Jachta se naklonila.
The yacht heeled...
9/20
+
dobrovolně, ze své vůle
voluntarily [ˈvɒləntərɪlɪ]
Dobrovolně se vzdal policii.
He voluntarily surrendered...
Pan Nelson nebyl požádán, aby odešel. Odešel ze své vůle.
Mr. Nelson was...
Nikdy se dobrovolně nevzdají své nezávislosti.
They will never...
10/20
+
chystat se udělat
gonna [ˈgɒnə]
Nic ti neřeknu.
I'm not gonna...
Rozhodla se, že tu práci v Paříži nevezme.
She's decided she's...
Budou dávat horor.
A scary movie...
Víš, že budeš strýček?
Do you know you're gonna be an uncle?
Dnes večer vyklouznu s tátovými penězi a půjdu se bavit na pár týdnů.
I'm gonna slip...
Jak dlouho to bylo vypnuté a kdo jiný mohl vědět, že to bylo vypnuté?
How long has...
Bude hrozně vyšilovat, až mu o tom povím.
He's gonna flip...
11/20
+
ve skutečnosti
po pravdě
in truth [ɪn truːθ]
Ve skutečnosti toho umí mnohem více.
In truth, he...
Ve skutečnosti jsem jí o tom neřekl.
In truth I didn't tell her about it.
12/20
+
konečný, výsledný
eventual [ɪˈventʃʊəl]
Konečné náklady budou pravděpodobně o 50 procent vyšší.
The eventual cost...
Obě strany byly s konečným výsledkem jednání spokojeny.
Both sides were...
13/20
+
obnovitelný (zdroj energie)
renewable [rɪˈnjuːəbəl]
Dům získává veškerou energii z obnovitelných zdrojů.
The house obtains...
Budeme schopni vyrábět obnovitelnou energii, která je méně nákladná, než využití fosilních paliv.
We'll be able...
14/20
+
překonat, překonávat
přemáhat, přemoci
be overcome [biː ˌəʊvəˈkʌm]
přít. prostý: be overcome, 3. os. j. č.: is overcome, průb. čas: being overcome, prostý min.: were/was overcome, příčestí min.: been overcome
Tohle se dá překonat, že?
This can be...
Zbývá překonat řadu překážek.
A number of...
Nejvýznamnější legislativní překážky jsou již překonány.
The most significant legislative hurdles have been overcome.
15/20
+
uvolnit (energii ap.)
rozpoutat, spustit
odvázat, pustit (psa)
unleash [ʌnˈliːʃ]
přít. prostý: unleash, 3. os. j. č.: unleashes, průb. čas: unleashing, prostý min.: unleashed, příčestí min.: unleashed
V nejhorším případě by mohlo dojít k rozpoutání jaderné války.
At worst, nuclear...
Řekneš zaklínadlo a vypustíš bestii.
You say the...
16/20
+
publikovaný, vydaný
zveřejněný
published [ˈpʌblɪʃt]
Mluvčí popřel zveřejněné prohlášení.
The spokesperson disowned...
Tyto nedávno zveřejněné údaje nevěstí nic dobrého.
These recently published...
17/20
+
restrukturalizace
restructuring [riːˈstrʌktʃərɪŋ]
jedn. číslo: restructuring, množ. číslo: restructurings
Nyní stojíme před obtížným úkolem restrukturalizace celého zdravotnictví.
We now face...
Plán restrukturalizace předpokládá prodej menšinového podílu v naší společnosti.
The restructuring plan...
Skandál vyústil v rezignaci generálního ředitele a následnou restrukturalizaci organizace.
The scandal resulted...
Společnost musela projít zásadní restrukturalizací, aby vyřešila své finanční problémy.
The company needed to undergo a root-and-branch restructuring to address its financial issues.
18/20
+
lidstvo
mužská populace, muži
mankind [ˌmænˈkaɪnd]
jedn. číslo: mankind, množ. číslo: mankinds
Lidstvo bylo vždy posedlé mocí.
Mankind has always...
V sázce je budoucnost lidstva.
The future of...
19/20
+
prosperující, úspěšný
bohatý, zámožný
prosperous [ˈprɒspərəs]
Mějte šťastný a úspěšný rok.
Have a happy...
Můj nevlastní otec provozoval prosperující obchod s barvami.
My stepfather ran...
20/20
+
řízený, ovládaný, regulovaný
umírněný, zdrženlivý, vyrovnaný (chování)
min.čas a příč.min. slovesa řídit, ovládat
controlled [kənˈtrəʊld]
Tlak páry v motoru je řízený touto páčkou.
The steam pressure...
Teplota je řízena termostatem.
The temperature is controlled by a thermostat.
Lze reflexy vědomě ovládat nebo se jedná o čistě mimovolní činnost?
Can reflexes be...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X