460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
149
150
151
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nepříjemná, tíživá situace
těžký úděl
plight [plaɪt]
jedn. číslo: plight, množ. číslo: plights
Posádka byla v zoufalé situaci, když dosáhla břehu.
The crew was in a desperate plight when they reached the shore.
Svůj těžký úděl nesli se stoicismem a statečností.
They bore their plight with stoicism and fortitude.
2/20
+
nyní, teď, v současné době
presently [ˈprezəntlɪ]
V současné době pracuje na novém projektu.
He is presently working on a new project.
Naše společnost v současné době zažívá rychlý růst.
Our company is presently experiencing rapid growth.
Ale v současné době se stalo zřejmé, že její zájem byl více než povrchní.
But presently it...
3/20
+
pila, pilka
(roz)řezat, přeříznout, odříznout
saw [sɔː]
jedn. číslo: saw, množ. číslo: saws, přít. prostý: saw, 3. os. j. č.: saws, průb. čas: sawing, prostý min.: sawed, příčestí min.: sawn (or sawed)
Hned po poledni se ozval rachot elektrické pily.
The racket of the electric saw went on past noon.
Borové dřevo se snadno řeže.
Pinewood saws easily.
4/20
+
umožnit, dávat možnost
afford the opportunity [əˈfɔːd ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ]
přít. prostý: afford opportunity, 3. os. j. č.: affords opportunity, průb. čas: affording opportunity, prostý min.: afforded opportunity, příčestí min.: afforded opportunity
Setkání umožnilo promluvit si s vědci.
The meeting afforded...
Členství vám dává možnost hlasovat o všech důležitých záležitostech.
Membership affords you...
5/20
+
překvapivý, udivující, zarážející
alarmující, znepokojivý (zpráva ap.)
startling [ˈstɑːtlɪŋ]
Psychologové objevili něco zarážejícího.
The psychologists discovered...
Film měl překvapivý zvrat, který diváky zaskočil.
The movie had...
Vědec učinil překvapivý objev, který zpochybnil předchozí teorie.
The scientist made...
6/20
+
kamarád, druh, (důvěrný) přítel
soudruh
comrade [ˈkɒmreɪd]
jedn. číslo: comrade, množ. číslo: comrades
Spěchal jsem na pomoc svému kamarádovi.
I rushed to...
Slíbil sám sobě, že pomstí svého umučeného druha.
He vowed to...
7/20
+
kempování, táboření
camping [kæmp]
Jeli jsme kempovat do hor a postavili jsme si stany u řeky.
We went camping...
Kempování vám umožní odpojit se od technologií a znovu se spojit s přírodou.
Camping allows you...
Prodávají přenosné hrnce a pánve pro kempování.
They sell the...
8/20
+
zúčastněná strana, zainteresovaná osoba
zainteresovaný subjekt
stakeholder [ˈsteɪkˌhəʊldə]
jedn. číslo: stakeholder, množ. číslo: stakeholders
Zúčastněnou stranou je každý, kdo je ovlivněn výsledkem projektu.
A stakeholder is...
Jedna zainteresovaná strana navrhla změnu.
One stakeholder proposed...
9/20
+
odseknout, vyštěknout
dostat se (pryč) (z čeho)
snap out [snæp aʊt]
přít. prostý: snap out, 3. os. j. č.: snaps out, průb. čas: snapping out, prostý min.: snapped out, příčestí min.: snapped out
"Zavolejte stráže", vyštěkla.
"Call the guards,"...
Řekl jsem si, že se z toho musím dostat.
I told myself...
Vypadá to, že se z toho dostala.
Looks like she...
10/20
+
mimo provoz
nefunkční
out of order [aʊt ɒv ˈɔːdə]
Naše počítačová síť je mimo provoz.
Our computer network...
Výtah je mimo provoz, takže musíme jít po schodech.
The elevator is...
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
Minulý týden nefungoval kávovar, což způsobilo nepříjemnosti.
Last week, the...
Obávám se, že toalety budou zítra kvůli údržbě mimo provoz.
I'm afraid the...
Bude pokladna během rekonstrukce prodejny mimo provoz?
Will the cash...
11/20
+
dynamický, energický (osoba, vývoj ap.)
dynamika, dynamičnost (procesu ap.)
dynamika (obor)
dynamics [daɪˈnæmɪk]
Tento software se používá pro modelování dynamiky atmosféry.
This software is...
Dynamika trhu hraje ve prospěch malých firem.
Market dynamics are...
12/20
+
místo činu / konání
dějiště (veřejné akce ap.,)
venue [ˈvenjuː]
jedn. číslo: venue, množ. číslo: venues
Byl jsem pověřen nalezením vhodného místa pro konání konference.
I was delegated...
Tento zámek je oblíbeným místem pro pořádání svateb.
This castle is...
Návštěvníci koncertu se nacpali do hudebního sálu, aby viděli vystoupení své oblíbené kapely.
Concertgoers packed into...
O místě konání nadcházející akce stále není rozhodnuto.
The venue for the upcoming event is still undecided.
13/20
+
konstruktivní (návrh, přístup)
constructive [kənˈstrʌktɪv]
Tyto záležitosti mohou a měly by být konstruktivně prodiskutovány.
These affairs can...
V komentáři pod článkem může uživatel vyjádřit svůj konstruktivní názor.
In the comments...
Zesměšňování není konstruktivní způsob, jak řešit něčí chyby.
Ridicule is not...
14/20
+
pevně uchopit (co)
získat kontrolu nad (čím)
zvládnout, ovládnout
get a grip on [get ə grɪp ɒn]
přít. prostý: get a grip on, 3. os. j. č.: gets a grip on, průb. čas: getting a grip on, prostý min.: got a grip on, příčestí min.: got a grip on
Docker kontejnery poskytují způsob, jak získat kontrolu nad softwarem.
Docker containers provide...
Myslím, že jsme krizi zvládli.
I think we...
15/20
+
stoka, kanál, kanalizace
šička (osoba, která šije)
sewer [ˈsuːə]
jedn. číslo: sewer, množ. číslo: sewers
Někteří vězni se rozhodli projít přes kanalizaci.
Some prisoners decided...
Kanalizace v naší kuchyni se snadno ucpe.
The sewer in...
16/20
+
nečekaně, neočekávaně
unexpectedly [ˌʌnɪkˈspektɪdlɪ]
Šampion byl nečekaně vyřazen v prvním kole.
The champion was...
Tento menší kmen neočekávaně zaútočil na všechny tři větší sousední kmeny současně.
This smaller tribe...
Skutečný posun přišel nečekaně v roce 2019.
A real breakthrough...
Jeffrey nečekaně oznámil svou rezignaci a cena akcií spadla pod 50 $.
Jeffrey unexpectedly announced...
Rozhodnutí společnosti snížit náklady se nečekaně vymstilo a vedlo k poklesu kvality výrobků.
The company's decision...
17/20
+
dychtivě, chtivě, nedočkavě
eagerly [ˈiːgəlɪ]
Michael dychtivě očekával její příchod.
Michael was eagerly...
Dychtivě mu naslouchala.
She listened eagerly...
18/20
+
osvobodit (koho)
propustit (na svobodu)
uvolnit (plyn při reakci ap.)
liberate [ˈlɪbəˌreɪt]
přít. prostý: liberate, 3. os. j. č.: liberates, průb. čas: liberating, prostý min.: liberated, příčestí min.: liberated
Řekli, že poslali vojáky, aby osvobodili zemi od diktátora.
They said they...
Během této reakce se neuvolňuje žádná energie.
No energy is...
19/20
+
ochota, svolnost (něco udělat)
připravenost (na budoucí události)
pohotovost
readiness [ˈredɪnɪs]
jedn. číslo: readiness, množ. číslo: readinesses
Vojska byla ve stavu bojové připravenosti.
The troops were...
Schůzka začíná posouzením připravenosti vykonávat danou činnost.
The meeting begins...
20/20
+
deska, tabule (kamene ap.), plát (silný)
slab [slæb]
jedn. číslo: slab, množ. číslo: slabs
Jeho hrob zakrývá obrovská mramorová deska.
His grave is...
Před vynálezem papíru lidé psávali na desky z kamene nebo kusy dřeva.
Before the invention...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X