400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
150
151
152
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ovládat, vládnout, řídit
třímat (v ruce meč ap.)
využít (moc, vliv ap.)
wield [wiːld]
přít.: wield, 3.os.: wields, průb.: wielding, min.pr.: wielded, příč.min.: wielded
Meč je pouze tak smrtící jako muž, který jím vládne.
A sword is only as deadly as the man who wields it.
Muž třímal v ruce oštěp.
The man was wielding a spear in his hand.
Otázkou je, jak tuto moc plánuje využít a za jakým účelem.
The question is how he plans to wield that power, and to what end.
2/20
+
mnohomluvný, upovídaný (zbytečně )
verbose [vɜːˈbəʊs]
Mně se to zdá trochu zbytečně upovídané.
For me, it feels a little verbose.
Jeho obvykle upovídaná manželka byla ten večer ticho.
His usually verbose wife was quiet that night.
3/20
+
odpovídající, příslušný
corresponding [ˌkɒrɪˈspɒndɪŋ]
Zdá se, že každá myšlenka a emoce vyvolává odpovídající tělesnou aktivitu.
Every thought and emotion seems to have a corresponding body activity.
Žádná z číslic nemůže obsadit pozici odpovídající její hodnotě.
None of the...
Zaškrtněte, prosím, odpovídající odpovědi pro každou otázku.
Please tick the...
Můj plat odpovídá mému úsilí.
My salary is...
4/20
+
mnohem (více)
far more [fɑː mɔː]
Kontejnery fungují trochu jako virtuální počítače, ale mnohem konkrétnějším a podrobnějším způsobem.
Containers work a...
Srovnatelné auto by v naší zemi stálo mnohem víc.
A comparable car...
5/20
+
empatie, vcítění se, pochopení
empathy [ˈempəθɪ]
j.č.: empathy, mn.č.: empathies
Susan měla hlubokou empatii se zvířaty.
Susan had a...
Projevte svou empatii a pochopení k problémům svých dětí.
Show your empathy...
Lucy má ke svým pacientům pozitivní přístup a jedinečnou empatii.
Lucy has a...
6/20
+
tajný (agent ap.), utajený, v utajení (pracující)
tajně, utajeně
undercover [ˌʌndəˈkʌvə]
Tajní agenti šli na schůzku s vědomím, že to může být past.
The undercover agents...
Přemluvili mě, abych pracoval v utajení.
They persuaded me...
7/20
+
podřadný, nekvalitní, méněcenný
podřízený, níže postavený
dolní
podřízená osoba
inferior [ɪnˈfɪərɪə]
j.č.: inferior, mn.č.: inferiors
Štve mě platit tak moc za tak nekvalitní zboží.
I hate paying...
Poručík je podřízený nadporučíkovi.
A Second Lieutenant...
Plukovník je nižší než generál.
A colonel is inferior to a general.
Mudla je osoba, která postrádá speciální dovednosti nebo je považována za méněcennou z nějakého důvodu.
Muggle is a...
8/20
+
zvětšit (se), rozšířit (se)
rozvést, rozebrat (podrobněji)
enlarge [ɪnˈlɑːdʒ]
přít.: enlarge, 3.os.: enlarges, průb.: enlarging, min.pr.: enlarged, příč.min.: enlarged
Čtením si rozšíříte slovní zásobu.
Reading will enlarge...
Nemusím tuto záležitost příliš rozvádět. Všichni víte, o co jde.
I needn't too...
9/20
+
zmenšit, snížit, omezit (co) (činnost, spotřebu ap.)
(po)kácet, porazit (strom ap.)
cut down [kʌt daʊn]
přít.: cut down, 3.os.: cuts down, průb.: cutting down, min.pr.: cut down, příč.min.: cut down
Musíme snížit naši spotřebu energie.
We need to...
Hádej, co dnes v parku kácejí?
Guess what they...
Staré kaštany jsme museli pokácet, protože chytly plíseň.
We had to...
10/20
+
odvedení pozornosti
rozptýlení, zpestření, zábava
objížďka, odklonění (dopravy) (BrE)
diversion [daɪˈvɜːʃən]
j.č.: diversion, mn.č.: diversions
Její smích odvedl pozornost od naší hádky.
Her laugh created...
Kino znamenalo vítané zpestření od každodenní rutiny.
Cinema was a...
Omlouvám se, že jdu pozdě, byla tam objížďka.
Sorry I'm late...
11/20
+
ohromně, nesmírně, obrovsky
výrazně, nesrovnatelně
vastly [ˈvɑːstlɪ]
Z dlouhodobého hlediska naše úspěchy výrazně převyšují neúspěchy.
In the long...
Tento kandidát je nesrovnatelně zkušenější než ostatní.
This candidate is...
12/20
+
únos, unesení
kidnapping [ˈkɪdnæpɪŋ]
j.č.: kidnapping, mn.č.: kidnappings
Byl obviněn z únosu její dcery.
He was charged...
K únosu došlo za bílého dne na rušné londýnské ulici.
The kidnapping occurred...
13/20
+
darebák, lump, lotr
tulák
rošťák, nezbedník, dareba (sympatický)
zlotřílý, darebný
rogue [rəʊg]
j.č.: rogue, mn.č.: rogues
Moc se s ním nekamaraď, je to lotr.
Don't get too...
Malý nezbedník měl na očích dědečkovy brýle.
The little rogue...
14/20
+
dělat si legraci (z koho/z čeho)
zesměšňovat, posmívat se
make fun [meɪk fʌn]
přít.: make fun, 3.os.: makes fun, průb.: making fun, min.pr.: made fun, příč.min.: made fun
Vždycky si ze mě dělal srandu a ponižoval mě.
He always made fun of me and put me down.
Joseph si dělal legraci z jejího slepého zbožňování Ruth.
Joseph made fun...
15/20
+
muka, bolest, utrpení
agónie (předsmrtná)
agony [ˈægənɪ]
j.č.: agony, mn.č.: agonies
Bylo to utrpení, když jsme nevěděli, kde jsou děti.
It was agony...
Nemá smysl dále prodlužovat agónii.
There's no point...
16/20
+
cívka, kotouč, špulka
naviják (rybářský ap.)
navinout
potácet (se), vrávorat
reel [riːl]
j.č.: reel, mn.č.: reels, přít.: reel, 3.os.: reels, průb.: reeling, min.pr.: reeled, příč.min.: reeled
Do stroje se vkládali velké kotouče papíru.
The large paper...
Prut se dvakrát ohnul, naviják zaskřípal a zarachotil.
The rod bent...
Lisa ho udeřila tak silně, že se zapotácel dozadu.
Lisa hit him...
17/20
+
(vy)drhnout (co kartáčem ap.), vyčistit
křoviska, podrost, zákrsky
anulovat, zrušit
scrub [skrʌb]
j.č.: scrub, mn.č.: scrubs, přít.: scrub, 3.os.: scrubs, průb.: scrubbing, min.pr.: scrubbed, příč.min.: scrubbed
V průběhu měsíce pětkrát zrušili můj let kvůli technickým a povětrnostním problémům.
They scrubbed my...
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
18/20
+
podobnost, podoba
resemblance [rɪˈzembləns]
j.č.: resemblance, mn.č.: resemblances
Nápadně se podobá své matce.
She bears a...
Jakákoli podobnost postavy v této knize s žijící osobou je čistě náhodná.
Any resemblance of...
19/20
+
zapouzdřit, uzavřít do pouzdra
shrnout, zestručnit, stručně popsat
encapsulate [ɪnˈkæpsjʊˌleɪt]
přít.: encapsulate, 3.os.: encapsulates, průb.: encapsulating, min.pr.: encapsulated, příč.min.: encapsulated
Objekt slouží pro zapouzdření vašeho programového kódu.
The object is...
Bylo velmi obtížné shrnout tento příběh do půlhodinového dokumentu.
It was very...
20/20
+
eskalovat, vystupňovat, vyhrotit (se)
escalate [ˈeskəˌleɪt]
přít.: escalate, 3.os.: escalates, průb.: escalating, min.pr.: escalated, příč.min.: escalated
Situace by se mohla lehce vystupňovat do veřejných nepokojů.
The situation could...
Snadná dostupnost zbraní přispěla k eskalaci násilí.
The ready availability...
Neustálě vměšování její matky do našeho manželství vyhrotilo naše potíže.
Her mother's constant...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X