460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
154
155
156
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(pře)brodit (se)
wade [weɪd]
přít. prostý: wade, 3. os. j. č.: wades, průb. čas: wading, prostý min.: waded, příčestí min.: waded
Nemůžu se brodit v těchto botách.
I can't wade in these boots.
Není tam žádný most. Budeme se muset přebrodit.
There's no bridge. We'll have to wade across.
2/20
+
ventilovat, vybít si (zlost), dát průchod (pocitům)
ventilace, větrací otvor, průduch
vent [vent]
jedn. číslo: vent, množ. číslo: vents, přít. prostý: vent, 3. os. j. č.: vents, průb. čas: venting, prostý min.: vented, příčestí min.: vented
Pochodují, aby si vybili zlost na policii kvůli případům znásilnění.
They march to vent anger at police over rape cases.
Ve svém projevu dala průchod svým pocitům.
She gave vent to her feelings in her speech.
Ve stropě byl malý větrací otvor.
Here was a small air vent in the ceiling.
3/20
+
elektronický odpad
e-waste [ˈiːweɪst]
jedn. číslo: e-waste, množ. číslo: e-wastes
Elektronickým odpadem se rozumí vyřazená elektrická a elektronická zařízení.
E-waste refers to discarded electrical and electronic equipment.
Dokážeme vyřešit narůstající problém s elektronickým odpadem?
Can we fix our way out of the growing e-waste problem?
4/20
+
srazit se, střetnout se
být v rozporu, kolidovat (s kým/čím) (názory ap.)
collide [kəˈlaɪd]
přít. prostý: collide, 3. os. j. č.: collides, průb. čas: colliding, prostý min.: collided, příčestí min.: collided
Řízení letového provozu zajišťuje, aby se letadla navzájem nesrazila.
Air traffic control...
Na dálnici se srazilo auto a dodávka.
A car and...
5/20
+
vážně, doopravdy
in earnest [ɪn ˈɜːnɪst]
"Máte něco silnějšího?" zeptala jsem se vážně.
"Have you got...
Nebyl jsem si jistý, jestli to myslí vážně nebo ne.
I wasn't sure...
6/20
+
špinavý, zamazaný
hnusný, odporný (morálně), sprostý (slovo)
filthy [ˈfɪlθɪ]
2. stupeň: filthier, 3. stupeň: filthiest
Postele byly špinavé a plné havěti.
The beds were...
To je hnusná lež.
That's a filthy...
7/20
+
proveditelný, realizovatelný, uskutečnitelný
feasible [ˈfiːzəbəl]
Musíte upravit své požadavky, ty současné nejsou proveditelné.
You have to...
Všechny tyto projekty byly Kongresem považovány za ekonomicky proveditelné.
All of these projects had been considered economically feasible by Congress.
8/20
+
odvrátit (co), zabránit, zamezit, předejít (čemu)
odvrátit (zrak)
avert [əˈvɜːt]
přít. prostý: avert, 3. os. j. č.: averts, průb. čas: averting, prostý min.: averted, příčestí min.: averted
Naším skutečným cílem je zamezit znehodnocení zásob a umožnit jejich budoucí využití.
Our actual objective...
K odvrácení epidemie je nyní třeba jednat.
Action is needed...
Pilot odvrátil katastrofu, když se mu podařilo zabránit pádu letadla.
The pilot averted...
9/20
+
pohasnout, (vy)mizet, (vy)blednout
slábnout, odeznít, ztrácet se, vytrácet se
fade out [feɪd aʊt]
přít. prostý: fade out, 3. os. j. č.: fades out, průb. čas: fading out, prostý min.: faded out, příčestí min.: faded out
Myslím, že protesty nakonec odezní.
I think the...
Postupem času se můj smutek z jejího odchodu začal vytrácet.
Over time, my...
10/20
+
ohrada, zábradlí, plůtek (z kovových tyčí)
tyčky, tyče (plotu, zábradlí ap.)
railing [ˈreɪlɪŋ]
jedn. číslo: railing, množ. číslo: railings
Zamkněte své kolo k něčemu pevnému, například k zábradlí.
Lock your bike...
Na zábradlí kolem velvyslanectví byly přivařeny železné hroty.
Iron spikes have...
Kovové zábradlí bylo tak zrezivělé, že se začínalo drolit a rozpadat.
The metal railing was so rusty that it was beginning to crumble and fall apart.
11/20
+
modřina, pohmožděnina, podlitina
pohmoždit (si)
udělat (si) modřinu
potlouct, otlačit (se)
bruise [bruːz]
jedn. číslo: bruise, množ. číslo: bruises, přít. prostý: bruise, 3. os. j. č.: bruises, průb. čas: bruising, prostý min.: bruised, příčestí min.: bruised
Postupem času se mé tělo pokrylo drobnými modřinami.
Over time, my...
Tato dohoda by mohla zasáhnout jeho ego.
This deal would...
12/20
+
směrnice, direktiva, pokyn
řídicí, direktivní, směrodatný
directive [daɪrektɪv]
jedn. číslo: directive, množ. číslo: directives
Všechny výrobky musí vyhovovat nové směrnici.
All products must...
Jednali v souladu s nejnovější směrnicí z Bruselu.
They acted in...
Dali nám jasné pokyny ohledně toho, jak se máme chovat.
They gave us...
13/20
+
invalida, invalidní člověk
invalidní
neplatný, chybný
zmrzačit, činit neschopným
invalid [ˈɪnvəˌliːd]
jedn. číslo: invalid, množ. číslo: invalids, přít. prostý: invalid, 3. os. j. č.: invalids, průb. čas: invaliding, prostý min.: invalided, příčestí min.: invalided
Nancy bydlí se svým invalidním otcem.
Nancy lives with...
Pas, který je prošlý, je neplatný.
A passport that...
Zrušit něco znamená učinit to neplatným.
To void something...
14/20
+
poštovní schránka (sloupová)
pillar box [ˈpɪlə bɒks]
jedn. číslo: pillar box, množ. číslo: pillar boxes
Hledal jsem sloupovou poštovní schránku, ale nenašel jsem ji.
I was looking...
Většina sloupových poštovních schránek je válcová, i když některé jsou obdélníkové, oválné nebo šestihranné.
Most pillar boxes...
15/20
+
být základem, tvořit základ (čeho)
ležet (pod čím)
tvořit podloží (geol.)
underlie [ˌʌndəˈlaɪ]
přít. prostý: underlie, 3. os. j. č.: underlies, průb. čas: underlying, prostý min.: underlay, příčestí min.: underlain
Psychické problémy jsou velmi často základem zjevných fyzických poruch.
Psychological problems very...
Cévní problémy mohou být základem Parkinsonovy choroby.
Vascular problems may...
16/20
+
předvídat, vědět předem
předpokládat
foresee [fɔːˈsiː]
přít. prostý: foresee, 3. os. j. č.: foresees, průb. čas: foreseeing, prostý min.: foresaw, příčestí min.: foreseen
Lisa před lety předvídala včerejší události.
Lisa foresaw yesterday's...
Plán restrukturalizace předpokládá prodej menšinového podílu v naší společnosti.
The restructuring plan...
Je známý svým vizionářským vedením a schopností předvídat trendy v oboru.
He is known...
17/20
+
nováček, začátečník
začínající
novice [ˈnɒvɪs]
jedn. číslo: novice, množ. číslo: novices
V tenisu jsem stále nováček.
I'm still a...
Začínající programátoři občas dělají zásadní chyby.
Novice programmers sometimes...
Golfový instruktor poskytl začínajícímu golfistovi cenné rady, které mu pomohly zlepšit jeho techniku.
The golf instructor...
18/20
+
řízení (točení koly u auta)
řídicí (výbor, zařízení ap.)
steering [ˈstɪərɪŋ]
jedn. číslo: steering, množ. číslo: steerings
Moderní volant ve F1 je dobrým příkladem promyšleného inženýrství.
A modern F1...
Manipulovala s mým životem podle jejích vlastních sobeckých zájmů.
She was steering...
Otočil jsem volantem prudce doprava.
I turned the...
Ruth měla po celou dobu obě ruce na volantu.
Ruth was keeping...
Satelit se stabilizoval pomocí řídicích trysek.
The satellite was...
19/20
+
riziko, nebezpečí (velké) (form.)
peril [ˈperɪl]
jedn. číslo: peril, množ. číslo: perils
Cesta je dlouhá a plná nebezpečí.
The road is...
Přijmeme tuto výzvu bez ohledu na určité riziko.
We will take...
20/20
+
vylepšený, zdokonalený
zvýšený, zvětšený, rozšířený
enhanced [ɪnˈhɑːns]
Po novém roce uvedeme na trh vylepšenou verzi našeho softwaru.
After the new...
Rozšířená dohoda nepochybně oživí naši vzájemnou spolupráci.
The enhanced agreement...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X