440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
149
150
151
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nepříjemná, tíživá situace
těžký úděl
plight [plaɪt]
jedn. číslo: plight, množ. číslo: plights
Posádka byla v zoufalé situaci, když dosáhla břehu.
The crew was in a desperate plight when they reached the shore.
Svůj těžký úděl nesli se stoicismem a statečností.
They bore their plight with stoicism and fortitude.
2/20
+
nyní, teď, v současné době
presently [ˈprezəntlɪ]
V současné době pracuje na novém projektu.
He is presently working on a new project.
Naše společnost v současné době zažívá rychlý růst.
Our company is presently experiencing rapid growth.
Ale v současné době se stalo zřejmé, že její zájem byl více než povrchní.
But presently it...
3/20
+
pila, pilka
(roz)řezat, přeříznout, odříznout
saw [sɔː]
jedn. číslo: saw, množ. číslo: saws, přít. prostý: saw, 3. os. j. č.: saws, průb. čas: sawing, prostý min.: sawed, příčestí min.: sawn (or sawed)
Hned po poledni se ozval rachot elektrické pily.
The racket of the electric saw went on past noon.
Borové dřevo se snadno řeže.
Pinewood saws easily.
4/20
+
umožnit, dávat možnost
afford the opportunity [əˈfɔːd ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ]
přít. prostý: afford opportunity, 3. os. j. č.: affords opportunity, průb. čas: affording opportunity, prostý min.: afforded opportunity, příčestí min.: afforded opportunity
Setkání umožnilo promluvit si s vědci.
The meeting afforded...
Členství vám dává možnost hlasovat o všech důležitých záležitostech.
Membership affords you...
5/20
+
překvapivý, udivující, zarážející
alarmující, znepokojivý (zpráva ap.)
startling [ˈstɑːtlɪŋ]
Psychologové objevili něco zarážejícího.
The psychologists discovered...
Film měl překvapivý zvrat, který diváky zaskočil.
The movie had...
Vědec učinil překvapivý objev, který zpochybnil předchozí teorie.
The scientist made...
6/20
+
kamarád, druh, (důvěrný) přítel
soudruh
comrade [ˈkɒmreɪd]
jedn. číslo: comrade, množ. číslo: comrades
Spěchal jsem na pomoc svému kamarádovi.
I rushed to...
Slíbil sám sobě, že pomstí svého umučeného druha.
He vowed to...
7/20
+
kempování, táboření
camping [kæmp]
Jeli jsme kempovat do hor a postavili jsme si stany u řeky.
We went camping...
Kempování vám umožní odpojit se od technologií a znovu se spojit s přírodou.
Camping allows you...
Prodávají přenosné hrnce a pánve pro kempování.
They sell the...
8/20
+
zúčastněná strana, zainteresovaná osoba
zainteresovaný subjekt
stakeholder [ˈsteɪkˌhəʊldə]
jedn. číslo: stakeholder, množ. číslo: stakeholders
Zúčastněnou stranou je každý, kdo je ovlivněn výsledkem projektu.
A stakeholder is...
Jedna zainteresovaná strana navrhla změnu.
One stakeholder proposed...
9/20
+
odseknout, vyštěknout
dostat se (pryč) (z čeho)
snap out [snæp aʊt]
přít. prostý: snap out, 3. os. j. č.: snaps out, průb. čas: snapping out, prostý min.: snapped out, příčestí min.: snapped out
"Zavolejte stráže", vyštěkla.
"Call the guards,"...
Řekl jsem si, že se z toho musím dostat.
I told myself...
Vypadá to, že se z toho dostala.
Looks like she...
10/20
+
mimo provoz
nefunkční
out of order [aʊt ɒv ˈɔːdə]
Naše počítačová síť je mimo provoz.
Our computer network...
Výtah je nefunkční.
The elevator is...
11/20
+
dynamický, energický (osoba, vývoj ap.)
dynamika, dynamičnost (procesu ap.)
dynamika (obor)
dynamics [daɪˈnæmɪk]
Tento software se používá pro modelování dynamiky atmosféry.
This software is...
Dynamika trhu hraje ve prospěch malých firem.
Market dynamics are...
12/20
+
místo činu / konání
dějiště (veřejné akce ap.,)
venue [ˈvenjuː]
jedn. číslo: venue, množ. číslo: venues
Byl jsem pověřen nalezením vhodného místa pro konání konference.
I was delegated...
Tento zámek je oblíbeným místem pro pořádání svateb.
This castle is...
13/20
+
konstruktivní (návrh, přístup)
constructive [kənˈstrʌktɪv]
Tyto záležitosti mohou a měly by být konstruktivně prodiskutovány.
These affairs can...
V komentáři pod článkem může uživatel vyjádřit svůj konstruktivní názor.
In the comments...
Zesměšňování není konstruktivní způsob, jak řešit něčí chyby.
Ridicule is not...
14/20
+
pevně uchopit (co)
získat kontrolu nad (čím)
zvládnout, ovládnout
get a grip on [get ə grɪp ɒn]
přít. prostý: get a grip on, 3. os. j. č.: gets a grip on, průb. čas: getting a grip on, prostý min.: got a grip on, příčestí min.: got a grip on
Docker kontejnery poskytují způsob, jak získat kontrolu nad softwarem.
Docker containers provide...
Myslím, že jsme krizi zvládli.
I think we...
15/20
+
stoka, kanál, kanalizace
šička (osoba, která šije)
sewer [ˈsuːə]
jedn. číslo: sewer, množ. číslo: sewers
Někteří vězni se rozhodli projít přes kanalizaci.
Some prisoners decided...
Kanalizace v naší kuchyni se snadno ucpe.
The sewer in...
16/20
+
nečekaně, neočekávaně
unexpectedly [ˌʌnɪkˈspektɪdlɪ]
Šampion byl nečekaně vyřazen v prvním kole.
The champion was...
Tento menší kmen neočekávaně zaútočil na všechny tři větší sousední kmeny současně.
This smaller tribe...
Skutečný posun přišel nečekaně v roce 2019.
A real breakthrough...
Jeffrey nečekaně oznámil svou rezignaci a cena akcií spadla pod 50 $.
Jeffrey unexpectedly announced...
17/20
+
dychtivě, chtivě, nedočkavě
eagerly [ˈiːgəlɪ]
Michael dychtivě očekával její příchod.
Michael was eagerly...
Dychtivě mu naslouchala.
She listened eagerly...
18/20
+
osvobodit (koho)
propustit (na svobodu)
uvolnit (plyn při reakci ap.)
liberate [ˈlɪbəˌreɪt]
přít. prostý: liberate, 3. os. j. č.: liberates, průb. čas: liberating, prostý min.: liberated, příčestí min.: liberated
Řekli, že poslali vojáky, aby osvobodili zemi od diktátora.
They said they...
Během této reakce se neuvolňuje žádná energie.
No energy is...
19/20
+
ochota, svolnost (něco udělat)
připravenost (na budoucí události)
pohotovost
readiness [ˈredɪnɪs]
jedn. číslo: readiness, množ. číslo: readinesses
Vojska byla ve stavu bojové připravenosti.
The troops were...
Schůzka začíná posouzením připravenosti vykonávat danou činnost.
The meeting begins...
20/20
+
deska, tabule (kamene ap.), plát (silný)
slab [slæb]
jedn. číslo: slab, množ. číslo: slabs
Jeho hrob zakrývá obrovská mramorová deska.
His grave is...
Před vynálezem papíru lidé psávali na desky z kamene nebo kusy dřeva.
Before the invention...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X